Hotărârea nr. 237/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2007 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI

CHELTUIELI PE ANUL 2007 ŞI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE

ANUL 2007 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI

PUBLIC ŞI PRIVAT" CONSTANŢA

Consiliul Local Municipal Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.05.2007;
Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe, precum şi Referatul nr. 3995 / 07.05.2007 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa,

Având în vedere Legea 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, a Legii 486/decembrie 2006 privind Bugetul de Stat pe anul 2007 şi a Hotărârii de Guvern nr.300/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, Ht.b, alin.3, Ut. c şi art.115, alin.l, Ut. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată :

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2007 cu următoarea structură :

- venituri totale în sumă de                                               24.350 mii RON

- din care surse de la bugetul local                          18.075 mii RON

-  cheltuieli în sumă de                                                       24.325 mii RON

-  profit brut de                                                                          25 mii RON

-  investiţii totale                                                                  9.286 mii RON

ART. 2 Se aprobă rectificarea listei de investiţii pe anul 2007, în valoare de 9.286 mii RON, astfel :

Se suplimentează Cap. VIII - „Surse de finanţare a investiţiilor" şi Cap. LX -„Cheltuieli pentru investiţii" cu suma de 2.600 mii RON de la bugetul local, stabilindu-se :

A. Investiţii totale - din care :                                                           9.286 mii RON

-  surse proprii                                                                             200 mii RON

-  surse de la bugetul local                                                        2.600 mii RON

-  surse de la fondul de rulment                                               6.486 mii RON


B, Cheltuieli pentru investiţii - total din care :


9.286 mii RON


 


Cap. A : Obiective de investiţii în continuare Consolidare Şcoala nr. 5 Reparaţii capitale la Liceul Decebal Grădiniţa nr. 58 -reconstrucţie Consolidare Şcoala nr. 43 Consolidare Şcoala nr. 11 Lucrări TE Şcoala nr. 11 Lucrări TE Şcoala nr. 13 Iluminat

Foraj Liceul Agricol Palas Consolidare Grădiniţa nr. 22 Lucrări la Spitalul de boli infecţioase Extindere Colegiul Carol I


2.686 mii RON

-   962 mii RON;

-     95 mii RON

-   868 mii RON

-     77 mii RON

-   400 mii RON

-     15 mii RON

-       5 mii RON

-    21 mii RON

1 mie RON;

-        422 mii RON

-        520 mii RON

-        300 mii RON


 


-   Cap. B : Obiective noi de investiţii Grădiniţa cu PN extindere Grădiniţa cu PP nr. 47


700 mii RON 450 mii RON 250 mii RON


 


-   Cap. C : Dotări şi alte cheltuieli de investiţii

-   dotare cu geamuri termopan (contracte în derulare)

-   dotare cu mobilier (contracte în derulare)

-   reabilitare Şc. Telecomunicaţii

cheltuieli din surse proprii (dotări Regie)


4.700 mii RON

3.732 mii RON;

918 mii RON;

50 mii RON.

200 mii RON


Finanţarea investiţiilor privind dotarea cu geamuri termopan şi mobilier se va face din fondul de rulment şi se va derula în rate până la 31.12.2008.

ART. 3 Direcţia Administrare Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa şi Direcţiei Buget -Finanţe, în vederea aducerii Ia îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

NR.237/18.05.2007
CONTRASEMNEAZĂ, MARCELA ENACHE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL

2007 - RECTIFICARE -

- mii RON -

INDICATORI

Nr

B.V.C

Aprobat 2006

Prevederi an 2007

Obs

0

1

2

3

4

1. VENITURI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.2+rd,12+rd.l3)

I

23 175

24 350

 

1.Venituri de exploatare, totale , din care:

2

23 150

24 325

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

6 250

6 250

 

b) Venituri din alte activităţi

4

 

 

 

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

16 900

18 075

 

-subvenţii penteru produse şi activităţi

6

400

575

 

-subvenţii pentru acoperirea diferenţelor

 

 

 

 

de preţ şi de tarif

7

 

 

 

- transferuri buget local -învăţământ

8

16 500

17 500

 

-prime acordate de la bugetul de stat

9

 

 

 

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

 

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

 

2. Venituri financiare

12

25

25

 

3. Venituri excepţionale

13

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.l5+rd.35+rd36)

14

23 150

24 325

 

1.Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

23 125

24 300

 

a) Cheltuieli materiale

16

19 805

20 443

 

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

2 445

3 007

 

- salarii brute

18

1 872

2 355

 

- contribuţie la asigurările sociale de stat

19

378

427

 

- ajutor de şomaj

20

47

51

 

- contribuţie la asigurările sociale

 

 

 

 

De sănătate, conform Legii nr.

 

 

 

 

145 / 1997

21

131

154

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

17

20

 

- fond specia] de solidaritate socială

23

17

20

 

Pentru persoanele cu handicap

 

 

 

 

Conform O.U.G. nr. 102/1999

 

 

 

 

- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform OG. 75/ 1999

24

 

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind

 

 

 

 

amortizările şi previzioanele

25

230

230

 

d) Cheltuieli prevăzute de Legea

 

 

 

 

Bugetului de stat, din care:

26

 

 

 

- transferuri sau subvenţii

27

 

 

 


 

e) Cheltuieli de protocol,

28

20

20

 

f) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

400

350

 

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

 

 

 

h) Tichete de masă

31

225

250

 

i) Alte cheltuieli din care:

32

0

0

 

- taxa pentru act.expl. a resurselor minerale

33

 

 

 

- redevenţa din concesionarea

 

 

 

bunurilor publice

34

 

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

25

25

 

3. Cheltuieli excepţionale

36

 

 

111. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

37

25

25

 

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILIT

 

 

 

 

POTRIVIT LEGII, din care:

38

 

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

—'

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN

 

 

 

 

ANII PRECEDENŢI

40

 

 

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

4

4

 

VH. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

42

21

21

 

a)rezerve legale

43

-

-

 

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

44

II

21

 

c) alte rezerve constituite ca surse proprii

45

 

 

 

de finanţare aferente profitului rezultat

 

 

 

 

din vânzări de active, respectiv aferente

 

 

 

 

Facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

 

 

 

 

d) alte repartizări prevăzute de lege

46

 

 

 

e) până la 10 % pentru participarea

47

 

 

 

Salariaţilor la profit

 

 

 

f) minim 50 % vărsăminte la bugetul

48

10

 

 

de stat sau local, în cazul regiilor

 

 

 

 

autonome.

 

 

 

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile

49

 

 

 

Prevăzute la litera a) - f)

 

 

 

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A

 

 

 

 

INVESTIŢIILOR, din care:

50

9 008

9 286

 

1. Surse proprii

51

100

200

 

2. Alocaţii de la bugetul de stat

52

1 845

-

 

3, Credite bancare:

53

 

 

 

-interene

54

 

 

 

- externe

55

 

 

 

4. Alte surse (buget local +fond de rulment)

56

7 063

9 086

 

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,

 

9 008

9 286

 

Din care:

57

 

 

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

58

9 00S

9 286

-

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

59

 

 

 

- interne

60

 

 

 

- externe

61

 

 

 

X. REZERVE, din care

62

 

 

 

I. Rezerve legale

63

 

 

 

ÎL Rezerve statutare

64

 

 

 


III. Alte rezerve (denumirea şi baza legală)

65

 

 

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

 

1. Venituri totale

67

23 175

24 350

 

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

23 150

24 325

 

3. Număr prognozat de personal la finele anului

69

135

135

 

4. Nr. mediu personal total

70

135

135

 

5. Fondul de salarii, din care:

71

1 872

2 355

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din O.U.G. nr 79 din 2001 din care:

73

117

139

 

-sporuri , adaosuri, premii şi altele drepturi de natură salarială potrivit art. 7 (4) din O.U.G. nr.79 din 01

74

28

31

 

-premiul annual, potrivit art.7 (4) din O.U.G. nr.79 din 2001

75

42

46

 

c) fond de salarii aferent personalului

 

 

 

 

angajat pe bază de contract individual de muncă

76

1685

2 108

 

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

1

1

 

7. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei persoană)

 

 

 

(rd.67 / rd.70) - în preţuri curente

78

172

180

 

8. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei / pers)

 

 

 

 

(rd.67 / rd. 70) - în preţuri comparabile

79

184

189

 

9. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

Personal mediu (unităţi fizice , nr.pers)

80

 

 

 

9.1 Cheltuieli totale la 1000 lei

81

r

V

 

Venituri totale

 

 

 

 

cheltuieli totale x 1000

 

 

 

 

venituri totale

 

 

 

 

10. Plăţi restante - total

82

1450

1 450

 

- preţuri curente

83

1450

I 450

 

- preţuri comparabile

84

1 552

1 522

 

(rd.83 x ind de creştere apreturilor prognozat)

 

 

 

 

11. Creanţe restante - total

85                     1 800

! 800

 

- preţuri curente

86

1 800

1 800

 

- preţuri comparabile

87

[ 962

1 890

 

(rd.86 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,


ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

LISTA DE INVESTIŢII

2007

- RECTIFICARE -

-mii RON-

 

 

DENUMIRE

FINANŢARE

 

SURSE PROPRII

BUGET DE STAT

BUGET LOCAL

FOND RULMENT

TOTAL

1. Obiective de investiţii în

continuare

 

1900

1786

3686

2. Obiective noi de investiţii

-

-

700

-

700

3. Dotări şi alte cheltuieli de investiţii (Capitolul C)

-

-

-

4700

4700

4 Dotări Independente

200

-

-

-

200

TOTAL

200

0

2600

6486

9286

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

NR.237/18.05.2007REGIA AUTONOMA " EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT"

B-DUL1 MAI NR 21,BL.H18., PARTER

CONSTANTA

NR. 3995/07.05.2007

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA

în temeiul Legii 273/2006 privind Finanţele Publice, a Legii 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, a Legii 486/decembrie 2006 privind Bugetul de Stat pe anul 2007 şi a Hotărârii de Guvern nr.300/2007 vă rugam să iniţiaţi un proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007 şi a Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2007 ale Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa , astfel :

Se suplimentează Cap VIII - „Surse de finanţare a investiţiilor" şi Cap. IX -„Cheltuieli pentru investiţii" cu suma de 2 600 mii RON de la bugetul local, stabilindu-se :


A. Investiţii totale - din care :

-   surse proprii

-   surse de la bugetul local

-   surse de la fondul de rulment


9.286 mii RON

200 mii RON

2.600 mii RON

6.486 mii RON


 


B. Cheltuieli pentru investiţii - total din care


9.286 mii RON


 


Cap.


A : Obiective de investiţii în continuare Consolidare Şcoala nr. 5 Reparaţii capitale la Liceul Decebal Grădiniţa nr. 58 - reconstrucţie Consolidare Şcoala nr. 43 Consolidare Şcoala nr. 11 Lucrări TE Şcoala nr, 11 Lucrări TE Şcoala nr. 13 Iluminat

Foraj Liceul Agricol Palas Consolidare Grădiniţa nr. 22 Lucrări la Spitalul de boli infecţioase Extindere Colegiul Carol I


2.686 mii

962 mii

-    95 mii

868 mii

-    77 mii

400 mii

15 mii 5 mii

-     21 mii

1 mie

-      422 mii

-      520 mii

-      300 mii


RON

RON;

RON;

RON,

RON;

RON,

RON;

RON;

RON;

RON;

RON;

RON;

RON.


 


Cap. B : Obiective noi de investiţii

-  Grădiniţa cu PN

-  extindere Grădiniţa cu PP nr 47


700 mii RON 450 mii RON 250 mii RON


 


-    Cap. C : Dotări şi alte cheltuieli de investiţii


4.700 mii RON


-   dotare cu geamuri termopan (contracte în derulare)

-   dotare cu mobilier (contracte în derulare)

-   reabilitare Şc. Telecomunicaţii

cheltuieli din surse proprii (dotări Regie)


-3.732 mii RON; 918miiRON;

-     50 mii RON.

200 mii RON


 


Director General,

BABUS RADU


Director Economic,

BOBE CARMEN LĂCRĂMIOARA