Hotărârea nr. 22/2007

Hotarare privind modificarea HCLM 699/1999 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE, bd. Tomis colt cu str. Soveja, teren in suprafata de 600 mp aflat in administrarea RAEDPP Constanta

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM 699/1999

privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE,

bd. Tomis colţ cu str. Soveja, teren în suprafaţă de 600 mp

 aflat în administrarea RAEDPP Constanţa

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.03.2006, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM 699/1999 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE, bd. Tomis colţ cu str. Soveja, teren în suprafaţă de 600 mp, în sensul extinderii spaţiului comercial nr. 3, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul se află în administrarea RAEDPP Constanţa conform HCLM nr. 470/1999.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 699/1999 rămân neschimbate.

Art. 3 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, RAEDPP Constanţa, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR .22/ 30.01.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 143832 / 15.12.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Bratosin Nicolae pentru modificarea HCLM 699/1999 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE, bd. Tomis colţ cu str. Soveja, teren în suprafaţă de 600 mp, aflat în administrarea RAEDPP Constanţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul se află în administrarea RAEDPP Constanţa conform HCLM nr. 470/1999.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona spaţiilor comerciale conform HCLM nr. 699/1999..

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 600 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea spaţiului comercial nr. 3 pentru instalarea unei centrale termice.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 100 %                      C.U.T. existent = 1,00

P.O.T. propus = 100 %                       C.U.T. propus = 1,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4485/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 803/47129/2006                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  10715/2006

- SC ELECTRICA nr. 2969 /2006                  - Aviz Sanitar nr.2- 14560/2006

- ROMTELECOM nr. 1550/2006                  - Aviz Mediu nr. 5139 RP/2006

- RADET nr. 3107/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM 699/1999 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE, bd. Tomis colţ cu str. Soveja, teren în suprafaţă de 600 mp, aflat în administrarea RAEDPP Constanţa, în sensul extinderii spaţiului comercial nr. 3

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT