Hotărârea nr. 231/2007

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

Romania

Judetul Constanta

consiliul local al Municipiului Constanta

 

 

H  O T A R A R E

privind aprobarea  vanzarii prin  negociere directa a

unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri )

  ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 11.04.2007;

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat ;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii “;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.37/31.01.2002 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta, HCLM nr.35/31.01.2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile  apartinand domeniului privat al municipiului Constanta,  HCLM nr. 118/2002 “privind vanzarea unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/2002”, HCLM nr. 286/30.09.2002 “privind modificarea HCLM nr. 118/28.03.2002 si HCLM nr. 247/30.05.2002“, HCLM nr.385/30.09.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta“, HCLM nr.537/06.11.2002 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.37/31.013.2002”, HCLM nr.594/18.12.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.20021”, HCLM nr.167/17.04.2003 “privind aprobarea completarii HCLM nr.118/2002”, HCLM nr.227/23.06.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.118/28.03.2002, HCLM nr.366/02.08.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.227/23.06.2004, HCLM nr.365/02.08.2004 “privind aprobarea completarii anexei la HCLM nr.37/31.01.2002”, HCLM nr.229/25.05.2005 “privind aprobarea modificarii anexei la HCLM nr.37/2002”, HCLM nr.494/25.10.2006 “privind completarea HCLM nr.37/31.01.2002” precum si Dispozitia Primarului Municipiului Constanta nr.534/2003;

Analizand prevederile HCLM nr. 594/18.12.2002 “ privind aprobarea completarii HCLM nr. 37/01.2002 “ ;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001, republicata,  privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E

 

            Art.1. Se aproba vanzarea, prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

            Art.2. Pretul de pornire la negocierea directa  va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

 

           

            Art.3. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de  25 consilieri din 27 membrii.

 

 

 

                                PRESEDINTELE SEDINTEI

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

 

                                                                                                              SECRETAR,

constanta

NR. 231/ 11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte-vanzari

nr.______/___________

 

R E F E R A T

Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 37/2002 ca urmare a numarului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpara bunuri imobile si avand in vedere intentia municipalitatii de a vinde bunurile imobile – terenuri  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta.

Vanzarea terenurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relatie juridica existenta intre agentii economici sau persoane fizice si Primaria municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 37/2002.

Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.37/2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare precum si in conformitate cu prevederile HCLM nr. 494/2006.

          Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin negociere directa a unor suprafete de teren ce reprezinta intregiri de proprietate, diferente din masuratori, precum si terenuri aferente constructiilor detinute de proprietari cu titlu valabil conform anexelor, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Anexele privind “Vanzarea prin negociere directa“ ce fac parte integranta din prezenta hotarare de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta au fost intocmite in baza  solicitarii de cumparare teren si a actelor prezentate de solicitant precum si a situatiei juridice a terenului (elaborata de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Local – Serviciul Juridic), masuratoarea topografica avizata de Directia Patrimoniu si in corelatie cu Hotarari ale Consiliului Local sau proiectede hotarari ce  urmeaza a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeasi sedinta cu prezentul proiect de hotarare.

Aceste proiecte de hotarari se refera la inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

Terenurie propuse spre vanzare in prezentul proiect de hotarare au fost  analizate si avizate favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

Fata de cele mentionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea vanzarii prin negociere directa  a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta “.

 

DIRECTOR,

CONSTANTIN BABUS                                                                                            SEF SERVICIU,

CAMELIA DUDAS

Elaborat,

MONICA HAGI

                

 

ANEXA l LA HCLM NR...................
VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFA

TA

(mp)

DENUMIRE

UTILIZATOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1.

■—

Teren

Zona Sat Vacanta Casa Harghita

987

SC

RESTAURANT BACOLUX SRL

CU

nr.1328/

2007

Alimentație

publica,

cazare

conf.HCLM nr.l 17/2003-PUD Sat Vacanta

-Solicitarea de cumpărare 100139/2005

-    Terenul constituie domeniu privat al Municipiului

Constanta

-    Activele amplasate pe terenul ce face obiectul vanzarii sunt cumpărate de Ia FederalCoop Harghita. Proprietarul construcțiilor îndeplinește condițiile art.123 din Legea 215/2001 republicata

-    Dreptul de proprietate asupra construcțiilor si dreptul de folosința asupra terenului sunt înregistrate la OCOT sub nr. 10188/2005 -Destinația terenului este de Alimentație publica, cazare conf.HCLM nr.l 17/2003 -PUD Sat Vacanta

PREȘEDINTE SEDIN TA

PLAN de AMPLASAMENT ș; MLIM.TARE A COR^^?^R,ET^

COHSTAMȚA

«w*ww«hM»n»n»u comstwa    P^nunwia pppnmamo,

k<iîa 0CH2B    o    “ omfy/

, corpului crcpnKj» Sm UWcanta AUmatf    "MtWti tfn măsurători;

HAMHtTA, Mun Constant*    Ș mw“ W7 mp


---’

prpp<

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


_    IM corpului Pa W— Usl&&

N8“    ^|îxa2_


S*,


i“ 458 mp


■ Propr canatiuctn

FEDERALCOOP harghita

•«♦wtw

S C ROTAMEX S.R.L
\ ’t5 "    *'• i, ’*-*«€

iCO^jȚ .

.-fkg ?oo6 _ JJc’ROMANȚA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIU PATRIMONIU NR, R. 1001J9/ .09.2005

CĂTRE,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Referitor la situația juridica a terenului, situat in Constanta, zona PARC TABACARIE Sat vacanta - Casa Harghita, conform planului de situație anexat, va transmitem următoarele :

Terenul solicitat este menționat in planul cadastral al orașului Constări la întocmit in anii 1936-1938. in registrul de proprietăți Vol.lX, pag.1859, lotul 1 din careul tiou 44, in posesia Biiavu C-fin.

Din verificările efectuate pana in momentul întocmirii prezentei situații juridice; precizam cu arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date(acte) referitoare la terenul din Sat Vacanta -Casa Harghita, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolva de orice răspundere.

In prezent, terenul a fost identificat ca fiind Domeniul Privat ai Municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr.420/2001 ca urmare a aplicării Legii nr. 1/21.02.2005, cap.il, art.107-Înstrăinarea activului de către FEDERALCOOP HARGHITA.

Anexam răspunsul nr.92187/31.08.2005, dat de S.P.I.T., extrase din planurile de situație scara 1 : 500 ediția 1994-1997, scara 1 ; 5000 edițiile 1994-1997 si 1936-1938. copii din registrul dc propr. si carnet de schite ediția 1936-1938,

AVIZ


fug. DiantyNEAGU

SEF SERVICIUkJRAjKRlMONlU,I n g. F anuta < HEO RG HE

TiHnis nr, j1 Tnx: (1040 - j(1 - 70SI n l. Țct: 0040 - 41 - 705105; ®TO0 CONSTANȚA - ROM AMA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPII LUI CONSTANȚA PRIMAR


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.................din.........


PRIN


Urmare cererii adresai de PRIMARJA MUNICIPIULUI CONSTANTA

|    I ...... aa,.    .........■    | 4.«.»««*«+TFT. ■■■■■■■■■■■■.

PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZĂRE


eu domicîlillI (sediul) in județul

Constanța.........satul..................

poștal............................. strada

SC...,*,,. el . ... ap....-.,..


...........Constanta........

TOMIS


telefon'fax


oraș i municipiul / comuna sectorul...................cod

.............nr. ...........„bl......-

e-mail


Înregistrată la nr........731.73... din 21(02/2007.........................

lrt conformitate cu prevederile Legii nr. 5(1/19911, privind autori/.urca executării lucrărilor dc

construcții, republicata, se


CERTIFICĂ:

Pentru imobilul - teren \i/sau construcții - situat iii județul..........Constanța

municipiul / crasul..............Constanța............. isatui..........-.___..........sectorul.......:....^..cod poștal

strada    Șaț Vacanța.................. nr. ..(.1A.ȘA.....bl......HARGHITA.......se. * . el.


