Hotărârea nr. 198/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 324/2006 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE BERE, str. Industriala nr.1, teren in suprafata de 47422,32 mp, proprietate SC BRAU UNION ROMANIA SA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 324/2006

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE BERE,

str. Industrială nr.1, teren în suprafaţă de 47422,32 mp,

proprietate SC BRAU UNION ROMANIA SA

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data  11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 324/2006 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE BERE, str. Industrială nr.1, teren în suprafaţă de 47422,32 mp, în sensul extinderii cu o clădire pentru tancuri de fermentare bere, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Terenul, identificat cu nr. cadastral 7162, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 20134 aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară din 14.05.2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC BRAU UNION ROMANIA SA, conform contractului de vânzare – cumpărare nr.15709/1993 autentificat de fostul Notariat de Stat Judeţean Constanţa şi certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 149/1994, eliberat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 324/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC BRAU-UNION ROMANIA SA, SUCURSALA CONSTANŢA  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.198/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 27312/05.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC BRAU UNION ROMANIA SA, pentru modificarea HCLM nr. 324/2006 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE BERE, str. Industrială nr.1, teren în suprafaţă de 47422,32 mp, proprietate SC BRAU UNION ROMANIA SA.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 7162, este proprietate SC BRAU UNION ROMANIA SA, conform contractului de vânzare – cumpărare nr.15709/1993 autentificat de notar public Grigore Păun şi certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 149/1994, eliberat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor predominant industriale ZRA 2a, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află fabrica de bere proprietate SC BRAU-UNION ROMANIA SA

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 47422,32 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Industrială.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea secţiei noi de fermentare prin realizarea unei construcţii noi, cu dimensiunile de 9x 15 m şi o înălţime totală de 25 m. Construcţia propriu-zisă va avea 5 m înălţime peste care se vor monta 2 tancuri cu înălţimea de 18 m. In cadrul lucrărilor de modernizare a fabricii de bere se vor dezafecta o parte din clădirile existente, se va moderniza şi retehnologiza secţia de îmbuteliere, păstrându-se celelalte construcţii şi utilaje tehnologice. Totodată se vor realiza şi construcţii noi aprobate prin HCLM 324/2006, aflate în curs de autorizare : hala de producţie adiacentă secţiei de îmbutekiere PET, hala C.I.P., extindere la centrala termică, extindere a camerei de comandă pentru bazinele de liniştire, şase bazine de liniştire. După finalizarea lucrărilor de modernizare se preconizează desfiinţarea secţiei de fermentare veche. Proiectul propune şi organizarea a două zone de parcaje , langă intrarea de la poarta 2 şi langă zona de birouri.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. aprobat = 42  %                   C.U.T. aprobat = 0,60

P.O.T. propus = 42 %                                  C.U.T. propus = 0,60

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în localitate                                               - Memoriu justificativ

- Încadrare în zonă                                                      - Certificat urbanism nr.3697/01.09.2006

- Situaţia existentă sc. 1:1000                                           

- Regimul de proprietate sc.1:1000                                 

- Reglementări urbanistice sc.1:1000                              

- Reglementări edilitare sc.1:1000                       

- Desfăşurări de front stradal

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.10741 /2006

- Aviz Sanitar nr.2-14 024 /2006

- Aviz Mediu nr.21 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr.A/547/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 324/2006 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE BERE, str. Industrială nr.1, teren în suprafaţă de 47422,32 mp, proprietate SC BRAU UNION ROMANIA SA, în sensul extinderii cu o clădire pentru tancuri de fermentare bere.

 

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

 


■.■■■ ... .a,.

OfHO/lt

SIlClI1'î BUTOAIE

Kcfl


Denumire proiect P.U.D. -CONSTRUIRE CLĂDIRE TANCURI FERMENTARE BERE

Localitatea CONSTANTA str Industriala Beneficiar S.C. BRÂU UNION S.A.

Scara

1 • 1

Denumirea planșei

PLAN REGLEMENTARI

Întocmit arh.MEMET DAN \/

Sef proiect arh.MEMET DAN v

Data 09/2006 LFaza PUD |PlansanrA7