Hotărârea nr. 2/2007

Hotarare privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2007

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

 MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R A R E

privind   aprobarea bugetului municipal  pe anul 2007

 

 

 

 

          Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta oridnara la data de 30.01.2007;

          Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare , raportul Comisiei nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public si privat , raportul Directiei Financiare nr._______________/___________ precum si raportul Directiei Tehnic – Investitii nr:__________/____________;

          Avand in vedere prevederile Legii  nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si Legea nr.486/2006 privind legea bugetului de stat pe anul 2007;

  În temeiul prevederilor art.38 alin. 2 lit. b , alin. 4 lit. a  si  art.1207 alin.1 lit. b din  Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea  Legii  administraţiei publice locale nr/215/2001;

 

 

 

H O T A R A S T E :

         

 

          Art. 1 Bugetul municipal  pe anul 2007 se aproba la venituri in suma de  336.282 mii lei si la cheltuieli in  suma de 336.282 mii lei fiind un buget echilibrat , taxele speciale la suma de 13.496 mii lei iar fondul de rulment ce se constituie conform legii in suma de 101.289 mii lei .

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2007, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, in clasificatia economica si functionala este prezentata in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Sinteza bugetului municipal pentru veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local  pe anul 2007, este prezentata in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni si categorii de investitii este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.5.Veniturile proprii ale bugetului municipal sunt in suma de   220.178 mii lei .

        - Veniturile curente ale bugetului municipal sunt in suma de 317.182 mii lei, din care venituri fiscale in suma de  300.762 mii lei si venituri nefiscale in suma de 16.420 mii lei.

          -Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit si castiguri din capital  in suma de 115.998 mii lei, impozite si taxe pe proprietate  in suma de  54.050 mii lei impozite si taxe pe bunuri si servicii in suma de 130.614 mii lei si alte impozite si taxe fiscale in suma de 100 mii lei  .

          -Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate   in suma de 2.950 mii lei, vanzari de bunuri si servicii  in suma de 13.470 mii lei .

          -Veniturile de capital sunt in suma de 19.100  mii lei.

-Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt in suma de 115.700   mii lei.

-Sumele alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale sunt in  suma de 248 mii lei.

 Art.6-Taxele speciale sunt in suma de 13.496 mii lei constituite  in baza legii.

 Art.7 Fondul  de rulment constituit conform legii este in suma de 101.289 mii lei.

           Art.8 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetul local sunt in suma de 116.104   mii lei din care:

          1.- invatamant preuniversitar de stat  104.566 mii lei din care:

                   - cheltuieli de personal                104.424 mii lei

                   - burse acordate elevilor                      142 mii lei

          2.- crese                                                       903 mii lei

         

           3. Sume defalcate pentru serv. de evidenta populatiei – 858 mii lei

4.Sume defalcate  pentru echilibrarea bugetelor locale  - 9 mii lei.

5.Sume defalcate pentru persoane cu handicap  - 8.602 mii lei

6.Sume defalcate pentru ajutor social sunt in suma de 1.166 mii lei

          Art.9 Cheltuielile pentru Autoritati publice si actiuni externe sunt in  suma de 31.736 mii lei din care 17.181  mii lei bunuri si servicii, 13.148 mii lei cheltuieli de personal si 1.407  mii lei cheltuieli de capital.

Art.10 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale sunt in suma de 858 mii lei din care bunuri si servicii 421 mii lei si cheltuieli de personal suma de 437 mii lei.

Art.11 Cheltuielile pentru  capitolul Ordine publica si siguranta nationala  sunt in  suma de 3.530 mii lei din care bunuri si servicii in suma de 3.430 mii lei si cheltuieli de capital la suma de 100 mii lei.

Art.12 Cheltuielile pentru Invatamint sunt in suma de 104.566 mii lei din care cheltuieli de personal 104.424 mii lei si 142 mii lei transferuri (burse).

          Art.13 Cheltuielile pentru Sanatate sunt in suma de  680 mii lei reprezentind cheltuieli pentru asistenta sociala.

          Art.14 Cheltuielile pentru Cultura, Recreere si Religie sunt in suma de 25.630 mii lei din care 1.150 mii lei transferuri catre institutii  publice  de sub autoritatea Consiliului local , bunuri si servicii in suma de 21.466 , alte cheltuieli  in suma de 3.000 mii lei si 14 mii lei cheltuieli de capital.

          Art.15 Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala sunt in suma de 30.927 mii lei din care 2.850 mii lei bunuri si servicii, 1.443 mii lei cheltuieli de personal,  2.300 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice , alte transferuri in suma de 11.050 mii lei, asistenta sociala in suma de 12.768 mii lei, alte cheltuieli in suma de 120 mii lei si  396 mii lei cheltuieli de capital.

          Art.16 Cheltuielile totale pentru Locuinte, Servicii si Dezvoltare publica sunt in suma de  39.633 mii lei din care 5.500  mii lei cheltuieli de personal,  33.009 mii lei bunuri si servicii,  alte transferuri in suma de 575 mii lei si 549 mii lei cheltuieli de capital.

Cheltuielile pentru bunuri si servicii  vor asigura finantarea urmatoarelor activitati:

          1.iluminatul public, cu 5.411 mii lei

2.alte programe de gospodarie publica , cu 6.198 mii lei

3.Serviciului Public de Impozite si Taxe si alte venituri ale

bugetului local , cu   3.900 mii lei

4.Serviciului public de administrare scoli

         RAEDPP, cu 17.500  mii lei

          Art.17 La capitolul  Protectia mediului cheltuielile pentru bunuri si servicii sunt in suma de  35.855 mii lei.

          Art.18 Cheltuielile pentru capitolul Actiuni generale economice, comerciale si de munca sunt in suma de 10 mii lei.

Art.19 Cheltuielile la capitolul Combustibili si energie sunt in suma de 55.806 mii lei  din care subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif  din bugetul local in suma de  54.925 mii lei si cheltuieli de capital la suma de  881  mii lei.

Art.20 Cheltuielile pentru Transporturi  sunt in suma de  7.051   mii lei din care 832 mii lei bunuri si servicii, subventii 6.000 mii lei si 219 mii lei cheltuieli de capital  .

          Art.21 Cheltuielile evidentiate in afara bugetului local  pe anul 2007 sunt in suma de 114.785 mii lei ,  din care :

- 11.982 mii lei reprezinta bunuri si servicii in urmatoarea structura:

          - autoritati publice                                               1.580    mii lei

          - alte servicii publice generale                               893    mii lei

          - cultura,recreere si religie                             31   mii lei

          - locuinte servicii si dezvoltare publica                  748   mii lei

          - protectia mediului                                            8.730   mii lei

 -  99.778 mii lei cheltuieli de capital astfel:

          - autoritati publice                                     17.032  mii lei

           - cultura,recreere si religie                                        500   mii lei

           -asigurari si asistenta sociala                                100   mii lei

          - locuinte, servicii si dezvoltare publica              73.518 mii lei

- protectia mediului                                                 471 mii lei

          - transporturi                                                         8.157 mii lei

- 3.025 mii lei Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa       

Finantarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii si de capital pentru activitatile mentionate se va realiza prin alocarea in completare de resurse de la bugetul local.

