Hotărârea nr. 197/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 495/2005 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E cu SPATIU COMERCIAL si CABINETE MEDICALE la PARTER, str. Mihai Viteazu nr. 107, teren in suprafata de 331 mp, proprietate Bursova Anastase si Mihaela

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 495/2005

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E cu SPAŢIU COMERCIAL ş

 CABINETE MEDICALE la PARTER, str. Mihai Viteazu nr. 107, teren în suprafaţă de 331 mp, proprietate Burşova Anastase şi Mihaela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data  11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 495/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E cu SPAŢIU COMERCIAL şi CABINETE MEDICALE la PARTER, str. Mihai Viteazu nr. 107, teren în suprafaţă de 331 mp, în sensul mansardării imobilului, cu asigurarea a trei locuri de parcare în incintă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 5501, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 21442 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 13236/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa este proprietate Burşova Anastase şi Mihaela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1339/2002 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. BURŞOVA ANASTASE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.197/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 26472 / 27.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Burşova Anastase pentru modificarea HCLM nr. 495/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E cu SPAŢIU COMERCIAL şi CABINETE MEDICALE la PARTER, str. Mihai Viteazu nr. 107, teren în suprafaţă de 331 mp, proprietate Burşova Anastase şi Mihaela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Burşova Anastase şi Mihaela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1339/2002 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E aflate în sit arheologic.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 331 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Mihai Viteazu cu strada Eremia Grigorescu cu o deschidere de 14,79/18,20 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime D+P+1E+M cu destinatia de spaţiu comercial, birou şi cabinet medical la parter şi locuinţă la etaj şi mansardă. În incintă se vor amenaja 3 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 2,00 m de la strada Mihai Viteazu şi 2,96 m de la strada Eremia Grigorescu.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+1E+M (10,50 m la cornişă).

P.O.T. aprobat = 39,45 %               C.U.T. aprobat = 0,78

P.O.T. propus = 39,45 %                C.U.T. propus = 1,50

 

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4918/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Desfăşurări de front stradal

- Secţiune caracteristică

- Fotografii

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- ROMTELECOM nr.           1909/2005                - Aviz Mediu nr. 148 RP/2007

- RADET nr.  5643/2005                             - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1581/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 495/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E cu SPAŢIU COMERCIAL şi CABINETE MEDICALE la PARTER, str. Mihai Viteazu nr. 107, teren în suprafaţă de 331 mp, proprietate Burşova Anastase şi Mihaela, în sensul mansardării imobilului.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

 


BILANȚ TERITORIAL


S TEREN

Din acte = 331,00 mp

Din măsurători = 333,28 mp

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00 mp

130,58 mp


SD

0,00 mp

391,74 mp

P.O.T.

0,00 %

39,45 %

C.U.T.

0,00

0,78
Amplasament studiat

LEGENDA

Limita zonei studiate

Amplasament studiat

Limite de proprietate

Construcții propuse

Zona locuințe si funcțiuni complementare Locuințe individuale Locuințe colective miciConstrucții anexe

Circulații carosabile Circulații pietonale existente Circulații pietonale propuse Spatii de parcare propuse Spatii plantate propuse

Accese auto

A    Accese in clădire

Accese auto intrare ; *    Accese auto ieșire

Aliniament existent

)_1 Aliniament propus

Titlul planurilor

tara

Itau

ttooiiAiu «RBAimna

1/500

00

lltUMAIOOM

| Wkmtv planșa

Uo

LI