Hotărârea nr. 208/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA DUPLEX D+P+1E, zona Constanta Sud, loturile 9/2 si 9/3, teren in suprafata totala de 694 mp, proprietate Dina Marian si Simona

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ DUPLEX D+P+1E,

zona Constanţa Sud, loturile 9/2 şi 9/3, teren în suprafaţă totală de 694 mp,

proprietate Dina Marian şi Simona

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ DUPLEX D+P+1E, cu asigurarea a 4 locuri de parcare în incintă şi 2 locuri de parcare la demisol, zona Constanţa Sud, loturile 9/2 şi 9/3, teren în suprafaţă totală de 694 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă de 308 mp, identificat cu nr. cadastral 17005/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 52263 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 14930/2006 eliberată de OCPI Constanţa şi terenul în suprafaţă de 386 mp, identificat cu nr. cadastral 17005/3, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 44139 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 14924/2006 eliberată de OCPI Constanţa, sunt proprietate Dina Marian şi Simona conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 2536/2006 şi, respectiv, nr. 2537/2006 autentificate de notar public Florin Vişan.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. DINA MARIAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.208/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 34676 / 21.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Dina Marian privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ DUPLEX D+P+1E, zona Constanţa Sud, loturile 9/2 şi 9/3, teren în suprafaţă de 694 mp, proprietate Dina Marian şi Simona.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastrale 17005/2 şi 17005/3, este proprietate Dina Marian şi Simona conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 2536/2006 şi nr. 2537/2006 autentificate de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 694 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Constanţa Sud - Veterani. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada « B » cu o deschidere de 33,09 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+1E cu destinaţia de locuinţă duplex - 2 apartamente. La demisol vor vi amenajate două garaje. Proiectul propune amenajarea în incintă a 4 locuri de parcare la nivelul solului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 3 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+1E.

P.O.T. propus = 35 %                      C.U.T. propus = 1,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4512/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                 - Studiu geotehnic

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr. 540/44936/2006                                    - Aviz Mediu nr. 9318 RP/2007

- SC ELECTRICA nr. 6023592/2006                   

- PETROTRANS

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ DUPLEX D+P+1E, zona Constanţa Sud, loturile 9/2 şi 9/3, teren în suprafaţă de 694 mp, proprietate Dina Marian şi Simona.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

 

 

 

 


❖FȘiTÎI VK?24 ZZKXJb/W© #AS^A&ilA

BJîonțe Arhitecturi er DyryAtait7n S-SJfc&B.A.U.S.R.L,

TomJs nr> 93

n £F. 5997322

’*-O. 4O7?9%01887o

LI 1|J

ț> tWfrvțty p pri€xxj!WTAi^rt^x

* ' -'^UP-A^V^A# LOV ;\(9\ lU>T«fel 3UP^7 <fcM*TXWTA ••• Ș’gN&VtGÎÂK*. FIN A tfAKIAW <# HSKOhJA

Ke-G-U^EWARj

rftoi&zr


■AK«• fl\AK.IAM &0UH


ACU- MAWM)    <Wi?6


tM-siai r.v.R

AM/W


v^i GA^KievA <x)cu


rtX.3