Hotărârea nr. 234/2007

Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local precum si a contului de executie a veniturilor si cheltuielilor din afara bugetului local, pe anul 2006

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

 MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                         H O T A R A R E

  privind   aprobarea contului de executie al bugetului local  precum si     a contului de executie a veniturilor si cheltuielilor din afara bugetului

                                             local, pe anul 2006

 

 

          Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara la data de 18.05.2007 ;

          Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare , raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public si privat , raportul Directiei Financiare nr. 60.456/09.05.2007 si raportul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte venituri ale bugetului local nr.59.285/08.05.2007;    

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006  privind finantele publice locale , Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si art.295, pct.287, alin.2 din H.G.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal;

  În temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b,  alin. 4, lit. a  si  art.115 alin.1, lit. b din  Legea nr/215/2001privind administraţia publica locala,

republicata;

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

           Art.1 Se aproba contul de executie al bugetului local al municipiului Constanta pe anul 2006, prezentat in anexele nr.1 si 1a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2   Se aproba excedentul  in suma de 87.342.625 lei rezultat in urma veniturilor realizate in anul 2006 in suma de 383.739.219 lei Ron si a cheltuielilor in suma de 296.396.594 lei Ron.

Art.3  Se aproba contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, prezentat in anexele nr.2 si 2a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4  Se aproba excedentul in suma de 106.005.684 lei Ron realizat ca urmare a  veniturilor evidentiate in afara bugetului local, la finele anului 2006, in suma de 152.517.127 lei Ron si a cheltuielilor in suma de 46.511.443 lei,care reprezinta :

- 101.289.462 lei   - fondul de rulment constituit conform legii  din care :

87.342.625 lei- excedent al anului 2006

-          4.034.553  lei   -     taxe speciale

-             683.669 lei - depozite speciale constituit pentru constructii de locuinte.

     Art.5  Se  aproba anexa nr.3 reprezentand :

-         situatia facilitatilor fiscale acordate in anul 2006 ;

-         situatia sumelor inregistrate in evidenta insolvabilitatilor la data de 31.12.2006;

-         situatia ramasitelor, precum si la amenzi inregistrate la data de 31.12.2006; 

care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art.6 Serviciul comisiilor de specialitate ale consiliului local  va comunica prezenta hotarare tuturor directiilor precum si Serviciului “Audit Intern”  din  cadrul Primariei in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta .

 

Adoptata de un numar de 26 consilieri din 27  membri.

 

PRESEDINTELE   SEDINTEI ,                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZA 

                                                                                      SECRETAR

                                                                            MARCELA ENACHE                                        Constanta

Nr. 234/18.05.2007

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA FINANCIARA

Nr.  60.456/09.05.2007

 

 

 

 

 

RAPORT

la hotararea privind aprobarea contului de executie al bugetului   local  precum si a contului de executie a veniturilor si cheltuielilor                     din afara bugetului  local, pe anul 2006

 

 

In conformitate cu prevederile Legea nr.273/2006 privind  finantele publice locale, Legii 571/2003 privind Codul Fiscal precum si art.295, pct.287, alin.2 din H.G.44/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,  consiliile locale aproba contul de executie al bugetului municipal al anului precedent  coroborat cu situatii privind facilitatile fiscale acordate, privind sume inregistrate in evidenta insolvabilitatilor precum si a ramasitelor, majorarilor si penalitatilor inregistrate la finele anului 2006.

Veniturile bugetului local au fost realizate in suma de 383.739.219 lei, iar cheltuielile in suma de 296.396.594 lei rezultand un excedent de 87.342.625 lei.

Executivul a urmarit in permanenta respectarea cu strictete a disciplinei financiare, a tuturor prevederilor legale din domeniul financiar-contabil, propunandu-si atingerea obiectivelor stabilite de autoritatea deliberativa

Veniturile din afara bugetului local s-au realizat in suma de 152.517.127 lei si  cheltuielile in suma de 46.511.443 mii lei ramanand un excedent de 106.005.684 lei reprezentand :

-         101.289.462 lei   -  fondul de rulment constituit conform legii  din care :

87.342.625 lei- excedent al anului 2006

-         4.034.553 lei     -taxe speciale

-            682.669 lei -depozite speciale constituit pentru constructii de locuinte.

Executivul a urmarit in permanenta respectarea cu strictete a disciplinei financiare, a tuturor prevederilor legale din domeniul financiar-contabil, propunandu-si atingerea obiectivelor stabilite de autoritatea deliberativa

In consecinta, consideram oportuna si justificata adoptarea prezentei hotarari.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

    Ec.Marcela Frigioiu

 

 

               

                                               

PRIMARIA
MUNICIPIULUI CONSTANTAAnexa 12
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 30.12.2006
cod 20 lei
Denumirea indicatorilorcodprevederi prevederi drepturi constatateincasari stingeri pe alte caidrepturi
indicatorbugetarebugetare"total ,"din aniidin anul realizatedecat constatate
initialetrimestriale/din care:precedenticurentincasaride incasat
AB123=4+545678=3-6-7
VENITURI – TOTALooo102272088091319693202401462324159789573854833673837392190017723105
VENITURI PROPRII48.02166404000173005000256101642159789572401226852383785370017723105
I. VENITURI CURENTE"OO,02"260058091304663202375946481159789573599675243582233760017723105
A. VENITURI FISCALE"0O,03"246812091291347202357554166156084293419457373402015890017352577
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN""OO,04"90468000944370001201279170120127917120127917000
CAPITAL
"A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN""oo,05"1000001000005159005159051590000
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
Impozit pe profit"o1,02"100000100000515900515905159000
Impozit pe profit de la agentii economici "o1,02,01"1000001000005159051590515900
"A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN""OO0,06"90368000943370001200742640120074264120074264000
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)
"Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04,02)""o4,02"90368000943370001200742640120074264120074264000
(cod 04.02.01+04.02.04)
Cote defalcate din impozitul pe venit "o4,02,01"85771000893520001150900361150900361150900360
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea
bugetelor locale"o4,02,04"459700049850004984228498422849842280
" ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN"
CAPITAL(cod 05.02)"OO,07"00206302063206300
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la"
persoane fizice (cod 05.02.50)"o5,02"002063020632063000
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50""05.02,50"2063206320630
A2 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (cod 06.02)"OO,08"00000000
Impozit pe salarii (cod 06.02.02) 06.02"o6,02"00000000
Cote defalcate din impozitul pe salarii 06.02.02"o6,02,02"00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)"OO,09"4510000047662000819555761033906071616516712166830010738893
Impozite si taxe pe proprietate (cod"o7,02"451000004766200081955576103390607161651671216683010738893
07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)
Impozitul pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01"O7,02,01"3050000030500000506240694036480465875894429823506325834
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice"O7,02,01,01"115000001150000013831256202414311807113119654591865797
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02"O7,02,01,02"190000001900000036792813201233734780476323327764460037
Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)"O7,02,02"700000070000008975779145038275253977022478001953301
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice"O7,02,02,01"30000003000000412009497013831499563149896970198
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 07.02.02.02"O7,02,02,02"40000004000000475353948024442732953798656954883
Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03"O7,02,02,03"001021461021467392628220
"Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea"
notariala si alte taxe de timbru"07,02,03"600000085620001619158416191584161915840
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50"07,02,50"1600000160000061641444852198131194637043862459758
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII"OO,10"1112440911492482021553933035269369150123934148779619006613684
(cod 11.02)
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06)11.021056840911436882021423606820142360682142360682000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru"11,02,01"00
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si
Municipiului Bucuresti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru"11,02,02"910860911048042021037093431037093431037093430
"finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,"
"oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti"
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru"11,02,03"10597000105970001059700010597000105970000
subventionarea energiei termice livrate populatiei
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru"11,02,04"1122000182400001800819918008199180081990
sistemele centralizate de producere si distributie a energiei
termice
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru"11,02,05"00
drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru"11,02,06"2879000100470001004614010046140100461400
echilibrarea bugetelor locale
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii12.021500000150000018457096876117769481845709000
(cod 12.02.07)
Taxe hoteliere 12.02.07"12,02,07"15000001500000184570968761177694818457090
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.0215.0213000013000015957501595751462150013360
Impozit pe spectacole 15.02.01"15,02,01"13000013000015957515957514621513360
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50"15,02,50"00
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii"16.023930000393000011027337520060858267294427013006600324
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)
Taxa asupra mijloacelor de transport"16,02,02"3900000390000010961451520060857608434361127006600324
(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de"16,02,02,01"1900000150000050713402530869254047122133302858010
persoane fizice*)
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de"16,02,02,02"2000000240000058901112669739322037221477973742314
persoane juridice*)
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de"16,02,03"30000300005919959199591990
functionare
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii""16,02,50"6687668766870
bunurilor sau pe desfasurare de activitati
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE"OO,11"007737007737077370000
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02007737007737077370000
Alte impozite si taxe"18,02,50"7737077370773700
C. VENITURI NEFISCALE"OO,12"132460001331600018392315370528180217871802178700370528
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)"OO,13"140000014000003481825034818253481825000
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) 30.0230.02140000014000003478202034782023478202000
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,""30,02,01"00
societatilor si companiilor nationale
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor"30,02,03"1000001000007836783678360
precedenti
Venituri din concesiuni si inchideri"30,02,05"130000013000003469954346995434699540
Venituri din dividente"30,02,08"00
Alte venituri din proprietate"30,02,50"4124124120
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)31.02003623036233623000
Alte venituri din dobanzi"31,02,03"3623362336230
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII"OO,14"118460001191600014910490370528145399621453996200370528
(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati33.024000004700005666130566613566613000
(cod 33.02.08 la 33.02.50)
Venituri din prestari de servicii"33,02,08"1848341848341848340
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru"33,02,10"2000002000002408192408192408190
intretinerea copiilor in crese
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor"33,02,12"00
social
Taxe din activitati cadastrale si agricultura"33,02,24"1500001500008070807080700
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in"33,02,27"00
unitatile de protectie sociala
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii""33,02,28"50000500006284062840628400
si despagubiri
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati"33,05,50"700007005070050700500
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.02733000073300009150206091502069150206000
(cod 34.02.02+34.02.50)
Taxe extrajudiciare de timbru"34,02,02"150000015000001731180173118017311800
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise""34,02,50"583000058300007419026741902674190260
"Amenzi, penalitati si confiscari"35.021205000120500020859793705281715451171545100370528
(cod 35.02.01 la 35.02.50)
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit"35,02,01"12000001200000207080937052817002811700281370528
dispozitiilor legale
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu"35,02,02"5000500000
intarziere declaratiei de impozite si taxe
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate""35,02,03"00
si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
"Alte amenzi, penalitati si confiscari""35,02,30"1517015170151700
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) 36.0236.02291000029100003107692031076923107692000
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor"36,02,05"251000025100002911509291150929115090
publice
Venituri din ajutoare de stat recuperate"36,02,11"00
Alte venituri"36,02,50"4000004000001961831961831961830
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile"37.02100010000000000
(cod 37.02.01+37.02.50)
Donatii si sponsorizari 37.02.01"37,02,01"1000100000
Alte transferuri voluntare 37.02.50"37,02,50"00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)"OO,15"12030000120300002251584302251584322515843000
Venituri din valorificarea unor bunuri39.0212030000120300002251584302251584322515843000
(cod 39.02.01 la 39.02.07)
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice"39,02,01"00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile"39,02,03"5184604518460451846040
statului
Venituri din privatizare"39,02,04"00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului"39,02,07"12030000120300001733123917331239173312390
privat al statului
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)"OO,16"000000000
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate40.02000000000
(cod 40.02.06 la 40.02.50)
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea"40,02,06"00
unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor
activitati finantate integral din venituri proprii
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane"40,02,07"00
fizice si juridice
Imprumuturi temporare din trezoreria statului *) 40.02.10"40,02,10"00
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor"40,02,11"00
temporare de casa*) 40.02.11
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 40.02.50"40,02,50"00
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)"OO,17"030000003000000030000003000000000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI"OO,18"030000003000000030000003000000000
PUBLICE
Subventii de la bugetul de stat42.02030000003000000030000003000000000
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.10)"OO,19"030000003000000030000003000000000
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de"42,02,01"30000003000000300000030000000
termoficare 42.02.01
Investitii finantate partial din imprumuturi externe 42.02.03"42,02,03"00
Aeroporturi de interes local"42,02,04"00
Planuri si regulamente de urbanism"42,02,05"00
Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate"42,02,06"00
constructiilor de cvartale de locuinte noi
Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor"42,02,07"00
SAPARD
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale"42,02,09"00
si alimentare cu apa a satelor
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al"42,02,10"00
constructiilor existente cu destinatie de locuinta
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.29)"OO,20"000000000
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap"42,02,21"00
Subventii primite din Fondul de Interventie"42,02,28"00
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar"42,02,29"00
Subventii de la alte administratii43.02000000000
(cod 43.02.01 la 43.02.08) 43.02
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru"43,02,01"00
protectia copilului 43.02.01
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre"42,02,04"00
"bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru"
ocuparea temporara a fortei de munca
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile"43,02,07"00
de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene"43,02,08"00
pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

