Hotărârea nr. 235/2007

Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

 MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T A R A R E

privind   rectificarea bugetului municipal  pe anul 2007

 

 

          Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara la data de 18.05.2007 ;

          Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare , raportul Comisiei nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public si privat , raportul Directiei Financiare nr.    60452/09.05.2007 precum si raportul Directiei Tehnic – Investitii nr.60752/09.05.2007 ;                                     

          Avand in vedere prevederile Legii  nr.273/2006 privind finantele publice locale ,Legii nr.486/2006 privind legea bugetului de stat pe anul 2007, H.G.300/2007, H.C.L.M. nr.2/2007 si H.C.L.M. nr.173/2007;

  În temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b,  alin. 4, lit. a  si  art.115 alin.1, lit. b din  Legea nr/215/2001privind administraţia publica locala,

republicata;

H O T A R A S T E :

         

          Art. 1 Bugetul municipal  pe anul 2007 se aproba la venituri in suma de  361.961 mii lei si la cheltuieli in  suma de 361.961 mii lei fiind un buget echilibrat  .

          Rectificarea bugetului municipal pe anul 2007 se datoreaza  Hotararilor de Guvern privind aprobarea repartizarii unor sume in vederea realizarii de obiective .

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2007, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, in clasificatia economica si functionala este prezentata in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Sinteza bugetului municipal pentru veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local  pe anul 2007, este prezentata in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare, .

          Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni si categorii de investitii este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Se modifica subcapitolele de venituri  din bugetul local cu suma de 2.753 mii lei, conform anexei nr.1, avand  urmatoarea structura :

v Sprijin financiar la constituirea familiei se majoreaza cu suma de 97 mii lei;

v  Subventii pentru acordarea trusoului pentru noi nascuti se aloca suma de 56 mii lei;

v Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar se aloca suma de 2.600 mii lei.

Art.6 Capitolele de cheltuieli se modifica, conform anexei nr.1, in urmatoarea structura :

v La  capitolul 66 « Sanatate » se diminueaza cheltuielile de la titlul « ajutoare sociale »  cu suma de 605 mii ;

v Cheltuielile  de capital de la capitolul 67 « Cultura, recreere si religie » se majoreaza cu suma de 40 mii lei ;

v La capitolul 68 « Asigurari si asistenta sociala » se majoreaza titlul « asistenta sociala » cu suma de 153 mii lei ;

v Cheltuielile  de capital de la capitolul 70 « Locuinte, servicii si dezvoltare publica» se majoreaza cu suma de 2.972 mii lei  si cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » se diminueaza cu suma de 138 mii lei;

v  La cheltuielile de capital  de la capitolul 74 « Protectia mediului » se aloca  suma de  283 mii lei si se majoreaza  cheltuielile pentru bunuri si servicii  cu suma de 48 mii lei ;

Art.7  Capitolele de cheltuieli din anexa nr. 2 se modifica dupa urmatoarea structura :

v La capitolul 51 « Autoritati publice si actiuni externe »  cheltuielile   de capital se diminueaza cu suma de 924 mii lei si cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii »se diminueaza cu suma de 40 mii lei;

v Cheltuielile  de capital de la capitolul 70 « Locuinte, servicii si dezvoltare publica» se majoreaza cu suma de 964 mii lei ;

 

 

Art.8 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  va comunica prezenta hotarare tuturor directiilor din  cadrul Primariei precum si Serviciului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta  Prefectului  Judetului Constanta.

 

Adoptata de un numar de  25  consilieri din  27 membri.

 

 

PRESEDINTELE   SEDINTEI ,                                                                                                                                                                                                                                     CONTRASEMNEAZA                                                                  

         SECRETAR                                                                                         MARCELA ENACHE                                      

Constanta

Nr. 235/18.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA FINANCIARA

NR. ______________/___________

 

 

 

 

 

 

RAPORT

 

 

 

Bugetul municipal  pe anul 2007 se aproba la venituri in suma de  361.961 mii lei si la cheltuieli in  suma de 361.961 mii lei fiind un buget echilibrat  .

          Rectificarea bugetului municipal pe anul 2007 se datoreaza  Hotararilor de Guvern privind aprobarea repartizarii unor sume in vederea realizarii de obiective .

Se modifica subcapitolele de venituri  din bugetul local cu suma de 2.753 mii lei, conform anexei nr.1, avand  urmatoarea structura :

v Sprijin financiar la constituirea familiei se majoreaza cu suma de 97 mii lei;

v  Subventii pentru acordarea trusoului pentru noi nascuti se aloca suma de 56 mii lei;

v Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar se aloca suma de 2.600 mii lei.

Art.6 Capitolele de cheltuieli se modifica, conform anexei nr.1, in urmatoarea structura :

v La  capitolul 66 « Sanatate » se diminueaza cheltuielilede la titlul « ajutoare sociale »  cu suma de 605 mii ;

v Cheltuielile  de capital de la capitolul 67 « Cultura, recreere si religie » se majoreaza cu suma de 40 mii lei ;

v La capitolul 68 « Asigurari si asistenta sociala » se majoreaza titlul « asistenta sociala » cu suma de 153 mii lei ;

v Cheltuielile  de capital de la capitolul 70 « Locuinte, servicii si dezvoltare publica» se majoreaza cu suma de 2.972 mii lei  si cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » se diminueaza cu suma de 138 mii lei;

v La cheltuielile de capital  de la capitolul 74 « Protectia mediului » se aloca  suma de  283 mii lei si se majoreaza  cheltuielile pentru bunuri si servicii  cu suma de 48 mii lei ;

Capitolele de cheltuieli din anexa nr. 2 se modifica dupa urmatoarea structura :

v La capitolul 51 « Autoritati publice si actiuni externe »  cheltuielile   de capital se majoreaza cu suma de 1.004 mii lei si cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii »se diminueaza cu suma de 40 mii lei;

v Cheltuielile  de capital de la capitolul 70 « Locuinte, servicii si dezvoltare publica» se majoreaza cu suma de 964 mii lei ;

