Hotărârea nr. 196/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1E, al. Topolog nr. 1, teren in suprafata de 365,50 mp, domeniu privat al municipiului Constanta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E,

al. Topolog nr. 1, teren în suprafaţă de 365,50 mp,

domeniu privat al municipiului Constanţa

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E, cu asigurarea a 8 locuri de parcare în limita proprietăţii, al. Topolog nr. 1, teren în suprafaţă de 365,50 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele RAJA nr. 520/40788/2006 şi RADET nr. 8872 /2006.

              Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 62706/2006.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.196/11.04.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 26470 / 27.02.2007

 

                 Urmare solicitării privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E, al. Topolog nr. 1, teren în suprafaţă de 365,50 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 62706/2006.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu se află la limita dintre subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime P+4E şi cea a echipamentelor publice, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 365,50 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la aleea Topolog cu o deschidere de 36 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de spaţiu comercial. Proiectul propune amenajarea a 8 locuri de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 33 %                      C.U.T. propus = 0,60

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4308/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500        

- Secţiune caracteristică

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr. 520/40788/2006                                    - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/1520/2006

- SC ELECTRICA nr.  6023230/2006       - Aviz Sanitar nr.2- 14789/2006

- ROMTELECOM nr.           1540/2006                - Aviz Mediu nr. 8554 RP/2006

- TERMOELECTRICA nr. 3709/2006      

- CONGAZ nr. 14572/2006                       

- RADET nr. 8872 /2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E, al. Topolog nr. 1, teren în suprafaţă de 365,50 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 


COEFICIENȚI URBANISTICI - amplasament studiat

S TEREN    Din acte = 728,77mp    | Din măsurători = 728,77mp

240,53mp 481,06mp

P.O.T.

0,00 %

33.00

G.U.T.

0,00

0.60


Limita zonei studiate

Limita amplasamentului studiat destinat vanzarii Clădire propusa

Teren liber de construcții Locuințe colective

Educație

Construcții anexe-garaje

Teren aferent construcțiilor existente

\\

\w


Spatii verzi intretinute

Circulație auto Circulatii-parcaje Circulație pietonala

Accese in clădiri

Accese auto

Acces intrare

Acces ieșire

PROIECTANT GENERALs.c. KALINIA PROIECT s.r.l


VAWtti ™ muu «mvwiRf noMP IFATlIflMKMl


arh f«fa Arunc

rtyrooâ    FUI

OflONMf Mb

MMM

Prolwat

orb (annoi Ifttola

•furat

wb GnomNitdi

Vfftfot

arh tonus taario

lirtjl ptarurikr

toara

Rmzia

PlMKMUIMKIIOItt

00

«MIMHÎAUI «RBAHWia

i/țoo

00

Indian» planta

U(