Hotărârea nr. 21/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P-P+1E - SERVICII, BIROURI, SERA, Palazu Mare, parcela A 451/49, teren in suprafata de 1000 mp, proprietate Paraschiv Ion si Daniela

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL P-P+1E - SERVICII, BIROURI, SERĂ,

Palazu Mare, parcela A 451/49, teren în suprafaţă de 1000 mp,

proprietate Paraschiv Ion şi Daniela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.03.2006, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P-P+1E - SERVICII, BIROURI, SERĂ, Palazu Mare, parcela A 451/49, teren în suprafaţă de 1000 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul ROMTELECOM nr. 77/2006 şi avizul CNADN nr. 27119/2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 645, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 37412 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 20999/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Paraschiv Ion şi Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 653/2005 autentificat de notar public Alina Ghimpeţeanu.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. PARASCHIV ION, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.21/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 115234 / 14.12.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Paraschiv Ion privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P-P+1E - SERVICII, BIROURI, SERĂ, Palazu Mare, parcela A 451/49, teren în suprafaţă de 1000 mp, proprietate Paraschiv Ion şi Daniela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 645, este proprietate Paraschiv Ion şi Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 653/2005 autentificat de notar Alina Ghimpeţeanu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din zona mixtă – instituţii, servicii, comerţ conform PUZ – Palazu Mare III aprobat prin HCLM nr. 126/2003.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1000 mp, se află în municipiul Constanţa, cartier Palazu Mare. Terenul urmăreşte aliniamentul la DN2A – bd. Tomis şi la De 451/83 - str. Valea Morii cu o deschidere de 17 / 59 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P-P+1E cu destinaţia de servicii, birouri şi seră. Proiectul propune amenajarea a 8 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – aliniamentul obligatoriu al terenului – la 22 m din ax DN2A, retragerea construcţiei de 10 m de la noul aliniament al terenului ; retragere de 7 m de la strada Valea Morii.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 45 %             C.U.T. propus = 2,30

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 226/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 67/2563/2006                               - Aviz  Brigada Pompieri nr. 10565/2006

- SC ELECTRICA nr. 135 /2006                    - Aviz Sanitar nr. 2- 3678/2006

- ROMTELECOM nr. 77/2006                      - Aviz Mediu nr. 7920 RP/2006

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1432/2006

                                                                        - Aviz CNADN nr. 27119/2006

                                                                        - Aviz Serviciul Poliţiei Rutiere nr. 471457/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P-P+1E - SERVICII, BIROURI, SERĂ, Palazu Mare, parcela A 451/49, teren în suprafaţă de 1000 mp, proprietate Paraschiv Ion şi Daniela.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT