Hotărârea nr. 218/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, zona Baba Novac, parcela A 672/46/1, teren in suprafata de 216 mp, proprietate Bosac Constantin si Mihaela Viorica

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, zona Baba Novac, parcela A 672/46/1, teren în suprafaţă de 216 mp,

proprietate Bosac Constantin şi Mihaela Viorica

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, zona Baba Novac, parcela A 672/46/1, teren în suprafaţă de 216 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12018, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 35434 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 11667/2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Bosac Constantin şi Mihaela Viorica conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1736/2003 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. BOSAC CONSTANTIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR 218/11.04.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 39474 / 27.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Bosac Constantin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, zona Baba Novac, parcela A 672/46/1, teren în suprafaţă de 216 mp, proprietate Bosac Constantin şi Mihaela Viorica.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12018, este proprietate Bosac Constantin şi Mihaela Viorica conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1736/2003 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUZ – Baba Novac aprobat prin HCLM nr. 440/2000.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 216 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Baba Novac. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Putna cu o deschidere de 6,25 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă, cu acces direct din strada Putna.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 11,50 m din axul străzii Putna, respectiv 6,50 m de la noul aliniment al terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 29,20 %                C.U.T. propus = 0,60

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4740/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                      

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr. 565/47450/2006                                    - Aviz Mediu nr. 290 RP/2007

- ENEL ELECTRICA nr.  6023783/2006 

                                                                       

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, zona Baba Novac, parcela A 672/46/1, teren în suprafaţă de 216 mp, proprietate Bosac Constantin şi Mihaela Viorica.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT