Hotărârea nr. 232/2007

Hotarare privind completarea si modificarea HCLM nr. 494/25.10.2006 privind completarea H.C.L.M. nr.37/31.01.002

 

Romania

Judetul Constanta

consiliul local al Municipiului Constanta

 

 

                              H  O T A R A R E

privind completarea si modificarea HCLM nr. 494/25.10.2006 privind

 completarea H.C.L.M. nr.37/31.01.002

 

             Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 11.04.2007;

                Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat;

        Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor; HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii “;

                Avand in vedere prevederile HCLM nr.37/31.01.2002 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta, HCLM nr.35/31.01.2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile  apartinand domeniului privat al municipiului Constanta,  HCLM nr. 118/2002 “privind vanzarea unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/2002”, HCLM nr. 286/30.09.2002 “privind modificarea HCLM nr. 118/28.03.2002 si HCLM nr. 247/30.05.2002“, HCLM nr.385/30.09.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta“, HCLM nr.537/06.11.2002 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.37/31.013.2002”, HCLM nr.594/18.12.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.20021”, HCLM nr.167/17.04.2003 “privind aprobarea completarii HCLM nr.118/2002”, HCLM nr.227/23.06.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.118/28.03.2002, HCLM nr.366/02.08.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.227/23.06.2004, HCLM nr.365/02.08.2004 “privind aprobarea completarii anexei la HCLM nr.37/31.01.2002”, HCLM nr.229/25.05.2005 “privind aprobarea modificarii anexei la HCLM nr.37/2002”, HCLM nr.494/25.10.2006 “privind completarea HCLM nr.37/31.01.2002” precum si Dispozitia Primarului Municipiului Constanta nr.534/2003;

             Analizand prevederile HCLM nr. 594/18.12.2002 “ privind aprobarea completarii HCLM nr. 37/01.2002 “;

Avand in vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizata prin Legea nr.343/17.07.2006, Titlul VI- Taxa pe Valoarea Adaugata;

              In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

     

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba modificarea si completarea Art.2 din HCLM nr.494/25.10.2006 dupa cum urmeaza:

      “Pretul de vanzare al terenului prin negociere directa/licitatie publica  se stabileste prin Raport de Evaluare aprobat de Consiliul Local Constanta prin comisia mandatata in acest sens conform HCLM nr.118/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Vanzarea se va putea perfecta cu plata pretului integral sau in rate trimestriale esalonate pe maxim 3 (trei) ani cu conditia achitarii unui avans de minim 15% si a unei dobanzi de 5%/an aplicata la suma datorata in EURO care sa acopere devalorizarea monedei conventionale stabilita ca unitate de pret.

 

      In cazul in care beneficiarii contractelor de vanzare cumparare sunt persoane fizice sau societati comerciale neinregistrate in scop de TVA, si care nu pot beneficia de masurile de simplificare prevazute de art.160 din Codul fiscal, vanzarea in rate se va putea perfecta in aceleasi conditii de mai sus, dar sub rezerva achitarii unui avans de minim 25% care include si TVA-ul integral al pretului de vanzare,.”

 

                  Art.2. Celelalte articole din HCLM nr.494/25.10.2006 raman neschimbate.

 

                 Art.3. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, Directiei Financiare in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

 

                            

   PRESEDINTELE SEDINTEI

                                                                                        

                                                                                                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                              SECRETAR,

 

constanta

NR. 232/ 11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte-vanzari

nr.______/___________

R E F E R A T  

 

Avand in vedere prevederile HCLM nr.37/2002 prin care Consiliul Local Municipal Constanta a aprobat o metodologie de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta; si

Analizand prevederile Legii nr.215/2006, Legea administratiei publice locale, republicata, respectiv art.123, prevederile HCLM nr. nr.494/25.10.2006 “privind completarea HCLM nr.37/31.01.2002”, precum si prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizata prin Legea nr.343/17.07.2006, Titlul VI- Taxa pe Valoarea Adaugata, se propune completarea si modificarea HCLM nr. 494/25.10.2006 privind “completarea HCLM nr.37/31.01.2002”.

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal modificata si completata, cu aplicabilitate de la 01.01.2007:

 -Capitolul VI-faptul generator si exigibilitatea Taxei pe Valoarea Adaugata-articolul nr.134 care stabileste ca  pentru livrarile de bunuri si prestari servicii exigibilitatea taxei intervine la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru trasferul titlului de proprietate de la vanzator catre cumparator.

-articolul nr.160 care stabileste masuri de simplificare aplicabile furnizorilor si beneficiarilor inregistrati in scopuri de TVA, respectiv taxarea inversa.

In baza articolelor mentionate mai sus, persoanele fizice si societatile comerciale neinregistrate in scopuri de TVA au obligatia de a achita o data cu pretul vanzarii/avansului, pentru platile in rate,  TVA-ul aferent intregului pret de vanzare.

       Avand in vedere ca aceasta presupune un efort financiar mult mai mare pentru persoanele fizice sau societatile comerciale neinregistrate in scop de TVA care nu pot beneficia de masurile de simplificare prevazute de art.160 din Codul fiscal, propunem ca vanzarea in rate sa se poata perfecta pentru acesti beneficiari sub rezerva achitarii unui avans de minim 25% care sa includa si TVA-ul integral al pretului de vanzare.

Urmare celor prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind modificarea si completarea HCLM nr. 494/25.10.2006- privind completarea HCLM nr.37/31.01.2002»

 

DIRECTOR,

CONSTANTIN BABUS                                                                                              SEF SERVICIU,

                                                                                                                    CAMELIA DUDAS

Elaborat,

Monica Hagi