Hotărârea nr. 212/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 346/2006 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E –BIROURI si LOCUINTE de SERVICIU, str. Verde nr. 39, teren in suprafata de 6772 mp, proprietate SC STRUCTURI DIN OTEL SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 346/2006

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E – BIROURI şi LOCUINŢE de SERVICIU,

str. Verde nr. 39, teren în suprafaţă de 6772 mp,

proprietate SC STRUCTURI DIN OŢEL SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 346/2006 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E – BIROURI şi LOCUINŢE de SERVICIU, str. Verde nr. 39, teren în suprafaţă de 6772 mp, proprietate SC STRUCTURI DIN OŢEL SRL, în sensul modificării indicatorilor urbanistici prin schimbarea amplasamentului şi regimului de înălţime de la S+P+3E la S+P+3-4E şi construirea unei hale de prelucrare, depozitare şi comercializare, cu asigurarea a 37 locuri de parcare în incintă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16860, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 40933 şi nr. 41500 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 12802/2004 şi, respectiv,  nr. 11834/2004 eliberate de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC STRUCTURI DIN OŢEL SRL conform contractului de alipire nr. 3179/2004 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

 

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 346/2006 rămân neschimbate.

 

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC STRUCTURI DIN OŢEL SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.212/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 38586 / 22.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC STRUCTURI DIN OŢEL SRL pentru modificarea HCLM nr. 346/2006 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E – BIROURI şi LOCUINŢE de SERVICIU, str. Verde nr. 39, teren în suprafaţă de 6772 mp, proprietate SC STRUCTURI DIN OŢEL SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 16860, este proprietate SC STRUCTURI DIN OŢEL SRL conform contractului de alipire nr. 3179/2004 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor de depozitare, a activităţilor de producţie şi a serviciilor.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 6772 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Nicolae Filimon cu strada Verde cu o deschidere de 65,65 / 86,90 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi, amplasată către limita dinspre str. Nicolae Filimon a terenului, cu regim de inaltime S+P+3-4E cu destinaţia de sediu administrativ cu o suprafaţă la sol de 300 mp şi care va cuprinde: cantină şi vestiare la subsol, birouri la parter şi etajul 1, locuinţe de serviciu la etajele 2-3 şi sală de conferinţe la etajul 4 parţial. Hala proiectată va avea o suprafaţă construită de 3860 mp. Proiectul propune amenajarea a 37 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 3,30 m de la strada Verde.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+3-4E pentru imobilul de birouri şi parter înalt pentru hală.

P.O.T. aprobat = 3,54 %                 C.U.T. aprobat = 0,14

P.O.T. propus = 71,76 %                C.U.T. propus = 0,73

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                        Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4948/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Desfăşurări de front stradal

- Studiu însorire

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                      Alte avize

- RAJA nr. 2/46654/2007                            - Aviz  Brigada Pompieri

- SC ELECTRICA nr.  6023724/2007       - Aviz Sanitar nr.2-1757/2007

                                                                        - Aviz Mediu nr.9676 RP/2007

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/1649/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 346/2006 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E – BIROURI şi LOCUINŢE de SERVICIU, str. Verde nr. 39, teren în suprafaţă de 6772 mp, proprietate SC STRUCTURI DIN OŢEL SRL, în sensul modificării indicatorilor urbanistici prin schimbarea amplasamentului şi regimului de înălţime de la S+P+3E la S+P+3-4E şi construirea unei hale de prelucrare, depozitare şi comercializare.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                 

                

 


BILANȚ TERITORIAL

S TEREN

Din acte = 6081,00 mp

Din măsurători = 6772,00 mp

EXISTENT

PROPUS

SC

00,00 mp

4860,00 mp

SD

00,00 mp

4956,00 mp

P.O.T.

0,00 %

71,76%

C.U.T.

0,00

0,73
Amplasament studiat

Legenda

j.-------- Limita zonei studiateLimita amplasamentului studiat

Construcții propuse

Locuințe individuale

Construcții anexe

Spatii comerciale

Depozite

Teren aferent


I construcțiilor existente

Teren liber de construcții Circulații auto


Spatii de parcare existente Spatii de parcare propuse

Circulație pietonal

Platforma de beto

Accese auto

Accese in clădire


Acces -intrare

Acces -ieșireS.C. KALINIA PROIECT s r.l


itr UBUClMnr^taaaM»


dlrotw arh fdaAnor


ffluww


(OHM IMOBIL S»F ♦ iooikh if my ni


knefioar


Wrna


K.wuinwonmL(WWWIA


arh (rin fcw

famiprMffl

Fu

M/îoo6

PUD

ta

fUI:

M

Rum»

arh flariui torid


Dnour


uit Carmen Hurta


îerifoaf


arti ftarw toariil


ndol pianonlor


wrAIIIMff H1/0KA


kara


tara


tara


«WfrtlrtTARI URMJWKF


I/IOM


UOZ