Hotărârea nr. 203/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 35/2006 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SERVICE AUTO, zona Palazu Mare, bd. Tomis nr. 480, teren in suprafata de 3999,99 mp, proprietate SC AUTO GRUP SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 35/2006

privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SERVICE AUTO,

zona Palazu Mare, bd. Tomis nr. 480, teren în suprafaţă de 3999,99 mp,

proprietate SC AUTO GRUP SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 35/2006 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SERVICE AUTO, zona Palazu Mare, bd. Tomis nr. 480, teren în suprafaţă de 3999,99 mp, în sensul extinderii show-room-ului, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Terenul în suprafaţă totală de 3999,99 mp este proprietate SC AUTO GRUP SRL, după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 1333,33 mp, identificat cu nr. cadastral 187, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 16077 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 18806/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4806/2002 autentificat de notar public Pătraşcu Ioan Gabriel;

-          terenul în suprafaţă de 1333,33 mp, identificat cu nr. cadastral 29, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 1275 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4415/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1100/2002 autentificat de notar public Mariana Iosif;

-          terenul în suprafaţă de 1333,33 mp, identificat cu nr. cadastral 190, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 14895 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4124/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1046/2002 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Celelalte articole ale HCLM nr. 35/2006 rămân neschimbate.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC AUTOGRUP SRL în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

 PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

CONSTANŢA

NR 203/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.32306/12.03.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de SC AUTOGRUP SRL pentru modificarea HCLM nr. 35/2006 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SERVICE AUTO, zona Palazu Mare, bd. Tomis nr. 480, teren în suprafaţă de 3999,99 mp, proprietate SC AUTO GRUP SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 3999,99 mp este proprietate SC AUTO GRUP SRL, după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 1333,33 mp, identificat cu nr. cadastral 87, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4806/2002 autentificat de notar public Pătraşcu Ioan Gabriel;

-          terenul în suprafaţă de 1333,33 mp, identificat cu nr. cadastral 187, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1100/2002 autentificat de notar public Mariana Iosif;

-          terenul în suprafaţă de 1333,33 mp, identificat cu nr. cadastral 190, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1046/2002 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din zona mixtă – instituţii, servicii, comerţ - conform PUZ  - PALAZU MARE III aprobat prin HCLM nr. 126/2003. 

Folosirea actuală a terenului –pe teren există trei construcţii cu o structură durabilă şi în stare foarte bună.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 3999,99 mp se află în municipiul Constanţa, DN 2A KM 202+450 Palazu Mare. Terenul urmăreşte aliniamentul la            DN 2A – bd. Tomis.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea extinderii showroom-ului existent pentru mărirea spaţiului de prezentare, reamenajarea platformei de parcare existentă şi rezolvarea echipării edilitare. 

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – construcţia se va amplasa la 40 m faţă de axul DN 2A.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = Parter înalt.  

P.O.T. aprobat = 26,57 %                       C.U.T. aprobat = 0,328

P.O.T. propus = 27,76  %                   C.U.T. propus = 0,34

                         

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu general

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr.3443 / 21.08.2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr.516 / 40786/2006                                  - Aviz  Brigada Pompieri nr.10775  /2007

- SC ELECTRICA nr. 6023206 /2006       - Aviz Sanitar nr.2- 15307 /2006

- ROMTELECOM nr.           1541 /2006                - Aviz Mediu nr.801  RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 35/2006 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SERVICE AUTO, zona Palazu Mare, bd. Tomis nr. 480, teren în suprafaţă de 3999,99 mp, proprietate SC AUTO GRUP SRL, în sensul extinderii show-room-ului.  

  

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                      

 


—ț-fȚi - ' iU

__-rrrT


c