.............ap,..-..:


sau identificat prin.....................PLAN SIȚIIAT.IE............................,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ...-    - faza PLG PI Z PUD.

aprobată cu hotărârea Consiliului județean local    .....................nr.-.........? . . *


1. REGIMUI JL RÎDtC


-    Terenul, este situai, in mtțav ilanu I mu n icip i ulu i Con stanța

-    Imtșhilul este proprietateaMl N CȚA

dobândit prin........................................................................


2, REGIMUL ECONOMIC

-    I ■ o Ips i rea ac I Lial a a. I ere n u I u i. e ș.le A.U.ME NT A ȚIE P l. S1.1 (' A, C A ZA RE

-    Deșt i nația teren u I u i.sțabi I ița pj-in do?.MP1 ențaț.i.î.1e. de urbanism aprobai e .ALIMENTAȚIE. PI J BL IC A SÎCAZAf^CR HCLMLNrj’^

s...Reglemenfari.,.extrase., din.. d.oeutncntațt.i.l.e...de.,urbanism.. si.. Bip.eflaj&Țea...teritoriului .sau., dîn țcgulame nteje ap w bațe care i.nșț.i tu ie un regim special asupra. j mo b i Mu .......-.zo ne. protejate

- i n țe rd.i.c ti i, țem po rare (de finiți vc) de .construire.


T REGIMUL TEHNIC


-    Proc c n ț u j d c oc li pare a re re nu! u i (POȚ) ex i ste n t propti s

-    Coeficientul de utilizare a terenului (CLIȚ).cxișjent propus

-. D i men ș iun deși. syprafcț e1 e m i i ii me s au m ax i m e a. leparc e le lor 987MP

Echiparea cu utiiitati: zona. dișpune.(nu.dispunej.dc.rețele de utiiitati (alimentare cu apa, canalizare și al ime n ta re. cu eriergje electrica si termica)

CirettIai ia auIovehicu le Ior șe fecc. pe.strada exjsțența(.. .). iar țea.pieiona Ia. pe trotuarek* aIerenle. AcceseI e se vo r real iza, dii).    si parcaje 1 e necesare se vor așigtira

-    aliniament teren fața dc străzile adtacențe.țerenului si distantele construcțiilor fata de proprietățile vecine

-al mierea eonstruct Ulor.fața de străzile.adiacente teren uj ui și.distanțele consjtțuctiilor fața de proprietățile vecine

-înălțimea .c.on.șț ru.et.i.i.lor .și ea racțe nșț i c i1 e v o l u m eț r ic c. ale acestora: t na 11 i m ea con st ru c t i i I or ex i ste n i e este de Jar con s truc Ui le propuse. vpr ave a. un re gim.de înălțime de m i n i m u m rn ax i m -.sistemul constructiv si principalele, materiale.dc.construcție permise


Frczcmnl Certificai de urbanism poate li utilizat in scopul declarat pentru: VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA TEREN S=987MP

4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIREDLSFJINȚARL VA FI ÎNSOȚITĂ DE i 'RMÂTOARELE DOCUMENTE:

a)    Titlul asupra imobilului (copie legalizată)

b)    Proiectul de autorizare a executări! lucrărilor de construcții

OPAC    DPAD

POE


c) l-'ișeIc tehnice necesare emiterii Acontului I nic

c I /Ivise )7 acorduri privind iililitâ[ilc urbana >7 infrastructura _ alimentare cu apă    canalizare

r alimentare cu energie electrică    □ alimentare cu energic termică

i_ gaze naturale    T lelelunizare

l salubritate    ' transport urban
Altele

c 2. Jvtee $7 acorduri privind

secu rit alea la inccd i u    proiecție civilă

O protecții mediu lui    sănătatea popu lației

d) Avizele acordurile ți alte documente oe se asigură de către solicitant

d. I, Avizetateeordurile speciliefe ale administrației publice centrale ftVsctti ale .serviciilor

descentralizate ale acestora:

CONFORM CPG1SLATJE1 IN VIGOARE,..........................................................................................
d. 2. Alte avize/acord uri: d, 3. Studii de specialitate:

_e. Documentele de plată ale următoarelor taxe:_

CERTIFICATUL UE U RBANISM NLIȚINE LOC DE 4( TORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NV CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CON ȘTIU CȚ1I

întocmii: Eleno Sfniciu


In conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții* republicata.

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBAMSM

de la data de..................................,___.până la data de.........

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, in condițiile legii, un alt certificai de urbanism.

PRIMAR.    SECRETAR.

ARHITECT SEF,

Data prelungirii valabilității:............... .......................

Achitat taxa de:................................lei, conform chitanței nr.    ......... din

Transmis solicitantului la data de........    _ ......direct l prin poștă.

ANEXA 2 LA HCLM NR................
VANZARE PRTN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA (mp >

DENUMIRE

UTILIZATOR

NR.

C.U.

PENTR

U

VÂNZ

ARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VÂNZ ARE

OBSERVAȚII

L

Teren

Stațiunea

Mamaia

Zona

Perla

Selecl ! a nga Spațiul Comercial nr.20

125.18

SC

AMFiROSfANA

SRL

CU nr.

1338/

2007

întregire proprietate -spațiu verde, terasa, platforma conf. PUD

Mamaia

-    Solicitarea de cumpăniri; -78439/2006

-    Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-    Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietății deținute de titularul cererii de cumpărare si are destinația de Întregire proprietate spațiu verde, terasa, platforma conf. PUD Mamaia

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr--R O M A N I A

JUDETUl CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU NR.78439/_

Către,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE

La adresa dumneavoastră, inregistrata la Primăria Municipiului Constanta cu nr. 78439/19.06.2006, prin care solicitați situația juridica a terenului din Stațiunea Mamaia zona Perla Select langa Spațiu Comercial nr. 20, va comunicam următoarele :

Conform planului cadastral al orașului Constanta întocmit in anii 1936-1938, registrul de proprietăți voi. VIII, nr. crt. 15477, Bd. Carol II fara număr, careul 0 fara Iot, posesor Golf Club.

In prezent terenul in cauza constituie domeniu privat al municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr. 420/26.11.2001, urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/17.11.1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Din verificările efectuate pana in momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizam ca. Serviciul Patrimoniu nu deține alte date (acte) referitoare la terenul in cauza iar apariția unor modificări ulterioare ne absolva de orice răspundere.

Anexe: - extras din planul de situație sc. 1: 500, ed. 1995-1997 cu delimitarea terenului situat in Stațiunea Mamaia zona Perla Select, langa Spațiu Comercial nr. 20;

-    extras din planul de situație sc. 1:1000 cu delimitarea terenului in cauza si suprapunerea acestuia pe proprietățile din 1936-1938;

-    copia carnetului de schite „0";

-    copia adreselor S.P.I.T. nr. R-B 44257/26.07.2006 si nr. R-B 44261/02.08.2006.

AVIZ :_l _

OBSERVAȚII:bruște* u/


cuțf Sfa    tlcSj—*


DIRECTOR ADM. PUBLICA LOCALA


Andrei SO2ĂÎ


ConsiLier juridic. ,

yW /v'V -

Responsabil pentru corectitudinea informației


DIRECTOR EXECUTiy PATRIMONIU

Inginer,-^

Di ana T^EAGU y

SEF SERVICIU PATfUMONIU Inginer,    ' .

Gratiei^ RUSU


Elaborat,Ion Malacescu


M. L


Li-’2îZ?


o îtt.v    ro mani a

X VH jfc JUDEȚUL CONSTANTA

) IB-tlfii PRIMĂRIA municipiului constanța <1 Xîjpf Ml PRIMAR


U mutre cererii adresate de    PRIM ARIA    M LIN ICI P T LI L l JI
CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE

cy domicilruf (sediul) în județul    Constanta    oraș municipiul / comuna

Constanții.........satul.................... -    ........................................seciorul...........-.... ...cod

poștal.................0........... strada..........................ȚOMTÎS......................... nr,......51.............bl......-

............se.d,.....ap,„.i..A»teft»n/îax...>..................-.............................................. e-maîl

inregist ralâ l.ulr,.......78439......din.......15/06/2006.

în conformitate cli prevederile Legii nr. 50/1S)91. privind autorizarea executorii lucrărilor de

construcții, republicata, se

CERTIFICĂ:

Rentru imobilul - teren jt/ssw coustriictîi - situat in județul Consțatiki

municipiul orașul.....„........... C.ti.h.ș.țauții ........satul    ZONA HOIT.L. PERLA

sectorul.. -......c nd poștal........-..strada................SȚ AȚI UNEA. MA MAÎ A.......................11 r..... FN

bl. ..MAGAZIN.20____.SC, ..el,    - ap. -

sau identificai prin..........................................................

In temeiul reglementarilor do eu mental ici de urbanism nr. <    - iaza PI D, aprobată cu

hotăra rea Consi 1 i u I ui local......CON §1 ANTA...................nr.,-ț 29    2Q0 J

1. REGIMUL JIJKIDK

-    Terenul este situat in intravilanul .1 municipiului Constanta

■ Imobilul este proprietatea {in administrare i RMCTA

dobandi.1 prin

2. REGIMUL ECONOMIC

-. EfllțțSÎrea, actual a. a terenului. este. .SPAT I U. CO M ERCI AL, CTp.R AS AP?.?îiiWlÎ6. .țcrențtl. ui^ ..ș ț abț I i ța pri11 documențați.ț!s de. urbanism, aprobate Ș.P AȚI U VERDE . TF. R A S A, P1. A TFOR M A : J&gtSFMRtf&P.. „extrase .din..documentauQe „dg,,.uj-kppișpț,..$i,..apte!    .. terițQriyJui sau . din

regularn.e.r d e le ap rob ale care i nștil u ie u n. .regi i n $pe e la I a$ tipia i m i ib i 1111111:

.......zone protejate

- i i ițe rdi cți i .lempora re.(.dc.fin.i.li v e.).de .consini.ire...

' 3. REGIMUL FEIÎNIC

-IToțentu 1.de.peupare a ter.e11ului (.POT) e\isteTit    . propus

-    C'.oe.tî.c.i eirțu I. d e ui j I i zare ; i ie rei î ului i_C U ['j exist e.nt.. p ropțis

-    Dimensiunile si suprafețele minime sau maxime aîe parcelelor 125..1.8MP

Echiparea cu militați: zona. di spune .(nu dispune) de rețele de utilitari (alimentare cu apa, canalizare si al.i meni are eu energie electrica si termica)

Circubiia autovehiculelor se face pe strada existenta) .). tar cea pi elpna.l.apc. trotuarele jaferente. Acceseie.se vor realiza., d i ț)    sj pare a j ele nee eșare. se. vor .asigura

-    aliniament Teren fala de străzile adiacente terenului si distantele construcțiilor fata de proprietățile

vecine

-    alinierea.conslnieiiiloi' fala de străzile adiacente terenului si distantele construcțiilor fata.de proprietățile vecine

■ inul t iuțea CLiuștrLi.c.tiilor.și caraclerișlicLlc volumetrice, ale acestora: i nai ti mea construcțiilor existente este de    A iar e on st mu i.i k. p rpp pșe vor a vea un re g i m de i n a It i tne de .mini m u m    maxim

PARTER

-    sistemul constructiv.si .principal ele materiale de constiucție permise


ANEXA 3 LA HCLMNR...................
VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE

UTILIZATOR

NR.C.U.

PENTRU

VANZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1.

Teren

Stațiunea

Mamaia

Zona

Hotel

Central

343.76

SC HOTEI. CENTRAL

SA

CU nr. 1329/2007

Spațiu verde conf. PUD Mamaia 2001

-    Solicitarea de cumpărare -73796/2006

-    Terenul constituie domeniu privat al Municipiului

Constanta

-    Terenul propus spre vanzare este necesar pentru huna desfășurare a activitatii si are destinația de Spațiu verde eonf. PUD Mamaia 2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

PLAN DE AMPLASAMENT 5/ DELIMITARE >» HUNULUI IMOBIL ______ _    PROPUNERE DE VÂNZARE

PHIMArja MLMIICIPIULUI CO^s aTt, . «cura 7 500 3FPV.CHM TAOASrm/ I

VIZA} SPflE iMESCHIMBAfiE

t <?c 7

LEGENDA

y'uprafctc. n zult-ii fim măsuratei I S Lot    mp


i i h /M»/7K» •    • *‘J|


R O M A N I A

Județul Constanta

Primăria Municipiului Constanta Direcția Patrimoniu Nrr737W_

Către,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE

Referitor la situația juridica a terenului situat in Municipiul Constanta, Stațiunea Mamaia zona Hotel CENTRAL, solicitata de dumneavoastră cu adresa nr. 73796/09.06.2006, va comunicam următoarele:

Conform planului cadastral al orașului Constanta întocmit in anii 1936-1938, registrul de proprietăți voi. VIII, terenul in cauza se suprapune: parte pe careul nou 67, lotul vechi 5, nr.crt.16318. pag. 1632, (Aleea Rovine fara număr), posesor Rosetti I. Dr., pane pe ampriza tostei alei Macedonia.

In prezent terenul solicitat constituie domeniu privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr. 84/28.03.2002, anexa 1, poziția 294, centralizat prin H.C.L.M nr. 109/28.02.2005, pagina 49.

Anexe: - extras din planul de situație ed. 1995-1997, sc. 1 : 500 cu delimitarea terenului situat in Stațiunea Mamaia, zona Hotel CENTRAL;

-    extras din planul de situație Ed. 1992, sc. 1: 1000 cu delimitarea terenului in cauza cu suprapunerea acestuia pe proprietățile din 1936-1938;

-    copia paginii 1632 din registrul de proprietăți voi. VIII;

-    copia planului anexa Ia H.C.L.M. nr. 84/28.03.2002. anexa 1, poziția 294;

-    copia paginii 49 din Tabelul anexa la H.C.L.M. nr. 109/28.02.2005;

-    copia carnetului de schite 67;

^copiile adreselor S.P.I.T. nr.R-B 35305/15.06.2006 si nr. R-B 35350/19.06.2006.

aviz:    /Sy Votffai_"1—-


T“


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM

LJ rmare cereri i ad res ate de .............PRIM AR IA...............................MȚIJN J CIP LL UI
CONSTANTA PRIN PRIMAR RADUȘTEFANMaZARE

cu domiciliul (sediul) in județul . Constanta ......................cras municipiul/ comuna

Con stanța.........salul......................-............................................actorul..........- cixl

pojtai..................0............stradă.....................„..„TQMÎS..............................nr.......5.1.............bl,......-

________ci....... ap,„.-..A Idefon/lax......................=.......................................e-mail

înregistrată la nr,___ ._7.39_7.6...    Q6/06/20IJ6    ....._.................

in conformi late cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții» republicata. se

CERI IE1CĂ;

situat in județul    Constanta

satul ZONĂ HOTEL CENTRAL STATIUNEA MĂMÂ1    nr. EN


Pentru imobilul - teren și/sau construcții

municipiul / orașul.................Constă ri ța .......

sec toru1- c od poștal.......strada............

bl. r.r-.......sc....-.„et.„..-........ap-...:..,

sau identificat prin......................................................_.

Jn temei u I regi ementari I or documentației de urban i sm nr. -holanineaConsiliului/loca! , CONSTANTA ..........jir,

faza PUD, aprobată cu


I REGIMUL JURIDIC

-    î erenuI este sit .ua l.i1j_ jiura viIanuI ).munieipi uliii Constanta

-imobil ul este proprietatea .{.in. ndmi ni sțrarej PMCTA

dobândit .prin ........._.......................................................... ...,

;..........'regimul economic

-    r (lipsirea actuala, a. terenul ui este. SPAT IU. V EKQ E

-    ÎN^b.rtățiâ,(efenului^slabi!!ța.prin documentați _i_l_e.de urbanism .aprobate.Ș.PATÎLJ,.YERQE

r...8egJerneniarj...filtrase..din....dpcpm.en.taț i.i.l.e..de..urbanism,„yi,..șpțțnajap^..țțrilQdVÂMÂ JSgy...din regulamentele aprobate care .instituie un regim special .asupra, imobilului;

.....T. zone protejate

- i nte rd ict.ii temporare (deti n.iliyej de consțruire.

L REGIMUL TEHNIC

-    Pr.ocentui de.octipare a terenului. i.POT) existenț    proptiș

-    Coeficientul de utilizare a terenului (CU I j.existent    propus

■^Dimensiunile ți suprafețele, .minime sau maxime ale parcelelor 34.1.76MP

Echi parca cu ut Hi țftfi t jWRft di spune. (nu dispunej. d e ret e I e de utilități (a li mențarc. cu apa,. c anal i zare si a I i m ențarer cu.erțergie.cIcțlrica si lermica)

Circulatia autovehicule 1 or se face. pe strada c.x.ișLțm ța(    ) i ar cea p ie to na I a p e trotil arc I e a ferei ite.

Accesele se vor realiza din si parcajele necesare se vor asigura

-    aliniament teren.fața de st raci Ic adia rente terenului sLdistati.te.l.e.fipiiștrycțiilaif fațade proprietățile vecine

-alinierea construcțiilor fața. de străzile, adiacente terenului si distantele construcții tor fata de p ropri.eiaii le y ec.i ne

-înălțimea construcțiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora: inaltipiea construcțiilor existente e ste de ...... i ar c.pn.șț ruct iii Ile prop usc vor a vea u ii regi m. de. i n a I. i. i mc .de mi n imu nt    ... maxim

-    s i stern u I po n s tru c ti v .si pri nci palele, m a te ri a.t.e d e. const.ru ct ie perm tse

ANEXA 4 LA HCLM NE...
VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE

UTILIZATOR

NR. C.U PENTRU VANZARE

DESTINAI IA iERENLILUl STABILITA PRIN C.U VANZARE

OBSERVĂRI

1.

Teren

Stațiunea

Mamaia

Zona

I lotel Central

289.11

SC HOTEL CENTRAL

SA

CU nr.

1330/2007

Parcare conf. PUD Mamaia 2001

-    Solicitarea de cumpărare -74003/2006

-    Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-    Terenul propus spre vanzare este necesar pentru buna desfășurare a acti vitalii si are destinația dc parcare conf. PUD Mamaia 2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA.Către,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

SERVICIUL URMĂRIRE Si EXECUTARE CONTRACTE

Referi lor la situația juridica a terenului situai in Municipiul Constanta, Stațiunea Mamaia zona Hoiel CENTRAL, solicitata de dumneavoastră cu adresa nr. 74003/09.06.2006, va comunicam următoarele:

Conform planului cadastral aJ orașului Constanta întocmit in anii 1936-1938. registrul de /*' proprietăți voi. Viii, pagina 1631, terenul in cauza sc suprapune pe careul nou 66 astfel:

I- lotul vechi 1, nr. cn. 16304, Aleea Freamătului fara număr, posesor Saveanu Radu;

- lotul vechi 27nr. cri. 16305, Aleea Plodului fara număr, posesor Tenescu A.C-lin Lt.CoL;

- Io iul vechi 3, nr. cri. I6306, Aleea Pindului fara număr, posesor Dom as O.

In prezent terenul in cauza constituie domeniu privat al Municipiului Constania conform H.C.L.M. nr. 84/28-02.2001, poziția 294, centralizai prin H.C.L.M. nr. 109/28.02.2005. pagina 49.

Anexe: - extras din planul de situație ed. 1995-1997, $c, 1 : 500 cu delimitarea terenului situat in Stațiunea Mamaia, zona Hotel CENTRAL;

- extras din pianul de sîluatîe Ed. 1992. sc. I: 1000 cu delimitarea terenului in cauza cu suprapunerea acestuia pe proprietățile din 1936-1938;

- copia paginii 1631 din registrul de proprietăți voi. VIII;

- copia paginii 49 din Tabelul anexa la H.C.1..M, nr. 109 28.02.2005;

- copia planului anexa la H.C.L.M, nr. 84/28.02.2001, poziția 294;

- copiile adreselor S.P.I.T, nr.R-B 35345/15.06.2006 si nr R-B 35347 ZI 9.06.2004.

AVIZ:    _ _DIRECTOR    DIRECTOR

ADM. PUBLICĂ LOCALA Inginer,cOț4&TA^rROMÂNIA

.JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. Ș33&.....din.......O-.

Urmare cererii adresate de .............PRIMA IU A............................M UNI CI PI ULUI

CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE

cu domiciliul CșetJîuJj în județul    Constanta.......

Constanța.........satul .................. -............

poștal..................0.........strada.......    ..........ȚOMIS

sc. ey..... ap..,.-.... telefon/fax............-

... ..oraș i municipiul / comuna sectorul. - cod ............nr .. ..51...........bl,.....-

....................e-maîl


i n regi simtă I a nr.....7,4ftț® .. d i u.... 06.W2006

în conformi (a le cu prevederile l.egii nr 50/1491. privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții, republicata, se

CERTIFICĂ:

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul ...........Constanța..............

municipiul / orașuI .........Constanța.......................satul.............ZONA HOTEL CENTRAL

sectoru I.......- cod poștal........-... strada................STA TI UN EA. MĂ MALA.................._.nr.„. .FW

hi. . r -.......sc._,.. -.. __eLap.....-

sau identificat prin.........

în temeiul reglementarilor do Lamentației de urbanism nr. -.    ...... .. Idza ■' PUD, aprobată cu

hotărârea Consiliului /local ,.,.C,QN.ȘȚA.NTA, , nr. 129    2001    ,

I REGIMUL JURIDIC

-    Terenul,ește.șit uaț.in..intray.i. 1 anii1 ().m11uicipi.utui Copsțanța

-    Imobilul este proprietatea fin administrare) PMCTA

dobândit pri n... _.............................................................

2. RFGIMUL ECONOMIC


rFoloșirea actuală.a.țerenu111i.este TE REN I.IRER

- Des ti nația. teren ului,, stabili la.pri n. doc u m c n pd i i Je _ de. urba n i ș m ap rpbațe PARCA R, E

-.. Reglementari extrase ..din., .documentațiile.. de urbanism și amenajarea ieri lori ul ui. .sau. din țeguiă.m.entțle, apppbatț care. i.nștituie un regim. .șpeciaI asupra jpiob.iluiui;

...........?.zone protejate

. -.in.te rdictii temporare.£defjit?.i.t i ye j de eonslrLiire.

.1 REGI Ml'! TEHNIC

-    ProcențuI.de ocupare.aiterenului..{POTj existent......propus

-    Cpe.fici.entu 1. de uțiii zare. aterenului. (CU 1 ).exlslent propus

■ Dimensiunile si suprafețele, minime sau.maxime.ale parcelelor 289,11.MP

Echiparea cu ulUitatii zona dîspune.{nu.dispune) de rețele de utilttațț Caiimențare cu.apțkcanalizare și a 1 im e.n.t.a.re. cu. energ ie. eSectrieș. și t erm ic a)

C i re u 1 at i a a uto v e b ic ui el or. s.e tac e. pe .strada exis țe ntaf. ) i ar c ea pi e ir ■ ttal a p e t rot u are I ea 1 e ret i te.

