Hotărârea nr. 223/2007

Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu un ETAJ si CONSTRUIRE GARAJ, str. Flamanda nr. 44, teren in suprafata de 162,50 mp, proprietate Hertea Florin si Georgeta, Hertea Aida

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu un ETAJ şi CONSTRUIRE GARAJ,

str. Flămânda nr. 44, teren în suprafaţă de 162,50 mp,

proprietate Herţea Florin şi Georgeta, Herţea Aida

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu un ETAJ şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Flămânda nr. 44, teren în suprafaţă de 162,50 mp,  conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17846, , fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 50550 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 19738/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Herţea Florin şi Georgeta, Herţea Aida conform sentinţei civile nr. 16888/2002 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. R/9355/2000, rămasă definitivă.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. HERŢEA FLORIN, Dnei. HERŢEA AIDA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.223/ 11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 41324 / 28.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Herţea Florin şi Herţea Aida privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu un ETAJ şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Flămânda nr. 44, teren în suprafaţă de 162,50 mp, proprietate Herţea Florin şi Georgeta, Herţea Aida.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17846, este proprietate Herţea Florin şi Georgeta, Herţea Aida conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 35405/1965 autentificat de fostul Notariat de Stat şi deciziei civile nr. 164/C/2005 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul civil nr. 1976/C/2004.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 162,50 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Flămânda cu o deschidere de 6,51 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea locuinţei existente parter pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune şi construirea unui garaj.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 52,57 %              C.U.T. existent = 0,53

P.O.T. propus = 70,71 %                C.U.T. propus = 1,26

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 439/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade – 2 variante

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 1270 RP/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultură nr. 376/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu un ETAJ şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Flămânda nr. 44, teren în suprafaţă de 162,50 mp, proprietate Herţea Florin şi Georgeta, Herţea Aida.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT