Hotărârea nr. 213/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E, str. Revolutiei din 22 decembrie 1989 nr. 39, teren in suprafata de 420 mp, proprietate Lenu Mihai

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+2E, str. Revoluţiei din 22 decembrie 1989 nr. 39, teren în suprafaţă de 420 mp, proprietate Lenu Mihai

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+2E, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în limita terenului, str. Revoluţiei din 22 decembrie 1989 nr. 39, teren în suprafaţă de 420 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură nr.1384/2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 367, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 162 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 18311/2005 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Lenu Mihai conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2013/2005 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. LENU MIHAI, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.213/11.04.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 114962 / 11.10.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Lenu Mihai privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+2E, str. Revoluţiei din 22 decembrie 1989 nr. 39, teren în suprafaţă de 420 mp, proprietate Lenu Mihai.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 367, este proprietate Lenu Mihai conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2013/2005 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 420 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Revoluţia din 22 decembrie 1989 cu o deschidere de 17,81 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime D+P+2E parţial D+P+1E (spre str. Revoluţiei) cu destinaţia de locuinţă. În alveola pe care o prezintă terenul pe limta de est se prevede realizarea unei piscine în suprafaţă de 46,70 mp. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă, la nivelul solului, cu acces din str. Ion Theodorescu Valahu (fostă Luntrei).

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+2E.

P.O.T. propus = 57,45 %                C.U.T. propus = 1,60

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 5795/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize                                     

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr.1384/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+2E, str. Revoluţiei din 22 decembrie 1989 nr. 39, teren în suprafaţă de 420 mp, proprietate Lenu Mihai.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 

BILANȚ TERITORIALDin măsurători 474.75 mp


PROPUS


272.70 mp


683.20 mp


57 45%


1.60


Circulații pietonale existente


Servicii de interes general(sedii de firme)

Activitati financiar bancare

Echipamente publice de interes municipal si supramunicipal-consulat Locuințe individuale

Locuințe colective medii

Construcție propusa pe terenul proprietate LENU MIHAI Piscina propusa


Teren aferent construcțiilor existente

Teren liber de construcții


Spatii verzi

Regim de aliniere a construcțiilor propus

dk Desfășurări de fronturi

Accese auto

Accese pietonaleclient:

LENU MIHAI


proiect

LOCUINȚA OP+2E, ÎMPREJMUIRE S AMENAJARE TB»


ampliun»ft

str Revolute- ar 22 dec 1989 nr 36 CONSTANTA judeM CONS’AS'A1091

Nadja Claudi* IAHCU

Aiiiiart II Ire»' *•


desen:


REGLEMENTARI

URBANISTICE

•PLAN DE SITUAȚIE-


ADMWBmWTC* /rt, VkD.A AMC',


ser p


T7F


3RO‘E€TAT


I am niLIA


1 iouciache


.1 SENAT th


CWMCM'VST

^E=


FAZA

P.U.D.


scara

1/500


Pr nr


A01

planșa