Hotărârea nr. 216/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001, privind avizarea si aprobarea documentatiei PUD – Mamaia 2001 in sensul construirii unui hotel P+M+5 pe terenul in suprafata de 4367,88 mp situat in vecinatatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001, privind avizarea şi aprobarea documentaţiei PUD – Mamaia 2001

 în sensul construirii unui hotel P+M+5 pe terenul în suprafaţă de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei PUD – Mamaia 200, în sensul construirii unui hotel P+M+5E, pe terenul în suprafaţă de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici, cu amenajarea a 74 locuri de parcare, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele MTCT nr. 307/2007 şi RAJA nr. 1531/2006.

              Terenul în suprafaţă de 1746,76 mp, identificat cu nr. cadastral 16997 şi terenul în suprafaţă de 2621,12 mp, identificat cu nr. cadastral 16996, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43737 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6489/2005 eliberată de OCPI Constanţa, sunt proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL conform actului de dare în plată nr. 1058/2005 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 375/2006 rămân neschimbate.

 

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.216/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 46400 / 05.04.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL privind modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei PUD – Mamaia 2001.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 4367,88 mp, identificat cu nr. cadastrale 16997 şi 16996, este proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL conform actului de dare în plată nr. 1058/2005 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor balneare şi turistice.

Folosirea actuală a terenului - teren tenis şi pergolă.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 4367,88 mp, se află în municipiul Constanţa, staţiunea Mamaia, zona REX.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M+5E.

P.O.T. aprobat = 51,68 %               C.U.T. aprobat = 2,94

P.O.T. propus = 28,45 %                C.U.T. propus = 2,81

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                        Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei PUD – Mamaia 200, în sensul construirii unui hotel P+M+5E, pe terenul în suprafaţă de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

            Arh. Ionuţ TOMA                                                   

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                 

                

 


LIMITA AMPLASAMENT

PLAJA

PISCINA = 120.37 mp.

TERASE RESTAURANT SI PISCINA = 469.98 mp.

CIRCULAȚII PIETONALE PROPUSE = 197.34 mp.

CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE

CIRCULAȚII CAROSABILE PROPUSE (inclusiv parcari) = 1960.00 mp.

CIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE

PARCARE 74 LOC.

SPATII PLANTATE EXISTENTE MENȚINUTE / PROPUSE = 377.24 mp.

SPATII PLANTATE EXISTENTE

CONSTRUCȚII PROPUSE = 1243.07 MP.

ACCESE CAROSABILE

ACESEE IN CLĂDIRI

Suprafața teren din acte si măsurători = 4368.00 mp.

Suprafața construita existenta = 0.00 mp.

Suprafața construita propusa = 1243.07 mp.

Suprafața desfasurata existenta = 0.00 mp.

Suprafața desfasurata propusa = 12269.41 mp.

P.O.T. existent = 0.00 %

P.O.T. propus = 28.45 %

C.U.T. existent = 0.00

C.U.T. propus = 2.81


^LINM

proiect

s.c. KALINIA

PROIECT s.r.l


str. SABINELOR nr.23 Constanta 8700


director arh. Felix Arsene


Obiectiv


CONSTRUIRE IMOBIL P+M+5E


Beneficiar


S.C.ANVIO INTERNATIONAL COMPANY S.R.L.


Adresa


MUN. CONSTANTA, STATIUNEA MAMAIA


Sef proiect


arh. Marius Socarici

Numar proiect

Faza

Data

149/2006

P.A.C.

IANUARIE 2007


ARHITECTURA


Proiectat


arh. Marius Socarici


Desenat


arh. Marius Socarici


Verificat


Scara


Scara


Scara


Indicativ plansa


Titlul planurilor


PLAN DE SITUATIE


1 /200


A0.2


Acest document, nu va fi reprodus sub nici o forma si sub nici un motiv, fara permisiunea si acordul scris al s.c. KALINIA s.r.l., Constanta.


romania

JUDEȚUL CONSTANTA municipiul CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HO T ARARE

privind modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001,

privind avizarea și aprobarea documentației PUD - Mamaia 2001 în sensul construirii unui hotel P+M+5E pe terenul în suprafață de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANV1O INTERNATIONAL COMPANY SRL

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data    2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul

iȚomisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția Biediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului i rbamsm;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată în 19.05.2005, privind njrorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale 'Jrdinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001 privind avizarea și aprobarea documentației PUD - Mamaia 200, în sensul construirii unui hotel P+M+5E, pe terenul în suprafață de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici, cu amenajarea a 74 locuri de parcare, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea respectării condițiilor din avizele MTCT nr. 307/2007 și RAJA nr. 1531/2006,

Terenul în suprafață de 1746,76 mp, identificat cu nr. cadastral 16997 și terenul în suprafață de 2621,12 mp, identificat cu nr. cadastral 16996, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43737 așa cum rezultă din încheierea nr. 6489/2005 eliberată de OCPI Constanța, sunt proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL conform actului de dare în plată nr. 1058/2005 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 - Celelalte articole ale HCLM nr. 375/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Prefecturii Județului Constanța,

Prezenta hotărâre a fost adoptată de^J consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEM NEAZA, SECRETAR,


1 S*?*'*e

^STANȚA


2007romania


JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 46400/05.04.2007

Urmare solicitării adresate de SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL privind modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001 privind ^vizarea și aprobarea documentației PUD - Mamaia 2001.

1BGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul în suprafață de 4367,88 mp, identificat cu nr. ^straie 16997 și 16996, este proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL conform actului de dare în plată nr. 1058/2005 autentificat de notar public Mariana Iosif.

SITUAȚIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităților balneare și turistice.

folosirea actuală a terenului - teren tenis și pergolă.

IHjcteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

particularități ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafață de 4367,88 mp, se află în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona REX.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcțiunea propusă este compatibilă cu funcțiunea predominantă a zonei.

Amplasarea față de aliniament (art. 23) - se menține.

înălțimea construcțiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M+5E.

