Hotărârea nr. 227/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REAMENAJARE si EXTINDERE LOCUINTA P cu P+IE str. Aviator Ion Muntenescu nr. 1. teren in suprafata de 82.65 mp, proprietate Martinas George-Adrian-Laurentiu si Daniela

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

REAMENAJARE şi EXTINDERE LOCUINŢĂ P cu P+IE

str. Aviator Ion Muntenescu nr. 1. teren in suprafaţă de 82.65 mp.

proprietate Martinaş George-Adrian-Laurenţiu şi Daniela

Consiliul l ocal al Municipiului Constanţa. întrunit in şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

Luând în de/batere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre. raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice. proiecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism:

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991. republicată şi actualizata în 10.05.2005. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru reali/arca locuinţelor şi ale Ordinului }1 N 2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor an. 36. alin. (2). Iii "c" si alin. i5). Iii "c" şi aii 115. alin (I). Iu. b  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba Pianul I rbanislic de Detaliu -■ REAMENAJARE şi EXTINDERE LOCUINŢĂ P cu P+IE. Sir. Aviator Ion Muntenescu nr. I. teren in suprafaţă del 82.65 mp. proprietate Martinaş Gcorge-Adrian-i .aurenţiu şi Daniela, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul.  identificat cu nr   cadastral   14712 Iesle  proprietate  Martinaş George-Adrian-
L auren
ţiu  şi   Daniela,  conform  contractului  de  van/are  cumpărare     nr. 110 07.04.2004. autentificai de notarul public Jean Dumitra şi contract de partaj voluntar Iară sultă nr.33.Vl 14.06.2004. autentificat de notarul public CriMina Undei.

Art. 2 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local \a comunica p re/e n ta hotărâre Direcţiei L'rbanism. d-lui. Martinaş (ieorgc-Adrian-l.aurenţiu. în vederea aducerii la îndeplinire şi. spre ştiinţă. Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25  consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDLNŢEI,                            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANŢA


NR.227/11.04.2007


 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Reamenajare și extindere locuință Pm

!'• II Strada Av i< n Mwi *<•••    » nr i
: \N DE iN( u 'NARr! IN JȘ(»nA

HI CLEiflENIÂ o l i h 'NlMK iPLAN URBANISTIC DE DETALIU    -oi.i 1:500

Reamenajare și extindere locuință P cu P+1E Amplasament: municipiul Constanța,

Strada Av. Ion Muntenescu nr. 1

Beneficiar: Martinaș George

Proiectant: arh. Naruja Bocunescu

I