 

          Art.22 Conform H.C.L.M.nr.351/02.10.2001, H.C.L.M nr.90/2004, H.C.L.M nr.267/2004, H.C.L.M.277/2004, H.C.L.M. nt.353/2001, H.C.L.M. nr.320/2002, H.C.L.M. nr.150/2002, H.C.L.M nr.437/2002,H.C.L.M. nr.598/2002, H.C.L.M nr.209/2003, H.C.L.M nr.276/2004, H.C.L.M nr.437/2006, H.C.L.M. nr.118/2006  , s-a delegat gestiunea unor sisteme publice de gospodarie comunala catre Scil Confort Urban Constanta.

Drept urmare finantarea cheltuielilor privind majorarea capitalului social la S.C.I.L. Confort Urban se poate face  din bugetul local, din taxele speciale , precum si din  fondul de rulment constituit conform legii .

Art.23 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  va comunica prezenta hotarare tuturor directiilor din  cadrul Primariei precum si Serviciului Audit Public Intern si spre stiinta  Prefectului  judetului Constanta in vederea aducerii la indeplinire.

 

Adoptata de un numar de  26  consilieri din   27   membri

 

 

PRESEDINTELE   SEDINTEI ,                                                                                                                                                                                                                                     CONTRASEMNEAZA                                                                  

         SECRETAR                                                                                         MARCELA ENACHE                                       

Constanta

Nr.2/ 30.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA FINANCIARA

NR. ______________/___________

 

 

 

 

 

 

RAPORT

 

 

 

Bugetul municipal  pe anul 2007 se aproba la venituri in suma de  336.282 mii lei si la cheltuieli in  suma de 336.282 mii lei fiind un buget echilibrat , taxele speciale la suma de 13.496 mii lei iar fondul de rulment ce se constituie conform legii in suma de 101.289 mii lei .

          Veniturile proprii ale bugetului municipal sunt in suma de   220.178 mii lei .

        - Veniturile curente ale bugetului municipal sunt in suma de 317.182 mii lei, din care venituri fiscale in suma de  300.762 mii lei si venituri nefiscale in suma de 16.420 mii lei.

          -Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit si castiguri din capital  in suma de 115.998 mii lei, impozite si taxe pe proprietate  in suma de  54.050 mii lei impozite si taxe pe bunuri si servicii in suma de 130.614 mii lei si alte impozite si taxe fiscale in suma de 100 mii lei  .

          -Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate   in suma de 2.950 mii lei, vanzari de bunuri si servicii  in suma de 13.470 mii lei .

          -Veniturile de capital sunt in suma de 19.100  mii lei.

-Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt in suma de 115.700   mii lei.

-Sumele alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale sunt in  suma de 248 mii lei.

-Taxele speciale sunt in suma de 13.496 mii lei constituite  in baza legii.

Fondul  de rulment constituit conform legii este estimat la suma de 101.289 mii lei.

          Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetul local sunt estimate la suma de 116.104   mii lei din care:

          1.- invatamant preuniversitar de stat  104.566 mii lei din care:

                   - cheltuieli de personal                 104.424 mii lei

                   - burse acordate elevilor                      142 mii lei

          2.- crese                                                       903 mii lei

         

           3. Sume defalcate pentru serv. de evidenta populatiei – 858 mii lei

4.Sume defalcate  pentru echilibrarea bugetelor locale  - 9 mii lei.

5.Sume defalcate pentru persoane cu handicap  - 8.602 mii lei

6.Sume defalcate pentru ajutor social sunt in suma de 1.166 mii lei

          Cheltuielile pentru Autoritati publice si actiuni externe sunt in  suma de 31.736 mii lei din care 17.181  mii lei bunuri si servicii, 13.148 mii lei cheltuieli de personal si 1.407  mii lei cheltuieli de capital.

Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale sunt in suma de 858 mii lei din care bunuri si servicii 421 mii lei si cheltuieli de personal suma de 437 mii lei.

Cheltuielile pentru  capitolul Ordine publica si siguranta nationala  sunt in  suma de 3.530 mii lei din care bunuri si servicii in suma de 3.430 mii lei si cheltuieli de capital la suma de 100 mii lei.

Cheltuielile pentru Invatamint sunt in suma de 104.566 mii lei din care cheltuieli de personal 104.424 mii lei si 142 mii lei transferuri (burse).

Cheltuielile pentru Sanatate sunt in suma de  680 mii lei reprezentind cheltuieli pentru asistenta sociala.

          Cheltuielile pentru Cultura, Recreere si Religie sunt in suma de 25.630 mii lei din care 1.150 mii lei transferuri institutii  publice  de sub autoritatea Consiliului local , bunuri si servicii in suma de 21.466 , alte cheltuieli  in suma de 3.000 mii lei si 14 mii lei cheltuieli de capital.

          Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala sunt in suma de 30.927 mii lei din care 2.850 mii lei bunuri si servicii, 1.443 mii lei cheltuieli de personal,  2.300 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice , alte transferuri in suma de 11.050 mii lei, asistenta sociala in suma de 12.768 mii lei, alte cheltuieli in suma de 120 mii lei si  396 mii lei cheltuieli de capital.

          Cheltuielile totale pentru Locuinte, Servicii si Dezvoltare publica sunt in suma de  39.633 mii lei din care 5.500  mii lei cheltuieli de personal,  33.009 mii lei bunuri si servicii,  alte transferuri in suma de 575 mii lei si 549 mii lei cheltuieli de capital.

Cheltuielile pentru bunuri si servicii  vor asigura finantarea urmatoarelor activitati:

          1.iluminatul public, cu 5.411 mii lei

2.alte programe de gospodarie publica , cu 6.198 mii lei

3.Serviciului Public de Impozite si Taxe si alte venituri ale

bugetului local , cu   3.900 mii lei

4.Serviciului public de administrare scoli

         RAEDPP, cu 17.500  mii lei

          La capitolul  Protectia mediului cheltuielile pentru bunuri si servicii sunt in suma de  35.855 mii lei.

          Cheltuielile pentru capitolul Actiuni generale economice, comerciale si de munca sunt in suma de 10 mii lei.

Cheltuielile la capitolul Combustibili si energie sunt in suma de 55.806 mii lei  din care subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif  din bugetul local in suma de  54.925 mii lei si cheltuieli de capital la suma de  881  mii lei.

Cheltuielile pentru Transporturi  sunt in suma de  7.051   mii lei din care 832 mii lei bunuri si servicii, subventii 6.000 mii lei si 219 mii lei cheltuieli de capital  .

Cheltuielile evidentiate in afara bugetului local  pe anul 2007 sunt in suma de 114.785 mii lei ,  din care :

- 11.982 mii lei reprezinta bunuri si servicii in urmatoarea structura:

          - autoritati publice                                               1.580    mii lei

          - alte servicii publice generale                               893    mii lei

          - cultura,recreere si religie                             31   mii lei

          - locuinte servicii si dezvoltare publica                  748   mii lei

          - protectia mediului                                            8.730   mii lei

 -  99.778 mii lei cheltuieli de capital astfel:

          - autoritati publice                                     17.032  mii lei

           - cultura,recreere si religie                                        500   mii lei

           -asigurari si asistenta sociala                                100   mii lei

          - locuinte, servicii si dezvoltare publica               73.518 mii lei

- protectia mediului                                                 471 mii lei

          - transporturi                                                         8.157 mii lei

- 3.025 mii lei Fondul de eulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa       

Finantarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii si de capital pentru activitatile mentionate se va realiza prin alocarea in completare de resurse de la bugetul local.

Conform H.C.L.M.nr.351/02.10.2001, H.C.L.M nr.90/2004, H.C.L.M nr.267/2004, H.C.L.M.277/2004, H.C.L.M. nt.353/2001, H.C.L.M. nr.320/2002, H.C.L.M. nr.150/2002, H.C.L.M nr.437/2002,H.C.L.M. nr.598/2002, H.C.L.M nr.209/2003, H.C.L.M nr.276/2004, H.C.L.M nr.437/2006, H.C.L.M. nr.118/2006  , s-a delegat gestiunea unor sisteme publice de gospodarie comunala catre Scil Confort Urban Constanta.

Drept urmare finantarea cheltuielilor privind majorarea capitalului social la S.C.I.L. Confort Urban se poate face  din bugetul local, din taxele speciale , precum si din  fondul de rulment constituit conform legii .

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ec.Marcela Frigioiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

JUDEŢUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Formular:
" BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,"
"TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2007 "
mii lei - mii lei -mii leimii lei
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2005Program 2007Propuneri 2007Estimări 2008Estimări 2009Estimări 2010Program 2007Program 2007
TOTAL VENITURI (rd.3+83+89+96)100.01388523720300000340532336282
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.28-80+83+89)248.02188932274800000224428220178
I. VENITURI CURENTE (rd.4+49)300.02188933529300000321432317182
A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+27+46)400.0303365100000305012300762
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13)"500.0401190500000115998115998
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)"600.0505000005050
Impozit pe profit (rd.8)701.0205000005050
Impozit pe profit de la agenţi economici 801.02.01505050
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10)"900.0601190000000115948115948
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)1004.0201190000000115948115948
Cote defalcate din impozitul pe venit1104.02.01115700115700115700
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale1204.02.043300248248
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14)"1300.0700000000
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.15)"1405.0200000000
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "1505.02.50
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.17)1600.0905405000005405054050
Impozite si taxe pe proprietate (rd.18+21+25+26)1707.0205405000005405054050
Impozit pe cladiri (rd.19+20)1807.02.0103750000003750037500
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)1907.02.01.0112000xxxx1200012000
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *)2007.02.01.0225500xxxx2550025500
Impozit pe terenuri (rd.22 la rd.24)2107.02.0207550000075507550
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)2207.02.02.013000xxxx30003000
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)2307.02.02.024500xxxx45004500
Impozitul pe terenul din extravilan *) 2407.02.02.0350xxxx5050
"Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru "2507.02.03900090009000
Alte impozite si taxe pe proprietate 2607.02.50
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.28+35+37+40)2700.1001628100000134364130614
Sume defalcate din TVA (rd.29 la rd 34)2811.0201445500000116104116104
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti2911.02.01
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti"3011.02.02106984116095116095
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 3111.02.0434996
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 3211.02.05
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale3311.02.06257099
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural3411.02.07
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.36)3512.0201500000015001500
Taxe hoteliere3612.02.07150015001500
Taxe pe servicii specifice (rd.38+39)3715.0201000000100100
Impozit pe spectacole3815.02.01100100100
Alte taxe pe servicii specifice3915.02.50
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.41 +44+45)"4016.0201666000001666012910
Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.42+43)4116.02.02087500000875010500
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)4216.02.02.01450045005000
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)4316.02.02.02425042505500
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare4416.02.03850850850
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"4516.02.50706070601560
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.47)4600.1106000000600100
Alte impozite si taxe fiscale (rd.48)4718.0206000000600100
Alte impozite si taxe4818.02.50600600100
C. VENITURI NEFISCALE (rd.50+59)4900.12188931642000001642016420
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.51+57)5000.1327332950000029502950
Venituri din proprietate (rd.52 la rd.56)5130.0227331750000017501750
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene şi locale5230.02.01
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti5330.02.03485505050
Venituri din concesiuni si inchirieri5430.02.052248170017001700
Venituri din dividende 5530.02.08
Alte venituri din proprietate5630.02.50
Venituri din dobanzi (rd.58)5731.0201200000012001200
Alte venituri din dobanzi5831.02.03120012001200
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.60+68+71+76+80)5900.14161601347000001347013470
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.61 la rd.67)6033.022844650000465465
Venituri din prestari de servicii6133.02.08150150150
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese6233.02.10219250250250
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social6333.02.12
Taxe din activitati cadastrale si agricultura6433.02.24101010
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială6533.02.27
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"6633.02.2865505050
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati6733.02.50555
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.69+70)"6834.02148258285000082858285
Taxe extrajudiciare de timbru6934.02.024175170017001700
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"7034.02.5010650658565856585
"Amenzi, penalitati si confiscari (rd.72 la rd.75)"7135.0213351515000015151515
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale7235.02.011331150015001500
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe7335.02.024
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"7435.02.03
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"7535.05.50151515
Diverse venituri (rd.77 la 79)7636.0203205000032053205
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 7736.02.05300530053005
Venituri din ajutoare de stat recuperate7836.02.11
Alte venituri7936.02.50200200200
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.81+82)"8037.0200000000
Donatii si sponsorizari8137.02.01
Alte transferuri voluntare8237.02.50
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.84) 8300.15199311910000001910019100
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.85 la rd.88)8439.02199311910000001910019100
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice8539.02.01
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului8639.02.03500050005000
Venituri din privatizare8739.02.0431
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat8839.02.0719900141001410014100
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (rd.90) 8900000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate(rd.91 la rd.95)9040.0200000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii9140.02.06
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice9240.02.07
Împrumuturi temporare din trezoreria statului*)9340.02.10xxxxxxx
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă*) 9440.02.11xxxxxxx
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate9540.02.50
IV. SUBVENTII (rd.97)9600.17280000000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+111)9700.18280000000
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+107)9842.02280000000
A. De capital (rd.100 la rd.106)9900.19280000000
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare10042.02.01
Investitii finantate partial din imprumuturi externe10142.02.03
Aeroporturi de interes local10242.02.04
Planuri si regulamente de urbanism10342.02.05
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi10442.02.0628
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor10542.02.09
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă10642.02.10
B. Curente (rd.108 la rd.110)10700.2000000000
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap10842.02.21
Subventii primite din Fondul de Interventie10942.02.28
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar11042.02.29
Subventii de la alte administratii (rd.112 la rd.115)11143.0200000000
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului11243.02.01
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca "11343.02.04
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap11443.02.07
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate11543.02.08
116
TOTAL CHELTUIELI (rd.118+159+170) sau (182+267+304+461+532)11749.0203720300000329392336282
CHELTUIELI CURENTE (rd.184+213+247+256+269+284+306+351+378+421+463+500+534+557+586+605+642)1180103462740000326065332716
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.185+214+270+285+307+352+379+422+464+501+535+558+587+606+643)1191001205640000129067124952
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.186+215+248+271+286+308+353+380+423+465+502+536+559+588+607+644)1202001005360000104288115054
Din care : Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (rd.243)12120.2400000000
TITLUL III DOBANZI (rd.250)1223000000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.251)12330.0100000000
Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.252)12430.0200000000
Alte dobanzi (rd.253)12530.0300000000
TITLUL IV SUBVENTII (rd.560+608)1264009592100006092560925
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.561+609))12740.0360925
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.216) **)1285000000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.217) **)12950.0400000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.187+218+287+309+354+381+424+466+503+562+589+610+645)1305103450000034503450
Transferuri curente (rd.188+219+258+288+310+355+382+425+467+504+563+590+611+646)13151.0103450000034503450
Transferuri catre instituţii publice (rd.189+220+289+311+383+426+468+505+564+591+612+647)13251.01.0103450000034503450
Actiuni de sanatate (rd.356)13351.01.0300000000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului (rd.259)13451.01.1400000000
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.260)13551.01.1500000000
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.221)13651.01.2400000000
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.261)13751.01.3100000000
Transferuri de capital (rd.357)13851.0200000000
Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale (rd.358)13951.02.1200000000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.190+222+312+384+427+469+506+537+565+613+648)1405501162500001162511625
A. Transferuri interne.(rd.191+223+313+385+428+470+507+538+566+614+649)14155.0101162500001162511625
Programe cu finantare rambursabila (rd.224+429)14255.01.0300000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila (rd.192+225+430+508)14355.01.0800000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat (rd.471+509+567+615)14455.01.1200000000
Programe de dezvoltare (rd.226+539)14555.01.1300000000
Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.650)14655.01.1500000000
Alte transferuri curente interne (rd.193+227+314+386+431+472+510+540+616+651)14755.01.1801162500001162511625
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.315+359+432)1485701089700001344813448
Ajutoare sociale (rd.316+360+433)14957.0201089700001344813448
Ajutoare sociale in numerar (rd.317+361+434)15057.02.0101021700001276813448
Ajutoare sociale in natura (rd.318+362+435)15157.02.02068000006800
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.194+319+387+436+652)1525903281000032623262
Burse (rd.320)15359.0101610000142142
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.653)15459.0200000000
Asociatii si fundatii (rd.321+388+437)15559.1103120000031203120
Sustinerea cultelor (rd.389)15659.1200000000
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.390)15759.1500000000
Despagubiri civile (rd.195)15859.1700000000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.196+228+272+290+322+363+391+438+473+511+541+568+592+617+654)15970025756000033273566
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.197+229+273+291+323+364+392+439+474+512+542+569+593+618+655)16071025756000033273566
"Active fixe
(rd.198+230+274+292+324+365+393+440+475+513+543+570+594+619+656)"16171.01025756000033273566
Construcţii(rd.199+231+275+293+325+366+394+441+476+514+544+571+595+620+657)16271.01.0100000000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.200+232+276+294+326+367+395+442+477+515+545+572+596+621+658)"16371.01.020993000012931383
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (rd.201+233+277+295+327+368+396+443+478+516+546+573+597+622+659)"16471.01.0300000000
Alte active fixe (rd.202+234+278+296+328+369+397+444+479+517+547+574+598+623+660)16571.01.30024763000020342183
Reparaţii capitale aferente activelor fixe (rd.203+235+279+297+329+370+398+445+480+518+548+575+599+624+661)16671.0300000000
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.481+519+625)1677200000000
Active financiare (rd.482+520+626)16872.0100000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.483+521+627)16972.01.0100000000
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.204+236+330+399+446+484+522+576+628+662)1707900000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.663)1718000000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (rd.664)17280.0300000000
Alte imprumuturi (rd.665)17380.3000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.205+237+331+400+447+485+523+577+629+666)1748100000000
Rambursari de credite externe (rd.206+238+332+486+524+578+630)17581.0100000000
Rambursari de credite interne (rd.207+333+401+448+487+525+579+631+667)17681.0200000000
"TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.675)"1779000000000
Rezerve17891.0100000000
Excedent (rd.677)17992.013885200000111400
Deficit18093.0100000000
181
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.183+212+246+255)18250.0204482600002910732594
Autoritati publice si actiuni externe (rd.209)18351.0204374400002824931736
CHELTUIELI CURENTE (rd.185 la 187+ rd.190+rd.194)18401
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL18510160631606313148
TITLUL II BUNURI SI SERVICII18620102101218617181
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.188)1875100000000
Transferuri curente (rd.189)18851.0100000000
Transferuri către instituţii publice18951.01.01
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.191)1905500000000
A. Transferuri interne.(rd.192+193)19155.0100000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 19255.01.08
Alte transferuri curente interne 19355.01.18
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)1945900000000
Despagubiri civile19559.17
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)19670017471000001407
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.198+203)19771017471000001407
Active fixe (rd.199 la 202)19871.01017471000001407
Construcţii19971.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"20071.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"20171.01.03
Alte active fixe 20271.01.30174711407
Reparaţii capitale aferente activelor fixe20371.03
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.205)2047900000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.206+207)2058100000000
Rambursari de credite externe20681.01
Rambursari de credite interne 20781.02
Din total capitol:208
Autoritati executive si legislative (rd.210)20951.02.0104374400002824931736
Autorităţi executive21051.02.01.03437442824931736
211
Alte servicii publice generale (rd.240 la rd.244) 21254.02010820000858858
CHELTUIELI CURENTE (rd.214 la 216+218+222)21301010820000858858
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL21410437437437
TITLUL II BUNURI SI SERVICII21520645421421
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.217)2165000000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 21750.04
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.219)2185100000000
Transferuri curente (rd.220+221)21951.0100000000
Transferuri către instituţii publice22051.01.01
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate22151.01.24
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.223)2225500000000
A. Transferuri interne.(rd.224 la 227)22355.0100000000
Programe cu finantare rambursabila 22455.01.03
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 22555.01.08
Programe de dezvoltare 22655.01.13
Alte transferuri curente interne 22755.01.18
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.229)2287000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.230+235)2297100000000
Active fixe (rd.231 la 234)23071.0100000000
Construcţii23171.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"23271.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"23371.01.03
Alte active fixe 23471.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe23571.03
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.237)2367900000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.238)2378100000000
Rambursari de credite externe23881.01
Din total capitol:239
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale24054.02.05
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"24154.02.06
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale"24254.02.07
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor24354.02.101082858858
Alte servicii publice generale 24454.02.50
245
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 24655.0200000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.248+250)2470100000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.249)2482000000000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor24920.24
TITLUL III DOBANZI (rd. 251 la 253)2503000000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne25130.01
Dobanzi aferente datoriei publice externe25230.02
Alte dobanzi 25330.03
254
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.263+264+265) 25556.0200000000
CHELTUIELI CURENTE (rd. 257)2560100000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.258)2575100000000
Transferuri curente (rd.259 la 261)25851.0100000000
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului25951.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap26051.01.15
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social26151.01.31
Din total capitol:262
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului26356.02.06
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap26456.02.07
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate26556.02.09
266
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.268+283) "26759.0202900000029003530
Aparare (rd.281) 26860.0200000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.270+271)2690100000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL27010
TITLUL II BUNURI SI SERVICII27120
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273)2727000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274+279)2737100000000
Active fixe (rd.275 la 278)27471.0100000000
Construcţii27571.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"27671.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"27771.01.03
Alte active fixe 27871.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe27971.03
Din total capitol:280
Aparare nationala28160.02.02
282
Ordine publica si siguranta nationala (rd.299+301+302)28361.0202900000029003530
CHELTUIELI CURENTE (rd.285+286+287)2840102800000028003430
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL28510
TITLUL II BUNURI SI SERVICII28620280028003430
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.288)2875100000000
Transferuri curente (rd.289)28851.0100000000
Transferuri către instituţii publice28951.01.01
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.291)2907001000000100100
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.292+297)2917101000000100100
Active fixe (rd.293 la 296)29271.0101000000100100
Construcţii29371.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"29471.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"29571.01.03
Alte active fixe 29671.01.30100100100
Reparaţii capitale aferente activelor fixe29771.03
Din total capitol:298
Ordine publica (rd.300)29961.02.0300000000
Politie comunitara30061.02.03.04
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)30161.02.05400400400
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale30261.02.50250025003130
303
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.305+350+377+420)30464.0201506280000162463161803
Invatamant (rd.335+338+342+343+345+348) 30565.020971250000104566104566
CHELTUIELI CURENTE (rd.307 la 309+312+315+319)306010971250000104566104566
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL3071096964104424104424
TITLUL II BUNURI SI SERVICII30820
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.310)3095100000000
Transferuri curente (rd.311)31051.0100000000
Transferuri către instituţii publice31151.01.01
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.313)3125500000000
A. Transferuri interne.(rd.314)31355.0100000000
Alte transferuri curente interne 31455.01.18
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.316)3155700000000
Ajutoare sociale (rd.317+318)31657.0200000000
Ajutoare sociale in numerar31757.02.01
Ajutoare sociale in natura31857.02.02
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.320+321)3195901610000142142
Burse 32059.01161142142
Asociaţii şi fundaţii 32159.11
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.323)3227000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.324+329)3237100000000
Active fixe (rd.325 la 328) 32471.0100000000
Construcţii32571.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"32671.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"32771.01.03
