Hotărârea nr. 224/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. 23 August nr. 3, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Ismail Elfuat

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. 23 August nr. 3, teren în suprafaţă de 200 mp,

proprietate Ismail Elfuat

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. 23 August nr. 3, teren în suprafaţă de 200 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18077, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 102544 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 56785/2006 eliberată de OCPI Constanţa este proprietate Ismail Elfuat conform certificatului de moştenitor nr. 96/1997 autentificat de notar public Victoria Badea şi actului de donaţie nr. 1067/2003 autentificat de notar public Mitroi Livia.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ISMAIL ELFUAT, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.224/ 11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 34336 / 29.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Ismail Elfuat privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. 23 August nr. 3, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Ismail Elfuat.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18077, este proprietate Ismail Elfuat conform certificatului de moştenitor nr. 96/1997 autentificat de notar public Victoria Badea şi actului de donaţie nr. 1067/2003 autentificat de notar public Mitroi Livia.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter şi un garaj care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 200 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada 23 August cu o deschidere de 9,30 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi mansardarea locuinţei parter existente pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune asiguarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M (5,95 m).

P.O.T. existent = 53,60 %              C.U.T. existent = 0,53

P.O.T. propus = 74,68 %                C.U.T. propus = 1,38

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4052/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 8224 RP/2006

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 245/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. 23 August nr. 3, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Ismail Elfuat.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 

 

v-


PLAN de SITUAȚIE SITUAȚIA PROPUSA

FAZA ; PUD

DATA

FEB 2007

SCARA :

1: 500

1:10.000