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

 Ec.Marcela Frigioiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Formular:
" BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,"
"TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2007 "
mii lei - mii lei -mii leimii lei
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2005Program 2007Propuneri 2007Estimări 2008Estimări 2009Estimări 2010Program 2007Program 2007Program 2007TRIM ITRIMIITRIM IIITRIM IV
TOTAL VENITURI (rd.3+83+89+96)100.013885237203000003405323362823619611258291147346296558433
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.28-80+83+89)248.0218893227480000022442822017822216975930732494425028740
I. VENITURI CURENTE (rd.4+49)300.021889335293000003214323171823321881099091078815896555433
A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+27+46)400.03033651000003050123007623157531046041023565615052643
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13)"500.040119050000011599811599812298943180413042617512330
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)"600.05050000050505050000
Impozit pe profit (rd.8)701.02050000050505050000
Impozit pe profit de la agenţi economici 801.02.015050505050000
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+11)"900.060119000000011594811594812293943130413042617512330
Impozit pe venito3.0205000100020001500500
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.185000100020001500500
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)1004.020119000000011594811594811793942130393042467511830
Cote defalcate din impozitul pe venit1104.02.0111570011570011570011769141882393042467511830
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale1204.02.043300248248248248
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14)"1300.070000000000000
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.15)"1405.020000000000000
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "1505.02.500
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.17)1600.090540500000540505405049050133501830089508450
Impozite si taxe pe proprietate (rd.18+21+25+26)1707.020540500000540505405049050133501830089508450
Impozit si taxa pe cladiri (rd.19+20)1807.02.010375000000375003750037500100001400070006500
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)1907.02.01.0112000xxxx1200012000120006000300020001000
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)2007.02.01.0225500xxxx25500255002550040001100050005500
Impozit si taxa pe terenuri (rd.22 la rd.24)2107.02.020755000007550755075502350230014501450
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)2207.02.02.013000xxxx3000300030001800800200200
Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice *)2307.02.02.024500xxxx450045004500500150012501250
Impozitul pe terenul din extravilan *) 2407.02.02.0350xxxx50505050
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 2507.02.03900090009000400010002000500500
Alte impozite si taxe pe proprietate 2607.02.500
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.28+35+37+40)2700.100162810000013436413061414361448044427222099531853
Sume defalcate din TVA (rd.29 la rd 34)2811.020144550000011610411610412910441964387321871529693
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 2911.02.010
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti"3011.02.0210698411609511609511609535461348291741428391
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 3111.02.0434996130006500390013001300
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 3211.02.050
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale3311.02.0625709993312
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural3411.02.070
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.36)3512.02015000000150015001500500500300200
Taxe hoteliere3612.02.071500150015001500500500300200
Taxe pe servicii specifice (rd.38+39)3715.020100000010010010030303010
Impozit pe spectacole3815.02.0110010010010030303010
Alte taxe pe servicii specifice3915.02.500
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.41 +44+45)"4016.0201666000001666012910129105550346019501950
Impozit pe mijloacele de transport (rd.42+43)4116.02.02087500000875010500105004500300015001500
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)4216.02.02.01450045005000500030001000500500
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)4316.02.02.0242504250550055001500200010001000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare4416.02.03850850850850250200200200
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"4516.02.507060706015601560800260250250
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.47)4600.110600000060010010030303010
Alte impozite si taxe fiscale (rd.48)4718.020600000060010010030303010
Alte impozite si taxe4818.02.5060060010010030303010
C. VENITURI NEFISCALE (rd.50+59)4900.12188931642000001642016420164355305552528152790
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.51+57)5000.132733295000002950295029501120610610610
Venituri din proprietate (rd.52 la rd.56)5130.02273317500000175017501750720310360360
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene şi locale5230.02.010
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti5330.02.034855050505020101010
Venituri din concesiuni si inchirieri5430.02.0522481700170017001700700300350350
Venituri din dividende 5530.02.080
Alte venituri din proprietate5630.02.500
Venituri din dobanzi (rd.58)5731.02012000000120012001200400300250250
Alte venituri din dobanzi5831.02.031200120012001200400300250250
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.60+68+71+76+80)5900.14161601347000001347013470134854185491522052180
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.61 la rd.67)6033.022844650000465465465265757550
Venituri din prestari de servicii6133.02.0815015015015010025250
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese6233.02.10219250250250250100505050
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social6333.02.120
Taxe din activitati cadastrale si agricultura6433.02.241010101010
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială6533.02.270
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"6633.02.28655050505050
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati6733.02.5055555
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.69+70)"6834.0214825828500008285828582852285340013001300
Taxe extrajudiciare de timbru6934.02.0241751700170017001700700400300300
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"7034.02.501065065856585658565851585300010001000
"Amenzi, penalitati si confiscari (rd.72 la rd.75)"7135.02133515150000151515151515515400300300
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale7235.02.0113311500150015001500500400300300
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe7335.02.0240
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"7435.02.030
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"7535.05.501515151515
Diverse venituri (rd.77 la 79)7636.0203205000032053205320511051040530530
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 7736.02.05300530053005300510051000500500
Venituri din ajutoare de stat recuperate7836.02.110
Alte venituri7936.02.50200200200200100403030
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.81+82)"8037.02000000001515000
Donatii si sponsorizari8137.02.011515000
Alte transferuri voluntare8237.02.500
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.84) 8300.15199311910000001910019100191008000410040003000
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.85 la rd.88)8439.02199311910000001910019100191008000410040003000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice8539.02.010
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului8639.02.0350005000500050002000100010001000
Venituri din privatizare8739.02.04310
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat8839.02.0719900141001410014100141006000310030002000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (rd.90) 890000000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate(rd.91 la rd.95)9040.020000000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii9140.02.060
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice9240.02.070
Împrumuturi temporare din trezoreria statului*)9340.02.10xxxxxxxxxxx
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă*) 9440.02.11xxxxxxxxxxx
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate9540.02.500
IV. SUBVENTII (rd.97)9600.17280000000106737920275300
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+111)9700.18280000000106737920275300
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+107)9842.02280000000106737920275300
A. De capital (rd.100 la rd.106b)9900.1928000000026000260000
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare10042.02.010
Investitii finantate partial din imprumuturi externe10142.02.0300
Aeroporturi de interes local10242.02.0400
Planuri si regulamente de urbanism10342.02.0500
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi10442.02.062800
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor10542.02.0900
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă10642.02.1000
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit42.02.1200
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor42.02.1300
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar106 bis42.02.1426000260000
B. Curente (rd.108 la rd.110)10700.20000000008073792015300
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap10842.02.210
Subventii primite din Fondul de Interventie10942.02.280
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar11042.02.290
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili42..02.3278577857000
Sprijin financiar la constituirea familei42.02.3310699700
"Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri"42.02.345454000
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti106b42.02.36565656
Subventii de la alte administratii (rd.112 la rd.115)11143.020000000000000
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului11243.02.010
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca "11343.02.040
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap11443.02.070
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate11543.02.080
1160
TOTAL CHELTUIELI (rd.118+159+170) sau (182+267+304+461+532)11749.02037203000003293923362823619611258291147346296558433
CHELTUIELI CURENTE (rd.184+213+247+256+269+284+306+351+378+421+463+500+534+557+586+605+642)11801034627400003260653327163428221177711062536166557133
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.185+214+270+285+307+352+379+422+464+501+535+558+587+606+643)119100120564000012906712495212795237297397182092130016
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.186+215+248+271+286+308+353+380+423+465+502+536+559+588+607+644)120200100536000010428811505411541735010357702322821409
Din care : Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (rd.243)12120.240000000000000
TITLUL III DOBANZI (rd.250)122300000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.251)12330.010000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.252)12430.020000000000000
Alte dobanzi (rd.253)12530.030000000000000
TITLUL IV SUBVENTII (rd.560+608)126400959210000609256092567829358572100099721000
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.561+609))12740.036092553972250002000089720
40.2o78577857000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.216) **)128500000000000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.217) **)12950.040000000000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.187+218+287+309+354+381+424+466+503+562+589+610+645)13051034500000345034503450846887856861
Transferuri curente (rd.188+219+258+288+310+355+382+425+467+504+563+590+611+646)13151.01034500000345034503450846887856861
Transferuri catre instituţii publice (rd.189+220+289+311+383+426+468+505+564+591+612+647)13251.01.01034500000345034503450846887856861
Actiuni de sanatate (rd.356)13351.01.030000000000000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului (rd.259)13451.01.140000000000000
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.260)13551.01.150000000000000
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.221)13651.01.240000000000000
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.261)13751.01.310000000000000
Transferuri de capital (rd.357)13851.020000000000000
Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale (rd.358)13951.02.120000000000000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.190+222+312+384+427+469+506+537+565+613+648)1405501162500001162511625118533200404135121100
A. Transferuri interne.(rd.191+223+313+385+428+470+507+538+566+614+649)14155.0101162500001162511625118533200404135121100
Programe cu finantare rambursabila (rd.224+429)14255.01.030000000000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila (rd.192+225+430+508)14355.01.080000000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat (rd.471+509+567+615)14455.01.120000000000000
Programe de dezvoltare (rd.226+539)14555.01.130000000000000
Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.650)14655.01.150000000000000
Alte transferuri curente interne (rd.193+227+314+386+431+472+510+540+616+651)14755.01.1801162500001162511625118533200404135121100
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.315+359+432)1485701089700001344813448130594375376423252595
Ajutoare sociale (rd.316+360+433)14957.0201089700001344813448130594375376423252595
Ajutoare sociale in numerar (rd.317+361+434)15057.02.0101021700001276813448130594375376423252595
Ajutoare sociale in natura (rd.318+362+435)15157.02.0206800000680000000
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.194+319+387+436+652)1525903281000032623262326211861073851152
Burse (rd.320)15359.010161000014214214256432122
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.653)15459.020000000000000
Asociatii si fundatii (rd.321+388+437)15559.1103120000031203120312011301030830130
Sustinerea cultelor (rd.389)15659.120000000000000
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.390)15759.150000000000000
Despagubiri civile (rd.195)15859.170000000000000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.196+228+272+290+322+363+391+438+473+511+541+568+592+617+654)15970025756000033273566191398058848113001300
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.197+229+273+291+323+364+392+439+474+512+542+569+593+618+655)16071025756000033273566190878058842913001300
"Active fixe
(rd.198+230+274+292+324+365+393+440+475+513+543+570+594+619+656)"16171.01025756000033273566190878058842913001300
Construcţii(rd.199+231+275+293+325+366+394+441+476+514+544+571+595+620+657)16271.01.0100000000324032400
"Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.200+232+276+294+326+367+395+442+477+515+545+572+596+621+658)"16371.01.020993000012931383150097678473113001300
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (rd.201+233+277+295+327+368+396+443+478+516+546+573+597+622+659)"16471.01.03000000005050000
Alte active fixe (rd.202+234+278+296+328+369+397+444+479+517+547+574+598+623+660)16571.01.300247630000203421833704330337400
Reparaţii capitale aferente activelor fixe (rd.203+235+279+297+329+370+398+445+480+518+548+575+599+624+661)16671.030000000000000
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.481+519+625)16772000000005205200
Active financiare (rd.482+520+626)16872.01000000005205200
Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.483+521+627)16972.01.01000000005205200
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.204+236+330+399+446+484+522+576+628+662)170790000000000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.663)171800000000000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (rd.664)17280.030000000000000
Alte imprumuturi (rd.665)17380.300000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.205+237+331+400+447+485+523+577+629+666)174810000000000000
Rambursari de credite externe (rd.206+238+332+486+524+578+630)17581.010000000000000
Rambursari de credite interne (rd.207+333+401+448+487+525+579+631+667)17681.020000000000000
"TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.675)"177900000000000000
Rezerve17891.010000000000000
Excedent (rd.677)17992.01388520000011140000000
Deficit18093.010000000000000
1810
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.183+212+246+255)18250.02044826000029107325943310067621182074797039
Autoritati publice si actiuni externe (rd.209)18351.02043744000028249317363224265001156373506829
CHELTUIELI CURENTE (rd.185 la 187+ rd.190+rd.194)18401303293224265001156373506829
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL18510160631606313148161483500650035002648
TITLUL II BUNURI SI SERVICII18620102101218617181160943000506338504181
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.188)187510000000000000
Transferuri curente (rd.189)18851.010000000000000
Transferuri către instituţii publice18951.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.191)190550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.192+193)19155.010000000000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 19255.01.080
Alte transferuri curente interne 19355.01.180
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)194590000000000000
Despagubiri civile19559.170
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)1967001747100000140700000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.198+203)1977101747100000140700000
Active fixe (rd.199 la 202)19871.0101747100000140700000
Construcţii19971.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"20071.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"20171.01.030
Alte active fixe 20271.01.30174711407000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe20371.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.205)204790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.206+207)205810000000000000
Rambursari de credite externe20681.010
Rambursari de credite interne 20781.020
Din total capitol:2080
Autoritati executive si legislative (rd.210)20951.02.01043744000028249317363224265001156373506829
Autorităţi executive21051.02.01.034374428249317363224265001156373506829
2110
Alte servicii publice generale (rd.240 la rd.244) 21254.02010820000858858858262257129210
CHELTUIELI CURENTE (rd.214 la 216+218+222)21301010820000858858834262233129210
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL21410437437437437100100100137
TITLUL II BUNURI SI SERVICII215206454214213971621332973
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.217)216500000000000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 21750.040
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.219)218510000000000000
Transferuri curente (rd.220+221)21951.010000000000000
Transferuri către instituţii publice22051.01.010
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate22151.01.240
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.223)222550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.224 la 227)22355.010000000000000
Programe cu finantare rambursabila 22455.01.030
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 22555.01.080
Programe de dezvoltare 22655.01.130
Alte transferuri curente interne 22755.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.229)22870000000002402400
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.230+235)22971000000002402400
Active fixe (rd.231 la 234)23071.01000000002402400
Construcţii23171.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"23271.01.022402400
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"23371.01.030
Alte active fixe 23471.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe23571.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.237)236790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.238)237810000000000000
Rambursari de credite externe23881.010
Din total capitol:2390
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale24054.02.050
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"24154.02.060
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale"24254.02.070
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor24354.02.101082858858858262257129210
Alte servicii publice generale 24454.02.500
2450
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 24655.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.248+250)247010000000000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.249)248200000000000000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor24920.240
TITLUL III DOBANZI (rd. 251 la 253)250300000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne25130.010
Dobanzi aferente datoriei publice externe25230.020
Alte dobanzi 25330.030
2540
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.263+264+265) 25556.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd. 257)256010000000000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.258)257510000000000000
Transferuri curente (rd.259 la 261)25851.010000000000000
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului25951.01.140
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap26051.01.150
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social26151.01.310
Din total capitol:2620
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului26356.02.060
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap26456.02.070
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate26556.02.090
2660
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.268+283) "26759.0202900000029003530353065011641036680
Aparare (rd.281) 26860.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.270+271)269010000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL270100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII271200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273)272700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274+279)273710000000000000
Active fixe (rd.275 la 278)27471.010000000000000
Construcţii27571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"27671.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"27771.01.030
Alte active fixe 27871.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe27971.030
Din total capitol:2800
Aparare nationala28160.02.020
2820
Ordine publica si siguranta nationala (rd.299+301+302)28361.0202900000029003530353065011641036680
CHELTUIELI CURENTE (rd.285+286+287)2840102800000028003430336655011001036680
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL285100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII28620280028003430336655011001036680
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.288)287510000000000000
Transferuri curente (rd.289)28851.010000000000000
Transferuri către instituţii publice28951.01.010
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.291)29070010000001001001641006400
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.292+297)29171010000001001001641006400
Active fixe (rd.293 la 296)29271.01010000001001001641006400
Construcţii29371.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"29471.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"29571.01.030
Alte active fixe 29671.01.3010010010016410064
Reparaţii capitale aferente activelor fixe29771.030
Din total capitol:2980
Ordine publica (rd.300)29961.02.030000000000000
Politie comunitara30061.02.03.040
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)30161.02.054004004004001501643650
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale30261.02.50250025003130313050010001000630
3030
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.305+350+377+420)30464.020150628000016246316180316312548934513362840834447
Invatamant (rd.335+338+342+343+345+348) 30565.02097125000010456610456610456631941313701568525570
CHELTUIELI CURENTE (rd.307 la 309+312+315+319)30601097125000010456610456610456631941313701568525570
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL307109696410442410442410442431885313271566425548
TITLUL II BUNURI SI SERVICII308200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.310)309510000000000000
Transferuri curente (rd.311)31051.010000000000000
Transferuri către instituţii publice31151.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.313)312550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.314)31355.010000000000000
Alte transferuri curente interne 31455.01.180
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.316)315570000000000000
Ajutoare sociale (rd.317+318)31657.020000000000000
Ajutoare sociale in numerar31757.02.010
Ajutoare sociale in natura31857.02.020
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.320+321)319590161000014214214256432122
Burse 32059.0116114214214256432122
Asociaţii şi fundaţii 32159.110
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.323)322700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.324+329)323710000000000000
Active fixe (rd.325 la 328) 32471.010000000000000
Construcţii32571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"32671.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"32771.01.030
Alte active fixe 32871.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe32971.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.331)330790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.332+333)331810000000000000
Rambursari de credite externe33281.010
Rambursari de credite interne 33381.020
Din total capitol:3340
Învatamânt prescolar si primar (rd.336+337)33565.02.0304700000005444154441544411600017000900012441
Învatamânt prescolar33665.02.03.01170001700017000170006000600030002000
Învatamânt primar33765.02.03.02300003744137441374411000011000600010441
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)33865.02.0405012500005012550125501251594114370668513129
Învatamânt secundar inferior 33965.02.04.01200002000020000200006000600030005000
Învatamânt secundar superior 34065.02.04.02150001500015000150005000500020003000
Invatamant profesional34165.02.04.03151251512515125151254941337016855129
Învatamânt postliceal34265.02.050
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 344)34365.02.070000000000000
Învatamânt special34465.02.07.040
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.346+347)34565.02.110000000000000
Internate si cantine pentru elevi 34665.02.11.030
Alte servicii auxiliare34765.02.11.300
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului34865.02.500
3490
Sanatate (rd.372+374) 35066.0206800000680680753030105
CHELTUIELI CURENTE (rd.352 la 354+rd.359)3510106800000680680753030105
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL352100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII353200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.355+357)354510000000000000
Transferuri curente (rd.356)35551.010000000000000
Acţiuni de sănătate35651.01.030
Transferuri de capital (rd.358)35751.020000000000000
Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale35851.02.120
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.360)3595706800000680680753030105
Ajutoare sociale (rd.361+362)36057.0206800000680680753030105
Ajutoare sociale in numerar36157.02.01680753030105
Ajutoare sociale in natura36257.02.026806800
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.364)363700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.365+370)364710000000000000
Active fixe (rd.366 la 369)36571.010000000000000
Construcţii36671.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"36771.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"36871.01.030
Alte active fixe 36971.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe37071.030
Din total capitol:3710
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.373)37266.02.060000000000000
Spitale generale37366.02.06.010
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.375)37466.02.5006800000680680753030105
Alte institutii si actiuni sanitare37566.02.50.50680680680753030105
3760
"Cultura, recreere si religie (rd.403+413+417+418) "37767.02024290000026290256302725077381024656013665
CHELTUIELI CURENTE (rd.379 la 381+384+387)37801024276000026276256162719677241020656013665
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL379100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII38020201262212621466230466325890545003316
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382)38151011500000115011501150299301301249
Transferuri curente (rd.383)38251.01011500000115011501150299301301249
Transferuri către instituţii publice38351.01.011150115011501150299301301249
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.385)384550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.386)38555.010000000000000
Alte transferuri curente interne 38655.01.180
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.388 la 390)3875903000000030003000300011001000800100
Asociaţii şi fundaţii 38859.11300030003000300011001000800100
Susţinerea cultelor 38959.120
Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 39059.150
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.392)391700140000141454144000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.393+398)392710140000141454144000
Active fixe (rd.394 la 397)39371.010140000141454144000
Construcţii39471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"39571.01.0254144000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"39671.01.030
Alte active fixe 39771.01.301414140000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe39871.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.400)399790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.401)400810000000000000
Rambursari de credite interne 40181.020
Din total capitol:4020
Servicii culturale (rd.404 la 412)40367.02.03010000000100010001040219451211159
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"40467.02.03.020
Muzee40567.02.03.03800800800840219251211159
Institutii publice de spectacole si concerte40667.02.03.040
Scoli populare de arta si meserii40767.02.03.050
Case de cultura40867.02.03.060
Camine culturale40967.02.03.070
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale41067.02.03.080
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice41167.02.03.120
Alte servicii culturale41267.02.03.30200200200200020000
Servicii recreative si sportive (rd.414 la 416)41367.02.0502027600002227622216222167100700048003316
Sport41467.02.05.01600060006000600021003000800100
Tineret41567.02.05.020
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"41667.02.05.03142761627616216162165000400040003216
Servicii religioase41767.02.061501501501501014000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"41867.02.5028642864226438444092655590190
4190
Asigurari si asistenta sociala (rd.450 + 451 + rd.453 la 456 + 459) 42068.0202853300003092730927312349225969071125207
CHELTUIELI CURENTE (rd.422+423+424+427+432+436)4210102813700003053130531309759211944571125207
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL422101600144314431443431415283314
TITLUL II BUNURI SI SERVICII423202850285028502850858764617611
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.425)42451023000000230023002300547586555612
Transferuri curente (rd.426)42551.01023000000230023002300547586555612
Transferuri către instituţii publice42651.01.012300230023002300547586555612
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.428)4275501105000001105011050112783000391633121050
A. Transferuri interne.(rd.429 la 431)42855.0101105000001105011050112783000391633121050
Programe cu finanţare rambursabilă 42955.01.030
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 43055.01.080
Alte transferuri curente interne 43155.01.18110501105011050112783000391633121050
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.433)4325701021700001276812768129844345373423152590
Ajutoare sociale (rd.434+435)43357.0201021700001276812768129844345373423152590
Ajutoare sociale in numerar43457.02.01102171276812768129844345373423152590
Ajutoare sociale in natura43557.02.020
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.437)436590120000012012012030303030
Asociaţii şi fundaţii 43759.1112012012012030303030
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.439)43870039600003963962591424500
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.440+445)43971039600003963962591424500
Active fixe (rd.441 la 444) 44071.01039600003963962591424500
Construcţii44171.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"44271.01.02141414141400
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"44371.01.030
Alte active fixe 44471.01.30382382382245024500
Reparaţii capitale aferente activelor fixe44571.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.447)446790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.448)447810000000000000
Rambursari de credite interne 44881.020
Din total capitol:4490
Asistenta acordata persoanelor in varsta45068.02.042985298529852835702734696703
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.452)45168.02.050893200001120211202112023926323119402105
Asistenta sociala in caz de invaliditate45268.02.05.0289321120211202112023926323119402105
Asistenta sociala pentru familie si copii45368.02.06162915300
Ajutoare pentru locuinte45468.02.100
Creşe45568.02.111946178917891617490501255371
Prevenirea excluderii sociale (rd.457+458)45668.02.150344000003721372137751068880879948
Ajutor social45768.02.15.011285156615661620410350375485
Cantine de ajutor social45868.02.15.022155215521552155658530504463
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale45968.02.50112301123011230116433030419133421080
4600
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.462+499)"46169.02076113000072055754887870125935243611457013835
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.489+492+495 la 497) "46270.020433430000392853963342467109351398295707980
CHELTUIELI CURENTE (rd.464+465+466+469)463010367980000379983908438946103861101095707980
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL4641055006700550055001381137613741369
TITLUL II BUNURI SI SERVICII46520307233072333009328718805950979966561
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.467)466510000000000000
Transferuri curente (rd.468)46751.010000000000000
Transferuri către instituţii publice46851.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.470)469550575000057557557520012520050
A. Transferuri interne.(rd.471+472)47055.010575000057557557520012520050
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat47155.01.120
Alte transferuri curente interne 47255.01.1857557557557520012520050
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.474+481)4737006545000012875493521549297200
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.475+480)4747106545000012875493469549292000
Active fixe (rd.476 la 479)47571.0106545000012875493469549292000
Construcţii47671.01.012424
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"47771.01.0217917926938326911400
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"47871.01.035050000
Alte active fixe 47971.01.30636611082803012230278200
Reparaţii capitale aferente activelor fixe48071.030
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.482)48172000000005205200
Active financiare (rd.483)48272.01000000005205200
Participare la capitalul social al societatilor comerciale48372.01.015252
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.485)484790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.486+487)485810000000000000
Rambursari de credite externe 48681.010
Rambursari de credite interne 48781.020
Din total capitol:4880
Locuinte (rd.490+491)48970.02.030000000000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte49070.02.03.010
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor49170.02.03.300
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.493+494)49270.02.050000000000000
Alimentare cu apa49370.02.05.010
Amenajari hidrotehnice 49470.02.05.020
Iluminat public si electrificari rurale49570.02.065423542354115411150025001000411
Alimentare cu gaze naturale in localitati49670.02.070
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "49770.02.503792033862342223705694351148285707569
4980
Protectia mediului (rd.527 + 530) 49974.020327700000327703585536234150001037950005855
CHELTUIELI CURENTE (rd.501+502+503+506)500010323400000323403585535951150001009650005855
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL501100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII5022032340323403585535951150001009650005855
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.504)503510000000000000
Transferuri curente (rd.505)50451.010000000000000
Transferuri către instituţii publice50551.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.507)506550000000000000
A. Transferuri interne. (rd.508 la 510)50755.010000000000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila50855.01.080
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat50955.01.120
Alte transferuri curente interne 51055.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.512+519)51170043000004300283028300
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.513+518)51271043000004300283028300
Active fixe (rd.514 la 517)51371.01043000004300283028300
Construcţii51471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"51571.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"51671.01.030
Alte active fixe 51771.01.30430430283283
Reparaţii capitale aferente activelor fixe51871.030
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.520)519720000000000000
Active financiare (rd.521)52072.010000000000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale52172.01.010
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.523)522790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.524+525)523810000000000000
Rambursari de credite externe 52481.010
Rambursari de credite interne 52581.020
Din total capitol:5260
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.528+529)52774.02.050327700000327703585536234150001037950005855
Salubritate52874.02.05.0132340323403585535855150001000050005855
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"52974.02.05.02430430379037900
Canalizarea si tratarea apelor reziduale53074.02.060
5310
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.533+556+585+604+641) 53279.0209756300006286762867835054354826053114722432
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.550)"53380.02010000010101010000
CHELTUIELI CURENTE (rd.535+536+537)53401010000010101010000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL535100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII536201010101010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.538)537550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.539+540)53855.010000000000000
Programe de dezvoltare53955.01.130
Alte transferuri curente interne 54055.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.542)541700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.543+548)542710000000000000
Active fixe (rd. 544 la 547)54371.010000000000000
Construcţii54471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"54571.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"54671.01.030
Alte active fixe 54771.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe54871.030
Din total capitol:5490
Actiuni generale economice si comerciale (rd.551 la 554)55080.02.01010000010101010000
Prevenire si combatere inundatii si gheturi55180.02.01.060
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii55280.02.01.090
Programe de dezvoltare regionala si sociala55380.02.01.100
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale55480.02.01.301010101010
5550
Combustibili si energie (rd.581 la 583) 55681.0209050200005580655806766634023824853102721300
CHELTUIELI CURENTE (rd.558+559+560+562+565)557010899210000549255492561829328572000089720
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL558100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII559200
TITLUL IV SUBVENTII (rd.561)560400899210000549255492561829328572000089720
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif56140.038992154925549255397225000200008972
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.2o78577857000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.563)562510000000000000
Transferuri curente (rd.564)56351.010000000000000
Transferuri către instituţii publice56451.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.566)565550000000000000
A. Transferuri interne (rd.567)56655.010000000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat56755.01.120
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.569)5687005810000881881148347381485313001300
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.570+575)5697105810000881881148347381485313001300
Active fixe (rd.571 la 574) 57071.0105810000881881148347381485313001300
Construcţii57171.01.01300300
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"57271.01.02581881881145347381455313001300
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"57371.01.030
Alte active fixe57471.01.3000000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe57571.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.577)576790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.578+579)577810000000000000
Rambursari de credite externe 57881.010
Rambursari de credite interne 57981.020
Din total capitol:5800
Energie termica58181.02.06905025580655806766634023824853102721300
Alti combustibili58281.02.070
Alte cheltuieli privind combustibili si energia58381.02.500
5840
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.601) "58583.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.587+588+589)586010000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL587100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII588200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.569)589510000000000000
Transferuri curente (rd.591)59051.010000000000000
Transferuri către instituţii publice59151.01.010
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.593)592700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.594+599)593710000000000000
Active fixe (rd.595 la 598)59471.010000000000000
Construcţii59571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"59671.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"59771.01.030
Alte active fixe 59871.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe59971.030
Din total capitol:6000
Agricultura (rd.602)60183.02.030000000000000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 60283.02.03.300
6030
Transporturi (rd.633+637+639) 60484.020705100007051705168323300120012001132
CHELTUIELI CURENTE (rd.606 la 608+610+613)605010683200006832683268323300120012001132
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL606100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII60720832832832832300200200132
TITLUL IV SUBVENTII (rd.609)608400600000006000600060003000100010001000
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif60940.0360006000600060003000100010001000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.611)610510000000000000
Transferuri curente (rd.612)611"51,01"0000000000000
Transferuri către instituţii publice612"51,01.01"0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.614)613550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.615+616)61455.010000000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat61555.01.120
Alte transferuri curente interne61655.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.618+625)617700219000021921900000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.619+624)618710219000021921900000
Active fixe (rd.620 la 623) 61971.010219000021921900000
Construcţii62071.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"62171.01.022192192190
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"62271.01.030
Alte active fixe 62371.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe62471.030
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.626)625720000000000000
Active financiare (rd.627)62672.010000000000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale62772.01.010
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.629)628790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.630+631)629810000000000000
Rambursari de credite externe 63081.010
Rambursari de credite interne 63181.020
Din total capitol:6320
Transport rutier (rd.634 la 636)63384.02.030705100007051705168323300120012001132
Drumuri si poduri63484.02.03.010
Transport în comun63584.02.03.0262196219621960003000100010001000
Strazi 63684.02.03.03832832832832300200200132
Transport aerian (rd.638)63784.02.060000000000000
Aviatia civila63884.02.06.020
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor63984.02.500
6400
Alte actiuni economice (rd.669 la 673) 64187.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.643+644+645+648+652)642010000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL643100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII644200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.646)645510000000000000
Transferuri curente (rd.647)646520000000000000
Transferuri către instituţii publice64752.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.649)648550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.650+651)64955.010000000000000
Fond Roman de Dezvoltare Sociala65055.01.150
Alte transferuri curente interne 65155.01.180
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.653)652590000000000000
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale65359.020
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 655)654700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.656+661)655710000000000000
Active fixe (rd.657 la 660)65671.010000000000000
Construcţii65771.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"65871.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"65971.01.030
Alte active fixe 66071.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe66171.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.663+666)662790000000000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.664+665)663800000000000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii66480.030
Alte imprumuturi66580.300
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd. 667) 666810000000000000
Rambursari de credite interne 66781.020
Din total capitol:6680
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 66987.02.010
Zone libere67087.02.030
Turism67187.02.040
Proiecte de dezvoltare multifunctionale67287.02.050
Alte actiuni economice67387.02.500
6740
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"67596.020
REZERVE 67697.020
EXCEDENT (rd.1-rd.117)67798.02388520000011140000000
DEFICIT67899.020
*) Detalierea se face numai in executie
**) Se completeaza numai in etapa de planificare
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
…………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------
JUDEŢUL:____________CONSTANTA
Unitatea administrativ-teritorială:PRIMARIA CONSTANTA
Formular:
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL
PE ANUL 2007
mii leimii lei
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorProgram 2007Program 2007Program 2007TRIM ITRIMIITRIM IIITRIM IV
TOTAL VENITURI (rd.2)1904251147851147851117731400806806
I. VENITURI CURENTE (rd.3)2904251147851147851117731400806806
C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)3904251147851147851117731400806806
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5)4904251147851147851117731400806806
Diverse venituri (rd.6 la rd.11)536.11904251147851147851117731400806806
Taxe speciale636.11.06151051349613496104841400806806
Amortizare mijloace fixe736.11.070
Depozite speciale pentru constructii de locuinte836.11.080
Fondul de risc936.11.090
Fond de rulment1036.11.1075320101289101289101289000
Alte venituri1136.11.500
120
TOTAL CHELTUIELI (rd.29+45+65+92+110+141+165+187+205+222+238)13904251147851147851117731400806806
CHELTUIELI CURENTE (rd.30+46+66+93+111+142+166+188+206+223+239)140113295119821182688541360806806
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.31+47+67+94+112+143+167+189+207+224+240)15100000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.32+48+68+95+113+144+168+190+208+225+241)162013295119821182688541360806806
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.33+49+69+96+114+145+169+191+209+226+242)177077130997781029591029194000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.34+50+70+97+115+146+170+192+210+227+243)187177130997781029591029194000
Active fixe (rd.35+51+71+98+116+147+171+193+211+228+244)1971.0177130997781029591029194000
Construcţii2071.01.01005050000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"2171.01.028757875796049604000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"2271.01.030422981981000
Alte active fixe 2371.01.30683739059992324922844000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe (rd.40+56+76+103+121+152+176+198+216+233+249) 2471.030000000
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.57)2579302500000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58)2680302500000
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.59)2780.08302500000
280
Autoritati publice si actiuni externe (rd.42)2951.111917186121956319063200150150
CHELTUIELI CURENTE (rd.31+32)300164515801424964160150150
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL31100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII322064515801424964160150150
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.34)337012721703218139180994000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.35+40)347112721703218139180994000
Active fixe (rd.36 la rd.39)3571.0112721703218139180994000
Construcţii3671.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"3771.01.0260060012281228000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"3871.01.0342233000
Alte active fixe 3971.01.306721601016908168684000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 4071.030
Din total capitol:410
Autoritati executive si legislative (rd.43)4251.11.011917186121956319063200150150
Autorităţi executive4351.11.01.031917186121956319063200150150
440
Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63)4554.1135003918893893000
CHELTUIELI CURENTE (rd.47+48)46013500893893893000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL47100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII48203500893893893
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.50)49700000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.51+56)50710000000
Active fixe (rd.52 la rd.55)5171.010000000
Construcţii5271.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"5371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"5471.01.030
Alte active fixe5571.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 5671.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.58)5779302500000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59)5880302500000
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa5980.0830250
Din total capitol:600
Fond de rulment6154.11.0830250
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor6254.11.100
Alte servicii publice generale6354.11.503500893893893
640
Invatamant (rd.78+81+85+86+88)6565.110000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)66010000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL67100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII68200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)69700000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71+76)70710
Active fixe (rd.72 la rd.75)7171.010000000
Construcţii7271.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"7371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"7471.01.030
Alte active fixe 7571.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 7671.030
Din total capitol:770
Învatamânt prescolar si primar (rd.79+80)7865.11.030000000
Învatamânt prescolar7965.11.03.010
Învatamânt primar8065.11.03.020
Învatamânt secundar (rd.82 la 84)8165.11.040000000
Învatamânt secundar inferior 8265.11.04.010
Învatamânt secundar superior 8365.11.04.020
Invatamant profesional8465.11.04.030
Învatamânt postliceal8565.11.050
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.87)8665.11.070000000
Învatamânt special8765.11.07.040
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.89+90)8865.11.110000000
Internate si cantine pentru elevi 8965.11.11.030
Alte servicii auxiliare9065.11.11.300
910
Sanatate (rd.105+107)9266.110000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.94+95)93010000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL94100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII95200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.97)96700000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.98+103)97710000000
Active fixe (rd.99 la rd.102)9871.010000000
Construcţii9971.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"10071.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"10171.01.030
Alte active fixe 10271.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 10371.030
Din total capitol:1040
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.106)10566.11.060
Spitale generale10666.11.06.010
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.108)10766.11.500
Alte institutii si actiuni sanitare10866.11.50.500
1090
"Cultura, recreere si religie (rd.123+134+138+139)"11067.11440531531531000
CHELTUIELI CURENTE (rd.112+113)11101313131000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL112100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII11320440313131
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.115)11470500500500000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.116+121)11571500500500000
Active fixe (rd.117 la rd.120)11671.01500500500000
Construcţii11771.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11871.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11971.01.030
Alte active fixe 12071.01.30500500500
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 12171.030
Din total capitol:1220
Servicii culturale (rd.124 la 133)12367.11.030000000
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"12467.11.03.020
Muzee12567.11.03.030
Institutii publice de spectacole si concerte12667.11.03.040
Scoli populare de arta si meserii12767.11.03.050
Case de cultura12867.11.03.060
Camine culturale12967.11.03.070
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale13067.11.03.080
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice13167.11.03.120
Centre culturale13267.11.03.140
Alte servicii culturale13367.11.03.300
Servicii recreative si sportive (rd.135 la 137)13467.11.05440313131000
Sport13567.11.05.010
Tineret13667.11.05.020
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"13767.11.05.03440313131000
Servicii religioase13867.11.0650050050000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"13967.11.500
1400
Asigurari si asistenta sociala (rd.154+155+157+158+159+160+163)14168.1110010751075000
CHELTUIELI CURENTE (rd.143+144)14201000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL143020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII144200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.146)1457010010751075000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.147+152)1467110010751075000
Active fixe (rd.148 la rd.151)14771.0110010751075000
Construcţii14871.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"14971.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"15071.01.036060
Alte active fixe 15171.01.301001015101500
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 15271.030
Din total capitol:1530
Asistenta acordata persoanelor in varsta15468.11.04150150
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.156)15568.11.05000000
Asistenta sociala in caz de invaliditate15668.11.05.020
Asistenta sociala pentru familie si copii 15768.11.060
Ajutoare pentru locuinte15868.11.100
Crese15968.11.11172172
Prevenirea excluderii sociale (rd.161+162)16068.11.15000000
Ajutor social16168.11.15.010
Cantine de ajutor social16268.11.15.020
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale16368.11.5010075375300
1640
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.178+180+183+184+185)"16570.1168401742667508074568200156156
CHELTUIELI CURENTE (rd.167+168)16601700748748236200156156
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL167100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII16820700748748236200156156
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)1697067701735187433274332000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.171+176)1707167701735187433274332000
Active fixe (rd.172 la rd.175)17171.0167701735187433274332000
Construcţii17271.01.015050
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"17371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"17471.01.03918918
Alte active fixe17571.01.3067701735187336473364000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 17671.030
Din total capitol:1770
Locuinte (rd.179)17870.11.030000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte17970.11.03.010
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.181+182)18070.11.050000000
Alimentare cu apa18170.11.05.010
Amenajari hidrotehnice 18270.11.05.020
Iluminat public si electrificari rurale18370.11.063003123121001005656
Alimentare cu gaze naturale in localitati18470.11.070
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "18570.11.5068101739547476874468100100100
1860
Protectia mediului (rd.200+203)18774.1180109201926772671000500500
CHELTUIELI CURENTE (rd.189+190)1880180108730873067301000500500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL189100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII1902080108730873067301000500500
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.192)191700471537537000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.193+198)192710471537537000
Active fixe (rd.194 la rd.197)19371.010471537537000
Construcţii19471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"19571.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"19671.01.030
Alte active fixe 19771.01.30471537537
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 19871.030
Din total capitol:1990
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.201+202)20074.11.0580109201926772671000500500
Salubritate20174.11.05.0180108730873067301000500500
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"20274.11.05.02471537537
Canalizarea si tratarea apelor reziduale20374.11.060
2040
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.218)"20580.110
CHELTUIELI CURENTE (rd.207+208)206010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL207100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII208200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.210)209700
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.211+216)210710
Active fixe (rd.212 la rd.215)21171.010
Construcţii21271.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"21371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"21471.01.030
Alte active fixe21571.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 21671.030
Din total capitol:2170
Actiuni generale economice si comerciale (rd.219+220)21880.11.010
Prevenire si combatere inundatii si gheturi21980.11.01.060
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 22080.11.01.500
2210
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.235)"22283.110
CHELTUIELI CURENTE (rd.224+225)223010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL224020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII225200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.227)226700
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.228+233)227710
Active fixe (rd.229 la rd.232)22871.010
Construcţii22971.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"23071.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"23171.01.030
Alte active fixe 23271.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 23371.030
Din total capitol:2340
Agricultura (rd.236)23583.11.030
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 23683.11.03.300
2370
Transporturi (rd.251+255+257)23884.118157815783768376000
CHELTUIELI CURENTE (rd.240+241)239010000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL240020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII241200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.243)242708157815783768376000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.244+249)243718157815783768376000
Active fixe (rd.245 la rd.248)24471.018157815783768376000
Construcţii24571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"24671.01.028157815783768376
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"24771.01.030
Alte active fixe 24871.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 24971.030
Din total capitol:2500
Transport rutier (rd.252 la 254)25184.11.038157815783768376000
Drumuri si poduri25284.11.03.010
Transport în comun25384.11.03.028157815783768376
Strazi 25484.11.03.030
Transport aerian (rd.256)25584.11.060000000
Aviatia civila25684.11.06.020
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor25784.11.500
2580
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"25996.110
EXCEDENT 26098.110000000
DEFICIT26199.110
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
…………………………………………..