Alte active fixe 32871.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe32971.03
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.331)3307900000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.332+333)3318100000000
Rambursari de credite externe33281.01
Rambursari de credite interne 33381.02
Din total capitol:334
Învatamânt prescolar si primar (rd.336+337)33565.02.0304700000005444154441
Învatamânt prescolar33665.02.03.01170001700017000
Învatamânt primar33765.02.03.02300003744137441
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)33865.02.0405012500005012550125
Învatamânt secundar inferior 33965.02.04.01200002000020000
Învatamânt secundar superior 34065.02.04.02150001500015000
Invatamant profesional34165.02.04.03151251512515125
Învatamânt postliceal34265.02.05
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 344)34365.02.0700000000
Învatamânt special34465.02.07.04
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.346+347)34565.02.1100000000
Internate si cantine pentru elevi 34665.02.11.03
Alte servicii auxiliare34765.02.11.30
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului34865.02.50
349
Sanatate (rd.372+374) 35066.0206800000680680
CHELTUIELI CURENTE (rd.352 la 354+rd.359)3510106800000680680
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL35210
TITLUL II BUNURI SI SERVICII35320
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.355+357)3545100000000
Transferuri curente (rd.356)35551.0100000000
Acţiuni de sănătate35651.01.03
Transferuri de capital (rd.358)35751.0200000000
Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale35851.02.12
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.360)3595706800000680680
Ajutoare sociale (rd.361+362)36057.0206800000680680
Ajutoare sociale in numerar36157.02.01680
Ajutoare sociale in natura36257.02.02680680
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.364)3637000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.365+370)3647100000000
Active fixe (rd.366 la 369)36571.0100000000
Construcţii36671.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"36771.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"36871.01.03
Alte active fixe 36971.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe37071.03
Din total capitol:371
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.373)37266.02.0600000000
Spitale generale37366.02.06.01
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.375)37466.02.5006800000680680
Alte institutii si actiuni sanitare37566.02.50.50680680680
376
"Cultura, recreere si religie (rd.403+413+417+418) "37767.0202429000002629025630
CHELTUIELI CURENTE (rd.379 la 381+384+387)3780102427600002627625616
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL37910
TITLUL II BUNURI SI SERVICII38020201262212621466
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382)3815101150000011501150
Transferuri curente (rd.383)38251.0101150000011501150
Transferuri către instituţii publice38351.01.01115011501150
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.385)3845500000000
A. Transferuri interne.(rd.386)38555.0100000000
Alte transferuri curente interne 38655.01.18
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.388 la 390)3875903000000030003000
Asociaţii şi fundaţii 38859.11300030003000
Susţinerea cultelor 38959.12
Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 39059.15
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.392)3917001400001414
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.393+398)3927101400001414
Active fixe (rd.394 la 397)39371.0101400001414
Construcţii39471.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"39571.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"39671.01.03
Alte active fixe 39771.01.30141414
Reparaţii capitale aferente activelor fixe39871.03
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.400)3997900000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.401)4008100000000
Rambursari de credite interne 40181.02
Din total capitol:402
Servicii culturale (rd.404 la 412)40367.02.0301000000010001000
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"40467.02.03.02
Muzee40567.02.03.03800800800
Institutii publice de spectacole si concerte40667.02.03.04
Scoli populare de arta si meserii40767.02.03.05
Case de cultura40867.02.03.06
Camine culturale40967.02.03.07
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale41067.02.03.08
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice41167.02.03.12
Alte servicii culturale41267.02.03.30200200200
Servicii recreative si sportive (rd.414 la 416)41367.02.0502027600002227622216
Sport41467.02.05.01600060006000
Tineret41567.02.05.02
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"41667.02.05.03142761627616216
Servicii religioase41767.02.06150150150
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"41867.02.50286428642264
419
Asigurari si asistenta sociala (rd.450 + 451 + rd.453 la 456 + 459) 42068.0202853300003092730927
CHELTUIELI CURENTE (rd.422+423+424+427+432+436)4210102813700003053130531
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL42210160014431443
TITLUL II BUNURI SI SERVICII42320285028502850
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.425)4245102300000023002300
Transferuri curente (rd.426)42551.0102300000023002300
Transferuri către instituţii publice42651.01.01230023002300
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.428)4275501105000001105011050
A. Transferuri interne.(rd.429 la 431)42855.0101105000001105011050
Programe cu finanţare rambursabilă 42955.01.03
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 43055.01.08
Alte transferuri curente interne 43155.01.18110501105011050
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.433)4325701021700001276812768
Ajutoare sociale (rd.434+435)43357.0201021700001276812768
Ajutoare sociale in numerar43457.02.01102171276812768
Ajutoare sociale in natura43557.02.02
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.437)4365901200000120120
Asociaţii şi fundaţii 43759.11120120120
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.439)4387003960000396396
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.440+445)4397103960000396396
Active fixe (rd.441 la 444) 44071.0103960000396396
Construcţii44171.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"44271.01.02141414
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"44371.01.03
Alte active fixe 44471.01.30382382382
Reparaţii capitale aferente activelor fixe44571.03
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.447)4467900000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.448)4478100000000
Rambursari de credite interne 44881.02
Din total capitol:449
Asistenta acordata persoanelor in varsta45068.02.04298529852985
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.452)45168.02.050893200001120211202
Asistenta sociala in caz de invaliditate45268.02.05.0289321120211202
Asistenta sociala pentru familie si copii45368.02.06
Ajutoare pentru locuinte45468.02.10
Creşe45568.02.11194617891789
Prevenirea excluderii sociale (rd.457+458)45668.02.1503440000037213721
Ajutor social45768.02.15.01128515661566
Cantine de ajutor social45868.02.15.02215521552155
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale45968.02.50112301123011230
460
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.462+499)"46169.0207611300007205575488
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.489+492+495 la 497) "46270.0204334300003928539633
CHELTUIELI CURENTE (rd.464+465+466+469)4630103679800003799839084
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL46410550067005500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII46520307233072333009
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.467)4665100000000
Transferuri curente (rd.468)46751.0100000000
Transferuri către instituţii publice46851.01.01
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.470)4695505750000575575
A. Transferuri interne.(rd.471+472)47055.0105750000575575
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat47155.01.12
Alte transferuri curente interne 47255.01.18575575575
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.474+481)473700654500001287549
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.475+480)474710654500001287549
Active fixe (rd.476 la 479)47571.010654500001287549
Construcţii47671.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"47771.01.02179179269
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"47871.01.03
Alte active fixe 47971.01.3063661108280
Reparaţii capitale aferente activelor fixe48071.03
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.482)4817200000000
Active financiare (rd.483)48272.0100000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale48372.01.01
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.485)4847900000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.486+487)4858100000000
Rambursari de credite externe 48681.01
Rambursari de credite interne 48781.02
Din total capitol:488
Locuinte (rd.490+491)48970.02.0300000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte49070.02.03.01
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor49170.02.03.30
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.493+494)49270.02.0500000000
Alimentare cu apa49370.02.05.01
Amenajari hidrotehnice 49470.02.05.02
Iluminat public si electrificari rurale49570.02.06542354235411
Alimentare cu gaze naturale in localitati49670.02.07
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "49770.02.50379203386234222
498
Protectia mediului (rd.527 + 530) 49974.0203277000003277035855
CHELTUIELI CURENTE (rd.501+502+503+506)5000103234000003234035855
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL50110
TITLUL II BUNURI SI SERVICII50220323403234035855
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.504)5035100000000
Transferuri curente (rd.505)50451.0100000000
Transferuri către instituţii publice50551.01.01
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.507)5065500000000
A. Transferuri interne. (rd.508 la 510)50755.0100000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila50855.01.08
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat50955.01.12
Alte transferuri curente interne 51055.01.18
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.512+519)51170043000004300
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.513+518)51271043000004300
Active fixe (rd.514 la 517)51371.01043000004300
Construcţii51471.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"51571.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"51671.01.03
Alte active fixe 51771.01.30430430
Reparaţii capitale aferente activelor fixe51871.03
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.520)5197200000000
Active financiare (rd.521)52072.0100000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale52172.01.01
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.523)5227900000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.524+525)5238100000000
Rambursari de credite externe 52481.01
Rambursari de credite interne 52581.02
Din total capitol:526
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.528+529)52774.02.0503277000003277035855
Salubritate52874.02.05.01323403234035855
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"52974.02.05.02430430
Canalizarea si tratarea apelor reziduale53074.02.06
531
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.533+556+585+604+641) 53279.0209756300006286762867
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.550)"53380.0201000001010
CHELTUIELI CURENTE (rd.535+536+537)5340101000001010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL53510
TITLUL II BUNURI SI SERVICII53620101010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.538)5375500000000
A. Transferuri interne.(rd.539+540)53855.0100000000
Programe de dezvoltare53955.01.13
Alte transferuri curente interne 54055.01.18
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.542)5417000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.543+548)5427100000000
Active fixe (rd. 544 la 547)54371.0100000000
Construcţii54471.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"54571.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"54671.01.03
Alte active fixe 54771.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe54871.03
Din total capitol:549
Actiuni generale economice si comerciale (rd.551 la 554)55080.02.0101000001010
Prevenire si combatere inundatii si gheturi55180.02.01.06
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii55280.02.01.09
Programe de dezvoltare regionala si sociala55380.02.01.10
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale55480.02.01.30101010
555
Combustibili si energie (rd.581 la 583) 55681.0209050200005580655806
CHELTUIELI CURENTE (rd.558+559+560+562+565)5570108992100005492554925
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL55810
TITLUL II BUNURI SI SERVICII55920
TITLUL IV SUBVENTII (rd.561)5604008992100005492554925
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif56140.03899215492554925
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.563)5625100000000
Transferuri curente (rd.564)56351.0100000000
Transferuri către instituţii publice56451.01.01
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.566)5655500000000
A. Transferuri interne (rd.567)56655.0100000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat56755.01.12
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.569)5687005810000881881
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.570+575)5697105810000881881
Active fixe (rd.571 la 574) 57071.0105810000881881
Construcţii57171.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"57271.01.02581881881
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"57371.01.03
Alte active fixe57471.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe57571.03
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.577)5767900000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.578+579)5778100000000
Rambursari de credite externe 57881.01
Rambursari de credite interne 57981.02
Din total capitol:580
Energie termica58181.02.06905025580655806
Alti combustibili58281.02.07
Alte cheltuieli privind combustibili si energia58381.02.50
584
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.601) "58583.0200000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.587+588+589)5860100000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL58710
TITLUL II BUNURI SI SERVICII58820
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.569)5895100000000
Transferuri curente (rd.591)59051.0100000000
Transferuri către instituţii publice59151.01.01
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.593)5927000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.594+599)5937100000000
Active fixe (rd.595 la 598)59471.0100000000
Construcţii59571.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"59671.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"59771.01.03
Alte active fixe 59871.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe59971.03
Din total capitol:600
Agricultura (rd.602)60183.02.0300000000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 60283.02.03.30
603
Transporturi (rd.633+637+639) 60484.0207051000070517051
CHELTUIELI CURENTE (rd.606 la 608+610+613)6050106832000068326832
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL60610
TITLUL II BUNURI SI SERVICII60720832832832
TITLUL IV SUBVENTII (rd.609)6084006000000060006000
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif60940.03600060006000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.611)6105100000000
Transferuri curente (rd.612)611"51,01"00000000
Transferuri către instituţii publice612"51,01.01"
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.614)6135500000000
A. Transferuri interne.(rd.615+616)61455.0100000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat61555.01.12
Alte transferuri curente interne61655.01.18
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.618+625)6177002190000219219
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.619+624)6187102190000219219
Active fixe (rd.620 la 623) 61971.0102190000219219
Construcţii62071.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"62171.01.02219219219
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"62271.01.03
Alte active fixe 62371.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe62471.03
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.626)6257200000000
Active financiare (rd.627)62672.0100000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale62772.01.01
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.629)6287900000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.630+631)6298100000000
Rambursari de credite externe 63081.01
Rambursari de credite interne 63181.02
Din total capitol:632
Transport rutier (rd.634 la 636)63384.02.0307051000070517051
Drumuri si poduri63484.02.03.01
Transport în comun63584.02.03.02621962196219
Strazi 63684.02.03.03832832832
Transport aerian (rd.638)63784.02.0600000000
Aviatia civila63884.02.06.02
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor63984.02.50
640
Alte actiuni economice (rd.669 la 673) 64187.0200000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.643+644+645+648+652)6420100000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL64310
TITLUL II BUNURI SI SERVICII64420
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.646)6455100000000
Transferuri curente (rd.647)6465200000000
Transferuri către instituţii publice64752.01.01
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.649)6485500000000
A. Transferuri interne.(rd.650+651)64955.0100000000
Fond Roman de Dezvoltare Sociala65055.01.15
Alte transferuri curente interne 65155.01.18
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.653)6525900000000
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale65359.02
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 655)6547000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.656+661)6557100000000
Active fixe (rd.657 la 660)65671.0100000000
Construcţii65771.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"65871.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"65971.01.03
Alte active fixe 66071.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe66171.03
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.663+666)6627900000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.664+665)6638000000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii66480.03
Alte imprumuturi66580.30
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd. 667) 6668100000000
Rambursari de credite interne 66781.02
Din total capitol:668
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 66987.02.01
Zone libere67087.02.03
Turism67187.02.04
Proiecte de dezvoltare multifunctionale67287.02.05
Alte actiuni economice67387.02.50
674
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"67596.02
REZERVE 67697.02
EXCEDENT (rd.1-rd.117)67798.023885200000111400
DEFICIT67899.02
*) Detalierea se face numai in executie
**) Se completeaza numai in etapa de planificare
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
…………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------
JUDEŢUL:____________CONSTANTA
Unitatea administrativ-teritorială:PRIMARIA CONSTANTA
Formular:
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL
PE ANUL 2007
mii leimii lei
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorProgram 2007Program 2007
TOTAL VENITURI (rd.2)190425114785
I. VENITURI CURENTE (rd.3)290425114785
C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)390425114785
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5)490425114785
Diverse venituri (rd.6 la rd.11)536.1190425114785
Taxe speciale636.11.061510513496
Amortizare mijloace fixe736.11.07
Depozite speciale pentru constructii de locuinte836.11.08
Fondul de risc936.11.09
Fond de rulment1036.11.1075320101289
Alte venituri1136.11.50
12
TOTAL CHELTUIELI (rd.29+45+65+92+110+141+165+187+205+222+238)1390425114785
CHELTUIELI CURENTE (rd.30+46+66+93+111+142+166+188+206+223+239)14011329511982
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.31+47+67+94+112+143+167+189+207+224+240)151000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.32+48+68+95+113+144+168+190+208+225+241)16201329511982
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.33+49+69+96+114+145+169+191+209+226+242)17707713099778
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.34+50+70+97+115+146+170+192+210+227+243)18717713099778
Active fixe (rd.35+51+71+98+116+147+171+193+211+228+244)1971.017713099778
Construcţii2071.01.0100
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"2171.01.0287578757
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"2271.01.030422
Alte active fixe 2371.01.306837390599
Reparaţii capitale aferente activelor fixe (rd.40+56+76+103+121+152+176+198+216+233+249) 2471.0300
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.57)25793025
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58)26803025
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.59)2780.083025
28
Autoritati publice si actiuni externe (rd.42)2951.11191718612
CHELTUIELI CURENTE (rd.31+32)30016451580
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL3110
TITLUL II BUNURI SI SERVICII32206451580
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.34)3370127217032
