Hotărârea nr. 219/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 261/2006, privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPALATORIE AUTO cu P+1E – SPATIU COMERCIAL, BIROURI si SERVICII, str. I.L. Caragiale nr. 60, teren in suprafata totala de 392 mp, proprietate Georgescu Carmen-Elena si Marius

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 261/2006, privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPĂLĂTORIE AUTO cu P+1E – SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI şi SERVICII, str. IL Caragiale nr. 60, teren în suprafaţă totală de 392 mp, proprietate Georgescu Carmen-Elena şi Marius

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 261/2006, privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de DetaliuEXTINDERE SPĂLĂTORIE AUTO cu P+1E – SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI şi SERVICII, str. IL Caragiale nr. 60, teren în suprafaţă totală de 392 mp, în sensul schimbării regimului de înălţime la P+2E, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă de 280 mp, identificat cu nr. cadastral 7157/2, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 19679 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 8899/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară, de pe lângă Judecătoria Constanţa şi terenul în suprafaţă de 112 mp, identificat cu nr. cadastral 7157/1, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 19078 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 17260/2005 eliberată de Biroul de Carte Funciară, de pe lângă Judecătoria Constanţa sunt proprietate Georgescu Carmen-Elena şi Marius conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 3428/2005 şi nr. 3429/2005 autentificate de notar public Mariana Iosif.

 

 

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 261/2006 rămân neschimbate.

 

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dnei. GEORGESCU CARMEN-ELENA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA     

     NR.219/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 41347 / 27.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Georgescu Carmen-Elena pentru modificarea HCLM nr. 261/2006, privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE SPĂLĂTORIE AUTO cu P+1E – SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI şi SERVICII, str. IL Caragiale nr. 60, teren în suprafaţă de 392 mp, proprietate Georgescu Carmen-Elena şi Marius.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastrale 7157/1 şi 7157/2 este proprietate Georgescu Carmen-Elena şi Marius conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 3429/2005 şi nr. 3428/2005 autentificate de notar public Mariana Iosif.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG. Funcţiunea de spălătorie a fost aprobată prin PUD – HCLM nr. 388/2001.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 392 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea imobilului P+1E aprobat  cu destinaţia de extindere spălătorie auto, spaţii anexă – birouri, alimentaţie publică. Etajul 2 va avea funcţiunea de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. aprobat = 79,40 %   C.U.T. aprobat = 1,59

P.O.T. propus = 79,40 %    C.U.T. propus = 2,30

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 300/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Detaliu circulaţii

- Volumetrie

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.30525/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr.A/1666/2007

- Aviz Mediu nr. 951 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 261/2006, privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de DetaliuEXTINDERE SPĂLĂTORIE AUTO cu P+1E – SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI şi SERVICII, str. IL Caragiale nr. 60, teren în suprafaţă de 392 mp, proprietate Georgescu Carmen-Elena şi Marius, în sensul schimbării regimului de înălţime la P+2E.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                      

 

P.U.D.

MODIFICARE REC IM DE ÎNĂLȚIME IMOBIL DIN P+l IN P+2 SPĂLĂTORIE AUTO CU BIROURI SI SPATII I)E LOCUIT STR. I. L. CARACIALE NR. 60 CONSTANTA


LEGENDA

Limita zonei de studiu

Limita obiectiv proiectat

Limita extinderii propuse Limite de proprietate - parcele

Străzi si trotuare aferente existente

Construcții existente

Construcția propusa aprobata

' ’l Construcția propusa extindere pjp*r{] înălțimea construcțiilor


BILANȚ TERITORIAL -SITUAȚIA PROIECTATA

Suprafața teren

total

= 367,00

MP

Suprafața construita la sol

total

= 290,10

MP

Suprafața constr. desfasurata

total

= 845,20

MP

Suprafața utila

total

= 726,70

MP

POT = 79,05%

CUT = 2,30

RUR


loan Alexandru DANCIU Briiitcvt

Ott    BIROU INDIVIDUAL DE

/JUr    .arhitectura

Arhitect IOAN DANCIU

PROIECT

NR I/O7

DATA :

FEB 2007

•EÎh.P MODIFICARE REGIM DEJNALT1ME IMOBIL DIN P+l IN P+2

- jSPALATORIE alto cu spațiu comercial, birouri .. SPATII DE IOTU1T STR I L CARA0IALE NR 60 CONSTANTA

FAZA:

PUD.

^PROIECTAT

Aml DANCIU

BENEFICIAR

GEORGESCU CARMEN

SCARA

I . 500

^Ja^pANCIU

SEU PROlecty

ArhJ. DANCIU

REGLEMENTARI

URBANISTICE

PL NR: 3