Hotărârea nr. 20/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, str. B St Delavrancea nr. 44, teren in suprafata de 198,24 mp, proprietate Ion Ion si Niculina

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi SUPRAETAJARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER,

str. B Şt Delavrancea nr. 44, teren în suprafaţă de 198,24 mp,

proprietate Ion Ion şi Niculina

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER, str. B Şt Delavrancea nr. 44, teren în suprafaţă de 228,24 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 20143, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 54082 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16472/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Ion Ion şi Niculina conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 21928/1992 autentificat de fostul Notariat de Stat şi nr. 3099/1999 autentificat de notar public Carmen Iordan, contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 2627/2002 de notar public Florin Vişan, certificatului de moştenitor nr. 70 /2002 şi contractelor de vânzare – cumpărare nr. 2632/2002 şi nr. 2633/2002, autentificate de notar public Florin Vişan

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. ION ION, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.20/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 118690 / 19.10.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Ion Ion privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER, str. B Şt Delavrancea nr. 44, teren în suprafaţă de 228,24 mp, proprietate Ion Ion şi Niculina.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20143, este proprietate Ion Ion şi Niculina conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 21928/1992 autentificat de fostul Notariat de Stat şi nr. 3099/1999 autentificat de notar public Carmen Iordan, certificatului de moştenitor nr. 70 /2002 şi contractelor de vânzare – cumpărare nr. 2632/2002 şi nr. 2633/2002, toate trei autentificate de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 228,24 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Barbu Ştefănescu Delavrancea cu o deschidere de 10,92 m şi la strada Semănătorului cu un front de 15,15 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi supraetajarea parţială a locuinţei parter existente pentru realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P-P+1E cu destinaţia de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 52,65 %                   C.U.T. existent = 0,53

P.O.T. propus = 56,70 %                    C.U.T. propus = 0,82

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 993/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- SC ELECTRICA nr.  939/2006                    - Aviz Mediu nr. 6404 RP/2006

- ROMTELECOM nr. 439 /2006                   

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER, str. B Şt Delavrancea nr. 44, teren în suprafaţă de 228,24 mp, proprietate Ion Ion şi Niculina.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT