Hotărârea nr. 205/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+3E cu SPATII COMERCIALE la PARTER, str. Poporului nr. 20 lot 2, teren in suprafata de 188,44 mp, proprietate Anagnoste Vasile

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+3E cu

SPAŢII COMERCIALE la PARTER,

str. Poporului nr. 20 lot 2, teren în suprafaţă de 188,44 mp,

proprietate Anagnoste Vasile

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+3E cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, cu asigurarea a 4 locuri de parcare în incintă, str. Poporului nr. 20 lot 2, teren în suprafaţă de 188,44 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15633, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 41189 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 15355/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Anagnoste Vasile conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 333/2004,  rectificat sub nr. 904/2005 de notar public Jean Dumitra.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ANAGNOSTE VASILE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

 CONSTANŢA

NR. 205/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 35034 / 21.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Anagnoste Vasile privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+3E cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, str. Poporului nr. 20 lot 2, teren în suprafaţă de 188,44 mp, proprietate Anagnoste Vasile

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15633, este proprietate Anagnoste Vasile conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 333/2004,  rectificat sub nr. 904/2005 de notar public Jean Dumitra.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii în urma desfiinţării.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de188,44 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Poporului cu o deschidere de 10,79 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+3E cu destinaţia de spaţii comerciale la parter şi locuinţe – 3 apartamente – la etaje. Proiectul propune amenajarea în limita terenului proprietate a  4 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 6 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+3E (13,60 m).

P.O.T. propus = 21,27 %                C.U.T. propus = 1,52

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 2399/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Desfăşurări de front stradal

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  10620/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 8063/2006

- Aviz Mediu nr. 4956 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1650/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+3E cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, str. Poporului nr. 20 lot 2, teren în suprafaţă de 188,44 mp, proprietate Anagnoste Vasile.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                      

                

 


.OOMNT p    i

LOCUI*’*BILANȚ TERITORIAL

S TEREN    Din acte = 188.44 MP

Din măsurători =188.00 MF

EXISTENT    PROPUS

SC

00.00 mp    40.00

SD

00,00 mp

287.32

P.O.T.

0,00 %

21.27%

C.U.T.

0,00

1.52


Legenda

Limita zonei studiate

Limita amplasamentului studiat

Construcție propusa


Pi


P+3-Birouri si spatii comerciale

Retragere impusa prin C U.

11,00 m de la axul străzii Locuințe individuale

Construcții anexe

Servicii de interes general

Teren aferent construcțiilor existente Circulație auto

Circulație pietonalaCirculație pietonala propusa Spatii de parcare propuse Spatii plantate propuse

Accese auto

Accese in clădiri

Acces intrare

Acces ieșire


WJN/1

proiects.c. KALINIA PROIECT s r.l itr.WIHtLOR ni} (omtanta Ip#

Amur arfe FA Jnar


OtHWlY


MMhjf wniroruimPAm ii IXXUIHTFIUJ»iWproinT

arti rdtt ArKW

Humar proifiî

faa

II0O6

Ml.

tei

tune»

UUAIWI

hflwra

urb. (armai Hirula


ternar


urb (âimeiifeola


Ymjiot


tara


arh flaiMtoarw


litul piamnln


Vțw