Hotărârea nr. 201/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA ATELIER TAMPLARIE si ANEXE, zona Palas, parcela A 903/32/1, teren in suprafata de 3500 mp, proprietate Pavel Dumitru si Ionela

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HALĂ ATELIER TÂMPLĂRIE şi ANEXE,

zona Palas, parcela A 903/32/1, teren în suprafaţă de 3500 mp,

proprietate Pavel Dumitru şi Ionela

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ ATELIER TÂMPLĂRIE şi ANEXE, cu asigurarea a 17 locuri de parcare în incintă, zona Palas, parcela A 903/32/1, teren în suprafaţă de 3500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 10271/1, înscris în Cartea Funciară sub nr. 101221 aşa cum rezultă din Incheierea nr. 59896/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Pavel Dumitru şi Ionela, conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 4765/2005 autentificat de notar public Cristina Budei, actului de dezmembrare nr. 3856/2006 autentificat de notar public Andrei Octavian.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. PAVEL DUMITRU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

 

 PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

   

 

 CONSTANŢA

NR. 201/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 28364/05.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Pavel Dumitru privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ ATELIER TÂMPLĂRIE şi ANEXE, zona Palas, parcela A 903/32/1, teren în suprafaţă de 3500 mp, proprietate Pavel Dumitru şi Ionela.  

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 10271/1, este proprietate Pavel Dumitru şi Ionela, conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 4765/2005 autentificat de notar public Cristina Budei, actului de dezmembrare nr. 3856/2006 şi contractului de vânzare – cumpărare nr. 3879/2006 autentificate de notar public Andrei Octavian.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRA1 corespunzătoare activităţilor agro – industriale, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 3500 mp se află în municipiul Constanţa, Zona Palas. Terenul urmăreşte aliniamentul la De  903/115 cu o deschidere de 35 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei hale în regim de înălţime parter, pentru atelier de tamplărie  cu dependinţe administrative, situate în partea dinspre stradă, intr-o zonă cu mezanin a obiectivului. Zona cu mezanin va cuprinde un spaţiu de prezentare, un atelier de tapiţerie, şi centrala termică la parter, iar deasupra două birouri, două grupuri sanitare, un oficiu şi o debara. Proiectul propune amenajarea unei parcări cu 17 locuri.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 14,40  %               C.U.T. propus = 0,14

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:200                                              - Memoriu general

- Regimul de proprietate sc.1:200                                     - Certificat urbanism nr.4731/21.11.2006

- Reglementări urbanistice sc.1:200                                 - Declaraţie autentificată sub nr. 721/2007 de

- Partiu                                                                       notar public Andrei Octavian

- Faţade                                                                     

- Fotografii                                                                           

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- ROMTELECOM nr.1697/2006                - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30512/2007

- SC ELECTRICA nr. 6023590 /2006       - Aviz Sanitar nr.2-219 /2007

                                                                        - Aviz Mediu nr.9404 RP /2007

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie Seria A/ nr.1623 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ ATELIER TÂMPLĂRIE şi ANEXE, zona Palas, parcela A 903/32/1, teren în suprafaţă de 3500 mp, proprietate Pavel Dumitru şi Ionela.  

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                      

                

 

 

2. <3

PUD

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE HALA ATELIER TAMPLARIE CU DEPENDINȚELEGENDA


---LIMITA ZONEI STUDIATETEREN LIBER NECONSTRUIT

CONSTRUCȚIE PROPUSA - PARI SUPRAF.CONSTR. = 720 mp P.O.T. = 20,57% ; C.U.T. = 0,21

CIRCULAȚII CAROSABILE


PLATFORMA DIN BETON PENTR CIRCULAȚIE AUTO


ACCESE PRINCIPALE


ALINIERE PROPUSA


UTILITATI


ALIMENTARE CU APA - PUT FORAT REȚEA CANALIZARE -NU REȚEA ELECTRICA - NU


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 045 CONSTANTA


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

c arh. Can-.eia llie

PROIECTAT

c.3rh. Danieta llie

DESENAT

-arh. Daraeia llie

Data.

2C07


Benefician PAVEL DUMITRU Zona OVIS, sote 99, paicoia A9C3/32/1, Constanta


Scara: T«u proiect:

1:200 CONSTRUIRE HALA - ATEUER TAMPLARIE


REGLEMENTARI


Ftaec


Faz

P.U


Plans

3