Hotărârea nr. 238/2007

Hotarare privind aprobarea bilantului contabil pe anul 2006 al R.A.T.C. Constanta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2006 al R.A.T.C. Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara

din data de 18.05.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul comisiei de specialitate nr. 1 buget- finanţe precum si adresa nr. 58783/ 07.05.2007 a R.A.T.C. Constanta ;

Având in vedere Ordinul nr.1752/ 17.11.2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a-IV-a si cu Directiva a Vll-a a Comunităţilor Economice Europene si a Standardelor Internationale de Contabilitate aplicabile persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicata;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. a, alin.3 lit. c si art. 115 alin.l lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba bilanţul contabil pe anul 2006 al R.A.T.C. Constanta, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va
comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, R.A.T.C. Constanta în vederea
aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.
Adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 membri.

Preşedintele şedinţei,                                        Contrasemnează,

Secretar Marcela Enache

Constanta
Nr.238/18.05.2007


Judeţul: 13-CONSTANTA

Persoanajuridica: RATC

Adresa: localitatea CTA, str. INDUSTRIALA, nr. 8, tel. 618581

Număr din registrul comerţului: J13/60/1991

Forma de proprietate: 11 -Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6021 -Alte transporturi terestre de calatori pe baza de grafic


 

Formularul 10 - pagina 1                                                                                                                                                        - lei -


Cod de identificare fiscala: 1883902

BILANŢ

la data de 31.12.:


D.G.P.P.    CONSTANTA    

 


 


 

 

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

SOLD LA

01.01.2006

31.12.2006

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

. 1. Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)

01

0

Q

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

0

0

3. Concesiuni, brevete, licenţe, niarci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)

03

35804

25340

4. Fond comercial (ct.2071 -2807-2907)

04

Q

0

5. Avansuri si imobilizări necorporale in cure de executie(ct.233+234-2933)

05

84467

B7565

TOTAL: (rd.01 la 05)

06

120271

112905

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri si construcţii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)

07

4615062

3663091

2. Instalaţii tehnice si maşini (ct.213-2813-2913)

08

28574656

22886807

3. Alte instalaţii, utilaje si mobilier(ct.214-2814-2914)

09

37304

20636

4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de execuţie (ct.231+232-2931)

10

0

0

TOTAL: (rd.07 la 10)

11

33227022

26570534

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct.261-2961)

12

44D

320

2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct.2671+2672-2964)

13

0

0

3. Interese de participare (ct.263-2962)

14

D

0

4. împrumuturi acordate entităţilor pe baza de interese de participare (ct.2673+2674-2965)

15

12339

D

5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct.265-2963)

16

0

0

6. Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)

17

0

10597

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

12779

10917

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11 + 18)

19

33360D72

26694356

B. ACTIVE CIRCULANTE 1. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)

20

2006255

2085874

2. Producţia in curs de execuţie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)

21

0

0

3.Produse finite si mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

22

2289

2366

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)

23

0

0

TOTAL (rd.20 la 23)

24

2008544

2088240

11. CREANŢE (Sumele care urmea/.a sa fie incasate după o perjşada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanţe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411 +413+418-491)

25

768469

905699

2. Sume de incasat de la entităţile afiliate (ct.451-495)

26

22439

122B6

3. Sume de incasat de la entităţi pe baza de interese de participare (ct.453-495)

27

0

0

4. Alte creanţe (cl.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+ 4582+461+473-496+5187)

28

4006814

2194880

5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)

29

0

0

TOTAL (rd.25 la 29)

30

4797722

3112B65

 


Formularul 10-pagina 2                                                                                                                                                              - lei-

111. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct.501 -591)

31

0

0

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)

32

0

0

TOTAL (rd.31+32)

33

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541+542)

34

756558

110930

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)

35

7562824

5312035

C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

36

56B22

67565

D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni (ct.161+1681-169)

37

D

0

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 +1622+1624+1625+1627+1682+5191 +5192+ 5198)

38

0

0

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

39

D

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

40

173DB55

2597297

5. Efecte de comerţ de plătit (ct.403+405)

41

D

0

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)

42

0

0

7. Sume datorate entităţilor pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)

43

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct.l623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

44

1633795

1730790

TOTAL(rd.371a44)

45

3364450

432B0B7

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)

46

425519B

1051513

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)

47

16943717

11749QB2

G .DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni (ct.161+1681-169)

48

0

0

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct:1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)

49

0

0

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

50

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

51

0

0

5. Efecte de comerţ de plătit (ct.403+405)

52

0

0

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)

53

0

0

7. Sume datorate entităţilor pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)

54

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct.l 623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

55

5577998

3819243

TOTAL (rd.48 la 55)

56

5577998

3819243

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligaţii similare (ct. 1515)

57

0

0

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

D

0

3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)

59

95QDQQ

0

TOTAL (rd.57 la 59)

60

95DD0D

0

I. VENITURI IN AVANS

- Subvenţii pentru investiţii (ct.131+132+133+134+138)

61

20671551

159967B7

- Venituri inregistrate in avans (ct.472)

62

0

0

TOTAL (rd.61+62)

63

20671551

15996787

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

64

D

0

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)

65

0

0

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

66

4514641

4514641

TOTAL (rd.64 la 66)

67

4514641

4514641

11. PRIME DE CAPITAL (ct.l04)

68

D

0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.l05)

69

4145332

3397914

IV.REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

70

83581

B35B1

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.l063)

71

0

0

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul 10 - pagina 3                                                                                                                                                            - lei -

 

3. Rezei've reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)

72

D

839053

 

4. Alte rezerve (ct. 1068)

73

103446

103446

Acţiuni proprii (ct. 109)

74

0

0

TOTAL (rd.70 la 73 - 74)

75

187027

1026080

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

SoldC (ct.117)

76

69331

0

SoldD (ct.117)

77

0

2304

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SoldC (ct.121)

78

B12072

0

SoldD (ct.121)

79

0

2465752

Repartizarea profitului (ct.129)

80

B12072

0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80)

81

8936331

6470579

Patrimoniul public (ct. 1016)

82

1479388

1459260

CAPITALURI - TOTAL (rd.81+82)

83

10415719

7929839

Administrator,                                                                                        întocmit

        

 


 

 

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2006 Formularul 20 - pagina 1                                                                                                                                                                 - lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări în perioada de raportare

31.12.2005

31.12.2006

A

B

1

2

1 .Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

41127206

41004029

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

321949B2

31916786

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

03

115109

331111

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate ii constituie leasingul (ct. 766)

04

0

0

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

B817115

6756132

2.Variatia stocurilor de produse finite   (ct.711)                                               Sold C

06

659B71

519807

si a producţiei in curs de execuţie                                                        Sold D

07

0

0

3.Producţia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

0

0

4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

10365403

10307074

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

52152280

51830910

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

•    12366321

12660613

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

1B77218

325063

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

3322B85

3593741

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

58545

B4706

6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

15

16555068

20027327

a) Salarii si indemnizaţii (ct.641+642-7414)

16

11954370

15130544

b) Cheltuieli cu asigurările si protecţia socială (ct.645-7415)

17

460069B

4896783

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

6540919

6607986

a.l) Cheltuieli (ct.6811+6813)

19

6540919

6607986

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

2204

-26054

b.l) Cheltuieli (CL654+6814)

22

4520B

0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

23

43002

26054

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

6151411

86770BB

8.1 Cheluieli privind prestaţiile externe

(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

5839689

7674706

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)

26

249762

206544

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii si activele cedate (ct.658)

27

61960

795B38

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare inregistrate de entităţile al căror obiect de activitate ii constituie leasingul (ct. 666.)

