Hotărârea nr. 217/2007

Hotarare privind atribuirea de denumiri de strazi in municipiul Constanta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

Privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Constanţa

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 11.04.2007.

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

            Avand in vedere prevederile O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată şi modificată prin Legea nr. 48/2003;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “d” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H O T A R A S T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Constanţa, conform planurilor de situaţie anexate ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

► pentru strada amplasată în zona Peninsulă între Poarta 2 şi Poarta 1 a Portului Constanţa, conform planului anexat, propunem denumirea « strada Termele Romane »;

 

► pentru străzile amplasate in zona de vest a bulevardului Aurel Vlaicu în zona Campusului Universitar , conform PUZ- Campus Universitar, conform planului anexat propunem denumirile :

·               pentru strada proiectată A propunem denumirea « strada Rubinului » ;

·               pentru strada proiectată B propunem denumirea « strada Smaraldului » ;

·               pentru strada proiectată C propunem denumirea « strada Agatului » ;

·               pentru strada proiectată D propunem denumirea « strada Opalului » ;

·               pentru strada proiectată E propunem denumirea « strada Perlei » ; 

·               pentru strada proiectată F propunem denumirea « strada Safirului » ;

·               pentru strada proiectată G propunem denumirea « strada Topazului » ;

·               pentru strada proiectată 1 propunem denumirea « strada  Diamantului » ;

·               pentru strada proiectată 2 propunem denumirea « strada  Ametistului » ;

·               pentru strada proiectată 3 propunem denumirea « strada  Cuarţului » ;

·               pentru strada proiectată 4 propunem denumirea « strada  Chihlimbarului » ;

 

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Patrimoniu - servicul G.I.S., Serviciului comunitar de evidenţa populaţiei şi stare civilă, Direcţiei  Coordonare Organizare a Consiliului Judeţean, în vederea aducerii la îndeplinire şi Prefecturii Judeţului  Constanţa, spre ştiinţă.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

 

 

PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                          CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                                        SECRETAR

 

    

CONSTANTA

NR. 217/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 40080 / 26.03.2006

 

                  Deoarece pe aceste străzi nou create în municipiul Constanţa se intenţionează eliberarea de  autorizatii de construire de locuinţe, iar proprietarii doresc atribuirea de numere de stradă pentru perfectarea actelor privind adresa de domiciliu, propunem spre avizare denumirile:

 

► pentru strada amplasată în zona Peninsulă între Poarta 2 şi Poarta 1 a Portului Constanţa, conform planului anexat, propunem denumirea « strada Termele Romane »;

 

► pentru străzile amplasate in zona de vest a bulevardului Aurel Vlaicu în zona Campusului Universitar conform PUZ - Campus Universitar, conform planului anexat, propunem denumirile :

 • pentru strada proiectată A propunem denumirea « strada Rubinului » ;
 • pentru strada proiectată B propunem denumirea « strada Smaraldului » ;
 • pentru strada proiectată C propunem denumirea « strada Agatului » ;
 • pentru strada proiectată D propunem denumirea « strada Opalului » ;
 • pentru strada proiectată E propunem denumirea « strada Perlei » ; 
 • pentru strada proiectată F propunem denumirea « strada Safirului » ;
 • pentru strada proiectată G propunem denumirea « strada Topazului » ;
 • pentru strada proiectată 1 propunem denumirea « strada  Diamantului » ;
 • pentru strada proiectată 2 propunem denumirea « strada  Ametistului » ;
 • pentru strada proiectată 3 propunem denumirea « strada  Cuarţului » ;
 • pentru strada proiectată 4 propunem denumirea « strada  Chihlimbarului » ;

 

                       

                        ARHITECT ŞEF,

                        Arh. Ionuţ TOMA

 

                                                                                    Elaborat, Antuanela DANCU

 

                  

 

 


W"" o!

• 1;

‘.•tUi&SM

C4if«

S| |

M

_l—'