Hotărârea nr. 214/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+M si CONSTRUIRE GARAJ, str. Gavril Muzicescu nr. 17, teren in suprafata de 300 mp, proprietate Oprescu Romica

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M şi CONSTRUIRE GARAJ,

str. Gavril Muzicescu nr. 17, teren în suprafaţă de 300 mp,

proprietate Oprescu Romică

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Gavril Muzicescu nr. 17, teren în suprafaţă de 300 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 20514, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53545 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16169/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Oprescu Romică conform certificatului suplimentar de moştenitor nr. 22/2006 la certificatul de moştenitor nr. 4/2000 şi contractului de donaţie nr. 382/2006 autentificate de notar public Corina Boldeanu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. OPRESCU ROMICĂ, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR214/11.04.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 38248 / 24.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Oprescu Romică privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M şi CONSTRUIRE GARAJ, Str. Gavril Muzicescu nr. 17, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate Oprescu Romică.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20514, este proprietate Oprescu Romică conform certificatului suplimentar de moştenitor nr. 22/2006 la certificatul de moştenitor nr. 4/2000 şi contractului de donaţie nr. 382/2006 autentificate de notar public Corina Boldeanu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se demolează parţial.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 300 mp, se află în municipiul Constanţa, carteir Poatra 6. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Gavril Muzicescu cu o deschidere de 14,91m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei parter existente cu un corp P+M cu funcţiunea le locuinţă şi realizarea  construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de garaj şi anexă. Se propune şi amenajarea unui loc de garare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 1,76 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M (7,20m).

P.O.T. existent = 12,80 %              C.U.T. existent = 0,13

P.O.T. propus = 57,03 %                C.U.T. propus = 0,84

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în PUG

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4213/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade 2 variante

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 1051 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M şi CONSTRUIRE GARAJ, Str. Gavril Muzicescu nr. 17, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate Oprescu Romică.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 LOCUINȚĂ P+4 + rt


DATE TEHNICE SUPRAFAȚA TEREN

din ade............................300,00 mp

din măsurători ........... 295,00 mp

EXISTENT (după desființare)

S.C. EXISTENTĂ.........38,61 mp

S.D. EXISTENTĂ ........38,61 mp

PROPUS LOCUINȚĂ P + M

S. C. EXTINDERE PROPUSĂ.......108,00 mp

S. D. PROPUSĂ    189 60 mp

GARAJ-PARTER

S. C. GARAJ...............................24,50 mp

S. D. GARAJ...............................24,50mp

TOTAL LOCUINȚĂ + GARAJ

S. CONSTRUITĂ.........................132,50 mp

S DESFĂȘURATĂ.................... 214,10 mp

TOTAL EXISTENT + PROPUS

S.C. ( 38,61 * 132,50 ) ................171,11    mp

S D. ( 38,61 + 214,10 )...............252,71 mp

P.O.T. propus......57,03 %

C.U.T. propus.......0,84


LEGENDĂ

| INCINTĂ STUDIATĂ


CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ CE SE EXTINDE

EXTINDERE PROPUSĂ - LOCUINȚĂ -P + M

GARAJ PROPUS

LOC DE PARCARE - PROPUS


?//////\ CONSTRUCȚII VECINE EXISTENTEbeneficiar OPRESCU ROMICA

amplasament    CONSTANȚA

STRADA GAVRIL MUZICESCU NR. 17LOCUINȚA - PARTER

CU P + M și CONSTRUIRE CARAJ


Pr. nr.

1

2007


Faza

P.U.D.


Pl.nr.

5