Hotărârea nr. 194/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 2E – SEDIU FIRMA si LOCUINTA, str. Ciprian Porumbescu nr. 35, teren in suprafata de 121 mp, proprietate Gurman Edith si Dinca Aurelia

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 2E –

SEDIU FIRMĂ şi LOCUINŢĂ, str. Ciprian Porumbescu nr. 35, teren în suprafaţă de 121 mp, proprietate Gurman Edith şi Dincă Aurelia

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 2E – SEDIU FIRMĂ şi LOCUINŢĂ, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în limita proprietăţii, str. Ciprian Porumbescu nr. 35, teren în suprafaţă de 121 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12502, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 36125 aşa cum rezultă din Încheierea nr.19833/2006  eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Gurman Edith şi Dincă Aurelia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1979/2006 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Drei GURMAN EDITH, Dnei. DINCĂ AURELIA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.194/ 11.04.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 24501 / 27.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Gurman Edith privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 2E – SEDIU FIRMĂ şi LOCUINŢĂ, str. Ciprian Porumbescu nr. 35, teren în suprafaţă de 121 mp, proprietate Gurman Edith şi Dincă Aurelia.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12502, este proprietate Gurman Edith şi Dincă Aurelia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1979/2006 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 121 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ciprian Porumbescu.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea locuinţei existente parter cu două etaje pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+2E cu destinaţia de sediu firmă la parter şi locuinţă – 1 apartament – la etaje. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. existent = 62,36 %              C.U.T. existent = 0,62

P.O.T. propus = 72,40 %                C.U.T. propus = 2,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4899/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Desfăşurări de front stradal

- Simulare tridimensională

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  30503/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 406/2007

- Aviz Mediu nr. 160 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1594/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 2E – SEDIU FIRMĂ şi LOCUINŢĂ, str. Ciprian Porumbescu nr. 35, teren în suprafaţă de 121 mp, proprietate Gurman Edith şi Dincă Aurelia.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

 

LIMITA TEREN AFERENT PUD

LIMITA ZONA STUDIATA


UMITE DE PROPRIETATE

CONSTRUCȚII EXISTENTE CE SE MENȚIN PARTER) LOCUINȚE INDIVIDUALE

CONSTRUCTI EXISTENTE CE SE MENȚIN (PARTER)

CONSTRUCTI EXISTENTE CE SE MENȚIN PARTER] SPATII COMERCIALE CONSTRUCTI EXISTENTE CE SE MENȚIN PARTER) ANEXE

UNITATE DE INVATAMANT P+l

I

EXTINDERE PROPUSAlP+RMl LOCUINȚA EXISTENTA(P)

CIRCULAȚII CAROSABILE


CIRCUL ATM PIETONALE


SPATII VERZI


ACCESE PETONALEACCES AUTO PROPUS

PARCAJE PROPUSE12 LOCURI)

POT existent=62,363! POT propus=72,45i

CUT existent-0,62 CUT propu$=2 S teren=120,051mp Sc existent=74,86mp Sd existent=74,86mp Sc propus=87,00mp Sd propus=242,24mp

SPECIFICAȚIE

MJML

seMiukr

SEF PROIECT

Arh.A Bescuco

PROIECTAT

Arh.A.Bescuco

1 /'AM1'

lOESENAÎ

Arh.A Bescuco

1/ p