Hotărârea nr. 209/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA P+1, str. Ion Alexandrescu nr.28, teren in suprafata de 250 mp, proprietate Fratila Dumitru

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE LOCUINŢĂ P+1, str. Ion Alexandrescu nr.28, teren in suprafata de 250 mp, proprietate Frăţilă Dumitru

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ P+1, cu asigurarea unui loc de parcare în garajul existent, str. Ion Alexandrescu nr.28, teren in suprafata de 250 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15543, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101154 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 54151/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Frăţilă Dumitru conform contractului de vânzare – cumpărare nr.16487/1993 autentificat de fostul Notariat de Stat.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. FRĂŢILĂ DUMITRU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.209/11.04.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 35173 /21.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Frăţilă Dumitru privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ P+1, str. Ion Alexandrescu nr.28, teren in suprafata de 250 mp, proprietate Frăţilă Dumitru.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15543, este proprietate Frăţilă Dumitru conform contractului de vânzare – cumpărare nr.16487/1993 autentificat de fostul Notariat de Stat.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă şi un garaj care se menţin şi anexe gospodăreşti care de desfiinţează.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 250 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ion Alexandrescu cu o deschidere de 6,99 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei existente pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P-P+1E cu destinaţia de locuinţă. Garajul existent se menţine ca amplasament şi funcţiune.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 7,79 m de la stradă pentru locuinţă, garajul este amplasat la aliniament.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 52,40 %              C.U.T. existent = 0,62

P.O.T. propus = 67,08 %                C.U.T. propus = 0,93

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în PUG

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 3656/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 7787 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ P+1, str. Ion Alexandrescu nr.28, teren in suprafata de 250 mp, proprietate Frăţilă Dumitru.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 


---- - . __;

——-v1'    g'|

7    £

r

LOCUINȚA

SUD-VECIN FRĂpLĂ ION

Parter.


setariCATie

NUNE

spmkăturA

Scara

Titlu proiect

Faza

șef proiect

arfiABDIȘA ABDIȘA

v

1:200

EXTINDERE IOCTTNȚĂ P + 1

P.U.D.

proiectat

aitiABDIȘA ABDIȘA

Data

02.2007

Titlu planșă PLAN INCINTĂ

PROPUNERI - REGLEMENTĂRI

. .

R.nr.

desenat

pr NIȚU FUGFNIA

5

-