Hotărârea nr. 225/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPATIU COMERCIAL CU DOUA CORPURI S+P+2E si S+P+1E pentru LOCUINTA SPATIU COMERCIAL si BIROURI, str. Ion Ratiu nr. 180, teren in suprafata de 300 mp, proprietate SC SERIF PRODEXIM SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE SPA’IU COMERCIAL CU DOUĂ CORPURI S+P+2E şi S+P+1E

pentru LOCUINŢĂ, SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI,

str. Ion Raţiu nr. 180, teren în suprafaţă de 300 mp,

proprietate SC ŞERIF PRODEXIM SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPA’IU COMERCIAL CU DOUĂ CORPURI S+P+2E şi S+P+1E pentru LOCUINŢĂ, SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI, cu asigurarea a 3 locuri de parcare în incintă, str. Ion Raţiu nr. 180, teren în suprafaţă de 300 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 8596, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 24532 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 1370/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC ŞERIF PRODEXIM SRL conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1554/2002, rectificat sub nr. 4566/2002 de notar public Ciprian Alexandrescu.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC ŞERIF PRODEXIM SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.225/ 11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 35297 / 22.09.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de SC ŞERIF PRODEXIM SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPA’IU COMERCIAL CU DOUĂ CORPURI S+P+2E şi S+P+1E pentru LOCUINŢĂ, SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI, str. Ion Raţiu nr. 180, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate SC ŞERIF PRODEXIM SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 8596, este proprietate SC ŞERIF PRODEXIM SRL conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1554/2002, rectificat sub nr. 4566/2002 de notar public Ciprian Alexandrescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 300 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Ion Raţiu cu strada Ion Andreescu.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+2E cu destinaţia de spaţii comerciale la parter şi etajul 1, locuinţă la etajul 2. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. existent = 68,36 %              C.U.T. existent = 1,40

P.O.T. propus = 84,14 %                C.U.T. propus = 2,19

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 1239/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                 - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Propunere reorganizare lot

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr.      823/19244/2006                   - Aviz  Brigada Pompieri nr.10613/2006

 - SC ELECTRICA nr.1408/2006               - Aviz Sanitar nr.2-7065/2006

- ROMTELECOM nr.           722/2006       - Aviz Mediu nr. 4545 RP/2006

- TERMOELECTRICA nr.                          

- CONGAZ nr.6828/2006                           

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPA’IU COMERCIAL CU DOUĂ CORPURI S+P+2E şi S+P+1E pentru LOCUINŢĂ, SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI, str. Ion Raţiu nr. 180, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate SC ŞERIF PRODEXIM SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

detaliu pentru extinderi

AL+ LOCUITA STR |QN RAȚII

P86C

3 ° 0 REGLEMELEGENDA

■.COMSTUCTII EXISTENTE/PROPUSE» DRUMURI CAROSABILE EXISTENTE AL LI -1 KUI UARL EXISI LI UT/ PROT SPATII VERZI EXISTENTE/PROPUS .LIMITA TEREN STUDIAT

.ARIE TOTALA TEREN--

‘AC EXESTENT = 96,96+U1,05mpADC EXIS r AC PROPUS =96.96+11750 ;ADC PROF POT EXIST?7A,0% POT PR0P= 66,7% CUT E'

Denertciar;^ I T

SC. secAp rv


S.C.PROARHITECT 2000 SRL.

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 8617143 D-DUL TOMISNR. 14JA, CAMERA 832 CONSTANȚA FIRMĂ ACOCIATĂ CU PROIECT S.A. CONSTANȚA

SEMNIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scară

1:200

ȘEF PROIECT

Ghcngiomcr K


Titlu proiect:

FMJ.O. rHvjrco e T’-t- 2 “    c

OOJ'KJT