Hotărârea nr. 207/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 382/2005 privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+3-4E cu PARCARE la DEMISOL, str. Ecaterina Varga nr. 20, teren in suprafata de 357,88 mp, proprietate Raileanu Iulian-Gabriel si Daniela

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 382/2005

privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+3-4E cu PARCARE la DEMISOL, str. Ecaterina Varga nr. 20, teren în suprafaţă de 357,88 mp,

proprietate Răileanu Iulian-Gabriel şi Daniela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 382/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+3-4E cu PARCARE la DEMISOL, str. Ecaterina Varga nr. 20, teren în suprafaţă de 357,88 mp, în sensul schimbării regimului de înălţime la D+P+4-5-6E, cu asigurarea locurilor de parcare la demisol, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultura nr. 96/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 6103, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 29072 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 12782/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Răileanu Iulian-Gabriel şi Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1464/2001 la Biroul Notarului Public Mariana Lambrino.

 

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 382/2005 rămân neschimbate.

 

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. RĂILEANU IULIAN-GABRIEL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR. 207/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 26731 / 06.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Răileanu Iulian-Gabriel pentru modificarea HCLM nr. 382/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+3-4E cu PARCARE la DEMISOL, str. Ecaterina Varga nr. 20, teren în suprafaţă de 357,88 mp, proprietate Răileanu Iulian-Gabriel şi Daniela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 6103, este proprietate Răileanu Iulian-Gabriel şi Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1464/2001 la Biroul Notarului Public Mariana Lambrino.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime P+4E, situate în zona protejată: sit urban «Zona Peninsulară Constanţa» şi sit arheologic «Oraşul Antic Tomis».

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 357,88 mp, se află în municipiul Constanţa, zona peninsulară. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ecaterina Varga cu o deschidere de 10 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime D+P+4-5-6E, cu destinatia de imobil locuinţe, cu parcare amenajată în sistem Klaus la demisol pentru autoturisme.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus =  D+P+4-5-6E.

P.O.T. aprobat = 72 %                    C.U.T. aprobat = 4,00     

P.O.T. propus = 72 %                                  C.U.T. propus = 6,50                                                            

                                                       

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4769/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                 - Studiu geotehnic

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30531/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 2000/2007

- Aviz Mediu nr. 9322 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1621/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 96/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 382/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+3-4E cu PARCARE la DEMISOL, str. Ecaterina Varga nr. 20, teren în suprafaţă de 357,88 mp, proprietate Răileanu Iulian-Gabriel şi Daniela, în sensul schimbării regimului de înălţime la D+P+4-5-6E.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                        

                

 


■ \[A/


1

SUPRF CONSTRUITA


MCM «0®

063

2004

AD2OO5

DeniAnire proiect    Plan urbanistic de detaliu

1    B40BL OE APARTAMENTE CU

Localitatea    0+P+**

Beneficiar_RAILEANU IULIAN

Scara

1:500

Denumire planșa

PLAN SITUAȚIE - PROPUNERE

Sef proiect

arh. COSTEl SCHIOPULrT

Data 03—2005 I Faza POD    nrAii