Hotărârea nr. 221/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1-2E, str. Prel. Bucovinei lot 7, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Marinescu Gabriela si Dan

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1-2E,

str. Prel. Bucovinei lot 7, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate Marinescu Gabriela şi Dan

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1-2E, cu asigurarea a 2 locuri de parcare la demisol, str. Prel. Bucovinei lot 7, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 11731, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 34233 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 17839/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Marinescu Gabriela şi Dan conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 369/2005 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. MARINESCU GABRIELA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.221/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 41448 / 27.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Marinescu Gabriela privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1-2E, str. Prel. Bucovinei lot 7, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Marinescu Gabriela şi Dan.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 11731, este proprietate Marinescu Gabriela şi Dan conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 369/2005 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada prelungirea Bucovinei cu o deschidere de 16,67 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+1-2E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea la demisolul clădirii a 2 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+1-2E.

P.O.T. propus = 31 %                      C.U.T. propus = 0,98

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 2046/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                 - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Faţade

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr. 347/24513/2006            - Aviz  Brigada Pompieri nr.  /2006

- ENEL ELECTRICA nr.  1787/2006- Aviz Sanitar nr.2- /2006

                                                            - Aviz Mediu nr. 1477 RP/2007

                                                            - Aviz Statul Major General nr. D/2938/2006

                                                            - Aviz Directia Apele Române nr. 11042/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

 

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1-2E, str. Prel. Bucovinei lot7, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Marinescu Gabriela şi Dan.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

P.U.D.

LOCUINȚA UNIFAMILIALA D+P+2E Constanta. Strada Bucovinei lot 7

REGLEMENTARI

LEGENDA

•••••• LIMITA ZONEI STUDIATE

' ■ AMPLASAMENT STUDIATSPATII VERZI EXISTENTE


CIRCULAȚII PIETONALE


CONSTRUCȚII CU DESTINAȚIE SPECIALA

LOCUINȚE PROPUSE CF. PUD APROBAT


LOCUINȚA PROPUSA


- REGIMUL DE ALINIERE PROPUS


♦♦♦ REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

| ACCESE IN CLĂDIRI | ACCESE AUTOS.C MBVGRUP SAL CONSTANTA


Deservi

Proiecta!

Se! 010*0

VerScaiSnne


P.O.T Procent maxim de ocupare a terenului

C.U.T Coeficient maxim de utilizare a terenului

POT propus = SC/ST x100 = 31% CUT propus = SD/ST = 1


Arh T Careta


Arh T Ceteai

Am M Befl


Am D Careu


LOCUINȚA UNIFAMILIALA D*P«2E    PRNR

STR BUCOVINEI l« 7. CONSTANTA 7 2007


N^MARINESCU GA6R1ELA ti DAN plana

REGLEMENTARI


or*

03 200*


pian**