Hotărârea nr. 206/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+2E, str. Eliberarii nr. 4, teren in suprafata de 200 mp, proprietate SC DOST-TEK SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

                        H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+2E,

str. Eliberării nr. 4, teren în suprafaţă de 200 mp,

proprietate SC DOST-TEK SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+2E, cu asigurarea a 3 locuri de parcare în incintă, str. Eliberării nr. 4, teren în suprafaţă de 200 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 2852/4, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 37120 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 19574/2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC DOST-TEK SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2655/2003 autentificat de notar public Ciprian Alexandrescu

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC DOST-TEK SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.206/11.04.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 29067 / 05.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC DOST-TEK SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL S+P+2E, str. Eliberării nr. 4, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate SC DOST-TEK SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 2852/4, este proprietate SC DOST-TEK SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2655/2003 autentificat de notar public Ciprian Alexandrescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile care se vor desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 200 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Eliberării cu o deschidere de 10,97 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+2E cu destinaţia de depozitare, spaţii comerciale şi birouri la parter şi etaje. Proiectul propune amenajarea a 3 locuri de parcare în limita terenului, cu acces direct din strada Eliberării.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+2E.

P.O.T. existent = 100 %                  C.U.T. existent = 1,00

P.O.T. propus = 100 %                   C.U.T. propus = 4,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4551/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Partiu                      

- Desfăşurări de front stradal

- Perspective

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  /2006

- Aviz Sanitar nr.2- /2006

- Aviz Mediu nr.  RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ /2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+2E, str. Eliberării nr. 4, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate SC DOST-TEK SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 


■*

PARCARE


COEFICIENȚI URBANISTICI

SITUAȚIE EXISTENTA


PLAN URBANISTIC DE DETALIUPLAN DE ÎNCADRARE IN ZONALEGENDA

• •LIMITA ZONA STUDIATA

— LIMITA TEREN AFERENT P.U.D J CONSTRUCȚIE PROPUSA ” LOCUINȚE INDIVIDUALE ~ LOCUINȚE COLECTIVE _ SPATII COMERCIALE j CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE j SPATII VERZI

A ACCESE PIETONALE ▲ ACCESE AUTO <> REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIMAR'E TEREN

200.00 mp

ARIE CONSTRUITA

200.00 mp

ARIE DESFASURATA

800,00 mp

PO.T

100%

C.U.T.

4.00
Denumire: CONSTRUIRE IMOBIL 0+P+2E SPATII COMERCIALE SI BIROURI

CONSTANTA STR. ELIBERĂRII NR 4 INCINTA MOBITOM SA

Beneficiar: S.C. dosttek S.R.L.


REGLEMENTARI URBANISTICE


FAZA P.U 0.

PLANȘA

A3