Hotărârea nr. 200/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, zona Palazu Mare, parcela A 586/2/44/4, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Dragomir Valentin si Liliana

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

zona Palazu Mare, parcela A 586/2/44/4, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate Dragomir Valentin şi Liliana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, zona Palazu Mare, parcela A 586/2/44, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15973/44/4, înscris în Cartea Funciară sub nr. 48146, aşa cum reiese din Încheierea nr. 21792/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Dragomir Valentin şi Liliana conform contractului de vânzare-cumpărare  autentificat sub nr. 4320/2004 de notar public Eugenia Trifu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, dlui. DRAGOMIR VALENTIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.200/11.04.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 28436/06.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Dragomir Valentin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, zona Palazu Mare, parcela A 586/2/44/4, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Dragomir Valentin şi Liliana.

  

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15973/44, este proprietate Dragomir Valentin şi Liliana, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4320/2004 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale in regim maxim de înălţime P+2E, conform PUZ – Zona Palazu III, aprobat prin HCLM  126/2003.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp se află în municipiul Constanţa,  Zona Palazu Mare, lotul 4, parcela A 586/2/44, cu acces direct din DE aflat în legătură cu Bdul Tomis. Terenul urmăreşte aliniamentul la drumul de exploatare cu o deschidere de 15,77 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune construire unui imobil cu regim de înălţime P+1E, cu funcţiunea de locuinţă individuală. Proiectul propune şi realizarea unei parcări pentru un autoturism.                   .

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 7 m de la limita terenului dinspre stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus =  P+1E

P.O.T. propus = 30,05 %                        C.U.T. propus = 0,53

 

Documentaţia prezentată conţine :

 

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4556/02.11.2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                      

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr.529/42793/2006                                        

- SC ELECTRICA nr. 6023403 /2006            - Aviz Sanitar nr.2- /2006

- ROMTELECOM nr.1594//2006                   - Aviz Mediu nr.9159 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, zona Palazu Mare, parcela A 586/2/44/4, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Dragomir Valentin şi Liliana.  

                

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                             

 BILANȚ TERITORIAL

S TEREN

Din acte =    500,00 mp

Din măsurători =    500,00 mp

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00mp

133.17 mp

SD

O.OOmp

166,34 mp

POT.

0.00%

30,04%

C.U.T.

0.00

0.53
Zona studiata

Amplasament studiat

Limite de proprietate

Construcții anexe gospodărești

Construcție in execuție

Teren aferent constructilor

existente

Teren arabil

Circulații existente

Clădire propusa

Spațiu plantat propus Circulații pietonale propuse

Loc de parcare propus

Acces in clădire

Acces autoPROIECTANT GENERALut WlIHtLOR nr (antanta 8700


dircnorfh fdnAnov


ONcoiv


(ONllHIN «OM P+< lOnNHTAMDIVIDUAUarh IrtaAnor faza


Dau


UWAIW1


Frrtntat


Homar


POO


II BMMtt looj


l)rt> in? (arwn (tarta


Urttag (mîiwiHhoU


Verificat


MiOInufoenr


Iltt pliwiki


Rf6LfMOilARKIRBANKna


Indifatrr piwsa


tara


l/soo


krtzia


00