Hotărârea nr. 228/2007

Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R A R E

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care

 apartin  domeniului privat  al municipiului Constanta

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 11.04.2007.

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 2 – Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr.43145  / 2007 ;

             Vazind H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completarile si modificarile ulterioare ;           

            Vazind Dispozitia Primarului nr. 1674 / 2006 si Procesul Verbal nr.25795 / 2007;

            Vazind prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art. 36 ,alin.(2) ,lit.”c” ,art. 45 alin (3) si art.115 alin.(1) lit.6 din Legea nr. 215 / 2001privind Administratia Publica Locala republicata.

 

H O T A R A S T E:

            Art. 1 - Se aproba  completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Privat al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, cu urmatoarele imobile ( terenuri si cladiri ), conform anexelor 1 –16 , ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Se indreapta eroarea materiala cuprinsa in pag 41 din H.C.L.M. nr. 109 / 2005, in sensul ca , la terenul din strada Caiuti nr 16b , in loc de “suprafata 61 mp” se va citi “ suprafata 62 mp”.

            Art. 3 – Se indreapta eroarea materiala cuprinsa in anexa 51 din H.C.L.M. nr. 593 / 2006, in sensul ca , in loc de ‘’suprafata 149,59 mp’’  se va citi “ suprafata 150 mp”.                            

           Art. 4 – Se indreapta eroarea materiala cuprinsa in anexa 9 din H.C.L.M. nr. 131 /  2006, in sensul ca ,  in loc de ‘’suprafata 41,93 mp’’  se va citi “ suprafata 42 mp”.

             Art. 5 – Se completeaza  inventarul domeniului privat  cu valorile terenurilor, conform anexei 17;

            Art. 6– Se insuseste Procesul Verbal nr. 43142 / 2007 privind valoarea terenurilor, stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006.

Art. 7 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare: Directiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanta, Directiei Financiare  si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                   CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                       MARCELA ENACHE

NR.228/11.04.2007

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 43145 / 29.03.2007

R E F E R A T

Privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin

 domeniului privat al municipiului Constanta,

 

            In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,       in temeiul prevederilor, art. 36 ,alin.(2) ,lit.”c” si art. 45 alin (3)  din Legea nr. 215 / 2001privind Administratia Publica Locala republicata. s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completarile si modificarile ulterioare

 

            Avind in vedere dispozitiile H.C.L.M. nr. 420 / 2001, conform caruia se aproba includerea in inventarul domeniului privat al municipiului Constanta a tuturor suprafetelor de teren situate pe raza municipiului, care nu sunt detinute cu titlu valabil de catre persoane fizice sau juridice si nu constituie domeniu public.

            Analizand adresele Serviciului Juridic prin care se solicita atribuirea de imobile in natura sau in compensare in baza Legii nr. 10 / 2001.

            Vazind solicitarile de cumparare, conditionate de includerea in inventarul domeniului privat a respectivelor imobile si adresele R.A.E.D.P.P. privind imobile pentru care are contracte de inchiriere dar nu au fost incluse in inventar.

            R.A.E.D.P.P. solicita inregistrarea in inventarul domeniului privat, in completarea anexei 3 a H.C.L.M. nr. 296/ 2001,centralizat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2006, a suprafetelor aferente unor imobile ( teren si constructie ), aflate in administrarea sa.

            Valoarea terenurilor cuprinse in inventar a fost stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006 si transmise prin Procesul Verbal nr. 43142 / 2007,

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform anexelor 1 - 17, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

CONSILIER  JURIDIC                                              SEF SERV. PATRIMONIU

       Andrei Sozanski                                                                 Gratiela RUSU 

             

                                                                                     ELABORAT

                                                                                             Mihaela MARTOLEA


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE TEREN

LEI

OBSERVATII

Teren Soseaua Mangaliei nr 70- Complex Abator

230 mp

21980,73

H.C.L.M. nr. 109 / 2005

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren str Casin – Caiuti nr 24A

56,24

5374,77

H.C.L.M. nr. 109 / 2005

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren si Constructie

Str Poporului nr 7

Supraf. Teren

294 mp

Supraf.constr.

127,30 mp

28097,1

H.C.L.M. nr. 109 / 2005

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Adresa RAEDPP nr 29175/2007

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren si constructie

b-dul Tomis nr 56

Supraf. teren

403,28 mp

Supraf. constr.

264,37 mp

39327,36

H.C.L.M. nr.109 / 2005

H.C.L.M. nr. 420/ 2001

Adresa RAEDPP nr 36455/2007

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren str Muntii Tatra nr 17

Nr.cadastral 11288/1

55 mp

4559

H.C.L.M. nr. 109/ 2005

H.C.L.M. nr. 420/ 2001

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren str Ion Neculce

Lot 1

84,76 mp

7687,09

H.C.L.M. nr. 109 / 2005

H.C.L.M. nr. 420  /2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren str Ion Neculce

Lot 2

75,06 mp

6807.37

H.C.L.M. nr.109 / 2005

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren str Ion Neculce

Lot 3

137,09 mp

12433.03

H.C.L.M. nr.109 / 2005

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren str Prelungirea Bucovinei , langa bl FE5

714 mp

69628,39

H.C.L.M. nr.109 / 2005

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Contr. De Asociere

Nr.74021/2003

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren str Luntrei f.n.

215.70 mp

19983.05

H.C.L.M. nr.109 / 2005

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

 

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren si constructie

Str.Vasile Lucaci nr.2

Supr.teren

249,26 mp

Supraf.constr.

150,17 mp

28695.87

H.C.L.M. nr.109 / 2005

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Adresa RAEDPP nr.37347

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

 

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Statiunea Mamaia

Zona Perla Select,

langa Spatiul

Comercial nr .20

125,18 mp

12207.4

H.C.L.M. nr.109 / 2005

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

 

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren str. Soveja, zona bl. O1, O2 si O6

612 mp

58487.84

H.C.L.M. nr.109 / 2005

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

 

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Statiune Mamaia-Zona Lebada

625,25 mp

61041.86

H.C.L.M. nr.109 / 2005

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

 

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Statiunea Mamaia-

Zona Complex Flora

214,69 mp

20936.3

H.C.L.M. nr.109 / 2005

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR. 228/11.04.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

 

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Statiunea Mamaia-

Zona P.T.T.R.

150 mp

14627.81

H.C.L.M. nr.109 / 2005

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR 228/11.04.2007

 

 

 

 

NR.

H.C.L.M.

ANEXA

PAG

IDENTIFICARE TEREN

SUPRAFATA

mp

VALOARE

109 / 2005

41

Str. Caiuti nr. 16b

62

5925.24

131 / 2006

9

Bd. Mamaia nr. 304, colt cu Aleea Studentilor

42

3809.08

109 / 2005

41

Str. Maior Sofran nr. 9

745,61

71256.73

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA