Hotărârea nr. 220/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+M, str. Banu Mihalcea nr. 182, teren in suprafata de 300 mp, proprietate Enache Aurelia si Vasii Cameluta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M, str. Banu Mihalcea nr. 182, teren în suprafaţă de 300 mp,

proprietate Enache Aurelia şi Vasii Cameluţa.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04. 2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M, str. Banu Mihalcea nr. 182, teren în suprafaţă de 300 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 11442, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 102857 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 8339/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Enache Aurelia şi Vasii Cameluţa conform certificatului de moştenitor nr. 677/1995 autentificat de fostul Notariat de Stat.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnelor. ENACHE AURELIA şi VASII CAMELUŢA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.220/11.04.2007

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 41031 / 27.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Enache Aurelia şi Vasii Cameluţa privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M, str. Banu Mihalcea nr. 182, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate Enache Aurelia şi Vasii Cameluţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 11442, este proprietate Enache Aurelia şi Vasii Cameluţa conform certificatului de moştenitor nr. 677/1995 autentificat de fostul Notariat de Stat.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine şi anexe care se desfiinţează, cu excepţia garajului.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 300 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Banu Mihalcea cu o deschidere de 14,73 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei existente parter cu un corp P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă, pe lângă garajul existent.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P-P+M.

P.O.T. existent = 38,58 %              C.U.T. existent = 0,39

P.O.T. propus = 67,30 %                C.U.T. propus = 1,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 849/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 2120 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M, str. Banu Mihalcea nr. 182, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate Enache Aurelia şi Vasii Cameluţa.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT