Hotărârea nr. 195/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Timisana nr. 24, teren in suprafata de 297 mp, proprietate Carmaz Costea si Elena

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M,

str. Timişana nr. 24, teren în suprafaţă de 297 mp,

proprietate Cârmâz Costea şi Elena

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, cu asigurarea a 3 locuri de parcare în incintă, str. Timişana nr. 24, teren în suprafaţă de 297 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15847, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53055 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 19457/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Cârmâz Costea şi Elena conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1015/2004 autentificat de notar public Stamule Daniela, certificatului de moştenitor nr. 1569/1988 autentificat de fostul Notariat de Stat.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CÂRMÂZ COSTEA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.195/11.04.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 24431 / 27.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Cârmâz Costea privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Timişana nr. 24, teren în suprafaţă de 297 mp, proprietate Cârmâz Costea şi Elena.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15847, este proprietate Cârmâz Costea şi Elena conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1015/2004 autentificat de notar public Stamule Daniela, certificatului de moştenitor nr. 1569/1988 autentificat de fostul Notariat de Stat.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter şi un garaj care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 297 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Timişana cu o deschidere de 14,54 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea locuinţei parter existente cu un etaj şi mansardă pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuinţă. Garajul existent poate adăposti un autoturism. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. existent = 59 %                    C.U.T. existent = 0,59

P.O.T. propus = 59 %                                  C.U.T. propus = 1,52

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4705/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Analiza geotehnică

- Desfăşurări de front stradal

- Volumetrie

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 552 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1604/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 114/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Timişana nr. 24, teren în suprafaţă de 297 mp, proprietate Cârmâz Costea şi Elena.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 

 


LEGENDA


PROIECT - TID S.R.L.


CONSTANTA B-DUL TOMIS. NR: 143 A, CAM. 831, CONSTANTA telefon 0241/555005/253. fax 0241/G3S116 nr. înregistrare ORC Jt 222315/t 655. CUI R SO3S45,


SEF PROIECT


.ARH. TEODOR IOÎ


PROIECTAT


DESENAT


ARH, TEODOR ION

TEH.ARH G DUMITRII]/


URBANISTIC DE DETALIU


177

297

L90

297


Eenefician CAîMAz 60sTEA CARMA7. ELENA Denumire pi in et^ARE-șî.MAN§ARDARE proiect: C U.W JM°BjL EXISTENT

St!\ *u»isana,nr. 24

-<:or?rANTA----

scara | , «UUj penseipf. nr: 2^/2006 £jza;


PU.D.


pt nr