Hotărârea nr. 236/2007

Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 s i lista de utilaje independente pe anul 2007 ale S.C "Confort Urban"-S.R.L. Constanta

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli

rectificat pe anul 2007 şi lista de utilaje independente pe anul 2007

ale S.C'Confort Urban"-S.R.L. Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit în şedinţa ordinară din data
de 18.05.2007;                 
      :

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ştefan Mazăre;

Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Buget finanţe;

Văzând dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 lit."c" şi art. 115, alin. 1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al S.C'Confort Urban"-S.R.L. Constanţa pentru anul 2007, a listei de investiţii în continuare şi reparaţii, a listei de utilaje independente şi a obiectivului şi criteriilor de performanţă pentru anul 2007 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

-  total venituri                                                       10.900 mii RON

-  total cheltuieli                                                     14.300 mii RON -rezultat                                                                -3.400 mii RON

-  total investiţii                                                     65.523 mii RON

din care :

- investiţii în continuare şi reparaţii
în conformitate cu hotărârile Consiliului

Local al municipiului Constanţa                             63.692 mii RON

- utilaje independente                                     1.831 mii RON

Art.2. Finanţarea cheltuielilor de investiţii noi programate pe anul 2007 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal şi surse proprii.

Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C'Confort Urban"-S.R.L. Constanţa,Directiei Financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanţa.

Adoptat 25 consilieri din 27 membrii.

Preşedintele şedinţei, Constanţa
Nr.236/18.05.2007


Anexă la H.C.L.M. nr. 236/18.05.2007

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI   RECTIFICAT   PE ANUL 2007

 

Indicatori

Nr. rd.

BVC

aprobat 2006 mii RON

Propuneri BVC

2007

mii RON

0

1

2

3

I.VENITURI TOTALE, din care (rd.0I.+rd,12 + rdl3)

01

10.900

10.900

1.Venituri din exploatare, din care

02

10.300

10.300

a) Venituri din act.de baza

03

6.600

6.600

b) Venituri din alte activităţi

04

3.700

3.700

c) Venituri din surse bugetare, din care

05

 

 

- subvenţii de prod.şi activ

06

 

 

- subvenţii ptr.acoperirea dif. de preţ şi tarif

07

 

 

- transferuri

08

 

 

- prime acordate de la Bug.statului

09

 

 

- alte sume primite de la Bug.de stat

10

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

1!

 

 

2. Venituri financiare

12

600

600

3. Venituri excepţionale

13

 

 

II.CHELTUIELI TOTALE, din care (rd,15+rd.35+rd.36)

14

14.300

14.300

1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.

15

14.000

14.000

a) Cheltuieli materiale

16

7.917

7.917

b) Cheltuieli cu pers., din care

17

4.922

4.922

- salarii brute

IX

3.808

3.808

- contrib.asig.soc.de stat

19

770

770

- ajutor şomaj

20

83

83

- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf L. 145/1997

21

261

261

- alte chelt.cu pers., din care:

22

 

 

- fond special de solid.soc.ptr.pers. cu handicap. conf.OUGnr. 102/1999

23

 

 

- fond special de susţinere a învăţ.de stat conf.OG nr.75/1999

24

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioane 1

25

500

500

d) Cheltuieli prevăz. in Legea    nr.571/2003 Cod fiscal art.21 alin.(3) lit.V

26

74

74

din care:

- transferuri sau subvenţii

27

 

 

e) cheltuieli de protocol

28

 

 

f) cheltuieli reclamă şi publicitate

29

 

 

g) cheltuieli de sponsorizare

30

 

 

h) tichete de masă

31

587

587

i) alte cheltuieli, din care

32

 

 


- taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale

33

 

 

- redevenţa din cesionarea bunurilor publice

34

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

300

300

3. Cheltuieli excepţionale

36

 

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

-3.400

- 3.400

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care

38

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

V.ACOPERIREA   PIERDERILOR   DIN   ANII PRECEDENŢI

40

3.000

3.000

VI.IMPOZIT PE PROFIT

41

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT

{potrivit OG nr.64/2001), din care

42

 

 

a) Rezerve legale

43

 

 

b)    Acoperirea    pierderilor    contabile    din    anii precedenţi

44

 

 

c)  Alte  rezerve  constituite  ca  surse  proprii  de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active,   respectiv   aferente   facilităţilor   fiscale   la impozitul pe profit

45

 

 

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

 

 

e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit

47

 

 

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul   soc.naţ..   companiilor   naţionale   şi   soc.cu capital integral sau majoritar de stat

48

 

 

g) Profitul nerepartizat pe destinaţii prevăzute la lit.a-f

49

 

 

VIII.       SURSE       DE       FINANŢARE       A INVESTIŢIILOR, din care

50

65.471

65.523

1. Surse proprii

51

 

 

2. Alocaţii de la buget

52

 

 

3. Credite bancare

53

 

 

- interne

54

 

 

- externe

55

 

 

4. Alte resurse

56

65.471

65.523

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din

care

57

65.471

65.523

1.  Investiţii,  inclusiv  investiţii  în  curs  la  finele anului

58

65.471

65.523

2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest.

59

 

 

- interne

60

 

 

- externe

61

 

 

X. REZERVE , din care

62

 

 

I. Rezerve legale

63

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

III. Alte rezerve

65

 

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

1. Venituri totale

67

10.900

10.900

2. Costuri aferente volumului de activ,

68

14.300

14.300

3. Număr prognozat de personal la finele anului

69

380

380

4. Număr mediu personal total, din care

70

380

380

5. Fond salarii,din care

71

3.808

3.808


a) Fond de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

b) Fond de  salarii  aferent  conducătorului  ag.ec. potrivit art.7 (1) din OUG 79/2001, din care

73

137

137

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drcpt.de natura sal., potrivit art. 7 (2) din OUG 79/2001

74

15

15

- premiu anual potrivit art.7 (4) din OUG 79/2001

75

61

61

c)    fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă

76

3.556

3.556

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

0,780

0,780

7. Prod.muncii pe total pers. mediu (mii. lei/ pers.)

(rd.67/rd.70)

- în preţuri curente

78

28,684

28,684

8. Prod.muncii pe total pers.mediu (mii. lei/pers.)

(rd.67/rd.70)

- în preţuri comparabile

79

30,118

30,118

9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unităţi fizice/ nr.persoane)

80

 

 

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000

81

1.312

1.312

11. Plăti restante - total

82

3.650

3.650

- Preturi curente

83

 

 

- preţuri comparabile

(rd.83 x indicile de creştere a preţurilor prognozat)

84

 

 

12. Creanţe restante - total

85

3.230

3.230

- preţuri curente

86

 

 

- preţuri comparabile (rd.86 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

87

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,


 


Anexă la H.C.L.M. nr. 236/18.05.2007

LISTA

cu investiţii (utilaje independente) rectificată necesare retehnologizarii în anul 2007 în preţuri informative

 

Nr. crt.

Denumire utilaj

U.M.

Cant.

Preţ unitar mii lei

Total mii lei

1.

Gen.acetilcnă

Buc.

3

1,6

4.8

2.

Arzător cu flacăra

Buc.

2

1,6

3,2

3.

Maşina de găurit cu talpa magnetica

Buc.

1

7

7

4.

Calculator cu imprimantă

Buc.

6

10

60

5.

Copiator

Buc.

1

8

8

6.

Semiremorcă transport ciment vrac-filer

Buc.

1

50

50

7.

Interfon

Buc.

1

4

4

8.

Pikamer cu motor termic

Buc.

2

10

20

9.

Vas de absorbţie cu vacuum

Buc.

1

7

7

10.

Pompă cu vid

Buc.

1

5

5

11.

Autoturism

Buc.

1

80

80

12.

Autoutilitară papuc

Buc.

2

80

160

13.

Centrală ptr.încălzire cu gaze ptr.pavilion adm.

Buc.

2

62.5

150

14.

Mai mecanic

Buc.

2

13

26

15.

Placă vibratoare

Buc.

2

18

36

16.

Aparat ciuruit ptr. laborator

Buc.

1

8

8

17.

Pikamer pneumatic

Buc.

2

20

40

18.

Modernizare cântar 50 to. (elemente electronice)

Buc.

1

30

30

19.

Maşina tăiat asfalt

Buc

1

25

25

20.

Buldoexcavator cu echip. de săpare şi picon

Buc

1

300

300

21.

Rulou compactor manual cu motor termic de 1 to.ptr.trotuare

Buc

2

40

80

22

Autospecială LEA

Buc

1

300

300

 

TOTAL I

 

 

 

1.379

23.

Mătură curăţat asfalt

Buc.

1

181

181

24.

Autocisternă de 5-8 to.cu dispozitiv de stropire emulsie şi sistem de încălzire

Buc.

1

181

181

25.

Compresor aer cu pikamer pneumatic

Buc.

1

90

90

 

Total 11

 

 

 

452

 

TOTAL

 

 

 

1.831

*fonduri primite în exer.preced. = 142 mii lei

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,


Anexă la H.C.L.M. nr. 236/18.05.2007

OBIECTIVUL ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Explicaţie

Valoare în mii RON

Cote prognoza te 2007

Ponderea

obiectivului şi

criteriilor în total

condiţii

Ponderea

realizării

obiectivului şi

criteriilor în coef.

maxim de

penalizare

I.     OBIECTIV

 

 

 

 

Venituri totale minime

10.900

 

33,33

10

II. CRITERII DE PERFORMANTA

 

 

 

1.

Productivitatea   muncii    pe salariat

 

28,684

53,35

16

 

2.

Perioada de recuperare a creanţelor (în zile)

 

108

6,66

2

 

3.

Perioada de rambursare a datoriilor (în zile)

 

122

6,66

2

 

TOTAL

 

 

100

30

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,