A cces.el c se. vor rea I i zii d i 11 ș i parcajele n.ec esare se yo r as igu ra

-. al i n i ament teren .fa ța .de s țraz i le țid i a cente t e re n ți I ui. ș i d i sta nfele. eons treci i i I or fața de. pro p ri etaț 1 !e vecine

-    alinierea construcțiilor fata de.șțrazjje adiacente terenului și distantele construcțiilor fața de p.rppri ețali le. vecine

-    iuaitimea construcții lor.si.caracțcr.i.slici Ic .yulii.mețri.c.e.aîe acestora: inaltimea construciiilor existențe

este de.....jar £0W.u#ul& propușe. vpr.ay eaprț regi m. țte i naU ime .(te .mm i m uni........aw m

7 ș.ișțernu.l.conșțrțicțiy.și principalele materiale. de construcție permise

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat. în scopul declarat pentru

V A N Z ARE. P RIN. N E C OCIFR E DIRECT A TE RE N 1N ȘU PRAF ATA DE 2,89.11 NIT CU DESȚINAȚIA PARCARE CF PUD MAMAIA 2001

4 CEREREA DE EMITERE A Al TORIZAȚIFI DE CONSTRL ! RE DESFIINȚARE VA Fi ÎNSOȚII Ă DE URMĂTOARELE DOCUMENTE

a)    Titlul asupra imobilului (copie legal izală)

b)    Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcții

D PAC    □ PAD    □ POE

cf Fișele tehnice necesare emiterii AuKdului Unic

I .Mie jf tifvr'tlvfi privind Utililă(ile urbane și in/rasinu-fura Ț alimentare cu apă    .' canalizare

□    aii meni are cu energie electrica    . alimentare cu energie termică

□    gaze nat ural e    telefon i zare

u salubritate    L transport urban

Altele

□    □

c.    2. Avize ii acorduri privind.

sec u ri ta tea la i ncetti u    7 protecție ci v i iu

protecția mediului    sănătatea populației

d) Avîzclc/acordurile șl alte documente ce se asigură de către solicitant

d.    I A vizele ■acorduri te specifice ale administrației pt/blia cenlPLile p/iau alt- serviciilor descentralizate ale acestor u

________...........ti. 2. Aiie avize'acorduri:

d. 3, Studii de specialitate:

__e. Documentele de plată ule următoarelor taxe:__

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZA ȚIE DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

luni de la data emiterii,


Întruni i[ : A îl han a Sttfaniin

ANEXA 5 LA HCLM NR...................
VAN ZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA

ftnp)

DENUMIRE

UTILIZATOR

NR. CU, PENTRU VANZAKE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.Lf. VÂNZ ARE

OBSERVATU

1

Teren

Zona Sat Vacanta in vecinătate a Lot 20

131,70

SC VIOMAR INTER SRL

CU nr.

242/

2007

Spațiu verde cont PUD Luna Park

-    Solicitarea de c timpii rare -12083^/2005

-    Terenul constituie domeniu privat ai Municipiului Constanta

-    Terenul propus spre vânzare este limitrof proprietarii deținute de titularul cererii de cumpartire si are destinația de întregire proprietate- Spațiu verde conf, PUD Luna

Park

PREȘEDINTE ȘEDINȚA.

PLAN DE SITUAȚIE SAT VACANTA - ZONA LUNA PARK Lot 20A SCARA 1 : 200ROMANȚA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPRILUl CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIU PATRIMONIU NR, R. 120839/ ,10.2005

CĂTRE,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRrVAT

Referitor la situația juridica a terenului situat in Constanta, zona SAT VACANTA — LUNA PARC MAMAIA-vecinatatea lot 20, conform planului de situație anexat, va transmitem următoarele :

Terenul solicitat este menționai in planul cadastral al orașului Constanta întocmit in anii 1936-1938, in registrul de proprietăți Vol.VlIl, pag.1545, nr. crt, 15447, careul nou 0 fara lot, Bd. Reg. Carol TI, in posesia Golf Club Roman.

Din verificările efectuate pana in momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizam ca arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date(acte) referitoare la terenul din zona Sat Vacanta - Luna Parc Mamaia-vecinătatea lot 20, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolva de orice răspundere.

In prezent, terenul a fost identificat ca fiind Domeniul Privat a! Municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr.84/2002, anexa L poz.374 - Luna Parc si este cuprins in inventarul centralizat aprobat prin Il.C.L.M. nr. 109/2005, la pag.51 sat vacanta luna parc — supr.6259,46m.p..

Anexam răspunsul nr.l 11869/19.10.2005, dat de S.P.I.T., extrase din planurile de situație scara l : 500 ediția 1994-1997, scara 1 : 5000 edițiile 1994-1997 si 1936-1938, copii din registrul de proprietari si carnetul de schite ediția 1936-1938.

AVIZ

OBSERVAȚII

foț    <    -    • , , r, J    u-C •. -_■ '_ 1

- y . yq 'i7 t r    tA?.

n ' <    •' ț »L{’, :■(/    1    x

Z A T

'TT    iT -3T    ‘ -tu'.t j ju r-wTv . y*.

DIRECTOR ADM. PUBLICA LOCAndrei SOZANSKI


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT PAT^IMO^IU,

lng. Di ana NțtÂGU


y * -    ■    '

c.j. u * x r > /, 4*0*# T’

Responsabil pentru corectitudinea informațieiSEP SERVICIUL W1MONIU. lng. Gratiela rfUSU El;lng. Fanuta GI ORGHE


Bd Tomis m. 51.Fax 11040 -41-70*101 Tel 0040 41 - 70*105. 8700 CONSTANTA - ROM A SI AROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr    din    C</    *%G( ¥

l rmare cererii ndvcsate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI, CONSTANTA PRIN

PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE.............................. " . .

cu d<>rnîct!lul (sediul ] în judeiul    Constanta    ..... oraș / municipiul / comuna

Constanța.......satul    -    sectorul

ii'...i.i    TOMIȘ    nr ... 51...........N.

se...... w. ap....- , le!dbn/!a\    -    e-matl

îrirețtis trată 1.1 ni. ..„08071 din 1571.1/2006

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea cxecut&rii tuci arilor de

construcții, republicata, se

CERTIFICA:

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - vii unt în județul Constanța municipiul / orașul    Constanta _ salul - _ sectorul - cod poștal

-„strada______ VACANȚAnZ''gLUNĂ'‘~.'bî PÂRfc' •»    - „et

......ap .-..r

șau identificat prin ........ PLAN SITUAȚIE

Iii temeiul i-eulenieiiLaritm'JoLuincntiifiei de iirbanisii'i or -    /    -......taza PUS ■ PtîZ I’1 I ),

apmbalâ eu hotărârea Consiliului județean/loctil .............. ......... nr -    ,7

1.    «KilMl LJURIDIC

PROPRIETATE: MUN, CONSTANTA

2.    REGIM UI ECONOMIC FOLOSINȚA ACTUALA; 7 EREN LIBER

DESTINAȚIA STABILITA;.S.PA77L VERDE CP PUD 1..LN.A .PARK.

LREt.lMl l IEIINIC 5M3L7OMP

Prezentul C 'eriilic.n de urbanism poate ti utilizut in scopul declarat pentru; VAN ZARE PR.INN ECOCIERE DIRECTA TEREN .8r .131JOMP

ANEXA 6 LA HCLMNR.................

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

suprafața

(mp)

DENUMIRE

UTILIZATOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1.

Teren

Stațiunea

Mamaia

Zona

PTTR

_

[50

SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL

CU

nr 1326/2 007

întregire proprietate-spatiu verde conf. PUD Mamaia 2001

-    Solicitarea de cumpărare ■ 43047/2007

■ Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-    Terenul propus spre vanzare este 1 i mit ro f proprie ta li i deținute de titularul cererii de cumpărare si are destinația de întregire proprietate- spațiu verde conf PUD Mamaia 2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

plan de? sitijati£

SCARA hSfifi

CONSTANTA STAȚIUNEA MAMAIA

ZQNA P.T.T.R,


S=15Q,00 np
ROMANIA

JUDEȚULCONSTANTA PFUMAKJA MUNICIPIULUi CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU

Cțjfre,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE. CONTRACTE

Privind situația juridica a terenului din Stațiunea Mamaia zona Posta Tabara NORD, va comunicam următoarele :

Conform planului cadastral al orașului Constanta întocmit in anii 1936-1938, registrul de proprietăți voi Vili, terenul in cauza sc suprapune pe careul 79 astfel.

