Hotărârea nr. 239/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ARMONIZATE LA 31.12. 2006 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R A R E

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care

 apartin  domeniului public  al municipiului Constanta

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 11.04.2007.

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 2 – Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr..43146/2007

            Vazind Dispozitia Primarului nr. 1674 / 2006, Procesul Verbal nr.43142 / 2007 .

            Vazind prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 69 alin ( 4 )  si art 72 din  H.G. nr. 1591 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare ;

            In temeiul prevederilor  art. 36, alin.(2) ,lit ”c” , art. 45 alin (3) si art.115 alin.( 1) lit.b , din Legea  nr. 215 / 2001  privind Administratia Publica Locala republicata.

 

H O T A R A S T E

 

            Art. 1 - Se aproba  completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Public al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005, cu terenul situat  in str. Navodului – Palazu Mare, in suprafata de 1035 mp – teren de sport, conform anexei si planului, ce fac parte integranta din prezenta hotarare

            Art. 2– Se insuseste Procesul Verbal nr.43142 / 2007 privind valoarea terenurilor, stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006.

Art. 3 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare : Directiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P, Directiei Financiare  si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

Prezenta Hotarare a fost aprobata de  consilieri din 27 membri.

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                   CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                       MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANTA,  

NR

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 43146/29.03.2007

 

R E F E R A T

Privind completarea si actualizarea inventarul bunurilor care apartin

 domeniului public al municipiului Constanta,

 

 

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si in temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c" si art. 45, alin.3  din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005.

            Avind in vedere dispozitiile Legii nr. 213 / 1998, conform careia dreptul de proprietate publica apartine statului sau unitatilor administrativ- teritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.

            Conform art. 3 pct 4, domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale este alcatuit din bunurile prevazute in anexa la lege si din alte bunuri  de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local.

           

             Valoarea terenurilor care sunt trecute in inventar a fost stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006 si transmise prin Procesul Verbal

Nr.43142/2007

            Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al Municipiului Constanta, cu imobilul situat  in str. Navodului, Palazu Mare, in suprafata de 1035 mp – teren de sport, identificat conform anexei,

 

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

CONSILIER  JURIDIC                                             SEF SERVICIU PATRIMONIU

 

      Andrei Sozanski                                                                      Gratiela RUSU

 

 

                                                                                     ELABORAT   

                                                                               Mihaela MARTOLEA                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA 1 LA H.C.L.M. NR. 136/07.03.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Lac Tabacarie

 99 ha

 

 

Legea nr. 213 / 1998

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR._____________________

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Lac Siutghiol

1900 ha

 

 

 

 

 

Legea nr. 213 / 1998

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA