Hotărârea nr. 233/2007

HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta


ROMÂNIA

JUDETUL CONSTANTA  
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL 
LOCAL CONSTANTA


HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţa

Consiliul locai al municipiului Constanta. întrunit in şedinţa ordinara din data de 11.04.2007 :

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar Radu
Ştefan Mazăre, avizul Comisiei de specialitate nr.5 precum si referatul
Compartimentului pentru comisiile de specialitate ale CLM inregistrat sub nr.
                     ;

Vazand prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local adoptat prin HCLM nr. 159/30.05.2002, precum si HCLM nr.600/2006 prin care a fost ales preşedinte de şedinţa domnul Stoica Gheorghe:

In temeiul prevederilor art. 35 alin. 1    din Legea nr. 215/2001  republicata, privind administraţia publica locala:

HOTĂRĂŞTE:


Art.

Se   alege   in   funcţia   de   preşedinte   de   şedinţa   domnul  STOICA GHEORGHE  pentru un mandat de 3 luni.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi, precum si. spre ştiinţa. Prefecturii Judeţului Constanta..

Adoptata de 25 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTE ŞEDINŢA,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, ENACHE MARCELA


 


Nr.233/11.04.2007