-    lotul vechi 7, pag. 1648, nr. cri. 16480, Bd. Prin. N icul ac fara număr, posesor lorgulescu C,;

-    lotul vechi 19, pag. !65O,nr. cri. 16492, Aleea Pindului Tara număr, tiu este menționat posesor

In prezent terenul in cauza constituie domeniu privat al municipiului Constanta conform H-C-L.M. nr 420/26,11.2001, urmând a fi inventariat conform Legii nr, 213/17.1 !. 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Din verificările efectuate pana in momentul intocmirii prezentei situat ii juridice, precizam ca, Serviciul Patrimoniu nu deține alte date (acte) referitoare ia terenul in cauza iar apariția unor modificări ulterioare ne absolvă de orice răspundere.

Anexe. - extras din planul de situație se, 1: 500, ed. 1995-1997 cu delimitarea terenului situat in Stațiunea Mamaia zona Posta TabaraNORD;

-    extras din planul de situație sc, 1:1000 cu delimitarea terenului iu cauza si suprapunerea acestuia pe proprietățile din 1936-1938,

-copia paginilor 1648 si 1650 din registrul de proprietăți;

-    copia carnetului de schite 79.


DIRECTOR ADJUNCT ADM, PUBLICA LOCALA

t j

Fulvia-Anîoanela DINESCU


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Drd. Inginer,


Daniela RanîonaP0SPINESCUSEF SERVICIU Inginer,

Gratîeîa RJjSU

NIU


Responsabil pentru corect budinca informației

Ion Malacescu
ROMÂNIA

județul CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM


Nr


________Zfe. P. din i. £ 1.    Z


1.1rm ane cererii adresate de ............P RIM A RI A ........................M VN1 CI PIULl 1

CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE

oraș / municipiul / comuna ..sectorul. - cod .............Jf-51.    ......

e-mai I


cu domiciliul (sediul) în județul    Constante..............

Constan te. .sat ul.........................-..................

poștal.............................strada...........................ȚOM1S..,,,

SC,...’... et,........ap.,„-,.Atelefon/fax....................-

înregistrată la nr..,    43073 din 29/03/2007 ......... ..............

în conformitate cu prevederile l egii nr. 50 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții, republicata, se

CERTIFICĂ:

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul...........Constante ......

municipiul / crasul    Constanta    satul -    sectorul - cod poștal

:strada................SȚAlffi EA MĂMAfA ........"“ n r.'" ZONA.....blRTlȚ^R,......._s<.

7    ____ap

sulj identificai prin..................PLAN.StIȚ:ATIȚ

în temeiul reglementarilor documentai iei de urbanism ni.    - faza PUI), aprobată cu

b otărârea Consiliul ui /I oca I .CON ST ANTA...................nr, 429., /- jJjQQ Lt

1, REGIMUL JURIDIC

-    Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta

-    Imobilul este proprietatea M.UN CȚ.A

dobândit j)_ri p.........................................................._................

2_ REGIMUL ECONOMIC

-..Țplpșițe^...ațțHSJ.a,.tSPȘGOluj..wte.. SP AȚI U.. VERDE- Psșți.natia..terenului, sta.bil.ita..prin documentaiij,le.de.urbanisrn aprobațe SP AȚ.IL'._VERDȚ

..Reglemențari..extrase..din.d ocurnențaț i i.le.,.d.ț,,.urbanism...si.,.amenajarea _ _ .țSJriîQri.ul.ui.. sau.. dip regulamentele aprobatecare instituie un regim șpecjaJ„așupra imobrlcil lil:

..........r.îțone prpțfijațe

- iiiterdicți.i. temporare (definiți. vd) de constauire.

3."REGIMUL TEHNIC

-    Procentul de ocupare a terenului (POT) existent .prp.puș

-    C pe.fi c ie nt u 1 de ut il i zare a terenului. J.C.UȚ') e>. i steni    prop lls

-. pi men ș i un i I e șț. suprate te le mi n i me &ui. max i me ale pare el e lor.150. .00M P

Echiparea cu. uliii la li; zona dispune (nu dispune j de rețele de. utilitari (alimentare cu apa, cai ia li zare și alimentare cu energie electrica si tennica)

Ci rc u lat i a. auțoy eh i c ute I yr se .face. pe st rad a ex isteniaț 0 ar l ea p i e t una la pe. trot i tarei e. afere nte. Accesele. șe vo r rea I i za. din    s i. pa re <y de necesare s e. vor asigura

-aliniament, teren fata de străzile adiacente terenului și .distant ele construcțiilor fata.de. proprietățile vecine

7 alin ierta .conșiructi.i.lpr fațade străzile, adiacente terenului și distante le .construcții (or tata de proprietățile vecine

-    i n alțimea conștruv t. i i ipr si caracteristici I e. v ol urne i ri c e ale acestora;. i nai ti mea c.on struct i i lor ex tsterite este de s iar construcțiile propuse vor avea un regim de.înălțime de rnijiimum maxim

-    sistem uf constructiv si. principalele materiale de construcție permise

ANEXA 7 LA HCLM NR...................
VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE UTILIZA FOR

NR. CU, PENTRU VANZARL

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN CU- VÂNZ ARE

OBSERVAȚII

].

Teren strada Bucuroșii rut, 15

78

ANGHEL

ION

CU

nr.3862/2

006

Extindere terasa deschisa conf, PUG

-    Solicitarea de cumpărare nr.99224/2005

-    1 trenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-    Acesta este limitrof proprietății deținute de proprietar si este are destinația de extindere terasa deschisa conf. PUG

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

N=-


R O M A N I A JUDEȚUL CONSTANTA PRIM \RI \ MUNICIPII LUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU NR: 34575/ £><


CĂTRE,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE CONTRACTE

La adresa dv. înregistrată cu nr.34575/1303.2006, privind situația juridică a terenului situat în fața imobilului din str. București nr.15, vă comunicăm următoarele:

Conform planului cadastral al municipiului Constanța întocmit în anii 1936-1938, terenul solicitat era cuprins în fosta ampriză a străzii București, actualmente îngustată.

Din verificările efectuate până în momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizăm că arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date (acte) referitoare la terenul în cauza și nu avem cunoștința despre rețelele subterane existente, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolvă de orice răspundere.

în prezent terenul solicitat este identificat conform H.C.L.M. nr.420/2001 ca fiind domeniu privat al municipiului Constanța, urmând a fi inventariat conform Legii nr.213/1998.

Anexăm extrase din planurile de situație la scara 1:500 edițiile 1995-1997 și 1936-1938, cu delimitarea terenului solicitat și a fostei amprize a str. București în anii 1936-1938. AVIZ T    Tzf) L.

TĂjĂf\ÂAi .Ăw    Ăi.c. Ă! ĂĂ.Ă.. Ăz,TĂĂi.    .... Ă'<+.

, 'A. Ăj,..


.Ăa..

A?...te'. .«&«..    j. . ,<j.

DIRECTQJ

DM. PUBLICĂ/EOCALĂ Jidrei SOZASSkî

erificat notificări și litigii, ^consilier juridic

Responsabil pentru    v

[CorectituțJinea informației,

11,1 T.WM 5» •»—    VDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT PATRIMONIU

Inginer, ~——■ flj

Diana NEAGUGratielâ RUSU


Ștefan RAZAVANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRI

ADRESA

LE REN

SUPRAFAȚA (mp î

DENUMIRE

UTILIZATOR

NR. C,U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

OBSERVATtl

1,

Teren

Stațiunea Mamaia Zona Restaurant Dorna

150

SC HABITAT si AMBIENT SA

CU nr, I365,<2OO7

Întregire proprietate -spatio verde cont’. PUD Mamaia

2001

-    Solicitarea de cum parare -28079/2007

-    Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-    Terenul propus spre vanzan este limitrof proprietății deținute de titularul cererii d cumpărare si are destinai ia d< întregire proprietate spațiu verde conf. PUD Mamaia 2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CERTIFICAT^

■    D F

J AUTORIZARE — Seria B Nr. 372 C

Clasa lll/( -

■<,    SC.    a

Y>, TNS-CAD Qy \>    3.R.L.    <>>'/

\ O A/ r* n C S')DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE


Referitor Ia situația juridica a terenului situat in Municipiul Constanta, Stațiunea Mamaia langa Restaurnt DORJNA solicitata de dumneavoastră cu adresa nr.28079/13.03.2007. va comunicam următoarele :

Conform planului cadastral al crasului Constanta întocmit in anii 1936-1938, voi.VIII pag, 1641, terenul in cauza se suprapune parte pe careu! nou 72, astfel:

-    lotul vechi 5, nr.crt. 16407, Aleea Lăcrămioarelor tara număr, posesor Uhîneanu fug. Ing..

-    lotul vechi 7, nr.crt. 16409, Bd.Rcg. Caro! II tara număr, posesor Bac lașa nu Al Or.

In prezent terenul solicitat constituie domeniu privat al Municipiului Constanta conform H.C-L.M. 130/08.04.2004, anexa I, poziția 3. centralizat prin H.C.L.M. nr, 109/08.04.2005, pagina 1.

Din verificările efectuate pana in momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizam ca arhiva Serviciului Patrimoniu nu deține alte date (acte) referitoare la terenul in cauza iar apariția unor modificări ulterioare ne absolva de orice răspundere.

Anexe; - extras din planul de situație ed, 1995-1997, sc,l : 500 cu delimitarea terenului solicitat in Stațiunea Mamaia langa Restaurant DORNA.

-    extras din planul de situație ed, 1992, sc.l ; 1000 cu delimitarea terenului solicitat in Stațiunea Mamaia langa Restaurant DORNA si suprapunerea acestuia pe proprietari Ic din 1936-1938;

-    copia paginii 164] din registrul de proprietăți voi. VIII;

-    copia carnetului de schite 72;

-    copia paginii i din Tabelul anexa la H.C.L.M, nr. 109/08.04.2005

AVIZ:_ _    ____


OBSERVAȚII: -k ■    7-    ;

' /ți i J, , > E I /    I) »    ,1_

. ' Ai iii:I ’■ I ' l >? U    l f„ >..■.* ■' -/< ' -


■r- Iu..

DIRECTOR ADJUNCT ADM. PUBLICA LOC

Fulvia DINESCi/MJ

A

n

, CONSILIER JURIDIC

T A i


iE? f    .LXLLjlSj-    ’ ■-

‘Jt__r_[_4—_-_

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Drd.lngincr,


Daniela Ramona DOSPINESCU
SEF SERVICIU PATRHV0JE Inginer.

Gratîela RUî


Responsabil pentru corectitudinea informatici


Elaborat;


■Ui.


Ion Malacescu


qONSTA/Vt^

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR


tfc* o

U<'DE URBANISM

,n


Urmare cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN.PRIM^

cu domiciliul (sediul) in județul..............Constanta...................... oraș / municipiul / comuna

Constanța.........satul.....    -........ sectoiul -........cod

pOȘfâl.......    -    strada    ........ȚOMIS    51.............bl......-

sc........ et....... ap.......... telefon,fax    -    c-m.ail -

urcai si rata la u; ..........2.VQ3/2007

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991. privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, se

CERTIFICĂ:

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat in județul............Constanța...............

municipiul / orasu I...............Constanta.................satul...........ZQ$Ă RESTAURA NT DO RN A

sectorul .......cod poștal.’***stradă . STAȚIUNEA^MAMAIA’.................. iii""FN

bl...,.-.......sc..„.-...et......    ap„„-...

sau identificat prin.....................P.LAN.DE.SITUAȚIE.....................................

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. -    /.    - faza PUG / PUZ / PUD,

aprobată cu hotărârea Consiliului județean/local    nr. 182    ,'2005

1.    REGIMUL JURIDIC

-    Terenul este situat.in intravilanul municipiului.Constanta

-.Imobilul este.proprietatea PMCTA .dobândit, prin

2.    REGIMUL ECONOMIC

| "iosirea.actuala gMgnuluț.ește.TEREN LIBER ___

:...Reglemențan...exțrase..d.in...dQcumenț.a.ti.i.le...^    .t.9.nțPri.M.l.yj....Ș^y...<Iin

regulamentele,‘țprobațe.care j.nș.titu ie un regi m. special .așup.ra im.o.bi.lul,ui:

.............-Zone protejate

.............ințerd.i.cti.i temporare (defini.țive)de .coftșțruire.

3.    REGIMUL TEHNIC

-    Procentul de ocupare a.terenului (POT) existent... propus

-    Coeficientul de utilizare a terenului .(CUT) existent.....propus

-    Dimensiunile și suprafețele minime șau maxime ale parcelelor .150.Q0MP

Echiparea.cu utilitati: zona dișpune.(nu dispune) de rețele de utilități (alimențare cu apa,.canalizareși alimentare cu energie electrica.șj.termica)

Circulația, autovehiculelor se face pe strada existentaț ) iar cea pietonala pe trotuarele aferente. Accesele.se vor real liza. din..........si parcajele necesare, se. vor așigura

-aliniament teren fața de străzile adiacente, terenul ui și distanțele construcțiilor fata de proprietățile vecine

-alinierea construcțiilor fața de ștrazile. adiacente terenului și distanțele .conșțnicții.lor fața de proprietățile vecine

-    înălțimea conștracțiilorși ca.racterișticile volumetrice ale aceștorar.irialțimea construcțiilor existente

esțe de.....Jar construcțiile proptise, vor avea un regim de .înălțime de minimum.....maxim P+4-

Ș.Er.șișțemul constructiv.și principalele materiale de.construcție permise

ANEXA 9 LA HCLM NR...................

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA

DENUMIRE

UTILIZATOR

NR. C U PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C U, VANZARE

OBSERVAȚII

i.

Teren slr. Unirii nrJOSA, Zona

Faleza

Nord

Lot 1 =

402.59 mp

SC ALCOR

MERCHANT

SRL

cu

nr.1337/

2007

Depozi tare conf. PUC

-    Solicitarea de cumpărare ari 474132006

-Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-    Acesta este Înconjurat de proprietatea deținute de SC. Altor Merclrant S.R.L. si este are destinația de depozitare cont. PI IO

PREȘEDINTE SEDÎN IA•l”(i


3tiV0HtrlOv3fc itM? IVZiA


..’•••'••x    f.

I?    i; ■• 7(j \»yvN> 1

- , ■

i"3 .vj «H *    ’

K HS,m

•£>/    IV3«=»W*1- (

'S&XS.H^
t.    . • !•■

r i'i‘-

lli|'|i<lir) p|i| *)J||î|MI|l |»Min |u«as c:j(k, uttn,4 imt-2m uu i1

...............ROM AMA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.R 147413/ .032007

CĂTRE,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Referitor la adresa dvs. Nr.147413/08.12.2006, privind situația juridica a terenului (SI -supr.4 02,5 9 mp.) situat in municipiu! Constanta, din Str. Unirii nr.lOSA. zona Faleza Nord, conform planului anexai,va transmitem turnătoarele :

Lotul de teren solicitat Sl este menționai in plănui cadastral aî orașului Constanta Întocmit in anul 1936, Voi. V,pag. S32, parte ta nr, crt-S? 18, lotul 2 din careul nou 683(vechi 5), str. Regent Buzgdugan fara număr, in posesia Aristide Jacob, parte la nr. cm83J9, lotul I din careul nou 683(vechi 5), str. S. Lt. Ghicu le seu nr. 16, teren aflat in posesia Aristide lacob viran, parte la nr. crt.8320, lotul 3 din careul nou 6S3(vcclii 5), Str S, Lt. Ghioutescu nr, 14, in posesia O vane Simion si parte la pag, 833, poz. 8327, careu 683, Bd. Regia Mana nr,292T teren aflat in Proprietatea Primăria Constanta.

Din verificările efectuate pana în momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizam ca arhiva Direcției Patrimoniu nu deține ajte dale(acte) referitoare la terenul din str. Unirii nr.lOSA, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolvă de orice răspundere.

Jn prezent, terenul solicitat (SI} constituie Domeniul Privat al Municipiului Constanta parte conform H.C.L.M. nr.420/2001, parte conform i-LC.L.M. nr.3 09/2004 si este inclus in inventarul centralizat aprobat prin H.C.L.M. nr. 109/2005 la pag.37- str. Unt ni nr.|08A (supr actuala ramasa 393.2 3 mp). La monentul inventarierii teren ui era afectat de lucrarea de aparare tip cazemata, in prezent dezafectata in baza adresei nr. 15379/2005 a Inspectoratului Municipal de Proiecție Civila.

Anexam răspunsul nr.68214/08.07.2005, dat de S.P.I.T., extras din planurile de situație scara 1 : 500 edițiile 1994-1997 si 1936-1938. copii din registrul de proprietăți si camei de schite.

AVIZ

OBSERVAȚII

-vv- kx    <

JR ADJ. ADM.


DIRECTOR

LOCALA


PUBLICA DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,Ful via DINESCUu

CJ. MM


Ing. Daniela RanionaDOSRiNESCLi

/ ' '

SEF SERVICR.IL PATRIMONIU,Responsabil pentru

corectitudinea informației, >    ,


A.


Ing. Gratiele RUSU

Elabț

Ing. Fanuta GHȘ (5RGHEBd Tofnisiir SI,Fai: 0W0-4I - 70«10l; Tel. 004(1 - *| — 7QH1C15,1TOCONSTANTA-ROMANIA

CONSTANTA


strada unirii


aT

Ti

ț-4

L

<Tl


Limita terenului solicitat

J-aniita LllMt’KtilL'


Limita proprie,arilor menrionate in anul 1936

16,14 Numere stradale in anul 1936


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr


.vț


din


Urmare cererii adresate de ........„ PRIMĂRIA MUN. CONSTANTA PRIN
PRIMAR RApU ȘTEFAN MAZAl^

cu domiciliul (sediul) iu județul    Constanta    oraș / municipiul / comuna

Constanța .... satul ........ ..    ..... -    ............... . .....sectorul .....:.......cod

poștal_»_„w.strada    TOMÎSL,.„ „„A........r .rar,§JbȚ . - -

..„„.„...,sc„.- ... et....... ap. .-. ,, telefon/tax......................-...............................e-mail -

im ecisii iiiă la nr,......44509......din......Q3/D4/200_7

In conformitate cu prevederile Legii nr 5(1/1991. privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, se

CERTIFICĂ:

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul........Constanța

municipiul / orașul ..........Constanta,.,,..............satul..........-...............sectorul -,cod poștal

-... strada..,.. ..........unirii    nr. LQT I bl. ZQNA FALEZA NORD LAN£A

Btf^IGÂSî™    ..............................................

sau identificat prin.,.......„.„„„„.PLAN SITUAȚIE..,..,.......................

Jn temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. .......faza PUO PI IZ PUD,

aprobată cu hotărârea Consiliului județean/locat    _____ _ nr. -    __/-

I . REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat jn intravilanul unicipiuȘui Conștafțța -.Imobilul, este. proprietatea, prî ya ta a Mun, Constanta dobândit prin

2.    REGIMUL ECONOMIC

-    FQÎpfijrsa actuala.a terenul u i. este:, teren, liber

r-Pcsținația țerenuluj^ șțahiIitp prin documențatțile de urbanism aprobate: depozitare.cf FUG .. !<eg.l.em.enț^...5m-^....dio...dftQ.MmCDfâyilt....^„.Pr.b3ni5m.. ÎL.Affl8Râb&$ m:«u • •.ului șgu, din rcgulainen tele aprobate care .instituie un regim special .asupra .imobilul u i;

__________-ZQncjarQisjfițțș

- interdicții temperare (defmi.rive) dp. țQnștpuire.

3.    REGIMUL TEHNIC

-    Procentul dț.ocupare a terenului .(POT) .exjșțenț......propus

-    Coeficientul de uti I țațare a. terc n.u Iui (CI.JT). exțștent    proptjs

-    Dimensiuni le și suprafețele minime.sau maxime.ale parcelelor :402,5 9 mp

Echiparea cu utilități: ?:ona dispune, de rețele d?. utilități (alimentare cu apa, canalizare, și alințențare cu energie electrica și termica)

Circulația autovehiculelor.se face.pe strada exișțența(.UNIRII.) iar.cea.pietonala pe trotuarele aferente.

Accesele, se. vor realiza..din sțr Unirii și parcajele necesare.se vorasigura in .limita „terenului propr.

-    aliniament teren fața de străzile.adi.acențe.terenului și distanțele construcțiilor fațade proprietățile vecine:, se ya.sțab, prin PUD;

-    al i nîerea cprșțructii lor. fala. de .șțrazi Ie ad i acenie terenul ui. și. d i stanțele construcții .lor faț a de proprietățile, veci ne:șe ya ștab. prin PUD;

-înălțimea construcțiilor și. caracteristicile volumetrice ale.acestora:.inallimea construcții lor. existente este de , iar construcțiile propuse vor avea un regim de inaltințe de minimum maxim

-    sistemul constructiv'și principalele materiale de conștrucțiepermișe

ANEXA 10 LA HCLMNR...................

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE

UTILIZATOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINA IIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1.

Teren

Stațiunea

Mamaia

Zona

Restaurant

Victory

215.29

SC

VICTORY

SRL

CU

nr. 1364/2 007

întregire proprietate -alimentație publica, terase, platforme betonate, construcții anexa conf.

PUD Mamaia

-    Solicitarea de cumpărare nr 147564/2005

-    Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-    Acesta este limitrof proprietății deținute de SC. Victory S.R.L. si este are destinația de alimentație publica, terase, platforme betonate, construcții anexa conf. PUD Mamaia

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Adresa imobilului

Statrmce MQram».Rs$i6};"ant*P£TO:une .'b.lOR'i

Mun Constanta Ju£,funsi&n*.u

Suprafața din nuisutatoii.

Stercn = 215.2%' "tv

o. i v


V;


întocmii    _____

Sctns<ads.r.l.

R O M A N I A

JUDEȚUL CONSTANTA

PR1MAR1A MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU NR. 147564/


C < CY'-"1 -Uf

‘U


Către,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Si PRIVAT

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE

La adresa dumneavoastră, înregistrata la Primăria municipiului Constanta cu nr. 147567/03.12.2005, prin care solicitați situația juridica a terenului din Stațiunea Mamaia langa „Dotare Plaja Tomis”, va comunicam următoarele :

Conform planului cadastral al orașului Constanta intocmit in anii 1936 - 1938 terenul in cauza reprezenta proprietatea Municipiului Constanta.

In prezent, parte din terenul solicitat este identificat conform H.C.L.M. nr. 420/26.11.2001 ca fiind domeniul privat al municipiului Constanta urmând a fi inventariat conform Legii nr.213/17.11.1998, privind proprietatea publicași regimul juridic al acesteia.

Din verificările efectuate pana in momentul intocmirii prezentei situații juridice, precizam ca arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date referitoare la terenul situat in Stațiunea Mamaia langa „Dotare Plaja Tomis”, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolva de orice răspundere.

Anexe: - extras din planul de situație sc. 1:500, ed. 1995-1997 cu delimitarea terenului, solicitat in Stațiunea Mamaia langa „Dotare Plaja Tomis”;

-    extras din planul de situație sc. 1:1000, ed. 1992 cu delimitarea terenului, solicitat in Stațiunea Mamaia langa „Dotare Plaja Tomis”;

-    copia adreselor S.P.L.T. nr. R-B 23094/19.04.2006 si nr. R-B 23095/19.04.2006.

AVIZ :    /-    _


DIRECTOR

ADM. PUBLICA LOCALA

ta

Andrei SOZANSKI

;P


DIRECTOR EXECUTIV ADJ. PATRIMONIU

Inginer,//


SEF SERVICIU PATRIMONIU


Consilier juridic

Responsabil pentru corectitudinea informației

Gratiela RUSUBd. Tomis nr 51:Fax: 0040 - 41 - 708101 Tel 0040 - 4 N- 708105: 8700 CONSTANTA - ROMAN1A

.1/