Hotărârea nr. 199/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL EXISTENT P+1E PENTRU LOCUINTA, bd. 1 Mai nr. 126, teren in suprafata de 61,15 mp, proprietate Mardare Gh. Ioan

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT P+1E

PENTRU LOCUINŢĂ,  bd. 1 Mai nr. 126, teren în suprafaţă de 61,15 mp,

proprietate Mardare Gh. Ioan

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT P+1E PENTRU LOCUINŢĂ, bd. 1 Mai nr. 126, teren în suprafaţă de 61,15 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 20765, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 100330 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 50941/2006 eliberată de OCPI Constanţa este proprietate Mardare Gh. Ioan conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 287/1999 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. MARDARE GH. IOAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.199/11.04.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 69669 / 06.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Mardare Gh. Ioan privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT P+1E PENTRU LOCUINŢĂ, bd. 1 Mai nr. 126, teren în suprafaţă de 61,15 mp, proprietate Mardare Gh. Ioan

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20765, este proprietate Mardare Gh. Ioan conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 287/1999 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 61,15 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Petru Cercel cu bd. 1 Mai cu o deschidere de 11,10 / 5,50 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea spaţiului comercial existent P+1E pentru realizarea unei construcţii cu regim de inaltime P+2E cu destinaţia de spaţii comerciale la parter  şi etajul 1, locuinţă la etajul 2.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. existent = 100 %                  C.U.T. existent = 3,00

P.O.T. propus = 100 %                   C.U.T. propus = 4,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 815/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal                                

- Secţiuni prin teren sc. 1:200

- Faţade - variante

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Comisia de Circulatie nr.A/2254/2006

- Aviz Mediu nr. 2775 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT P+1E PENTRU LOCUINŢĂ, bd. 1 Mai nr. 126, teren în suprafaţă de 61,15 mp, proprietate Mardare Gh. Ioan.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                          Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

ETAOARE CONSTRUCȚIE P+1 CU ETAO Z~SPATII DE LOCUIT BD. 1 MAI NR. 12G-CONSTANTA