P.O.T. aprobat = 51,68 %    C.U.T. aprobat = 2,94

P.O.T. propus = 28,45 %    C.U.T. propus = 2,81

Documentația prezentată conține : Piese desenate - Încadrare în zonă -Situațiaexistentă sc. 1:500 • Regimul de proprietate sc. 1:500 Reglementări urbanistice sc. 1:500

Piese scrise


-    Memoriu justificativ

-    Certificat urbanism


PROPL'MR] SERVICIU :

nr.


Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM 125/2001 privind avizarea și aprobarea documentației PUD - Mamaia 200, în sensul fuirii unui hotel P+M+5E, pe terenul în suprafață de 4367,88 mp situat în vecinătatea ™ _Rex, teren proprietate SC ANVI(\ INTERNATIONAL COMPANY SRL, în sensul “>bârii indicatorilor urbanistici.

ARHITECT ȘEF, Arh. Ionuț TOM?


Elaborat Juristina STAMAT


ministerul sanatatii publice

AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA

JUDEȚEANĂ

CONSTANTA, STR. N. IORGA NR. 89 NR 2 - 1 510 / 02.02.2007

AVIZ SANITAR

conform prevederilor Ord. MS nr. 117/28.02.2002

1.    solicitant SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL

STR.C A ROSETTI NR.11, BUCUREȘTI

OBIECTIV

CONSTRUIRE HOTEL CU D+P+M+5 ETAJE

NOTA : DEMISOL - FUNCȚIUNEA PARCARE

amplasat in TEREN TENIS HOTEL REX , MAMAIA

2.    ACTIVITATEA PENTRU CARE ESTE AVIZAT OBIECTIVUL HOTEL

3. PROGRAM DE CONFORMARE (CLAUZE)

•PROIECT DE SPECIALITATE PENTRU APROVIZIONARE APA-CANAL

NOTA : Prezentul aviz sanitar nu reprezintă autorizația sanitara de funcționare.

PIRECTOR EX dR.mihaelBIROU AVIZE SI AUTORIZĂRI SANITARE, DR. GABRIELA MITRICA

l/vROMANIA

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

^pt,A JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURA,

PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL

R^PCN CONSTANTA

, cel Batrannr. 106, Constanta

g0^ 613 008 /Fax. 0241 619 926 Inreg.docum.: 109/30.01.2007

Către:    S.C. ANVIO INTERNATIONAL COMPANY S.R.L. București

Spre stiinta:    S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. Constanta

AVIZ

Nr. 4^0 / ZI UF. 02.2007

Privind:

«ECTIVUL:    CONSTRUIRE HOTEL P+M+5

REGIM

DE PROTECȚIE:    Zona de protecție sit arheologic cod CT-l-s-A-02561- LMI 2004

Zona de protecție Hotel REX, monument istoric cf. Legii nr. 5/2000 privind aprobarea P.A.T.N.- Secțiunea III- Zone protejate, M.O. nr. 152/12.04.2000, ANEXA 2 -I.Valori de patrimoniu cultural de interes național 1. Monumente de arhitectura, lit. f) - Clădiri civile urbane - poz. f)19.


RESA:

FaNT: NR.


STAȚIUNEA MAMAIA, Municipiul CONSTANTA, la Sud de hotel „REX” S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. Constanta -arh.Marius Socarici -TNA 2094 149/2G06

P.A.C.

S.C. ANVIO INTERNATIONAL COMPANY S.R.L. București

Wmentatia cuprinde:

SE SCRISE: Memoriu justificativ, Studiu istoric- parte scrisa, desenata si foto

I DESENATE: Faza PAC: Plan încadrare in zona, Plan de Situație, Plan parter, mezanin, etaj -4.5, terasa, fațade V, E, N, S, secțiune, volumetrie, plan fundații, detalii;

faza PUD: Plan Situație Existenta, Paln Refglementari, Desfășurări ls Promenada si la Plaja 'j’3'"-' monumentul - sc. 1/200, existent si propunere -3 variante, Volumetrie propusa; fotografii ale . " ' 'iui si zonei.

DOCUMENTE- Certificat de Urbanism nr. 4033/02.10.2006 pentru P+M+5, Acte vanzare-ipre aut. nr 592/22.02.2005 si nr. 593/22.02.2005, Act de dare in plata nr. 1958 /05.04.2005, ■ B la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Constanta nr. 6439/06.04 2005, Fise cadastrale L,8 p?t'a propune următoarele :

ter D apr°*3aî Prin HCLM 375/2006 pentru P+M+5, modificare la PUD Mamaia 2001, se propune, I Senten| ^r°Prietate privata format din doua loturi, in suprafața totala de 4367,88 m.p., amplasat in Fe te • 9 statun’* Mamaia, la cca. 50 m sud fata de Hotel REX, la est fata de promenada N-S ce H La]tuneacu front la Promenada de cca. 120 m si adancimea către plaja de cca. 40 m, se faza PAC, construirea unui hotel P+Mezanin+5etaje, cu suprafața construita la sol de 1892,0

tlic I?rfnciPala este constituita la Nord de hotelul de lux REX. construit in anul 1938, in stil modern

T 1 mitectG.M. Cantacuzino.
I


_ fi amplasata la 53,4 m Sud fata de corpul principal al hotelului REX si la cca. 40 m de la Pasate .arter dinspre sud.

8,06X6 dintre Hotel Rex si hotelul propus se va amenaja un parcaj de cca. 30 locuri.

Hr»z°na uote|U|ui P+M+5, acoperit cu terasa circulabila este paralel cu Promenada, este retras fata de Volumu cu cca. 4m, reprezentând spațiu verde si parcaj, prezintă o arhitectura contemporana, specific ace3| cu dominanta orizontala, cu finisaje de culoare alba la pereții plini si cortina de sticla de culoare litorala, p(jD s_au prOpUS trei variante de fațade, rezultând la faza PAC a patra varianta.

^ndarea seface Pe Pema de Piatra la adancimea de^5m.

mentatia a fost analizata la Direcția Județeană pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National DoCgtanta si, in baza Art. 26, alin. (1), pct.11, din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor dorice cu modificările si completările ulterioare, republicata, se acorda:

AVIZ FAVORABIL

Cu următoarele condiții:

Având in vedere amplasamentul in zona de protecție a sitului arheologic, lucrările la fundații se vor supraveghea din punct de vedere arheologic, pe baza unui contract de supraveghere încheiat cu o instituție de specialitate.

In cazul descoperirii de materiale arheologice, contractul de supraveghere se va transforma in contact de cercetare. In cazul descoperirii de vestigii ce necesita conservarea „in situ”, proiectul se va adapta acestor cerințe.

Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii si se eliberează la prezentarea contractului de supraveghere arheologica.

DIRECTOR EXECUTIV:

ARHEOLOG EXPERT:
MINISTERUL transporturilor, construcțiilor și turismului

B-dul Dinicu Golescunr.38, Sector 1 București 77113 -^Țq^țÂTEANAȚIONALĂ PENTRU TURISM    DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM,

niRECTIA JURIDICA, AUTORIZARE ȘI CONTROL AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI POLITICA

LOCUIRII

NR. . .$<#?./.

AVIZ Nr. 18 din 29.01. 2007

Denumire:    P.A.C. - Hotel -P+M+5E - Stațiunea Mamaia, Teren tenis Rex,

județul Constanța

Proiectant:    S.C. KALINIA PROIECT S.R.L.

Beneficiar:    S.C. ANVIO INTERNATIONAL COMPANY S.R.L.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 412/2004 privind organizarea si funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor si Turismului, a Legii nr. 50/1991- privind autorizarea executării construcțiilor -conținutul documentațiilor cuprinse in art. 2 alin 2, art. 5 si art. 6 alin. 1, H.G. nr. 31/24.01.1996 privind Metodologia de avizare a documentațiilor de urbanism pentru zone si stațiuni turistice si a documentațiilor tehnice privind construcțiile din domeniul turismului, Ordinului MTCT nr. 788/2005 pentru constituirea, organizarea si funcționarea Comisiei Tehnice de Avizare pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Arhitectură si Turism -CATUAT, se supune spre analiza proiectul P.A.C. - Hotel -P+M+5E - Stațiunea Mamaia, Teren tenis Rex, județul Constanța

Documentația are la baza Certificatul de Urbanism nr. 4033din 02.10.2006 eliberat de Primăria Municipiului Constanta, județul Constanta

Echiparea tehnico-edilitara - alimentare cu apa, canalizare, evacuarea apei menajere, racordare la energie electrica, rețele telefonice, lucrările se vor executa pe baza de documentații de specialitate avizată / aprobată conform legii.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR SI TURISMULUI

Comisia Tehnica de Avizare pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Arhitectură Subcomisia Turism, acordă:

AVIZ

privind documentația:

P.A.C. - Hotel -P+M+5E - Stațiunea Mamaia, Teren tenis Rex, județul Constanța

in condițiile, pentru funcțiunile și conținutul specificate pe verso

DIRECTOR GENERAL

Gheorghe^

ȘJ,| Denumire: P.A.C. - Hotel -P+M+5E - Stațiunea Mamaia, Teren tenis Rex, județul Constanța

^d,rter: windfang, hol recepție,bar cu depozit, recepție cu 2 birouri,

restaurant, bucătărie cu oficiu, preparări, bar, acces bucătărie, vestiare pentru personal bucătărie, hol, acces secundar, grupuri sanitare pentru public, hol acces centru de intretinere, salon primire, cabinet medical cu baie, sala gimnastica, sala de forța, bar, depozit materiale sportive, vestiare pentru clienti separate pe sexe cu grupuri sanitare si dusuri

Mezanin: 4 apartamente cu living, dormitor dublu si baie, 4 apartamente cu living, 3 dormitoare duble si 2 bai, 2 apartamente cu living, 3 dormitoare duble si 3 bai_

Etaj 1-5:4 apartamente cu living, dormitor dublu si baie, 4 apartamente cu living, 3 dormitoare duble si 2 bai, 2 apartamente cu living, 3 dormitoare duble si 3 bai_

Etaj tehnic : hol+casa scării si lift, centrala termica, centrala de ventilație

____

COMISIA TEHNICA DE AVIZARE A DOCUMENTATELOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI ARHITECTURA SUBCOMISIA PENTRU TURISM

Arh. Dorn JIPESCU - Consilier Superior - D.G.U.A.T.P.L. - M.T.C.T. Jur. Adriana MATEI - Director - D.JA.C. - A.N.Ty^^—

R O M A NI A MINISTERUL APÂRÂRII ~ Statul Major General —

NESECRET Exemplar nr. 1


Nr, D/1566 din3l .01.2007 București

Către

S.C. “XALINIA PROIECT”S.R.L. CONSTANȚA

LaC.U. nr. 4033 din 02.10.2006;

în baza art. 21, din Legea nr. 45/1994, privind apărarea națională a Kumâniei și a H. G. nr. 62/1996, Statul Major General avizează favorabil proiectul tehnic pentru realizarea obiectivului “Construire HOTEL 5 stele”, pe terenul, în w)irafață de 4367,88 mp, situat în intravilanul municipiului Constanța, stațiunea Mamaia, zona “Teren Tenis REX - Pergolă Anexă Complex REX SUD”, C.F. nr. 43737 și 43738, nr.cad. 16995 și 16997, județul Constanța, în vederea obținerii nforizației de construire, conform documentației tehnice trimise. Beneficiar: S.C.

1 iNTIO INTERNATIONAL COMPANI” S.R.L. București.

Avizul este condiționat de:

—    respectarea cu strictețe a limitelor amplasamentului, propuse și P^cizate în Planul de Situație, scara 1:5.000 din documentație, a regimului de &tițime(P+M+5E) stabilit, precum și a soluției tehnice de realizare adoptate;

—    neafectarea, sub nici o formă, a activităților militare, ^murilor, construcțiilor sau instalațiilor, de orice fel, aflate în administrarea Misterului Apărării.

încălcarea oricărei condiții de mai sus atrage de la sine anularea avizului & responsabilitatea materială și juridică a beneficiarului lucrării

Dacă lucrările de construcții — montaj nu încep în decurs de un cm, avizul reconfirmat de către Statul Major General

ffVL UNITĂȚII MILITARE 02515”D” BUCUREȘTI

NESECRET 1 din 1

g C I L-Confort Urban S.R.L.-Constanta

Piața Ovidiu nr.9

£ //// /<? - 2006

CĂTRE,

DIRECȚIA DE URBANISM SERVICIUL AUTORIZAȚII IN CONSTRUCȚII

In conformitate cu prevederile Legii nr.453/2001 si a H.C.L.M.nr.547/2005,va comunicam avizul nostru favorabil pentru intervenție la Sistemul de Iluminat Public pentru lucrarea:

jj)ate de identificare a obiectivului de investiții

1. pENIIMIRE //>/^X,    .

r AMPLASAMENT    ,/W    ~ ‘fesifr

IBENEFICIAR

4.    rftOIECT nr.

5.    C.U.nr.    ,    $

6.    SOLICITANT <

UXontract de calitate si garanție nr._" -__.

_-—-    încheiat cu constructorul autorizat al lucrării de

©terventie (devieri, reparații, extinderi) in rețeaua de iluminat public.

DX Constructorul_ _:_se obliga sa execute

I m tarile la sistemul de iluminat public in condițiile prevăzute in aviz,documentatia tehnica întocmită de către GESTIONARUL sistemului de iluminat public din zona si contractul de calitate si garanție.

IV.    Ucrarile necesare modificării structurii sistemului de iluminat public (demontare, montare si reamplasare rețea si stâlpi de iluminat) se va face pe cheltuiala beneficiarului. Avizul se va elibera după dovada achitării c/v lucrărilor respective conform calculatiei de preturi.

V.    înainte de începerea lucrărilor de săpătură se vor face sondaje pentru poziționarea exacta a rețelelor electrice de iluminat public si stabilirea condițiilor de execuție;

VE Se vor respecta STAS 8591/1-94 si PE 106/95,care reglementează distantele

rețelele edilitare si modul in care se realizează intersecțiile dintre acestea;

L “• "entrn modificarea instalației de iluminat public din zona in care se realizează

:rarea .beneficiarul va transmite către constructor ocomanda de realizare a ®°^ficariior instalației pe noile amplasamente,conf.art.37,alin.7 din Legea

■ 18/2003(« Cheltuielile pentru modificările instalațiilor de distribuție a energiei “ BfQe,ca urmare a racordării de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor

®etlCe Mtiale ale utilizatorilor existenti, inclusiv pentru eliberarea unor JlnWe, sunt suportate integral de cetcare a generat modificarea »).
i


4
Ifie i arul si constructorul sunt direct răspunzători material pentru lucrările ' L care conduc la deteriorări ale sistemului de iluminat public care se afla in


iluminat publi


^legata la S.C.I.L.Confort Urban S.R.L.

^reazul in care refacerea S.I.P. implica realizarea unui alt traseu pe domeniul Kj- sau devenit privat, obținerea autorizațiilor necesare cade in sarcina celui care a modificarea (solicitantului).

terminarea lucrărilor se va incheia un proces-verbal de recepție intre Lmjctor, beneficiar, reprezentanți S.C.I.L Confort Urban S.R.L.si Primăria

Ltfa-Directia de drumuri si iluminat public;

K^zentul aviz intra in vigoare de la data emiterii si este valabil 12 luni; vjl Avizul isi pierde valabilitatea in cazul in care se modifica datele care au stat la .jn,emiterii lui si in consecința se va solicita un nou aviz.

Luat la cunoștința condițiile avizării, CONSTRUCTOR

DIRECTOR COMERCIAL-PRESTATH, r lng.ClaudiifcRadnlescu

INSP.DE șantier, Sing.Andr^Croia


•1Lvfi r.i£CTRICA DOBROGEA

,vcVrsala constanta

Spre știință Centrul.....................


Nr.^Sistrare

Către,

SC KALINIA PROIECT PTR.SC ANVIO INTERNA T10NAL COMPANY SRL

Str. C.A.ROSETT1 Nr. 11

Loc. BUCUREȘTI Jud. ILFOV

I Beferitor la cererea de aviz de amplasament, inregistrata cu nr. 3009/04.10.2006 trll obiectivul: Construire hotel cu D+P+M+5Ede la adresa: str. TEREN TENIS REX , localitatea

țjAMAIA județul Constanta.

în urma analizării documentației pentru amplasamentul obiectivului menționat, se emite:

A VIZ DE AMPLASAMENT FA VOR ABIL NR. 6023009/08.11.2006

fara următoarele condiții

-Irizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastră, se poate face cu respectarea următoarelor

condiții

Nu este-cazul.

- [ruseele rețelelor electrice din planșa anexată sunt figurate informativ. Pe bază de comandă dată de licitant (executant) SDFEE Constanta C.E. M.T.-J.T. CONSTANTA asigură asistență tehnică suplimentară. Nu este cazul.

-►«cutarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistență tehnică Wplimentară din partea SDFEE Constanta C.E. M.T.-J.T. CONSTANTA cu respectarea normelor de jrttfectia muncii specifice. în caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalațiilor electrice existente și consecințele ce decurg din nealimentarea cu energie ftctrică a consumatorilor existenți precum și răspunderea în cazul accidentelor de natură electrică sau de altă Btură.

Nu este cazul.

-Distanțele minime și măsurile de protecție vor fi respectate pe tot parcursul execuției lucrărilor;

în Ionele de protecție ale LEA nu se vor depozita materiale, pământ prevăzut din săpături, echipamente, etc. care ar putea să micșoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distanțele minime prescrise față de elementele ttțelelor electrice aflate sub tensiune și se va lucra cu utilaje cu gabarit redus în aceste zone.

■executiirițn sunt obligați să instruiască personalul asupra pericolelor pe care le prezintă execuția lucrărilor în ^op-erea instalațiilor electrice aflate sub tensiune și asupra consecințelor pe care le poate avea deteriorarea

.csto-a, pagubele provocate instalațiilor electrice și daunele provocate consumatorilor ca urmare a

instalațiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovați de nerespectarea condițiilor din

Kentul aviz. Executanții sunt direct răspunzători de producerea oricăror accidente tehnice și de muncă. 'Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.

dimentarea cu energie electrică a obiectivului sau, dacă obiectivul există și se dezvoltă (cu fcȚfa puterii față de cea aprobată inițial), veți solicita la SDFEE Constanta C.E. M.T.-J.T. CONSTANTA

^phnic de racordare.

s l'1 (privind alimentarea cu energie electrică:

• «ona de apariție a noului obiectiv există rețea electrică de distribuție DA

P™'1' obiectiv poate fi racordat la rețeaua existentă    DA

de la pct. 1 și 2 sunt orientative. Soluția de alimentare cu energie electrică se va definitiva în BOinrto 5C’    S°Juție sau Studiului de Soluție , în cazul în care sunt necesare lucrări în 11 OkV, MT sau

F™ de rețele de JT.

*jneraj Punerea documentației în vederea obținerii autorizației de construire a obiectivului, proiectantul lBergie .jnen^ona s°licitarea obținerii sau nu a autorizației de construire pentru instalația de alimentare cu

- io rev.O


I î ul în care în zonă mai sunt și alte instalații electrice care nu aparțin SC ENEL ELECTRICA Dobrogea

'    , ,,rța|a Dobrogea, solicitantul va obține obligatoriu avizul de amplasament și de la propietarul acelor

7"A ^lații electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alți deținători de instalați’- duPă caz^

'ful de emitere a avizului de amplasament, valoare de 65.45 lei, s-a achitat cu chitanța nr.

kg99j66/W. 10.2006

prc -Ti'u;1 aviz este valabil până data de 08.11.2006.

[prezentul aviz își pierde valabilitatea în cazul nerespectării planului de amplasament al obiectivului.

Se unexeaza 2 planuri de situație vizate de PRIMĂRIA CONSTANTA.întocmit,

tehn. 'Seodorov Coste!


PISCINA

REX


4 •

f. 4

i    .    «

-d

• 1

|    •    4Terasa hotel propusa

■ •    Piscina hotel propusa

iâaaHfegiJ

Construcții existente p—Circulații auto existente

ir/.;;.._Ji.Spatii plantate propuse

Plaja

Locuri de parcare existente

Locuri de parcare propuse pentru obiectivul propus

Acces auto la amplasamentul studiat Acces in clădire

TERASA


COEFICIENT! URBANSITICI

S teren aferent ’Pergola anexa Complex Rex Sud"

Din acte = 1740,76mp

Din măsurători = 1747,OOmp

S teren aferent "Teren tenis Rex”

Din acte = 2621,12mp

Din masurator1-= 2621,OOmp j

----------------

S TOTAL TEREN

4367,03mp

4366,OOmp

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00 mp

2257,53mp j

SD

0,00 mp

13609,53mp '

P.O.T.

0,00 %

51,68% j

C.U.T.

0,00

2,9400 j

curte de] serviciu =97,45^1

JUDEȚUL COME NTA

FRIMĂRIA MUNK ULUI CONSTAN' a

* MIZAT SPRE NESL.-„^PARiE
Obiectiv


£5ț proiect
OOW'S

OO'O

•rn'o

%99‘IS

%00'0

TO'd

duies’soaet

du» OO'O

as

dwes'zszt

du» oo'O

os

SOdObd

1N31SIX3

dwOO'WS»

dU)89'29€t

N3b31 nvioi s

dwoo'|.Z95 u-pcțojnsBLu u|Q

dU4ji/|.Z9& = epeu!a

axoy sțuei

U0J6.L, }uejeje ua»eț g

diUQO'ZW.1- = poiBinsBW uia

duigz'O^Zt =epeuiQ

upng xsy xețdiuoo exaue

e|o0jeeiH juajeje uejai g

lomsNvaan ij.n3I3H300


QJipBfO UI S0OOV }Biprus injueujeseiduJB bj o;db seooy


sndojd irtAftoeiqo rujuad asndojd ajsojed ep unoo*i

ajuațsixa ajepjed ap unooq
M1N3D31

J AUTONOMA județeană de apa constanta ' RTAMENTUL TEHNIC I43/ / 38243 din    2006

C 3 t r 6

S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. Str.Sabinelor nr.30 CONSTANTA

Liar: S.C. ANVIO INTERNATIONAL COMPANY S.R.L. Str.C.A.Rosatti nr.11 BUCUREȘTI

Bjnv-ere cererii dv. nr.38243 din 04.10.2006 cu privire ia obținerea autorizației de luire pentru obiectivul “Hotei cu D+P+M+5Etaje”, din stațiunea Mamaia - teren Hgx, va comunicam avizul de principiu astfel:

I pe amplasament in partea de nord exista conducta de apa Dn.lOOmm (cu grad fcsai de uzura) blindata si colectorul pluvial cu drenaj Dn.400mm .

Ifentru poziționarea cat mai exacta a conductelor de apa si canalizare existente ■plasament si pentru evitarea unor situații neprevăzute se vor executa sondaje. In ul in care se vor descoperi si alte conducte de alimentare cu apa si canalizare se | lufita de urgenta Secția Rețele Apa Constanta, Secția Canal Constanta si Tfementui Tehnic.

_fjCop’Drm Legii Domeniului Public nr. 213/1998 terenurile pe care sunt amplasate

tleie de ipa potabila si canalizare aparțin domeniului public.

I Co Torm HG 930/2005, cap.VIII, art.30, alineat “e", zona de protecție sanitara cu Hpi se-tr ce cuprinde terenurile din jurul conductelor de distribuție apa este de 3m.

I Culoarul de teren ce cuprinde zona de protecție sanitara cu regim sever de 3m wga d^apta de la generatoarele exterioare ale conductei de apa, precum si Karu- de teren de 3m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale colectorului

'irtalcu drenaj nu se vor betona, nu se vor realiza construcții si parcari.

| In-ceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale, pavele etc.). in caz de avarii pe conductele existente pe amplasament vom interveni de

nta pu utilajele R.A.J.A.Constanta, fara o prealabila anunțare si nu vom plăti pSpagubn in caz ^g producere de pagube materiale.

Obiectivele proiectate se vor amplasa ținând cont de condițiile mai sus impuse, jl» |ona exista conductor de distribuție apa Dn.250mm si colectorul menajer Pn (H=1m).

obținerea autorizației de construire, veți reveni pentru avizul definitiv de ■re cu apa si canalizare a obiectivului proiectat cu o documentație tehnica de un proiectant de specialitate, precum si cu Certificatul de Urbanism

^■de Primărie pentru racordarea la conductele stradale.

■^dcumentatia tehnica se poate realiza de orice proiectant de specialitate sau de B Constanta, prin Compartiment Studii Proiecte, contra cost.

de principiț£este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism.

f\ A.

^CTO^mRriNlâ, c\\    SEF

in£


JETIE D^WQLTĂRâ    DEPARTAMENT TEHNIC


Ing. Mihai Rodica


f

3IȚ.

V

1 al

.Uo

lfc>

1 ls£>_

35,62

1 * 1

1724,01 „

20,00

1 Zî 1


LEGENDA


_____ Amplasament studiat

g Construcția propusa-hotel P+M+5E

esi&KSf: Terasa hotei propusa

MSiie

"~;'r.rj Piscina hotel propusa Construcții existente

Circulații auto existente

Circulații auto propuse

Circulații pietonale existente

~ ;    Circulații pietonale propuse pe amplasamentul

-    studiat

sPati’ plantate existente m Spatii plantate propuse p—T-q piaja

Locuri de parcare existente

m


Locuri de parcare propuse pentru obiectivul propus

Acces auto la amplasamentul studiat Acces in clădire

COEFICIENȚI URBANSITICi

S teren aferent "Pergois anexa Complex Rex Suri"

Din acte = 1746,76mp

Din măsurători * 1747,OOmp

S feren aferent Teren ierrfs Rex"

Din acte =2621,12mp

Din măsurători - 2621,00mp

S TOTAL TEREN

4387,89mp

4368,OOmp

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00 mp

2257,53mp ,

SD

0,00 mp

1360a ,53tnp

P.O.T.

0,00%

51,68% !

C.U.T,

0,00

2,9400 j


Z1. țtyțc

JuXcCL,


■4


/Iwhc


■ a;


<■'R.A.J.A. CUW . *<«}* D£PARTAMEr<Tt-b TEHNIC Pentru c-r ..Somitate


<fc


JUDEȚUL CONS .'NȚA

PRIMĂRIA MUNK ULUI CONSTAM

VIZAT SPRE WESt-»**SPARE Ar »xa ta autorisatia de

rtiMiioOH» r t «i ,w».-»»»•«••»

di4ector URBAWIgM...........orb. limna îarsoaga

Verificat

arh. Marii» Sold

Titlul planurilor

PIM5IM
loow'z

OO'O

TfVO

; %89‘tS

% OO’O

’lpd

, dwes'eo9st

du) oo‘O

as

(dmWZSZZ

duj OO'O

os

SOdOHd

XN31SIX3

dUlOO'BSEfc

duise'ZBSfr

N3H311VXOXS

dwoo'vres a pOJBJnsetU UfQ

«W5l‘L23î = apeu!a

.xey s|uei

uateL, UMig/e uej&ț g

dwoo'ZWJ = po]0Jnseuj U|q

dlug/'gpzt = Bpe UIQ

„png xg# xețdujoo bxqub gioBdedu    ijejQî g

lowsNvaan liNaiouaoo


eJipețo ui seooy }B)prUS |mUQLUBSB|dUJB B| oine SQOOV

sndojd |nAi}O9iqo rujusd asndojd ejsojEd sp unao-)

aiuajsixa QJBoJBd ap țjnoo-|

Bfeid

asndojd e)Bius|d (flEdg

aiuajsixa aiBjUB|d nisdg jBipnjs

|niueibESE|diUB ad asndcud aisuojaid ijiEinoJiQ

ejuajsixa a|Buo}eid njsinojio

asndojd ojns iijBinoJțo


voNaoanCONG''

ferea ta de eon fort


r gaze naturale-^


Nr 13315/05.12.2006

AVIZ DE TRASEU / AMPLASAMENT

Către :

SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL PRIN SC KALINIA PROIECT SRL

TEREN TENIS REX STAȚIUNEA MAMAIA

Referitor la cererea dvs. nr. 13315 / 04.10.2006 prin care solicitați avizul pentru lucrarea „ Construire HOTEL D+P+M+5 Etaje (demisol - funcțiune parcare)” în Stațiunea Mamaia , Teren Tenis REX nr. fn și având în vedere că in zona respectiva nu exista conducta de distribuție gaze naturale, vă înaintăm avizul favorabil, cu respectarea următoarelor condiții:

- Avizul își pierde valabilitatea în cazul în care, se modifică datele care au stat la baza emiterii și în consecință se va solicita un nou aviz ;

- Avizul are o valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

Achitat cu chitanța nr. 1734074 \ 04.10.2006


Sef Serviciu Tehnic, ing. Liliana Pitigoi


ftLYasils Pârvan nr. 16, 900665 Constanța - România; Tel; (+40) 241 508238, 508239; Fax: (+40) 241 542 969 office@congaz.ro; Web: www.congaz.ro: Cap Soc.: 479128000 mii (ei; Reg. Com: J13/623/1999; CF: R11396700


LEGENDA


Amplasament studiat

mm Construcție propusa-hotel P+M+5E

i.îEîfS'șEț'; Terasa hotel propusa

£feKb

Piscina hotel propusa

Construcții existente

Circulații auto existente

Circulații auto propuse

■ Circulații pietonale existente

Circulații pietonale propuse pe amplasamentul ■    studiat

Spatii plantate existente

Spatii plantate propuse

Plaja

Locuri de parcare existente

Locuri de parcare propuse pentru obiectivul propus

Acces auto la amplasamentul studiat Acces in clădire

COEFICIENT! URBANSITICI

S teren aferent "Pene**0 anexa Complex Rex Sud"

□in acte => 1746,76mp

Din măsurători = 1747,00mp

S teren aferent "Teren tenis Rbx*

Din acte-2621,12mp

Din măsurători = 2621,00mp J

S TOTAL TEREN

4307,88mp

436B,00mp

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00 mp

2257,53mp j

SD

0,00 mp

13609,53mp

P.O.T.

0,00%

51,66% j

C.U.T.

o.oo

2,9400|
JUDEȚUL CONT 'NȚA PRIMĂRIA MUNK ;ULUI

CONSTAN' .

ÎAT SPFtE NESL;»^BâRE


An axa la autorizația de ..TS'W.M'JS..


Dlf ECTOR URBâNisM ...................


z? '^î.. A


Obiectiv


Beneficiar


proiect


SSărKALINIA PROIECT s.r.l


str.M8M inconstanta 8700


director arh. Ftlix Arsene


MODIFICARE HCLM129/2001 PRIN (DNSME HOTEI P+K+$£


4ț>l(ll»Ț|(IHALCOf,P/llin.R.L

Aw.i'Lf rnu;*., ....


arh. Felix Arsene


Număr proiect


149/2006


Proiectat


urnimonalarsoaga


Desenat


urii. Jimona Tarata


Verificat


M1006


TOTsuo.) 1 r» 1 s jt iun șn|W k raiinsiuiaii pi'pj iisiti iisi iiiii tiiis'is puhoi u uni ms jni^șlțij m nu mn


arh. narius Socarici


PUN DE SITAUTIE! OOttf'î

OO'O

wts

%00'0

I'O'd

aulE5'6Q9Et

dui OO'O

as

awesyssz

du OO'O

os

SndOHd

1N31SIX3

duioo'Bset’

du8879Et

N3H311VJ.O1 S

dLUfry (. Z9ZT = pojBjneeuj uiq

dtuzL'RâS = epe u»a

.xey sjuei

uejei. iuejgje uajeț g

dtuQO'Zt’ZS-« poțejnsBU/ ujq

duiai‘9W> = ape uiq

„png xey x»(ckuoo exsue efoQuej,, ^uejqB uejey s

lOiiiSNvaan UN3ioid3O3


aiipefo ui S9oov }eipn}s |n)u©LUBSB(duJB B| o;ni2 seoov


sndojd inAtjosiqo njjusd esndojd sjuojed sp unso-)

siusjsixs ejeojsd sp ijnooq
user


U£*UbHfcibUb


p. 1 yțoc'.


româniaMINISTERUL mediului si gospodăririi apelor agenția națională pentru protecția mediului A 7ENTIA-REOIONALÂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI Strada R 8iij*tttHSiirt.w. 2, tei 023b «6.G0.49; fax. 0236 471009 e-maH:d£ț(fegi(ț^n|țțV

PHOTECTîA MFOlULUl GALAȚI ficOlSTHAiUHA

CHN ,

S.C. Al !VIO INTERNAȚIONAL COMPANY S.R.U Hacoreștf (fax: 024f.$«6.S#5)

tu ateu « Domnului Traian Petrescu

Spre țt ințft- Agenția pentru Protecția Mediului Constanța

Rtferiit Solicitarea Dumneavoastră pentru obținerea avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu .Construire Imobil P + M + 5 E - flotei Categoria 5 Stele” în stațiunea Mamaia, zona borel RlîX

In conf imitate cu prevericriJe J1G, nr. 1Q76/08.Q7,2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluări de mediu pentru planuri și programe,

în urma raalizei calității raportului de mediu pentru plănui mai sus menționat în ședința C.I.A. a A.R.P.M. Galați d 112.Q3.2GO7, v& comunicăm decizia A.R.P.M. Galați de emitere a Avizului de mediu,

Confom prevederilor H.G, nr. 1O76JOS.O7.20O4 aveți obligația de a publica în «nass-media anunțul asupra deciziei A.R.P.M. Galați dc emitere a Avizului de mediu după modelul de mai jos și de a înainta la A R.l’A . Galați pagina din ziar cu anunțul (în original).

Aveți ot igația de a achita:

• î contul A.RJP.M. Galați R091TREZ3065032XXX000361 deschis la Trezoreria Galați tarifai de 215 RON (Cod Fiscal AR.KM. Galați: 4006740)

reprezen Snd tarifai etapei parcurse de A.R.P.M. Galați, și de a înainta la A.R.PM Galați copia după ordinul t: plata vizat de banca;

ANUNȚ PUBLIC:

A.R.P.M GALAȚI fi S.C. ANVIO INTERNAȚIONAL COMPANY S.R.L., cu sediul în strada C.A. Rosetti, i r. 11, București, rivulai al Pianului Urbanistic de Detaliu „Construire Imobil P + M + 5 E - Hotel Cutgo/j 5 Stele1' în stapunea Mamaia, zona hotel ftEX, anunța publicul interesat asupra deciziei Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Galați dc emitere a Avizului de Mediu pentru Planul rnenponi mai sus.

Motivul »re a stat la bara luării acestei decizii a fost respectarea prevederilor legislației privind gMpndflr rea integrali a zonei costiere.

Cu stimă

Carmen IANDC f


n«««ter îaemartv A.H.P.M. Gal

itetul National al ZonevCostiere £.^.6?bata.... X?.. .X~. <°

DECIZIE

adoptata in ședința CNZC din data de - 15. 11. 2006-

1.    Titulatura propunerii

Raport de Mediu pentru PUD Imobil P+M+5E — Hotel 5 stele, stațiunea Mamaia, langa Hotel REX, elaborator expert mediu Traian Petrescu

2.    Inițiatorul

Propunerea a fost înaintata Comitetului Național al Zonei Costiere de către elaborator: expert mediu Traian Petrescu .

3.    Descrierea succinta a propunerii

Proiectul prezentat are ca scop amplasarea in Mamaia, in zona hotelului Rex, a unui imobil cu regim de inaltime P+M+5E cu funcțiunea de hotel de categoria 5 stele in care activitatea principala este cea hoteliera, completata si de alte funcțiuni: spatii comerciale, de agrement, piscine, săli conferința.

4.    Decizia adoptata

Raportul de mediu se avizează favorabil.

