Hotărârea nr. 211/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 687/2005 privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE si NEALIMENTARE, parcela A 1113/11/2, teren in suprafata de 2500 mp, proprietate Nedelcu Leonard-Cristian si Pitu Adrian-Dragos

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 687/2005

privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE şi NEALIMENTARE, parcela A 1113/11/2, teren în suprafaţă de 2500 mp,

proprietate Nedelcu Leonard-Cristian şi Pitu Adrian-Dragoş

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 687/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE şi NEALIMENTARE, parcela A 1113/11/2, teren în suprafaţă de 2500 mp, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici prin construirea unui sediu P+M şi a unei hale depozitare, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17861/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 46325 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 17464/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Nedelcu Leonard-Cristian şi Pitu Adrian-Dragoş conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 672/2005 autentificat de notar public Olga Niculescu.

 

Art. 2 – Celelate articole ale HCLM nr. 687/2005 rămân neschimbate.

 

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. NEDELCU LEONARD-CRISTIAN, Dlui. PITU ADRIAN-DRAGOŞ, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.211/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 37600 / 21.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Nedelcu Leonard-Cristian şi Pitu Adrian-Dragoş pentru modificarea HCLM nr. 687/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE şi NEALIMENTARE, parcela A 1113/11/2, teren în suprafaţă de 2500 mp, proprietate Nedelcu Leonard-Cristian şi Pitu Adrian-Dragoş.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17861/2, este proprietate Nedelcu Leonard-Cristian şi Pitu Adrian-Dragoş conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 672/2005 autentificat de notar public Olga Niculescu.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor agro-industriale.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o hală parter edificată conform AC nr. 1228/2006.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 2500 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la De 1113/10 cu o deschidere de16 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unor construcţii noi cu regim de inaltime parter înalt cu destinaţia de hală depozitare şi a unui imobil de birouri în regim de înălţime P+M. Proiectul propune amenajarea a 23 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 14 m de la De 1113/10.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. aprobat = 22 %                    C.U.T. aprobat = 0,22

P.O.T. propus = 38,30 %                C.U.T. propus = 0,42

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr.4722/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500

- Partiu

- Faţade

- Plan circulaţii                                

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr.      556/46281/2006                               - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30517/2007

- SC ELECTRICA nr.           6023716/2006                      - Aviz Sanitar nr.2-15123/2006

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr.A/1603/2007

                                                            - Aviz Mediu nr. 887/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 687/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE şi NEALIMENTARE, parcela A 1113/11/2, teren în suprafaţă de 2500 mp, proprietate Nedelcu Leonard-Cristian şi Pitu Adrian-Dragoş, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici prin construirea unui sediu P+M şi a unei hale depozitare.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

 

Hală depozitare "Parter ,Sc=315mpParcela A1113/12

35,65


Clădire birouri P + M Sc=98mp Sd=196mp

14


DE 1113/10


CO


Parcela A 1113/11/2


Hală depozitare, existentă Parter Sc=545mp


Poartă acces

1.5

---- ------------. -

20.5

39,17

10    20    I    3

5,65

30

L

156.81

---5

DE 11

13/9

•4


BII.ANT TERITORIAL Suprafața teren Suprafața construita existenta Suprafața desfasurata existenta Suprafața hala noua suprafețe birou Suprafața construita propusa Suprafat desfasurata propusa Suprafețe spatii verzi suprafața circulații si parcaje


2500,00 mp

545,00 mp POT existent 21,8% 545,00 mp CUT existent 0,21 sc = 315,00 mp sd = 315,00 mp sc = 98,00 mp sd = 196,00 mp 958,00 mp

1056,00 mp 120,00 mp

1422,00 mp


PO I    38.3% fara parcaje si circulații

CU I'    0,42 fara parcaje si circulații

Arhitect Iulia IORDACHF Birou individual arhitectura T.N.A. 1052


’r.nr.


proiect PUD — modificare HCLM687/2005- construire imobil birouri si hala depozitare

beneficiar Nedclcu Leonard - Cristian si Pitu Adrian Dragos adresa Constanta, parc. A 1113/11/2

REGLEMENTARI    Sc 1:500

8    I    9    e mw


3Z