Hotărârea nr. 215/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 250/2005 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE SI DOTARI, zona Palazu Mare, teren in suprafata de 11,87 ha, proprietate Visenescu Virgiliu-Sorin si Ana-Maria si Orban Lucian

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 250/2005

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ŞI DOTĂRI,

zona Palazu Mare, teren în suprafaţă de 11,87 ha,

proprietate Vişenescu Virgiliu-Sorin şi Ana-Maria şi Orban Lucian

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 250/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ŞI DOTĂRI, zona Palazu Mare, parcelele VN 289, VN 287, VN 291/1, VN 291/2, VN 367, VN 370, VN 372/3, teren în suprafaţă de 11,87 ha, în sensul modificării indicatorilor urbanistici aprobaţi şi a refuncţionalizării parţiale, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă de 7,25 ha, identificat cu nr. Cadastrale 213, 214 şi 215, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 14943 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 974/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Vişenescu Virgiliu-Sorin şi Ana-Maria conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 334/2001 la Biroul Notarului Public Cristina Budei. Terenul în suprafaţă de 3,84 ha, identificat cu nr. Cadastrale 216, 217 şi 218, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 14943 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 975/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Vişenescu Virgiliu-Sorin şi Ana-Maria conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 335/2001 la Biroul Notarului Public Cristina Budei. Terenul în suprafaţă de 0,78 ha, identificat cu nr. Cadastral 13211, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 37604 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 20876 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Orban Lucian conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2524/2005 la Biroul Notarului Public Cristina Budei.

 

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 250/2005 rămân neschimbate.

 

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. VIŞENESCU VIRGILIU-SORIN, Dlui. ORBAN LUCIAN în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

                                                                                                     

     CONSTANŢA

NR.215/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 46259 / 05.04.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC TOMIS DEVELOPMENT SRL pentru modificarea HCLM nr. 250/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ŞI DOTĂRI, zona Palazu Mare, parcelele VN 289, VN 287, VN 291/1, VN 291/2, VN 367, VN 370, VN 372/3, teren în suprafaţă de 11,87 ha, proprietate Vişenescu Virgiliu-Sorin şi Ana-Maria şi Orban Lucian.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul în suprafaţă de 7,25 ha, identificat cu nr. Cadastrale 213, 214 şi 215, este proprietate Vişenescu Virgiliu-Sorin şi Ana-Maria conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 334/2001 la Biroul Notarului Public Cristina Budei. Terenul în suprafaţă de 3,84 ha, identificat cu nr. Cadastrale 216, 217 şi 218, este proprietate Vişenescu Virgiliu-Sorin şi Ana-Maria conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 335/2001 la Biroul Notarului Public Cristina Budei. Terenul în suprafaţă de 0,78 ha, identificat cu nr. Cadastral 13211, este proprietate Orba Lucian conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2524/2005 la Biroul Notarului Public Cristina Budei.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din zona mixtă de la DN2A (bd. Tomis) pe o adâncime de 30 m şi din zona instituţii, servicii, comerţ, locuinţe colective, locuire, conform PUZ Palazu Mare III şi HCLM nr. 250/2005.

Folosirea actuală a terenului – pe teren au fost executate lucrări de echipare edilitară conform autorizaţiilor de construire anexate şi se află în fază de execuţie un număr de 7 locuinţe P+1-2E.

Caracteristici speciale ale zonei -  zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 11,86 ha, se află în municipiul Constanţa, vis-a-vis de zona de acces în Palazu Mare (str. Dumbrăveni). Terenul urmăreşte aliniamentul la DN2A (bd. Tomis).

Propunerea - Pe acest amplasament se propune împărţirea terenului în două mari zone:

-          ZONA I – formată din loturi cu dimensiuni variabile (280-500 mp) pentru construirea de locuinţe individuale sau cuplate în regim de înălţime P+1-2E cu accente de înălţime de P+4-7E – P+6-8E pe loturile situate la DN2A;

-          ZONA II – ansamblu de imobile cu funcţiunea de locuinţe colective cu regim de înălţimea cuprinsă între P+4E – P+10E cu o parcare supraetajată P+2E şi un centru de agreement (teren de sport şi echipamente publice) situate în partea centrală a zonei II.

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                                   Piese scrise

- Încadrare în PUZ – Palzu Mare III                                              - Memoriu justificativ

- Reglementări sc.1:1000                                                   - Certificat urbanism nr. 6628/2004

                                                                                               

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 250/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ŞI DOTĂRI, zona Palazu Mare, parcelele VN 289, VN 287, VN 291/1, VN 291/2, VN 367, VN 370, VN 372/3, teren în suprafaţă de 11,87 ha, proprietate Vişenescu Virgiliu-Sorin şi Ana-Maria şi Orban Lucian, în sensul modificării indicatorilor urbanistici aprobaţi şi a refuncţionalizării parţiale.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 
\\    '    ___•_L

=F—

---.....

---- +_—

---

|i--:-C

fii*

A*

■a-»-'-:":: —•

.-—-r-?

jȘr - •    -    - -j

LXZ1


II

F+2

II

pr*d iwt»


. 4*1

POC

P+1fl


^EU

L

i

P-10

«

r*7

—I1


• 1*

.ț—


P.U.D.

LOCUINȚE SI DOTĂRI

PALAZU MARE - CONSTANTA

REGLEMENTARI


Limita zonei studiate
Limita teren proprietate Visenescu Virgiliu Sorin

Circulație carosabila

Spatii verzi

Locuințe

Unitati de invatamant

Dotări

Comerț, servicii la parterul locuințelor Aliniament propus


Regim maxim de inaltime

Zona de protecție cu regim sever Dn 800mm.


P.O.T Procent maxim de ocupare a terenului C.U.T Coeficient maxim de utilizare a terenului


PROFILE STRADALE CARACTERISTICE


Magistrala DN2A - sector Palazu Mare - categoria IStrăzi categoria IIStrăzi categoria IH
S.C.MBV GRUP S.R.L.

CONSTANTA

LOCUINȚE SI DOTĂRI

PALAZU MARE - CONSTANTA

PR NR

9 /2004/ad 1

Desenat

Arh, A.Calota

beneficiar: Visenescu Virgifiu Sonn

03.2007

Proiectat

Arh. D.Calota

planșa

REGLEMENTARI

sc.1/1000

Sef proiect

Arh. MJ3ELL

planșa

Verificat firma

Arh. D.Calota