5.    Observații

La secretariatul Comitetului a fost depus si este in păstrare Raport de Mediu pentru PUD Imobil P+M+5E - Hotel 5 stele, stațiunea Mamaia, langa Hotel REX .

6.    Situația voturilor exprimate

Prezenta decizie a fost adoptata in unanimitate.

Președintele Comitetului Național al Zonei Costiere

Secretar de Stat MMGA

Lucia Ana VARGA

Din partea Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Național al
5^îo:20 FAX


<07 1°ZJMinisterul Mediului si Gospodăririi Apelor Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Agenția de Protecția Mediului Constanta

Str. Unirii, nr. 23, 8700 Constanta Tel / FAX: 0241/546 696; 0241/546 596 e - mail: office@mediu-constanta.ro wvov.mediu-constanta.ro

CĂTRE,

S.C. ANVIO INTERNATIONA! COMPANY S.R.L. București, str, C.ARosettî nr. 11

Referitor la notificarea Dumneavoastră înregistrata la A.P.M. Constanta cu nr, (056RP/24.O7.2OO6 , privind avizarea din punct de vedere al protecției mediului a Planului Urbanistic de Detaliu * CONSTRUIRE IMOBIL P+M+5E- HOTEL CATEGORIA 5 STELE * , in Stațiunea Mamaia, zona Hotel Rex ,

In conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stablirea procedurii de realizare a waiuarii de mediu pentru planuri si programe ,.in urma analizam documentației in ședințele Comitetului Special Constituit din cadrul A-P.M Constanta din data de 11.08,2006 , va_comunicam tetei a A-P.M. Constanta:

Planul Urbanistic de Detaliu pentru * CONSTRUIRE IMOBIL P+M+5E - HOTEL lATBGORLi 5 STELE *, in Stațiunea Mamaia, zona Hotel Rex - titular SC Anvio Internnnonal Company SRL , necesita evaluare de mediu, urmând sa fie supus adoptării cu aviz de mediii^

In conformitate cu art. 12 din HG 1076/2004, in calitate de calitate de titular al planului, aveți Hgatia sa publicați in mass-media, conform modelului prezentat mai jos, in aceasta comunicare, Icciria etapei de încadrare si de a transmite copia anunțului la A.P.M. Constanta.

„ ANUNȚ PUBLIC

SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL, cu sediul in București, str. C.A.Rosetti nr. 11

,!v -ari a notificării privind Planului Urbanistic de Detaliu * CONSTRUIRE IMOBIL P+M+5E —

ft>ll'L CATEGORIA 5 STELE * , in Stațiunea Mamaia, zona Hotel Rex , anunța publicul

I lT|teresat ca , in urma parcurgem etapei de încadrare , s-a luat decizia supunerii planului evaluării de I mediu .    >'    '    /

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in

scris Agenției de Protecție a Mediului Constanta , str. Unirii nr. 23 , tel/fax 0241/546696 , in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului . „

Copia anunțului public va fi transmis la APM Constanta.

Tariful aferent parcurgerii etapei de incadrare este de 150 RON , pe care il veți achita la Itsiena A.P.M. Constanta.

Parcurgerea Etapei de definitivare a proiectului de plan si de realizare a raportului de mediu se va realiza in conformitate cu normele Secțiunii a 2-a din HG 1076/2004 Aveți obligația sa instituiri grupul de lucru conform prevederilor art 14 din actul normativ menționat anterior.

1.    Grupul de lucru are caracter nepermanent si nominalizările in cadrul acestui grup se fac la solicitarea titularului . Activitățile Grupului de lucru sunt cele stipulate in art. 16-19 din HG 1076/2004 .

2.    Grupul de lucru va fi format din:

I.: -Autorități competente pentru protecția mediului

*    Agenția Regionala pentru Protecția Mediului Galați - Galați, str. Regiment 11 Șiret nr. 2, tel. 0236/460049 , fax 0236/471009;

•    Agenția pentru Protecția Mediului Constanta - Constanta, str. Unirii nr. 23_, tel/fax :-

I-    0241/546696,5465961    ~

-Direcția de Sanatate Publica Constanta ;

-Autorități interesate : Direcția Apelor Dobrogea-Litoraî , Prefectura Constanta , Consiliul

Județean Constanta, Primăria Constanta;

-Persoane fizice sau juridice atestate conform prevederilor legale pentru elaborarea raportului

de mediu;

•Având in vedere amplasamentul care face obiectul PUD , se considera necesara si utila Evitarea unui reprezentant al INCD Grigore Antipa.

Gmpul de lucru va analiza problemele semnificative de mediu si va analiza masurile propuse pentru prevenire , reducere , compensare si monitorizare a efectelor semnificative ale impactului Planului Urbanistic propus . Ședințele Grupului de lucru vor fi organizate de Dumneavoastră la

si locui stabilite de comun acord.

Punctele de vedere exprimate in ședințele Grupului de lucru se vor consemna in procese

**erbale semnate.10:21 FAI

4.    • Conform legii, aveți obligația de a proiecta alternative posibile pentru planul propus, ce vor fi aduse Ia cunoștința Grupului de lucru.

5.    După întocmirea Raportului de mediu , recomandările prevăzute in acesta se aduc Ia cunoștința Grupului dc lucru.

Conform procedurii, urmeaza Etapa de analiza a calitatii raportului si de luare a deciziei.

1. In termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea Raportului de mediu aveți obligația înaintării acestuia la autoritatea de mediu (locala si regionala) , autoritarii competente pentru sanatate si autoritarilor interesate ,

Următoarele etape ce trebuie parcurse, conform HG 1076/2004, se vor transmite ulterior.

Conform prevederilor O.U.G. 202/2002 , aprobata cu modificări de Legea 280/2003 , este necesar sa solicitați avizarea planului urbanistic zonal de către Comitetul National al Zonei Costiere , precum si solicitarea si obținerea actelor de reglementare din partea autoritarii competente in domeniile gospodăririi apelor , sanatate publica, prevenirea si stingerea incendiilor.

DIRECTOR executiv , Adrian MANOLESEF SERV. A.C.C. Catiusa TOMPOS

Sef Birou AXA. Daian^R&ESCU

întocmit,

Consilier Madalina MOGA