Hotărârea nr. 210/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Mr. Gheorghe Murea nr. 4, teren in suprafata de 130 mp, proprietate Muscalu Constantin si Mihaela

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M,

str. Mr. Gheorghe Murea nr. 4, teren în suprafaţă de 130 mp,

proprietate Muscalu Constantin şi Mihaela

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Mr. Gheorghe Murea nr. 4, teren în suprafaţă de 130 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 1217/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 11204 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 10157/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Muscalu Constantin şi Mihaela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1587/2000 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. MUSCALU CONSTANTIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.210/11.04.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 37321 / 21.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Muscalu Constantin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Mr. Gheorghe Murea nr. 4, teren în suprafaţă de 130 mp, proprietate Muscalu Constantin şi Mihaela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 4217/1, este proprietate Muscalu Constantin şi Mihaela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1587/2000 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se desfiinţează parţial.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 130 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Mr. Ghe. Murea cu o deschidere de 6,48 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei parter existente şi supraetajarea ei cu un etaj şi mansardă pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuinţa. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. existent = 48 %                    C.U.T. existent = 0,48

P.O.T. propus = 69,60 %                C.U.T. propus = 2,22

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                        Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 2561/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Partiu                      

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade 3 variante

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 1255/2007 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Mr. Gheorghe Murea nr. 4, teren în suprafaţă de 130 mp, proprietate Muscalu Constantin şi Mihaela.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                 

                

 

 

REGLEMENTARI

--LIMITA ZONEI STUDIATE

- LIMITA AMPLASAMENT

I    I CONSTRUCȚII EXIS TENTE

I    I CONSTRUCȚII PROPUSE

O ACCESE I.A CONSTRUCȚII

I— _J CIRCULAȚII PIETONALE


rr.nr.


Sc 1 500