Hotărârea nr. 202/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+M si GARAJ, str. Fantanele nr. 49, teren in suprafata de 1267,19 mp, proprietate Grigoras Mircea si Stefana

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

 H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M şi GARAJ,

str. Fântânele nr. 49, teren în suprafaţă de 1267,19 mp,

proprietate Grigoraş Mircea şi Ştefana.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M şi GARAJ, str. Fântânele nr. 49, teren în suprafaţă de 1267,19 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 9594/11, înscris în Cartea Funciară sub nr.27827 aşa cum rezultă din Incheierea nr. 9643/2002 eliberata de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Grigoraş Mircea şi Ştefana conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 693/2002, rectificat sub nr. 1651/2002 de notar public Bratu Daniel Dumitru.

           

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. GRIGORAŞ MIRCEA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

CONSTANŢA

NR.202/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr.30930/12.03.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Grigoraş Mircea privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M şi GARAJ, str. Fântânele nr. 49, teren în suprafaţă de 1267,19 mp, proprietate Grigoraş Mircea şi Ştefana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 9594/11, este proprietate Grigoraş Mircea şi Ştefana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 693/2002 autentificat de notar public Bratu Daniel Dumitru.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRL 2c  corespunzătoare locuinţelor individuale aflate în zone de extinderi, cu nivel maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1267,19 mp se află în municipiul Constanţa, zona Constanţa Sud Agigea. Terenul urmăreşte aliniamentul la str. Fântânele, cu o deschidere de 14  m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei locuinţe familiale în regim de înălţime P+M cu garaj şi împrejmuire la stradă pe latura de nord.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) –clădirea se va dispune la 10 m faţă de aliniament.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M

P.O.T. propus = 10,05 %                    C.U.T. propus = 0,19

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:1000                               - Memoriu general

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr.1603 /2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Secţiune caracteristică                            

- Desfăşurări de front stradal

 

Avize utilitati                                                           Alte avize

- RAJA nr.763/17955 /2006                                                - Aviz Mediu nr.4537  RP/2006

- SC ELECTRICA nr.1338 /2006                          

- PETROTRANS din 2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M şi GARAJ, str. Fântânele nr. 49, teren în suprafaţă de 1267,19 mp, proprietate Grigoraş Mircea şi Ştefana.  

 

                

 

ARHITECT ŞEF,                                                    

  Arh. Ionuţ TOMA                                                 

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                                     

                

 

 


LEGENDA:

LIMITA ZONEI STUDIA TE.

UMITE DE PROPRIETATE.

LIMITA OBIECTIVULUI PROPUSCONSTRUCȚII EXISTENTE

CONSTRUCȚIE P+M PROPUSA - LOCUIN TA

.ANEXA P PROPUSA - GARAJ

SPATII PLANTATE EXISTENTE SI PROPUSE

CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETON AI F

ACCESE PIETON AI F. SI AUTO IN INCINTA

ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE SI PROPUSE

CONFIG!'RAȚIA SPAHAL VOLl MEI K1CA

H = 4.75 m la comisa pn P-M i propuși

INDICI DE OCUPAREPOT existent    0.00%

POT propus    10.05%

CUT existent    0 00

CUT propus    0.19


BILANȚ TERITORIAL ( EXISTENT SI PROPI SI

SUPRAFAȚA TEREN    St - 1267 19 mp.

SUPRAFAȚA C-TIE P-M PROPUSA. Se» 105.00 mp. Sd« 210.00 mp SUPRAFAȚA ANEXA -GARAJ- PROPUSA    Sc= 2231 mp


BA

OD


DE ARHITECTURA C.arh.DUMITRU OMOCEA TNA 3722

Constanta.Sir.Soveja.nr.53,bl.l4.sc.C/î*' Tel. 656139:0723/783215


Proiect: Construire locuința unifamiltalâ P-M garaj ?i împrejmuire


Beneficiar: Gr»gOf35 Mirceași Ștefana


\aiplavamcnt: Mim Constanța. 5tr Lântănelc.nr 49.2ona

Constanța Sud-Agigea___‘_


PR.NR

20/06

FAZA

P.U.D


Proiectat Desenat Set' proiect


C arh Omocea Dumitru


Tch Otnocca Ileana


C Arh Qmncca Dumitru


Scara

1:500


Data

05/2006


REGLEMENTĂRI

URBANISTICE