PRIMARIA
MUNICIPIULUI CONSTANTAanexa 13Anexa 13
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 30.12.2006
COD 21LEI
DENUMIREA INDICATORILORCOD CREDITE BUGETARE ANGAJAMENTEANGAJAMENTEPLATIANGAJAMENTE LEGALECHELTUIELI
INDinitialetrimestriale/BUGETARELEGALEEFECTUATEDE PLATITEFECTIVE
definitive
AB123456=4-57
TOTAL CHELTUIELI50.02272088091319693202296919710296919710296396594523116277913052
(cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+
66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+83.02+
84.02+ 87.02+97.02)
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.0251.022366100023753000182853151828531518285315019843630296396594
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01"51,02,01"2366100023753000182853151828531518285315019843630
Autoritati executive 51.02.01.03"51,02,01,03"2366100023753000182853151828531518285315019843630
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 54.0254.0210723588575702850402850402850400243907
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05"54,02,05"0
"Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, 54.02.06""54,02,06"0
"Fond pentru garantarea imprumuturilor externe,""54,02,07"0
contracte/garantate de administratie publice locale
Alte servicii publice generale 54.02.50"54,02,50"10723588575702850402850402850400243907
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.0255.020
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale56.020000000
administratiei (cod 56.02.06+56.02.07)
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru"56,02,06"0
finantarea centrelor de protectia copilului
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta"56,02,07"0
sociala pentru persoanele cu handicap
Aparare (cod 60.02.02) 60.0260.020000000
Aparare nationala 60.02.02"60,02,02"0
Ordine publica si siguranta nationala (cod61.024500004500004467844467844467840442872
61.02.03 la 61.02.50)
Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03"61,02,03"0000000
Politie comunitara 61.02.03.04"61,02,03,04"0
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie
civila nonmilitara)"61,02,05"4500004500004467844467844467840442872
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei
nationale"61,02,50"0
Invatamant65.02813226879317158493171584931715849265508151650394549647
(cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+
65.02.50)
Invatamant prescolar si primar (cod"65,02,03"4700135051499292514992925149929251499292053547087
65.02.03.01+65.02.03.02)
Invatamant prescolar 65.02.03.01"65,02,03,01"1700044218999292189992921899929218999292021757625
Invatamant primar 65.02.03.02"65,02,03,02"3000090832500000325000003250000032500000031789462
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04"65,02,04"343213374167229241672292416722924115578951650341002560
Invatamant secundar inferior 65.02.04.01"65,02,04,01"199993372712829227128292271282922677936334892927201464
Invatamant secundar superior 65.02.04.02"65,02,04,02"0
Invatamant profesional 65.02.04.03"65,02,04,03"143220001454400014544000145440001437642616757413801096
Invatamant postliceal 65.02.05"65,02,05"0
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07"65,02,07"0000000
Invatamant special 65.02.07.04"65,02,07,04"0
Servicii auxiliare pentru educatie (cod"65,02,11"0000000
65.02.11.03 la 65.02.11.30)
Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03"65,02,11,03"0
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30"65,02,11,30"0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50"65,02,50"0
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50) 66.0266.026000006000005030005030005030000470685
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi"66,02,06"0000000
(cod 66.02.06.01)
Spitale generale 66.02.06.01"66,02,06,01"0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50"66,02,50"6000006000005030005030005030000470685
Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50"66,02,50,50"6000006000005030005030005030000470685
"Cultura, recreere si religie"67.021670100019352000157982381579823815798238015781116
(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30) 67.02.03"67,02,03"7580007580006673996673996673990667399
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02""67,02,03,02"0
Muzee 67.02.03.03"67,02,03,03"7580007580006673996673996673990667399
Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04"67,02,03,04"0
Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05"67,02,03,05"0
Case de cultura 67.02.03.06"67,02,03,06"0
Camine culturale 67.02.03.07"67,02,03,07"0
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08"67,02,03,08"0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12"67,02,03,12"0
Alte servicii culturale 67.02.03.30"67,02,03,30"0
Servicii recreative si sportive (cod"67,02,05"1403000015930000139729901397299013972990013955868
67.02.05.01 la 67.02.05.03)
Sport 67.02.05.01"67,02,05,01"3000000490000047215594721559472155904721559
Tineret 67.02.05.02"67,02,05,02"0
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive""67,02,05,03"110300001103000092514319251431925143109234309
si de agrement
Servicii religioase 67.02.06"67,02,06"1500006500001136971136971136970113697
"Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50""67,02,50"1763000201400010441521044152104415201044152
Asigurari si asistenta sociala68.021789004620147048179851781798517817978565661317743350
(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+
68.02.15+68.02.50)
Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04"68,02,04"2223000233900022307602230760223076002265783
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod"68,02,05"7765794960163787146818714681871468108282728
68.02.05.02)
Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02"68,02,05,02"7765794960163787146818714681871468108282728
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06"68,02,06"0
Ajutoare pentru locuinte 68.02.10"68,02,10"0
Crese 68.02.11"68,02,11"1698775161693416169341616934161075761771834634
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15"68,02,15"341647738034772971329297132929708934362944546
Ajutor social 68.02.15.01"68,02,15,01"1576477192647712302021230202123020201230132
Cantine de ajutor social 68.02.15.02"68,02,15,02"184000018770001741127174112717406914361714414
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50"68,02,50"2786000278600024514742451474245147402415659
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica"70.023931900043692000342383063423830634238306035730147
(cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03"70,02,03"0000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01"70,02,03,01"0
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30"70,02,03,30"0
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice"70,02,05"0000000
(cod 70.02.05.01+70.02.05.02)
Alimentare cu apa 70.02.05.01"70,02,05,01"0
Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02"70,02,05,02"0
Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06"70,02,06"5146000514600044292714429271442927104430782
Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07"70,02,07"0
"Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii""70,02,50"3417300038546000298090352980903529809035031299365
comunale
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06) 74.0274.023087400030977000298906652989066529890665030592290
Salubritate si gestiunea deseurilor"74,02,05"3087400030977000298906652989066529890665030592290
(cod 74.02.05.01+74.02.05.02)
Salubritate 74.02.05.01"74,02,05,01"2980300029803000297448912974489129744891030540290
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02""74,02,05,02"10710001174000145774145774145774052000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06"74,02,06"0
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca"80.02100001000000000
(cod 80.02.01)
Actiuni generale economice si comerciale"80,02,01"100001000000000
(cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06"80,02,01,06"0
Stimulare intreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09"80,02,01,09"0
Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.02.01.10"80,02,01,10"0
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale 80.02.01.30"80,02,01,30"100001000000000
Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50) 81.0281.025398300080477000801844648018446480184464056896991
Energie termica 81.02.06"81,02,06"5398300080477000801844648018446480184464056896991
Alti combustibili 81.02.07"81,02,07"0
Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50"81,02,50"0
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea"83.020000000
(cod 83.02.03)
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.30) 83.02.03"83,02,03"0000000
Protectia plantelor si carantina fitosanitara 83.02.03.03"83,02,03,03"0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.03.30"83,02,03,30"0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.0284.026205000620600061311366131136613113605618417
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03"84,02,03"6205000620600061311366131136613113605618417
Drumuri si poduri 84.02.03.01"84,02,03,01"460000461000442352442352442352082417
Transport in comun 84.02.03.02"84,02,03,02"5289000528900052349515234951523495105080000
Strazi 84.02.03.03"84,02,03,03"4560004560004538334538334538330456000
Transport aerian (cod 84.02.06.02) 84.02.06"84,02,06"0000000
Aviatia civila 84.02.06.02"84,02,06,02"0
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.02.50"84,02,50"0
Alte actiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50) 87.0287.020000000
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 87.02.01"87,02,01"0
Zone libere 87.02.03"87,02,03"0
Turism 87.02.04"87,02,04"0
Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05"87,02,05"0
Alte actiuni economice 87.02.50"87,02,50"0
Rezerve 97.0297.02
Excedent 98.0298.0287342625
Deficit 99.0299.02
Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

PRIMARIA
MUNICIPIULUI CONSTANTA
Anexa 19
CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL -VENITURI
" la data de 30,12,2006"
cod 20
lei
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe alteDrepturi
indicator initialedefinitive"total, din care:"din anii precedentidin anul curentrealizatecai decat incasariconstatate
BC123=4+545678=3-6-7
TOTAL VENITURI0.000111606500006143100015507100749183188105887819015251712702553880
I. VENITURI CURENTE606500006143100015507100749183188105887819015251712702553880
C. VENITURI NEFISCALE606500006143100015507100749183188105887819015251712702553880
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII606500006143100015507100749183188105887819015251712702553880
Diverse venituri (36.11.06 la 36.11.50) 36.1160650000614310001550710074918318810588781915251712702553880
Taxe speciale "36,11,06"1419300014974000190794892776525163029641652560902553880
Amortizare mijloace fixe "36,11,07"
Depozite speciale pentru constructii de locuinte "36,11,08"0068266968266968266900
Fondul de risc "36,11,09"
Fond de rulment "36,11,10"4640700046407000135243191464066638883652813524319100
Alte venituri"36,11,50"5000050000656580656586565800
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

PRIMARIAAnexa 20
MUNICIPIULUI CONSTANTA
CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 30.12.2006
cod 21 lei
Denumirea indicatorilorCod indicatorCredite bugetare AngajamenteAngajamente Plati AngajamenteCheltuieli
initiale trimestriale bugetare legale efectuate legale de platit efective
AC123456=4-57
TOTAL CHELTUIELI
"(51,11+54,11+61,11+65,11+66,11+67,11+68,11+70,11+"50.116065000061431000465114434651144346511443023828345
"74,11+80,11+83,11+84,11)"
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.11.01) 51.112036000203600010318411031841103184101431070
Autoritati executive si legislative (cod 51.11.01.03) "51,11,01"2036000203600010318411031841103184101431070
Autorităţi executive "51,11,01,03"2036000203600010318411031841103184101431070
Alte servicii publice generale (54.11.08 la 54.11.50) 54.112453000245300022429942242994224299401981652
Fond de rulment 54.11.08"54,11,08"0
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor "54,11,10"0
Alte servicii publice generale 54.11.50"54,11,50"2453000245300022429942242994224299401981652
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.11.03) 61.1161.110000000
Ordine publica (cod 61.11.03.04) 61.11.03"61,11,03"0000000
Politie comunitara 61.11.03.04"61,11,03,04"0
Invatamant (cod 65.11.03+65.11.04+65.11.05+65.11.07+65.11.11) 65.1165.11
Învatamânt prescolar si primar cod 65.11.03.01+65.11.03.02) 65.11.03"65,11,03"
Învatamânt prescolar 65.11.03.01"65,11,03,01"
Învatamânt primar 65.11.03.02"6,11,03,02"
Învatamânt secundar (cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03) 65.11.04"65,11,04"
Învatamânt secundar inferior 65.11.04.01"65,11,04,01"
Învatamânt secundar superior 65.11.04.02"65,11,04,02"
Invatamant profesional 65.11.04.03"65,11,04,03"
Învatamânt postliceal 65.11.05"65,11,05"
Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.11.07.04) 65.11.07"65,11,07"
Învatamânt special 65.11.07.04"65,11,07,04"
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.11.11.03+65.11.11.30) 65.11.11"65,11,11"
Internate si cantine pentru elevi 65.11.11.03"65,11,11,03"
Alte servicii auxiliare 65.11.11.30"65,11,11,30"
Sanatate (cod 66.11.06+66.11.50) 66.1166.11
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.11.06.01) 66.11.06"66,11,06"
Spitale generale 66.11.06.01"66,11,06,01"
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.11.50.50) 66.11.50"66,11,50"
Alte institutii si actiuni sanitare 66.11.50.50"66,11,50,50"
"Cultura, recreere si religie (cod 67.11.03+67.11.05+ 67.11"67.11010300078359783597835902860
+67.11.06+67.11.50)
Servicii culturale (cod 67.11.03.02 la 67.11.03.30) 67.11.03"67,11,03"
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.11.03.02""67,11,03,02"
Muzee 67.11.03.03"67,11,03,03"
Institutii publice de spectacole si concerte 67.11.03.04"67,11,03,04"
Scoli populare de arta si meserii 67.11.03.05"67,11,03,05"
Case de cultura 67.11.03.06"67,11,03,06"
Camine culturale 67.11.03.07"67,11,03,07"
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.11.03.08"67,11,03,08"
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.11.03.12"67,11,03,12"
Centre culturale 67.11.03.14"67,11,03,14"
Alte servicii culturale 67.11.03.30"67,11,03,30"
Servicii recreative si sportive (cod 67.11.05.01 la 67.11.05.03) 67.11.05"67,11,05"010300078359783597835902860
Sport 67.11.05.01"67,11,05,01"
Tineret 67.11.05.02"67,11,05,02"
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.11.05.03""67,11,05,03"010300078359783597835902860
Servicii religioase 67.11.06"67,11,06"
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.11.50""67,11,50"
Asigurari si asistenta sociala cod (68.11.04+68.11.05+68.11.06 + 68.1168.11
+68.11.15)
Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.11.04"68,11,04"
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.11.05.02) 68.11.05"68,11,05"
Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.11.05.02"68,11,05,02"
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.11.06"68,11,06"
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.11.15.01 la 68.11.15.50) 68.11.15"68,11,15"
Ajutor social 68.11.15.01"68,11,15,01"
Cantine de ajutor social 68.11.15.02"68,11,15,02"
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 68.11.15.50"68,11,15,50"
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.11.03+70.11.05+ 70.11"70.11417690003876900025927797259277972592779706891046
+70.11.06 la 70.11.50)
Locuinte (cod 70.11.03.01) 70.11.03"70,11,03"
Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.11.03.01"70,11,03,01"
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.11.05.01+70.11.05.02) 70.11.05"70,11,05"
Alimentare cu apa 70.11.05.01"70,11,05,01"
Amenajari hidrotehnice 70.11.05.02"70,11,05,02"
Iluminat public si electrificari rurale 70.11.06"70,11,06"5680005680001656431656431656430165643
Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.11.07"70,11,07"
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.11.50""70,11,50"412010003820100025762154257621542576215406725403
Protectia mediului (cod 74.11.05+74.11.06) 74.1174.118173000885100087315688731568873156808275258
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.11.05.01+74.11.05.02) 74.11.05"74,11,05"8173000885100087315688731568873156808275258
Salubritate 74.11.05.01"74,11,05,01"8173000885100087315688731568873156808275258
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.11.05.02""74,11,05,02"
Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.11.06"74,11,06"
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.11.01) 80.11"80.11
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.11.01.06+80.11.01.10) 80.11.01"80,11,01"
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.11.01.06"80,11,01,06"
Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.11.01.10"80,11,01,10"
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.11.03) 83.11"83.11
Agricultura (cod 83.11.03.03+ 83.11.03.30) 83.11.03"83,11,03"
Protectia plantelor si carantina fitosanitara 83.11.03.03"83,11,03,03"
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.11.03.30"83,11,03,30"
Transporturi (cod 84.11.03+84.11.06+84.11.50) 84.1184.116219000921900084988848498884849888405246459
Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03) 84.11.03"84,11,03"6219000921900084988848498884849888405246459
Drumuri si poduri 84.11.03.01"84,11,03,02"
Transport în comun 84.11.03.02"84,11,03,02"6219000921900084988848498884849888405246459
Strazi 84.11.03.03"84,11,03,03"
Transport aerian (cod 84.11.06.02) 84.11.06"84,11,06"
Aviatia civila 84.11.06.02"84,11,06,02"
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.11.50"84,11,50"
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.11"96.11
EXCEDENT 98.1198.11106005684
DEFICIT 99.1199.11
Nota: se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------