Hotărârea nr. 193/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REAMENAJARL LOCUINTA IN SPATIU MINI PRODUCTIE PREPARATI : DIN CARTOFI, pe terenul in suprafata de 308.00mp. situat pe Soseaua din Vii nr.31A. proprietate DANAILA DOINA si MOCANU ECATERINA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REAMENAJARL LOCUINŢA IN SPAŢIU MINI PRODUCŢIE PREPARATI: DIN CARTOFI, pe terenul in suprafaţa de 308.00mp. situat pe Şoseaua din Vii nr.31A. proprietate DANAILA DOINA si MOCANU ECATERINA

Consiliul Local al Municipiului Constanta. întrunit in şedinţa ordinara din data de 11.04.2007:

Luând in de/batere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător- conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism:

Având in vedere prevederile Legii nr. 50/1991. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor, republicata si actualizata in 19.05.2005 si ale Ordinului 37N/2000 al Ml.PAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu:

In temeiul prevederilor art. 36. alin. (2). Iii "c" si alin. (5). lit. "c" si art. 115. alin (I». Iii. "b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu REAMENAJARE LOCUINŢA IN SPAŢIU MINIPRODUCT1E PREPARATE DIN CARTOFI. Şoseaua din Vii nr.31A. pe terenul in suprafaţa de 308.00mp. conform act. 317.30mp conform măsurători, situat pe Şoseaua din Vii nr.3lA. proprietate particulara DANAILA DOINA si MOCANU ECATERINA. conform documentaţiei anexate ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Perenul, identificat cu nr. cadastral 7735. este proprietate particulara DANAILA DOINA si MOCANU LCATLRINA. conform Sentinţei civile nr.528/18.01.2001 Dosar nr.20049/1999 al Judecătoriei Constanta, fiind înscris in Cartea Funciara potrivit încheierii nr. 15837/ 2002 eliberata de Biroul de Carte Funciara de pe langa Judecătoria Constanta.

Art. 2 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, proprietarilor DANAILA DOINA si MOCANU ECATERINA. in vederea aducerii la îndeplinire si. spre ştiinţa. Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI .                                                   CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETAR


CONSTANTA

NR 193/11.04.2007


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI. REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


RAPORT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu RFAMENAJARE LOCUINŢA IN SPAŢIU

MINIPRODUCTIE PREPARAŢI- DIN CARTOFI, pe terenul in suprafaţa de 308-OOmp. situai pe Şoseaua din Vii nr.31 A, proprietate DANAILA DOINA si MOCANU ECATERINA

Vazand Expunerea de Motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre si proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REAMENAJARF. LOCUINŢA IN SPAŢIU MINIPRODUCTIE PREPARATE DIN CARTOFI, Şoseaua din Vii nr.3!A, pe terenul in suprafaţa de 308.00mp, conform act, 317,30mp conform măsurători, situai pe Şoseaua din Vii nr.3IA. proprietate particulara DANAILA DOINA si MOCANU ECATERINA;

Terenul, in suprafaţa de 308.00mp, conform act, 3l7,30mp conform măsurători, este proprietate particulara DANAILA DOINA si MOCANU ECATERINA, conform Sentinţa civila nr.528/18.01.2001 Dosar nr.20049/1999.

Se propune reamenajarea locuinţei parter existente in spaţiu miniproductie preparate din cartofi, si amenajarea a 2 locuri de parcare auto.

Vazand Avizul Comisiei de urbanism nr.2 si analizând referatul Serviciului de Urbanism privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REAMENAJARF LXXHJINTA IN SPAŢIU MINIPRODUCTIE PREPARATE DIN CARTOFI, Şoseaua din Vii nr.3IA. pe terenul in suprafaţa de 308,00mp. conform act, 3I7,30mp conform măsurători, situat pe Şoseaua din Vii nr.3IA. proprietate particulara DANAILA DOINA si MOCANU ECATERINA;

Având in vedere Legea nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Avizam favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REAMENAJARF LOCUINŢA IN SPAŢIU MINIPRODUCTIE PREPARATE DIN CARTOFI, Şoseaua din Vii nr.31 A, pe terenul in suprafaţa de 308.00mp, conform act. 317.30mp conform măsurători, situat pe Şoseaua din Vii nr.31 A, proprietate particulara DANAILA DOINA si MOCANU ECATERINA.

Preşedintele Comisiei nr.2,

ARH. DUMITRU CALOTA

Bd Tomisnr 51 .Fax QOdO - 41 - 708101. Tel: 0040   4t    7081O5. 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

.    !    ./    \    /    X *«■»

Aceasta documentație este întocmită pentru faza P U D