Hotărârea nr. 226/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 575/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+4-5E, b-dul Mamaia nr. 231, teren in suprafata de 250 mp, proprietate SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 575/2006

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+4-5E,

b-dul Mamaia nr. 231, teren în suprafaţă de 250 mp,

proprietate SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 575/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+4-5E, b-dul Mamaia nr. 231, teren în suprafaţă de 250 mp, proprietate SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL, în sensul schimbării funcţiunii parterului în alimentaţie publică, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi, cu asigurarea a 10 locuri de parcare, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul, identificat cu nr. cadastral 15276, este proprietate SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1882/2006 la Biroul Notarului Public Mariana Lambrino.

 

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 575/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.226/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 41420 / 29.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de S.C. Seaside Estate Company S.R.L. pentru modificarea HCLM nr. 575/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+ 4-5E, b-dul Mamaia nr. 231, teren în suprafaţă de 250 mp, proprietate  SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15276, este proprietate privata  S.C. SEASIDE ESTATE COMPANY S.R.L. , conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1882 din 13.09.2006 la Biroul Notarului Public Mariana Lambrino

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte dintr-o zona a locuinţelor si birourilor în regim de înălţime P-P+4E , situata de-a lungul bulevardului Mamaia.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 250 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada cu o deschidere de 11,97 m la b-dul Mamaia.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+4-5E cu destinaţia de birouri şi alimentaţie publică.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – constructia va fi amplasata pe limita de proprietate dinspre bulevard.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+4-5E

P.O.T. aprobat =  95  %                  C.U.T. aprobat = 7,00

P.O.T. propus  = 95  %                   C.U.T. propus  = 7,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 1258/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500        

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 575/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+4-5E, b-dul Mamaia nr. 231, teren în suprafaţă de 250 mp, proprietate SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL, în sensul schimbării funcţiunii parterului în alimentaţie publică, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                             Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                     

                

 

 

 

 

 


,N URBANISTIC


LEGENDA


l IMITA ZONEI STUDIATE

1 IMIT A TTWIORIULUI MIRAV1LAN PROPUS

J 1

CONSTRUCTl EXKTTNTT MLNTNUTE

■ - 1

lIMITA n MTOWUim AR W NT CONSTRUCȚII PROPUSE

1 1

CONTUR IU HCATTV Al CONSTRUCȚII PROPUSE

xru-|..

ZONA PROTEJATA CU VALOARE 6ÎOHCA

ZONA PROIEJMA CU VALOARE ECOLOGICA

0 0 o o c

ZONA PROTTLAT A CU VALOARE PE tSAGGTKA

ZONA PROTEJATA l'L BAZA NORMELOR SAMLAW

._______1

]

ZONA PROTT LATA OE IMPORTANTA LOCALA

I    1

Al WlAMf NT PROPUS

‘ 1

ALMAML NT OBOGATORJU

|| ACCESE HMONALI PWKJPAU N CONSTRUCȚII

ACCESE AUTO IN PARCAJE. GARAJE

Q+Pi4Sț

IMO61 PROPUS 9 NAlTVAEA CONSTRUCTOR

11 Uf MfNTl DECORATIVE AAOBIIR URBAN

■ J

PLANTAT! AJJNLAMEN1. SPAT! VERZI AMENAATE EXISTENTE MENȚINUTE

1

1 IA ANTATTIALMIAMENT, SPATII VERZI AMENAJATE

PROPUSE

1

CJRCUlATIl PITONALE

......

TRASEE PfTONAL? MAJORE

y///z

PARCAI

CRCULAT! CAROSABILE

23.52

COTE DE NIVEL

REGIM DE NAUJMF

P.O.T.

1 * 600

C.U.T.


DESTINAT IA OBtCTTVEIOR PROPUSE

ffl

SANATATE

ffi

IWVAIAMANT

POSTA TELEFOANE

®

GARDIENI PUBUC. POLITIE. POMPIERI. ETC

a

TURISM

^1

SPORT

9

COMERȚ. ALIMENTAU PUBUCA

E

LOCUINȚE CU COMERȚ LA PARTER


BILANȚ TERITORIAL


<Tt

L mp

% |

mp

%

1

Constructi

944 20

2592

1.181.70

32.44

2.

Carosabil

1.36145

37 37

1.3769C

37 80

3

i'ieJonai

607 00

16 66

604 05

16 58

4

Sptrtu verde

730 24

20.05

480 24

13 18

TOTAL

3.642 89

100

3.642.89

100


decodesian»

JI3J 9OW7OO? cad unic 14536/Bft^.

SEF PROIECT WKJer UesJgrtr

arh. ALEC-MARIUS IUGA

arh. IGNIS DUVAGI

•w    _

PROIECTAT

Cieugnef

arh. NARCIS GELAL

arh. BOGDAN MARCU

ss

|

REGLEMENTARI

TIRUL PLANȘEI Pion cksuipion

P.U.D.

URBANISTICE

1/500

PROIECT ivctea__

MOWRCAK PUD EMSTOfTAMnASJUS

MOCIL BMOUID M AMPLASAM 88KXHU a «iMENT*Tif flwuca D+r+*■»

SLS»

BENEFICIAR

Purcto*

SC SEASIDE ESTATE COMPANYSRL

DATA 14-X 2006

AMPLASAMEN1

sne

CONSTANTA BOUL MAMAIA ML23I

NR PI    DO

Ptorna    rz-