28

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

29

950000

-950000

-Cheltuieli (ct.6812)

30

950000

0

-Venituri   (ct.7812)

31

0

950000

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)

32

47844371

509B0470

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE                    - Profit   (rd. 10-32)

33

4307909

850440

- Pierdere (rd.32-10)

34

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

18850

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

36

0

0

lO.Venituri din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

0

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

38

0

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

14712

11935

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

3813

959607

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

1B525

990392

12.Ajustari de valoare privind imobilizările financiare si a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd.44-45)

43

0

0

- CheltuieliJct.686)

44

0

0

- Venituri (ct.786)

45

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

3139422

4304544

- din care, cheltuielile in relaţia cu entităţile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

0

2040

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)

49

3139422

4306584

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)      - Profit (rd.42-49)

50

0

0

- Pierdere (rd.49-42)

51

312QB97

3316192

 


Formularul 20 - pagina 2

 

 

- lei -

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)       - Profit (rd. 10+42-32-49)

52

1187012

0

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

D

24BS7S2

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

Q

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

D

0

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA   - Profit   (rd.54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd.55-54)

57

D

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

52170005

528213D2

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

SD983793

55287054

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA     -Profit    (rd.58-59)

60

1187012

0

- Pierdere (rd.59-58)

61

D

2465752

18.Impozitul pe profit (ct.691)

62

374940

0

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

0

0

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR

-Profit   (rd.60-61-62-63)

64

812072

0

- Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

0

24B5752

Administrator,                                                              întocmit


Formularul 40 - pagina 1                                                                                                                                                               - lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

 

 

Valori brute

 

 

Sold iniţial

Creşteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casări

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

154951

0

X

154951

Alte imobilizări

02

120934

10096

0

X

131D30

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

84467

3098

-0

X

87565

TOTAL (rd.01 la 03)

04

2DS4D1

16B145

0

X

37354B

Imobilizări corporale

 

 

 

 

 

 

Terenuri

05

0

0

0

X

0

Construcţii

06

7494020

7597

1423908

142390B

6077709

Instalaţii tehnice si maşini

07

54574864

537554

1B2524

16Q536

54949894

Alte instalaţii, utilaje si mobilier

08

146425

D

9572

9572

136853

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

0

0

0

X

0

TOTAL (rd.05 la 09)

10

62217309

545151

1596004

1594016

61166456

Imobilizări financiare

11

12779

0

1862

X

10917

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd.04+10+11)

12

62435489

713296

1597866

1594016

61550919

SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

 

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold iniţial

Amortizare in cursul anului

Amortizare

aferenta

imobilizărilor

scoase din

evidenta

Amortizare la

sfârşitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

 

 

 

 

 

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

154951

0

154951

Alte imobilizări

14

85130

20560

0

105690

TOTAL (rd.13+14)

15

85130

175511

0

260641

Imobilizări corporale

 

 

 

 

 

Terenuri

16

0

0

0

D

Construcţii

17

287B95B

19D404

654744

2414618

Instalaţii tehnice si maşini

18

26000208

6225403

1B2524

32063087

Alte instalaţii, utilaje si mobilier

19

111121

1666B

9572

118217

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

28990287

6432475

826840

34595922

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)

21

29075417

6607986

826840

34856563


Formularul 40 - pagina 2

 

 

 

 

 

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold iniţial

Provizioane constituite in cursul anului

 

Provizioane reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

11

 

12

13

Imobilizări necorporale

 

 

 

 

 

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

 

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

 

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

0

 

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

 

0

0

0

Imobilizări corporale

 

 

 

 

 

Terenuri

26

0

 

Jl

D

D

Construcţii

27

0

 

0

0

D

Instalaţii tehnice si maşini

28

0

f.   ,

0

0

D

Alte instalaţii, utilaje si mobilier

29

D

 

D

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

 

0

0

0

TOTAL(rd.261a30)

31

0

 

0

0

D

Imobilizări financiare

32

D

 

D

0

D

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)

33

0

 

0

0

0


 


Administrator,

Numele si prenumele COICIU DUMITRU

Semnătura Stampila imbătii


întocmit

Numele si prenumele (calitatea)


R.A.T.C. CONSTANTA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA PATA 31 12 2006

1.1NFORMATII GENERALE

1.1  Numele societăţii: Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta a fost infiintata in
baza Legii 15/1990 si a Deciziei 729/28.12.1990 a Prefecturii Judeţului Constanta. Conform
Hotărârii Consiliului Local Constanta nr. 333/02.1996, RATC Constanta a trecut in subordinea
Consiliului Local al Municipiului Constanta.

RATC Constanta este inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Constanta sub nr.J 13/60/1991, cod unic de inregistrare 1 883 902.

1.2       Sediul social: Constanta , str. Industriala Nr.8, judeţul Constanta

1.3       Forma juridica : regie autonoma.

1.4       Patrimoniul regiei: 4.514.641 lei

Patrimoniul public aflat in administrarea regiei: 1.459.260 lei

1.5       Forma de proprietate : proprietate de stat

1.6       Obiectul de activitate : Domeniul principal de activitate este transportul public de calatori. Regia mai desfăşoară si alte activităţi: reparaţii terţi, inspecţii tehnice periodice, inchirieri spatii, publicitate.

Principalele tendinţe ale activităţii in anul 2006 :

pregătirea locaţiei  pentru mutarea sediului  social  in str.  Industriala nr.  8  precum si

reorganizarea activităţii regiei prin comasarea autobazelor existente in autobaza de autobuze ,

autobaza de tramvaie si centrala

exploatarea in condiţii de siguranţa si confort a parcului auto format din 130 autobuze MAZ

si 15 troleibuze ROCAR

dezvoltarea altor servicii care sa conducă la reducerea cheltuielilor indirecte. Desfăşurarea activităţii regiei nu depinde de anumiţi clienţi si furnizori, particularitatea sa consta in scopul social al transportului de calatori si subvenţionarea acestuia de către autoritatea locala.

1.7  Alte informaţii generale

Situaţiile financiare incheiate la data de 31 12 2006 sunt proprii activităţii RATC si sunt intocmite in moneda naţionala lei, in conformitate cu Legea contabilităţii 82/1991 republicata si cu prevederile OMF 1752/ 17.11.2005, conform unui model bazat pe costul istoric recuperabil si pe conceptul de menţinere a nivelului capitalului financiar nominal.

Situaţiile financiare ale anului 2006 au fost intocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene si se incadreaza in criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale anului 2005 si sunt auditate potrvit legii.

Persoanele juridice care aplica Reglementările Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aprobate prin OMF 1752/2005 nu au obligaţia pentru anul 2006 de a intocmi situaţii financiare consolidate daca, la data bilanţului -consolidat,situatiile financiare ale societăţilor comerciale care urmează sa fie consolidate nu depăşesc impreuna limitele a doua din trei criterii. In acest sens, RATC , care deţine 60% din capitalul social al SC CLEAN CONTROL ITC SRL, 60% din cel al SC SIND SERV ITC SRL si 100% din capitalul social al SC YTC AUTO 2001 SRL nu consolidează aceste situaţii financiare care nu au influente semnificative asupra situaţiilor regiei. Consideram ca situaţiile financiare incheiate la data de 31.12.2005 prezintă o imagine fidela a poziţiei financiare, a performantei fluxurilor de trezorerie si a capitalului propriu.

1


Menţionam faptul ca, datorita relocării sediului social si a predării spatiilor in care regia isi desfăşura activitatea, părţile sociale deţinute de regie la S.C. SIND SERV ITC SRL au fost cesionate administratorului acestei societăţi care si-a mutat activitatea in Năvodari.

II. POLITICI CONTABILE

Cele mai importante politici contabile aplicate la intocmirea prezentelor situaţii financiare sunt

detaliate mai jos :

Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile

contabile generale prevăzute în prezenta secţiune, conform contabilităţii de angajamente. Astfel,

efectele  tranzacţiilor  şi  ale  altor  evenimente   sunt  recunoscute  atunci  când  tranzacţiile  şi

evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit)

şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuităţii activităţii. Situaţiile financiare anuale    au fost intocmite    pe baza

principiului continuităţii activităţii.

Entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere

semnificativă a activităţii.

Principiul permanenţei metodelor. Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.

Principiul prudenţei. Evaluarea a fost făcută pe o bază prudentă, şi în special:

a)  a fost inclus nunţai profitul realizat la data bilanţului;

b)     s-a ţinut cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;

c)      s-a ţinut cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;

d)  s-a ţinut cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este
pierdere sau profit.

Principiul independenţei exerciţiului. Au fost inregistrate veniturile şi cheltuielile aferente

exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri şi cheltuieli.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii. Conform acestui principiu,

componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Principiul intangibilităţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar corespunde cu

bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.

Principiul necompensării. Nu au fost compensate elementele de activ şi de datorii sau elementele

de venituri şi cheltuieli.

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune.

Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale sunt evaluate, în general, pe baza principiului

costului de achiziţie sau al costului de producţie. Activele imobilizate nu au fost reevaluate la 31

12 2006.

Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii a fost efectuata potrivit

prezentelor reglementări şi normelor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.

La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se

evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu

rezultatele inventarierii.

La fiecare dată a bilanţului:

Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt

acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) sunt evaluate şi raportate utilizând

2


cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului

financiar.  Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile,  între cursul de la data

înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situaţiile

financiare  anterioare   şi   cursul  de  schimb  de  la  data  încheierii  exerciţiului  financiar,   se

înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei

valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se

înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări,

stocuri) sunt raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei.

Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate- la valoarea justă sunt

raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective.

La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la

valoarea lor de intrare.

Activele circulante sunt evaluate la costul de achiziţie sau costul de producţie.

Evenimente ulterioare datei bilanţului. Nimic semnificativ nu s-a produs ulterior includerii

exerciţiului, care sa influenţeze situaţiile financiare ale anului 2006.

Creanţele incerte au fost inregistrate distinct in contabilitate.

Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute in momentul livrării, iar cele din prestarea de

servicii pe măsura efectuării lor.

Cheltuielile sunt inregistrate in contabilitate pe feluri de cheltuieli, după natura lor.

în contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.

închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului

financiar.

1.Bazele întocmirii situaţiilor financiare

Situaţiile financiare sunt întocmite in conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/ 1991 republicata, cu Reglementările Contabile Romaneşti armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene 78/660/EEC si cu prevederile OMFP 1752/2005 . Baza de evaluare folosita la intocmirea situaţiilor financiare este. costul istoric modifcat cu reevaluarea imobilizărilor corporle conform reglementarilor legale HG 26/1992, HG 500/1994, HG 1553/2003.

2.1nvestitii in societăţi asociate

In anul 2006 RATC Constanta deţine titluri de participare după cum urmează :

-          60% din capitalul social al SC CLEAN CONTROL ITC SRL care a înregistrat la 31.12.2006 un profit de 12729 RON ;

-          100% din capitalul social al SC YTC AUTO 2001 SRL ( fosta SC YTC SCOALĂ DE ŞOFERI SRL) care a înregistrat la 31.12.2006 un profit de 4279 RON.

In anul 2006 au fost cedate titlurile de participare deţinute la Sind Serv ITC in suma de 120 lei ca

urmare a restructurării activităţii si schimbării sediului social.Titlurile au fost vândute la valoarea

de 2760 lei prin act adiţional înregistrat la ORC Cta..

Tranzacţiile cu părţile afiliate declarate sunt semnificative, vânzările către părţile afiliate

reprezintă 10 % din cifra de afaceri a regiei, iar cumpărările de servicii reprezintă 41%

din cheltuielile prestate de terţi.

3. Instrumente financiare

Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru reducerea riscului fluctuaţiilor ratelor de schimb pentru operaţiuni de export.

3


4. Terenuri si mijloace fixe

Societatea nu deţine terenuri in proprietate iar clădirile sunt construite pe domeniul public. In anul 2004, in urma unui proces de revendicare si a unei sentinţe definitive foştii proprietari au câştigat terenul pe care este construit sediul regiei. Menţionam ca proprietarii au câştigat si recursul la înalta Curte de Casaţie si Justiţie Bucureşti. In cazul acestei sentinţe definitive si irevocabile, RATC a făcut pregătirile pentru a-si restrânge activitatea la una din autobazele situate in alta zona a oraşului. Consideram ca activitatea de transport in comun, reparaţiile si service-ul nu vor avea de suferit.

In anul 2006 a avut loc casarea activelor situate la sediul social al regiei din str Chiliei 103 ca urmare a executării Hotărârii judecătoreşti definitive de retrocedare a terenului către foştii proprietari. Construcţiile au fost scoase din patrimoniu urmând a fi casate pe parcursul demolării de către foştii proprietari. Regia a avut termen de predare a activelor 15 10 06-15 02 2007. Aceste casări au influenţat rezultatul exerciţiului si activul regiei prin diminuare cu suma de 757 518 lei.(valoare rămasa neamortizata).

Amortizarea mijloacelor fixe este calculata conform metodei liniare pe parcursul duratei de viata utile estimate, conform prevederilor Legii 15/1994 astfel:

 

Clădiri

25-50 ani

Construcţii speciale

10-15 ani

Vehicule

4-8 ani

Instalaţii tehnice

3-20 ani

Alte utilaje si mobilier

3-15 ani

Profitul sau pierderea    din vânzarea mijloacelor sunt determinate prin compararea valorii de vânzare cu valoarea contabila si sunt luate in considerare la determinarea profitului din exploatare. Costul iniţial al mijloacelor fixe include preţul de cumpărare, inclusiv taxele nerambursabile de achiziţionare si alte costuri direct atribuibile aducerii activului in stare de funcţionare si la locul utilizării acestuia.

Cheltuielile suportate după ce mijloacele fixe au fost puse in funcţiune , cum ar fi costurile cu reparaţiile si intretinerea, sunt incluse in contul de profit si pierdere in perioada in care au fost angajate.

5. Stocuri

Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta.

Valoarea stocului este determinata prin metoda FIFO.

Stocurile sunt constituite in principal din combustibili, piese de schimb si materiale, conform

specificului activităţii regiei.

Menţionam ca politica regiei in momentul casării mijloacelor de transport este de reconditionarea

pieselor de schimb rezultate din dezmembrare, care sunt reintroduse in circuitul economic si

utilizate la viitoarele reparaţii. Stocurile obţinute din feconditionari sunt inregistrate in contabilitate

la un preţ stabilit de o comisie tehnica.

Mărfurile intrate sunt inregistrate in contabilitate la preţ de achiziţie. Scăderea din gestiune a

acestora se face după metoda FIFO.

tJzura obiectelor de inventar se inregistreaza integral pe costuri la darea lor in folosinţa.

Regia deţine stocuri fara mişcare din anul 2006 in suma de 112 924,60 lei. Regia deţine stocuri semnificative cu mişcare lenta( fara mişcare timp de 45 zile) in suma de 1 068 795,87 lei, care reprezintă 51 % din total stocuri deţinute de regie la 31 12 2006.

4


o.Creante comerciale

Creanţele comerciale sunt evidenţiate la valoarea realizabila estimata prin aprecierea tuturor soldurilor existente la sfârşitul anului si crearea de provizioane de risc si cheltuieli pentru clienţii litigiosi sau de depreciere pentru clienţii neincasati la termen. Creanţele nerecuperabile sunt trecute la pierderi in anul in care au fost identificate.

7.  Disponibilităţi si echivalente de disponibilităţi

In scopul intocmirii situaţiei fluxurilor de trezorerie disponibilităţile si echivalentele de disponibilităţi cuprind : numerar in casa, numerar in banca si alte valori ce pot fi disponibile in orice moment.

8.  Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când regia are o obligaţie prezenta legala ca rezultat al unor evenimente trecute si este posibil ca o ieşire de resurse sau beneficii economice sa insoteasca respectiva obligaţie, iar valoarea obligaţiei poate fi estimata rezonabil.

9.  împrumuturi

La data de 31.12.2006 RATC avea incheiat contractul nr.433/2002 cu Banca Transilvania pentru o

linie de creditare pentru nevoi curente in suma de 300.000 RON care nu era utilizata la inchiderea

exerciţiului financiar.

împrumutul este garantat cu ipoteca asupra următoarelor active :

-Hala intretinere autovehicule str.Industriala nr.8

-Staţie spălătorie-vopsitorie str.Industriala nr.8

-Hala reparaţii intretinere troleibuze str.Eliberarii nr.46

10.  Recunoaşterea veniturilor

Veniturile societăţii provin din urmatoarle operaţiuni :

-  transportul de calatori;

-  alte prestări de servicii( publicitate, reparaţii auto, inchirieri de spatii);

-  vânzări de mărfuri.

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata   primit sau de primit. Diferenţa

dintre valoarea justa la data recunoaşterii venitului si suma nominala a mijlocului de plata este

recunoscuta ca venit din exploatare.

Veniturile din vânzarea biletelor si abonamentelor se recunosc zilnic la momentul incasarii lor sau

la data emiterii facturii către terţi. Politica de stabilire a tarifelor: RATC propune majorarea

tarifelor in funcţie de majorările survenite la preţul combustibilului si al energiei electrice, tinand

cont si de rata inflaţiei. Majorarea este aprobata prin HCLM, existând tarife diferenţiate pe

categorii sociale( elevi, studenţi, pensionari), discounturi acordate pentru abonamentele pe mai

multe linii.

Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc in perioadele contabile pe măsura prestării

serviciilor in luna in care are loc prestarea. Nu se inregistreaza producţie in curs de execuţie.

Veniturile din dobânzi bonificate la disponibilul din conturi sunt recunoscute ca venituri financiare

pe baza extraselor de cont.

Veniturile din participatii sunt recunoscute in baza hotărârii AGA transmisa de către societatea in

care sunt investite titlurile.

11.  Subvenţii guvernamentale

Subvenţiile destinate achiziţionării de imobilizări corporale sunt recunoscute la venituri pe o baza sistematica pe durata de viata a imobilizărilor pe măsura amortizării lor.

5


Subvenţiile destinate acoperirii contravalorii abonamentelor gratuite eliberate persoanelor cu handicap, asistenţi personali si nevazatori precum si elevi si pensionari sunt recunoscute la venituri pe măsura aprobării in bugetul local.

12. Leasing financiar

Regia prezintă operaţiunile de leasing financiar in bilanţ ca active si datorii la o valoare egala, la

inceputul leasingului cu valoarea justa a bunului in regim de leasing.

Obligaţiile corespunzătoare de leasing, mai puţin costul finanţării,  sunt impartite in datorii

scadente in mai puţin de un an si, respectiv mai mari de un an pana in anul 2011.

Dobânda este inregistrata in contul de profit si pierdere pe parcursul duratei contractului de leasing

in momentul plaţii.

Costurile iniţiale directe sunt recunoscute imediat pe cheltuieli.

Un leasing financiar dâ naştere unor cheltuieli cu amortizarea aferenta bunului, precum si unor

cheltuieli financiare, in fiecare perioada contabila. Valoarea amortizabila a bunului in regim de

leasing se aloca pe fiecare perioada contabila de-a lungul perioadei estimate de utilizare pe o baza

sistematica si consecventa cu politica adoptata de locatar pentru activele deţinute in proprietate.

Subvenţiile se reiau la venituri pe măsura amortizării imobilizărilor achiziţionate in leasing

financiar ( pentru principal) si la data plaţii dobânzii (pentru dobânda).

III INFORMAŢII CARE VIN IN COMPLETAREA BILANŢULUI NOTA 1   Active imobilizate

Imobilizări necorporale

La data de 31.12.2006 imobilizările necorporale se prezentau astfel:

-Alte imobilizări necorporale                          = 373.546 RON

-Amortizarea imobilizărilor necorporale       =   260.641 RON

In anul 2006 au fost primite alocaţii bugetare in suma de 154 951 pentru studii si proiecte,

suma reluata la venituri ca urmare a amortizării

Imobilizări corporale

Toate imobilizările au fost inregistrate iniţial la cost istoric si ulterior reevaluate in baza

reglementarilor legale HG 26/1992,  HG 500/1994 si HG   1553/2003. Diferentele din reevaluare

s-au reflectat in contabilitate si s-au incorporat in capitaluri.

Regia are ipotecate trei clădiri pentru linia de credit iii favoarea Băncii Transilvania.

In conformitate cu prevederile Legii 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic

al acesteia si cu prevederile HG 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru

intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public precum si HG 904/22.08.2002

"privind atestarea la domeniul public, RATC a separat la 31.12.2003 patrimoniul public aflat in

administrare de patrimoniul propriu al regiei.

De la 01.01.2004 RATC nu mai calculează amortizare pentru imobilizările corporale aparţinând

domeniului public, deoarece , in conformitate cu prevederile art.5 din OG 81/28.08.2003, de la

aceasta data urmează sa calculeze amortizare instituţia publica. Menţionam ca imobilizările

corporale aparţinând domeniului public nu au fost reevaluate odată cu cele aflate in patrimoniul

regiei.

6


Valoarea neta scriptica a imobilizărilor corporale, pe grupe, se prezintă astfel:

RON

Grupa

Vahtare de inventar

Valoare amortizata

Valoare neta

Construcţii

6.077.709

2.414.618

3.663.091

Echip.teh.,masini, Miji.transport

54.949.894

32.063.087

22.886.807

Alte imobilizări

138.853

118.217

20.636

Total

61.166.456

34.595.922

26.570.534

La 31.12.2006 activele imobilizate se prezentau astfel:

VALORI BRUTE                                                                                                    RON

Elemente de imobilizări

Sold iniţial

Creşteri

Reduceri Total

Reduceri din care : casări

Sold final

Chelt de dezv

-

154.951

-

X

154.951

Alte imobilizări

120.934

10.096

-

X

131.030

Imob.necorp. In curs

84.467

3.098

-

X

87.565

Total imob. necorp.

205.401

168.145

-

X

373.546

Construcţii

7.494.020

7.597

1.423.908

1.423.908

6.077.709

Instalaţii teh. si maşini

54.574.864

537.554

162.524

160.536

54.949.894

Alte instal.uti-laje,mobilier

148.425

-

9.572

9.572

138.853

Total imob. corporale

62.217,309

545.151

1.596.004

1.594.01.6

61.166.456

Imob.financ.

12.779

-

1.862

-

10.917

Total active imobilizate

62.435.489

713.296

1.597.866

1.594.016

61.550.919

Intrările in cursul anului sunt in suma de 545.151 lei si reprezintă achiziţii de mijloace fixe din surse proprii. Ieşirile de mijloace fixe sunt in suma de 1.596004 lei la valoarea de inventar si reprezintă vânzări 1.988 lei si casări 1.594.016 lei. . Vânzarea s-a făcut cu aprobarea Consiliului de Administraţie. Menţionam ca a fost inregistrata pe costuri valoarea neamortizata a construcţiilor cedate conform hotărârii judecătoreşti 33C/ 2004si a HCLM 314/17.08.2006 in suma de 769.167 -lei.

Cheltuielile cu restructurarea si schimbarea sediului social al regiei sunt inregistrate pe baza proiectului tehnic aprobat de conducere, sunt in suma de 1 589 728 lei si sunt recunoscute drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.

7


AMORTIZĂRI                                                                                                RON

Elemente de imobilizări

Nr. rând

Sold iniţial

Amortizare in cursul anului

Amortizare af.iesirilor

Amortizare la sfârşit an

Imobilizări necorp. Chelt. constituire

1

-

154.951

-

154.951

Alte imobilizări

2

85.130

20.560

-

105.690

Total 1+2

3

85.130

175.511

-

260.641

Imobilizări corporale construcţii

4

2.878.958

190.404

654.744

2.414.618

Instalaţii tehnice si maşini

5

26.000.208

6.225.403

162.524

32.063.087

Alte instalaţii

6

111.121

16.668

9.572

118.217

Total 4 la 6

7

28.990.287

6.432.475

826.840

34.595.922

Amortizări Total (1 la 7)

8

29.075.417

6.607.986

826.840

34.856.563

Amortizarea este in suma de 6.607.986 RON, s-a calculat prin metoda liniara si s-a inregistrat pe cheltuieli de exploatare.

NOTA 2- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Ca urmare a hotărârii judecătoreşti nr.33/C din 12.01.2004 emisa de Curtea de Apel Constanta rămasa definitiva si irevocabila având ca obiectiv revendicarea terenului in suprafaţa de 78.786 mp, R.A.T.C. si-a mutat activitatea de intretinere si reparaţii in cadrul celor doua autobaze aflate in zona industriala. Din acest motiv a fost comandat un studiu pentru relocarea bazei de producţie si exploatare intocmit de SC SIRIUS SRL. Devizul general privind cheltuielile necesare se ridca la 1.157. 009 EURO. Ca urmare a aprobării Consiliului de Administraţie, RATC a constituit la 31.12.2005 provizioane pentru restructurare care sa acopere parţial costurile mutării. La 31.12.2006 s-au reluat la venituri provizioanele constituite in anul 2005 tinand cont ca s-au inregistrat cheltuieli cu relocarea de peste 1.600.000 lei:

 

Indicatori

Sold 31.12.2005

Creşteri

Reduceri

Sold 31.12.2006

Prov. restructurare

950.000

-

950.000

-

TOTAL

 

-

950.000

-

NOTA 3- Repartizarea profitului

Regia a inregistrat la 31.12.2006 o pierdere de 2.465.752 lei. Cauzele care au dus la inregistrarea acestei pierderi sunt următoarele :

costurile  suplimentare  ale mutării  s-au  ridicat  la peste   1.600.000  lei  si  nu  au  fost

contrabalansate de venituri mai mari ; -    prin HCLM 57/ 22.01.2006 acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea facilitaţilor

pentru pensionarii cu pensia cuprinsa intre 200-300 lei s-a redus cu 50% astfel incat si

veniturile s-au redus cu 3.188.873 lei.

8


NOTA 4- Analiza rezultatului din exploatare

RON

Nr.crt.

Indicator

2006

2005

1

Cifra de afaceri neta

41.004.029

41.127.206

2

-Costul bunurilor vândute

49.944.995

46 854 905

3

Cheltuielile activităţii de baza

48.828.999

45.440.034

4

Cheltuielile activităţii auxiliare

186.448

115.420

5

Cheltuielile indirecte de producţie

929.548

1.299.451

6

Rezultat brut aferent cifrei nete(l-2)

-8.940.966

-5.727.699

7

Cheltuieli generale de administraţie

1.035.475

989.466

8

Alte venituri din exploatare

10.826.881

11.025.074

9

Rezultatul din exploatare(6-7+8)

850.440

4.307.909

Cifra de afaceri a regiei este constituita in principal din veniturile din activitatea de transport.

Activitatea de transport public este subvenţionată de la bugetul local.

In anul 2006 cifra de afaceri a atins suma de 41.004.029 lei, mai mica cu 123.177 lei cifre absolute

fata de anul precedent si in procente cu 0.30%

Comparativ cu anul precedent, veniturile totale au crescut cu 1,2 % fata de cheltuieli care au

crescut cu 8.44 % fapt ce demonstrează ca relocarea bazei de producţie a reprezentat o cheltuiala

suplimentara pentru care nu au fost inregistrate venituri suplimentare. Activitatea de exploatare se

incheie cu un profit in suma de 850.440 lei.

Tranzactiiile cu părţile afiliate su^it semnificative. Facturile emise către Clean Control sunt     in

suma de 4  977  873  lei  si  reprezintă  19,96  % din totalul  facturilor emise (24  928  228

lei).Cumpărările de la Clean Control sunt in suma de 3 373 363 lei si reprezintă 11,30% din totalul

facturilor primite de la furnizori.

Tarifele practicate pentru vânzările către Clean Control sunt similare cu cele practicate pentru Conpress Holding.

Cheltuielile cu materialele si cu salariile reprezintă cea mai mare pondere in totalul cheltuielilor. Din totalul veniturilor din transport gratuităţile acordate pentru pensionari, elevi, handicapaţi, deportaţi reprezintă 22.46 % in condiţiile in care facilităţile pentru pensionarii cu pensia cuprinsa intre 200-300 lei au fost reduse cu 50%.

Pentru studii si proiecte efectuate pentru stabilirea proiectului tehnic necesar relocării bazei RATC au fost primite alocaţii bugetare in suma de 154.951 lei, care au fost reluate la venituri.

NOTA 5 - Situaţia creanţelor si a datoriilor

_________________________________________________________________ RON__________

Sold la                          Termen de lichiditate a activului
CREANŢE______________ 31.12.2006
               sub 1 an_____________ peste 1 an

Creanţe comerciale                               905.699                886.298                                   19.401

Sume de incasat de la societăţi              12.286                   12.286

din cadrul grupului

Cheltuieli in avans                                 67.565                  67.565

Alte creanţe___________ :_______ 2.194.880             2.194.880___________________ -__________

TOTAL                                     3.180.430             3.161.029                                   19.401

9


RON

Sold la                        Termen de exigibilitate a pasivului

DATORII________________ 31.12.2006_______ sub 1 an           1-5 ani           peste 5 ani

Datorii financiare leasing 4.599.673                                        4.599.673

Furnizori                                            2.597.297              2.597.297

Datorii cu personalul                         1.223.556              1.223.556

TVA                      42.611                      42.611

Alte datorii fata de stat___________ 464.623_________ 464.623_______ -

TOTAL                                  8.927.760                 4.328.087          4.599.673

Creanţele din active circulante reprezintă 99% din creanţele regiei si sunt compuse din :

         Clienţi                                             929.412 lei

         Subvenţii                                      2.047.398 lei

         TVA de recuperat                             93.073 lei

In cadrul datoriilor, sunt semnificative datoriile financiare care reprezintă ratele de leasing

financiar către SC Dunărea   Leasing SA Bucureşti si către SC Dunărea SA Bucureşti pentru

achiziţionarea mijloacelor de transport. Menţionam ca acest contract este garantat de Primăria

Constanta si este achitat la scadenta din alocaţii bugetare.

Regia are ipotecate trei  imobile pentru linia de credit de 300.000 lei deschisa la Banca

Transilvania.

Regia raportează in situaţiile financiare plaţi restante către furnizori, astfel :

         Peste 30 zile =    1.142.869 lei

         Peste 90 zile =          59.452 lei

         Peste un an   =   -

Regia nu a creat provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru deprecierea creanţelor fata de anul precedent si a reluat la venituri sumele de 1.311 lei respectiv 24.744 lei:

 

Indicatori

Sold 31.12.2005

Creşteri

Reduceri

Sold 31.12.2006

Prov.depreciere creanţe

48.457

-

24.744

23.713

Prov. depreciere stocuri

3.922

-

1.311

2.611

TOTAL

52.379

-

26.055

26.324

Provizioanele sunt inregistrate in capitolele bilantiere la care se refera pentru a corecta imaginea activelor la valoarea lor justa.

10


NOTA 6 - Principii, politici si metode contabile

Regia a intocmit situaţiile financiare anuale pentru anul 2006 in conformitate cu Reglementările

contabile romaneşti armonizate cu Directiva a IV -a a Comunităţii Economice Europene aprobate

prin OMFP 1752/ 17.11.2005 precum si in conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii

contabilităţii nr.82/1991 ( republicata in 14.01.2005).

Regia nu a optat pentru aplicarea IAS 29 ' Raportarea financiara in economii hiperinflationiste'.

Societatea efectuează inregistranie contabile in lei , in conformitate cu reglementările contabile de

raportare nr. 1775/2004 emise de Ministerul Finanţelor Publice din România.

Imobilizările necorporale reprezintă licenţe pentru tehnica de calcul ale căror valori au fost

amortizate folosind metoda liniara pe durata de viata utila a acestora. La finele anului 2006 sunt

amortizate in proporţie de 91%. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

Patrimoniul regiei precum si patrimonial public sunt prezentate in situaţiile financiare la cost

istoric. Activele imobilizate au fost reevaluate la 31.12.2003 si s-au inregistrat in contabilitate

diferente de reevaluare in suma de 42.369.669 mii lei. S-a efectuat analiza valorii recuperabile a

activelor( maximum dintre valoarea de piaţa si valoarea de utilitate) cu valoarea contabila

reevaluata, constatandu-se următoarele :

         Regia furnizează servicii municipalităţii care impune efectuarea unor trasee indiferent de profitabilitatea lor.

         Regia isi desfăşoară activitatea de transport prin 3 autobaze (Al, A2, A4) care pot identifica fluxurile de numerar pentru fiecare autobaza, dar regia primeşte subvenţiile de la buget pe total regie (inclusiv utilităţile care sunt indispensabile)

         Unitatea generatoare de numerar pentru fiecare traseu este regia luata ca intreg.

         Regia a analizat modul de recuperare a pierderilor din depreciere ( amortizarea diferentelor din reevaluare) calculate si a constatat ca eventualele pierderi din activitatea

.~. de exploatare nu s-ar datora cheltuielilor cu amortizarea, ci caracterului social al activităţii de transport. La sfârşitul exerciţiului financiar 2006 regia a inregistrat pierdere datorata in principal reducerii cu 50% a cuantumului facilitaţilor acordate de Consiliul Local Municipal pensionarilor cu pensia cuprinsa intre 200-300 lei. Amortizarea imobilizărilor se calculează prin metoda liniara.

Subvenţiile au fost recunoscute in situaţiile financiare in momentul in care s-au realizat deoarece exista contract cu Consiliul Local Municipal (pentru persoanele cu handicap, elevi, pensionari ) si cu Casa Judeţeană de Pensii Constanta (pentru beneficiarii Legii 189/2000 ). Datoriile si creanţele se recunosc iniţial la cost istoric, iar la sfârşitul exerciţiului financiar se evaluează orice depreciere inregistrata in cazul creanţelor si orice creştere inregistrata in cazul datoriilor.

Disponibilităţile si echivalentele de disponibilităţi cuprind : numerar in casa si banca si alte valori ce pot fi disponibile in orice moment. La sfârşitul anului 2006, regia prezenta imprumuturi de la banca Transilvania in suma de 85.194 lei.

Datoriile sunt inregistrate la valoarea lor nominala, care aproximează valoarea justa a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

In conformitate cu prevederile IAS 17 Leasing financiar, cheltuielile reprezentând comision de administrare nu sunt direct identificabile pe imobilizările corporale, fapt pentu care sunt recunoscute direct in contul de profit si pierdere. Comisioanele de administrare sunt achitate direct din alocaţie bugetara, iar aceasta subvenţie este reluata lunar la venituri astfel incat influenta in contul de profit si pierdere este nula.

Veniturile din vânzarea biletelor de transport sunt recunoscute zilnic la momentul incasarii lor sau la emiterea facturilor către clienţii care decontează contravaloarea lor prin virament.

11


Veniturile din prestări servicii se recunosc in perioada in care sunt prestate serviciile pe baza contractelor incheiate.

NOTA 7-Participatii si surse de finanţare

Patrimoniul regiei   la 31.12.2006 este de 5.973.901 lei, din care patrimoniul public reprezintă

1.459.260 lei.

Patrimoniul regiei este aportat i(i numerar si in natura constând in imobilizări corporale si

necorporale. Partea din patrimoniu privind diferentele din reevaluările anterioare anului 2003 nu

poate fi stabilita.

Patrimoniul public a fost diminuat in anul 2006 cu suma de 20.128 lei ca urmare a casării unor

mijloace fixe aparţinând domeniului public.

In anul 2006 au fost majorate rezervele din reevaluare( ct 1065) cu suma de 747.418 lei ca urmare

a cedării unor mijloace fixe.

Rezerva legala constituita in limita a 5% din profitul inainte de impozitare este in suma de 83.581

lei.

Contul 1068 ' Alte rezerve' inregistreaza suma de 103.445 lei, reprezentând profit capitalizat.

Patrimoniul regiei este modificat prin incorporarea diferentelor din reevaluare conform HG

26/1992 si HG 500/1994 si in perioadele următoare prin incorporarea alocaţiilor bugetare primite,

astfel :

         La data de 23.03.1993              6.608.066 mii lei

         La data de 03.11.1994              7.587.650 mii lei

         La data de 31.12.2002            60.331.280 mii lei

Conform HG 1553/2003 diferentele din reevaluare sunt reflectate ca rezerve in contul 105 si sunt in suma de 3.397.914 lei.

NOTA 8 - Informaţii privind salariaţii, administratorii si directorii

Conducerea regiei a fost asigurata in anul 2006 de un Consiliu de Administraţie format din 7 membri

si a avut aceeaşi componenta pe parcursul anului.

Membrii Consiliului de Administraţie primesc o indemnizaţie egala cu 25% din salariul tarifar de

incadrare al Directorului General.

Conducerea executiva a regiei a fost asigurata de :

         COIC1U DUMITRU - director general

         GOREA STELIANA-director economic

         ASTRATINEI DAN-director tehnic

Salariul   directorului general este stabilit prin hotărârea Consiliului Local si se indexează odată cu

salariul funcţionarilor publici. Salariul directorilor adjuncţi reprezintă 70% din salariul directorului

general conform aprobării Consiliului de Administraţie.

Nu s-au inregistrat relaţii de ereditar* sau avansuri acordate de către societate conducerii. Societatea

nu are asumate obligaţii viitoare de .natura garanţiilor in numele conducerii.

Numărul mediu scriptic de personal in anul 2006 a fost de 1169 de persoane.

Structura personalului la finele exerciţiului auditat se prezintă după cum urmează :

 

Pe categorii profesionale

- personal cu funcţii de conducere

1169

3

-TESA

106

-muncitori

1060

Pe sexe

1169

-femei

213

-bărbaţi

956

12


•     Pe grupe de studii                                                         1169

-  studii superioare                                                  73 -studii medii  404

-  studii generale                                                               692

•     Pe categorii de vârsta                                                   1169

-intre 18-35 ani                                                               296

-  intre 36-45 ani                                                              427

-  peste 45 ani                                                                   446

Drepturile salariale sunt stabilite prin contract colectiv de munca negociat anual. Pentru anul 2006 s-au

inregistrat următoarele cheltuieli cu salariile :

-muncitori                                                                           10.485.433 lei

-TESA                                                                                  1.246.961 lei

-  conducere                                                                            156.103 lei

-  salarii colaboratori                                                               65.873 lei

-  cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala                      4.600.698 lei

TOTAL                                                  16:555.068 lei

La nivelul regiei este constituit un sindicat afiliat la Federaţia Transloc Bucureşti care la rândul ei este afiliata la Blocul National Sindical.

