Hotărârea nr. 23/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPATIU COMERCIAL PARTER, str. Spiru Haret nr. 4, teren in suprafata de 592,47 mp, proprietate Vilcu Marin si Maria

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL PARTER,

str. Spiru Haret nr. 4, teren în suprafaţă de 592,47 mp,

proprietate Vîlcu Marin şi Maria

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.03.2006, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL PARTER, cu amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Spiru Haret nr. 4, teren în suprafaţă de 592,47 mp, proprietate Vîlcu Marin şi Maria, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 7444, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 29463 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 13775/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Vîlcu Marin şi Maria conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 1875/2004 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie şi nr. 2859/523 autentificat în data de 11.07.1958 de fostul Notariat de Stat.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. VÎLCU MARIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.23/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 145445 / 11.12.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Vîlcu Marin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Spiru Haret nr. 4, teren în suprafaţă de 592,47 mp, proprietate Vîlcu Marin şi Maria.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 7444, este proprietate Vîlcu Marin şi Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1875/2004 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie şi nr. 2859/523 autentificat în data de 11.07.1958 de fostul Notariat de Stat.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter, anexe gospodăreşti şi un spaţiu comercial care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 592,47 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Spiru Haret cu o deschidere de 19 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea spaţiului comercial existent parter, în suprafaţă de 34,39 mp cu o suprafaţă de 47 mp. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 27,10 %                   C.U.T. existent = 0,27

P.O.T. propus = 35 %                         C.U.T. propus = 0,35

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. /2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal existent şi propus

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 10726 /2006

- Aviz Sanitar nr.2- 12782/2006

- Aviz Mediu nr. 8235 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1502/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Spiru Haret nr. 4, teren în suprafaţă de 592,47 mp, proprietate Vîlcu Marin şi Maria.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT