Hotărârea nr. 204/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, str. Soveja nr. 13, teren in suprafata de 81 mp, proprietate Hristu Daniel si Mariana

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

               H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E,

str. Soveja nr. 13, teren în suprafaţă de 81 mp,

proprietate Hristu Daniel şi Mariana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, cu asigurarea a 3 locuri de parcare în incintă, str. Soveja nr. 13, teren în suprafaţă de 81 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, în suprafaţă de 81 mp conform actelor şi 120  mp conform măsurătorilor, identificat cu nr. cadastral 20138, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53874 aşa cum rezultă din Încheierea nr.17334/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Hristu Daniel şi Mariana, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2326/2006 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. HRISTU DANIEL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

CONSTANŢA

NR. 204/11.04.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 35028 / 16.03.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Hristu Daniel privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, str. Soveja nr. 13, teren în suprafaţă de 81 mp proprietate Hristu Daniel şi Mariana.  

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, în suprafaţă de 81 mp conform actelor şi 120  mp conform măsurătorilor, identificat cu nr. cadastral 20138, este proprietate Hristu Daniel şi Mariana, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2326/2006 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRL 2a, corespunzătoare locuinţelor individuale cu maxim P+2 niveluri, situate în afara perimetrelor de protecţie, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 81 mp se află în municipiul Constanţa, în zona Delfinariu.Terenul urmăreşte aliniamentul la str. Soveja, cu o deschidere de13,44m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unui  imobil cu regim de înălţime P+3E, cu funcţiunea de locuire. Astfel la parter sunt prevăzute 3 locuri de parcare şi spaţiu centrală termică. La etajele I-III este prevăzut cate un apartament pe nivel.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+3E 

P.O.T. propus = 32,11 %                    C.U.T. propus = 2,15

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr.4945 /2006

- Reglementări urbanistice sc.1:200                                

- Partiu                      

- Desfăşurări de front stradal

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.30539  /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 2 346 /2007

- Aviz Mediu nr. 9680 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1647 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, str. Soveja nr. 13, teren în suprafaţă de 81 mp proprietate Hristu Daniel şi Mariana.                    

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                    Elaborat, Antuanela DANCU                                                                                                                                    

                

 

 

FE

COEFICIENȚI URBANISTICI - AMPLASAMENT STUDIAT

STEREN

Din acte = 81.00 mp

Din măsurători = 120.00 mp

EXISTENT

PROPUS

SC

0.00 mp

37,29 mp

SD

0.00 mp

258,92mp

32,11%

P.O.T.

0.00%

C.U.T.

0.0

2.15


LEGENDA

■ ■ ■ Limita zonei studiate

__ Amplasament studiat

t..    . r

__J Limite de proprietate

|~| Construcție propusa

Locuințe individuale

| Construcții anexe

| Teren aferent construcțiilor existente Circulații pietonale existente

Circulații auto existente Locuri de parcare propuse, Miinwrprrten

faa

ta

m/ioob

MII

DL«Z1IRItzoo6

URBAMW1

I Proiectat


03


j la parter

Accesa auto la amplasament

Acces pietonal la locuințe

Acces intrare

Acces ieșire


ort Stmwu I anwp


ikuiîdt


uri iimwu fannp

toilor

arii flanuifotario

lirtol pUmintor

Sara

Rwizh

I MN K WaOMRf« flW

J/Sooo

00

IttWMWlARI UMAfflltt

1/1»

PWIPAMfll

| Induarrr pbnu

Uo

11