NOTA 9 - Principalii indicatori economico-financiari

Indicatori de lichiditate

          Lichiditate curenta =           Active curente / Datorii curente                =   1.23

          Lichiditate imediata =      Active curente - Stocuri /Datorii curente    = 0.75

Indicatorii de lichiditate ne arata ca exista garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente cu condiţia valorificării stocurilor care sunt destul de mari.

Indicatori de risc

•     Grad de indatorare= Capital imprumutat/Capitaluri proprii x 100 = 59%

Capitalul imprumutat cuprinde datoria de leasing financiar pentru achiziţia de mijloace de transport care este achitata din alocaţii bugetare.

Indicatori de activitate

          Viteza de rotaţie a debitorilor-clienti= Sold clienţi/ Cifra de afaceri x 365      =   8.06 zile

          Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori= Sold furnizori/ Cifra de afaceri x 365 = 23.12 zile

          Viteza de rotaţie a activelor imobilizate= Cifra de afaceri/ Active imobilizate =   1.54 Regia incaseaza creanţele la 8.06 zile si achita datoriile la 23.12 zile.

NOTA 10 - Alte informaţii

Detalii privind cifra de afaceri

Cifra de afaceri are următoarea componenta in anul 2006 comparativ cu anul 2005

13


RON

Indicator

2005

%

2006

%

Producţia vânduta

32.194.982

78.28

31.916.786

77.83

Venituri din vânzare mf

115.109

0.28

331.111

0.81

Venituri din subvenţii

8.817.115

21.44

8.756.132

21.36

Total cifra de afaceri

41.127.206

100

41.004.029

100

In anul 2006 cifra de afaceri a scăzut cu 1 % comparativ cu anul precedent.

Activitatea de exploatare se incheie cu un rezultat pozitiv in suma de 850.440 lei.

Activitatea financiara se incheie cu pierdere in suma de 3.316.192 lei, ca urmare a cheltuielilor cu

dobânzile.._

Datorii contingente - Litigii

Regia are acţiuni in instanţa care includ in principal revendicări ale drepturilor de   personal si comerciale.

Buget de venituri si cheltuieli

Regia intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al Municipiului

Constanta. Pentru exerciţiul auditat bugetul activităţii generale are următoarea structura :


Venituri totale

         Venituri din exploatare

         Venituri financiare


55.080.000 lei

55.064.000 lei 16.000 lei


Cheltuieli totale                                        55.070.000 lei

         Cheltuieli exploatare                51.070.000 lei

         Cheltuieli financiare                   4.000.000 lei

Bugetul de venituri si cheltuieli a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie. Datorita caracterului social al transportului public, regia isi propune realizarea unui profit foarte mic.La data intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli nu s-a ştiut de hotărârea Consiliului Local de reducere cu 50% a facilitaţilor acordate pensionarilor cu pensia cuprinsa intre 200-300 lei.

Contracte de leasing incheiate in anul 2006 :

1.  leasing financiar/ Skoda Superb Avantgarde 2.8 / dobânda 8.90% an;

2.              leasing financiar/ Skoda Superb Avantgarde 2.5 buc.2 / dobânda 8.90% an;

3.              leasing financiar/ Daewoo Nubira II buc. 3/ dobânda 7 % an.                                        ;

Evenimente ulterioare încheierii exerciţiului financiar

In anul 2006 Primăria Constanta a incheiat contractul de leasing financiar nrl49873/14.12.2006 care a fost cesionat RATC in data de 29.01.2007 având ca obiect achiziţionarea de 10 autobuze turistice cu doua nivele si a unui autocar marca AYATS pentru diversificarea activităţii si creşterea numărului de calatori prin introducerea de noi trasee prestabilite dar si prin contracte cu operatorii de turism pentru grupuri de turişti. Un alt eveniment important este schimbarea sediului social al regiei in str.Industriala nr.8.

14


NOTA 11- Modificarea capitalului circulant

 

 

MODIFICĂRILE CAPII

ALULUI CIRCULANT

 

2005

2006

diferenţa

Influenta

flux

trezorerie

creşterea stocurilor

2.008.544

2.088.240

79.696

-79.696

scadrerea creanţelor corn

768.469

905.699

137.230

-137.230

creşterea creant grupului

22.439

12.286

-10.153

10.153

creşterea altor creanţe

4.006.814

2.194.880

-1.811.934

1.811.934

creşterea chelt avans

56.822

>     67.565^

10.743

-10.7431

creşterea datoriilor corn*

1.730.655

2.597.297

866.642

866.642

creşterea altor datorii

1.633.795

1.730.780

96985

96.985

total din care:

10.227.538

9.596.747

- 630.791

2.558.045

stocuri

2.008.544

2.088.240

79.696

-79.696

creanţe

4.854.544

3.180.430

-1.674.114

1.674.114

datorii

3.364.450

4.328.077

963.627

963.627

TOTAL

10.227.538

9.596.747

-630.791

2.558.045

NOTA 12 - Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar consta in disponibili-tati băneşti, solduri la banei, casa si alte elemente de trezorerie lichide.

Numerarul si echivalentele de numerar incluse in situaţia fluxurilor de trezorerie cuprind următoarele sume :

RON

Nr.crt.

Indicator

2005

2006

1

Disponibil la banca

676.848

85.185

2

Disponibil in casa

51.204

5.013

3

Alte valori

28.506

20.732

4

Total numerar

756.558

110.930

Apreciem ca situaţiile financiare intocmite la data de 31.12.2006 oferă o imagine fidela a poziţiei financiare, performantei, modificării capitalurilor proprii si fluxurilor de trezorerie ale R.A.T.C. Constanta.


DIRECTOR GENERAL,

 


DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Gorea Steliana

 


 


model_declaratie.txt

DECLARAŢIE in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilităţii   nr.82/1991

S-au intocmit situaţiile financiare anuale la 31/12/2005 pentru   :

Persoana juridica:   RATC

Judeţul:   13--CONSTANTA

Adresa:   localitatea cta,   str.   industriala,  nr.  8,  tel.   618581

Număr din  registrul   comerţului:   313/60/1991

Forma de proprietate:   ll--Regii  autonome

Activitatea preponderenta (cod si  denumire clasa CAEN):  6021--Alte transporturi  terestre de

calatori   pe baza de grafic

Cod de identificare fiscala:   1883902

Administratorul   societăţii,   COICIU DUMITRU,   isi  asuma răspunderea pentru intocmirea situaţiilor financiare anuale la 31/12/2006 si  confirma ca:

a)    Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt in conformitate cu  reglementările contabile aplicabile.

b)    situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziţiei  financiare, performantei   financiare si   a celorlalte informaţii   referitoare la activitatea desfăşurata.

c)     Persoana juridica isi  desfăşoară activitatea in condiţii  de continuitate.

 

Page 1