Hotărârea nr. 230/2007

Hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr.413/26.11.2001 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului in suprafata de 920,00 mp situat in Constanta, zona Macul Rosu-Tomis III- Tomis IV

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

                                 HOTARARE

Privind modificarea H.C.L.M. nr.413/26.11.2001 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului in suprafata de 920,00 mp situat in Constanta, zona Macul Rosu-Tomis III- Tomis IV

 

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara la data de 11.04.2007;                                                     

Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare, avizul Comisiei nr.2,  avizul Comisiei nr.5, adresa Arhiepiscopiei Tomisului nr.43093/2007, adresa Serviciului Urbanism nr.97163/2003, referatul Directiei Patrimoniu nr. 43148/29.03.2007  precum si H.C.L.M. nr.413/26.11.2001;

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.”c”, art. 45, alin.(3), art.124 si art.115, alin(1), lit.”b” din  Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

 

                                      HOTARASTE

 

Art.1 – Se aproba modificarea art.1 din H.C.L.M. nr.413/26.11.2001 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului in suprafata de 920,00 mp situat in Constanta, zona Macul Rosu-Tomis III- Tomis IV , astfel:

            “Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, a terenului in suprafata de 612,00 mp situat in Constanta, str. Soveja, zona bl. O1,O2,O6, reprezentind domeniu privat al municipiului Constanta,  in vederea edificarii unui lacas de cult, conform planului anexat care face parte integranta  din prezenta hotarare “.

 

Art.2 – Predarea- primirea terenului se va face prin Proces verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru din cadrul Directiei Patrimoniu a Primariei municipiului Constanta si Arhiepiscopia Tomisului.

 

Art.3 – Atribuirea in folosinta a terenului se face cu conditia obtinerii Autorizatiei de construire in termen de un an de la data incheierii procesului verbal de predare- primire si a inceperii lucrarilor de construire in termen de un an de la data obtinerii Autorizatiei de construire. In cazul nerespectarii oricaruia din cele doua termene, prezenta hotarare isi inceteaza aplicabilitatea.

 

Art.4 –  Arhiepiscopia Tomisului va preda Consiliului Local al Municipiului Constanta terenul in suprafata de 920,00mp, situat in Constanta , b-dul Tomis,  zona Macul Rosu, ce a facut obiectul HCLM nr.413/2001,  adus la starea initiala , prin desfiintarea constructiei  existente, pâna la data expirarii termenului de valabilitate a Autorizatiei de Construire a noului lacas de cult.

 

            Art.5 – Celelalte prevederi ale din H.C.L.M. nr.413/2001 raman neschimbate.

 

Art.6 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare, Directiei Patrimoniu, Arhiepiscopia Tomisului, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Urbanism, SPIT VBL  Constanta in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta.

 

Prezenta Hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                   CONTRASEMNEAZA SECRETAR

                                                                                 MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA

Nr.230/ 11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

NR. 43148/29.03.2007

 

R E F E R A T

                         

             Prin HCLM nr.413/26.11.2001 a fost aprobata  atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului in suprafata de 920,00mp situat in Constanta , zona Macul Rosu   - Tomis III – Tomis IV.

            Prin adresa nr. 43093/29.03.2007  Arhiepiscopia Tomisului  ne aduce la cunostinta ca in urma intocmirii documentatiei depuse in vederea elaborarii PUD si solicitarii avizelor necesare, s-a constatat existenta unor retele Romtelecom (aviz nefavorabil nr.653/2002) , precum si avizul negativ emis de Comisia nr.2 Urbanism cu  nr. 97163/13.08.2003 cu propunerea schimbarii amplasamentului.

            Noul amplasament propus situat in str. Soveja, zona blocurilor O1,O2,O6,  in suprafata de 612,00mp,  constituie domeniul privat al municipiului Constanta conform HCLM nr.420/2001.   

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata :

       art.36, (2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:

    a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

    e) atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi extern.

-          art. 45, alin.3 prin care in exercitarea atributiilor ce ii revin consiliul local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate.

art.124 conform caruia Consiliile locale si consiliile judetene pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala ori judeteana, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.        

Avand in vedere cele mai sus mentionate supunem dezbaterii  plenului Consiliului Local al municipiului Constanta aprobarea privind modificarea HCLM nr.413/26.11.2001.

 

                                             DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,

 

                                     Ing.     RAMONA DANIELA DOSPINESCU

 

                    CONSILIER JURIDIC,                                             SEF SERVICIU PATRIMONIU,

 

                           Andrei SOZANSKI                                                           Gratiela RUSU