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.35+40)3471127217032
Active fixe (rd.36 la rd.39)3571.01127217032
Construcţii3671.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"3771.01.02600600
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"3871.01.03422
Alte active fixe 3971.01.3067216010
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 4071.03
Din total capitol:41
Autoritati executive si legislative (rd.43)4251.11.01191718612
Autorităţi executive4351.11.01.03191718612
44
Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63)4554.1135003918
CHELTUIELI CURENTE (rd.47+48)46013500893
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL4710
TITLUL II BUNURI SI SERVICII48203500893
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.50)497000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.51+56)507100
Active fixe (rd.52 la rd.55)5171.0100
Construcţii5271.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"5371.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"5471.01.03
Alte active fixe5571.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 5671.03
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.58)57793025
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59)58803025
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa5980.083025
Din total capitol:60
Fond de rulment6154.11.083025
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor6254.11.10
Alte servicii publice generale6354.11.503500893
64
Invatamant (rd.78+81+85+86+88)6565.1100
CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)660100
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL6710
TITLUL II BUNURI SI SERVICII6820
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)697000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71+76)7071
Active fixe (rd.72 la rd.75)7171.0100
Construcţii7271.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"7371.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"7471.01.03
Alte active fixe 7571.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 7671.03
Din total capitol:77
Învatamânt prescolar si primar (rd.79+80)7865.11.0300
Învatamânt prescolar7965.11.03.01
Învatamânt primar8065.11.03.02
Învatamânt secundar (rd.82 la 84)8165.11.0400
Învatamânt secundar inferior 8265.11.04.01
Învatamânt secundar superior 8365.11.04.02
Invatamant profesional8465.11.04.03
Învatamânt postliceal8565.11.05
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.87)8665.11.0700
Învatamânt special8765.11.07.04
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.89+90)8865.11.1100
Internate si cantine pentru elevi 8965.11.11.03
Alte servicii auxiliare9065.11.11.30
91
Sanatate (rd.105+107)9266.1100
CHELTUIELI CURENTE (rd.94+95)930100
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL9410
TITLUL II BUNURI SI SERVICII9520
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.97)967000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.98+103)977100
Active fixe (rd.99 la rd.102)9871.0100
Construcţii9971.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"10071.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"10171.01.03
Alte active fixe 10271.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 10371.03
Din total capitol:104
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.106)10566.11.06
Spitale generale10666.11.06.01
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.108)10766.11.50
Alte institutii si actiuni sanitare10866.11.50.50
109
"Cultura, recreere si religie (rd.123+134+138+139)"11067.11440531
CHELTUIELI CURENTE (rd.112+113)11101
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL11210
TITLUL II BUNURI SI SERVICII1132044031
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.115)11470500
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.116+121)11571500
Active fixe (rd.117 la rd.120)11671.01500
Construcţii11771.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11871.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11971.01.03
Alte active fixe 12071.01.30500
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 12171.03
Din total capitol:122
Servicii culturale (rd.124 la 133)12367.11.0300
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"12467.11.03.02
Muzee12567.11.03.03
Institutii publice de spectacole si concerte12667.11.03.04
Scoli populare de arta si meserii12767.11.03.05
Case de cultura12867.11.03.06
Camine culturale12967.11.03.07
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale13067.11.03.08
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice13167.11.03.12
Centre culturale13267.11.03.14
Alte servicii culturale13367.11.03.30
Servicii recreative si sportive (rd.135 la 137)13467.11.0544031
Sport13567.11.05.01
Tineret13667.11.05.02
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"13767.11.05.0344031
Servicii religioase13867.11.06500
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"13967.11.50
140
Asigurari si asistenta sociala (rd.154+155+157+158+159+160+163)14168.11100
CHELTUIELI CURENTE (rd.143+144)142010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL14302
TITLUL II BUNURI SI SERVICII14420
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.146)14570100
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.147+152)14671100
Active fixe (rd.148 la rd.151)14771.01100
Construcţii14871.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"14971.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"15071.01.03
Alte active fixe 15171.01.30100
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 15271.03
Din total capitol:153
Asistenta acordata persoanelor in varsta15468.11.04
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.156)15568.11.050
Asistenta sociala in caz de invaliditate15668.11.05.02
Asistenta sociala pentru familie si copii 15768.11.06
Ajutoare pentru locuinte15868.11.10
Crese15968.11.11
Prevenirea excluderii sociale (rd.161+162)16068.11.150
Ajutor social16168.11.15.01
Cantine de ajutor social16268.11.15.02
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale16368.11.50100
164
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.178+180+183+184+185)"16570.116840174266
CHELTUIELI CURENTE (rd.167+168)16601700748
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL16710
TITLUL II BUNURI SI SERVICII16820700748
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)169706770173518
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.171+176)170716770173518
Active fixe (rd.172 la rd.175)17171.016770173518
Construcţii17271.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"17371.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"17471.01.03
Alte active fixe17571.01.306770173518
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 17671.03
Din total capitol:177
Locuinte (rd.179)17870.11.0300
Dezvoltarea sistemului de locuinte17970.11.03.01
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.181+182)18070.11.0500
Alimentare cu apa18170.11.05.01
Amenajari hidrotehnice 18270.11.05.02
Iluminat public si electrificari rurale18370.11.06300312
Alimentare cu gaze naturale in localitati18470.11.07
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "18570.11.506810173954
186
Protectia mediului (rd.200+203)18774.1180109201
CHELTUIELI CURENTE (rd.189+190)1880180108730
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL18910
TITLUL II BUNURI SI SERVICII1902080108730
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.192)191700471
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.193+198)192710471
Active fixe (rd.194 la rd.197)19371.010471
Construcţii19471.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"19571.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"19671.01.03
Alte active fixe 19771.01.30471
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 19871.03
Din total capitol:199
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.201+202)20074.11.0580109201
Salubritate20174.11.05.0180108730
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"20274.11.05.02471
Canalizarea si tratarea apelor reziduale20374.11.06
204
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.218)"20580.11
CHELTUIELI CURENTE (rd.207+208)20601
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL20710
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20820
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.210)20970
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.211+216)21071
Active fixe (rd.212 la rd.215)21171.01
Construcţii21271.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"21371.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"21471.01.03
Alte active fixe21571.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 21671.03
Din total capitol:217
Actiuni generale economice si comerciale (rd.219+220)21880.11.01
Prevenire si combatere inundatii si gheturi21980.11.01.06
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 22080.11.01.50
221
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.235)"22283.11
CHELTUIELI CURENTE (rd.224+225)22301
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL22402
TITLUL II BUNURI SI SERVICII22520
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.227)22670
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.228+233)22771
Active fixe (rd.229 la rd.232)22871.01
Construcţii22971.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"23071.01.02
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"23171.01.03
Alte active fixe 23271.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 23371.03
Din total capitol:234
Agricultura (rd.236)23583.11.03
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 23683.11.03.30
237
Transporturi (rd.251+255+257)23884.1181578157
CHELTUIELI CURENTE (rd.240+241)2390100
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL24002
TITLUL II BUNURI SI SERVICII24120
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.243)2427081578157
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.244+249)2437181578157
Active fixe (rd.245 la rd.248)24471.0181578157
Construcţii24571.01.01
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"24671.01.0281578157
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"24771.01.03
Alte active fixe 24871.01.30
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 24971.03
Din total capitol:250
Transport rutier (rd.252 la 254)25184.11.0381578157
Drumuri si poduri25284.11.03.01
Transport în comun25384.11.03.0281578157
Strazi 25484.11.03.03
Transport aerian (rd.256)25584.11.0600
Aviatia civila25684.11.06.02
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor25784.11.50
258
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"25996.11
EXCEDENT 26098.1100
DEFICIT26199.11
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
…………………………………………..